Όραμα του Τμήματος

Να καταστεί κορυφαίο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο στα πεδία των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στον Ευρω-Μεσογειακό και Μεσανατολικό χώρο, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια των ευρωπαϊκών αξιών και ιδιαίτερα της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Αποστολή του Τμήματος

Η διάπλαση Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζονται από κριτική σκέψη, σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, με ηγετικές ικανότητες και επαγγελματική ηθική, και προσαρμοστικότητα σε ένα γρήγορα εξελισσόμενο κόσμο. Η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικού επιπέδου με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.