Διαθέσιμοι πόροι:

 • Ποροσίμετρο
 •  FTIR φασματογράφοι
 • Θερμοβαρυτικοί Αναλυτές (TGA)
 • Υγρή Χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPCL)
 • Αέρια Χρωματογραφία (GS)
 • Langmuir-Blodgett συστήματα
 • UV-vis φασματογράφοι
 • Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης
 • Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier
 • Φθορισμόμετρα
 • Raman φασματογράφοι