Γενικές Πληροφορίες

Η Χημεία διδάχθηκε για πρώτη φορά στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, το 1992. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές Χημείας εγγράφηκαν τον Ιανουάριο του 1994 και τα πρώτα πτυχία Χημείας απονεμήθηκαν τον Ιούνιο του 1998. Από τον Φεβρουάριο του 2000, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Κύπρου λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα.
Το Τμήμα Χημείας αριθμεί αυτή τη στιγμή δεκαέξι (16) ) μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ) και ένα μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος απαρτίζουν τέσσερις Τεχνικοί Εργαστηρίων, δύο Γραμματείς, μία Λογιστική Λειτουργός και μία Βοηθός Μηχανογράφησης.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λειτουργεί ένα αναβαθμισμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Χημείας (4 έτη, 240 ECTS). Παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό, το Τμήμα δίνει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα απόκτησης δευτερεύοντος πτυχίου ειδίκευσης στη Χημεία (Minor Degree in Chemistry). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Μάστερ (M.Sc.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) σε όλους σχεδόν τους Τομείς της Χημείας.
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε όλους τους τομείς της Χημείας και η προετοιμασία πτυχιούχων υψηλού επιπέδου που θα στελεχώσουν τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές εταιρείες, τις κρατικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι μας συμβάλλουν σημαντικά στην τεχνολογική ανάπτυξη της Κύπρου.
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας είναι πολύ δραστήρια σε ερευνητικά πεδία αιχμής της Οργανικής, Ανόργανης, Φυσικοχημείας και Αναλυτικής Χημείας που περιλαμβάνουν τη Χημική Βιολογία, την Υπερμοριακή Χημεία, τη Χημεία Συμπλόκων, τη Μοριακή Φασματοσκοπία, την Ετερογενή Κατάλυση, την Υπολογιστική Χημεία, τη Χημεία Πολυμερών και τη Χημεία Τροφίμων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος στοχεύουν σε εφαρμογές σε σημαντικούς τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον και έχουν οδηγήσει στη σημαντική παραγωγή ερευνητικών δημοσιεύσεων και επιτυχιών σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν εξασφαλίσει ακαδημαϊκές θέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ).