Ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα κορμού (1 από το κάθε Τμήμα που συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων”), καθώς επίσης και αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (εντός και εκτός του οικείου τμήματος), τα οποία θα του εξασφαλίσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Παράλληλα κάθε φοιτητής θα συμμετέχει σε μια Ομαδική Εργασία (ΣΥΝ 500 Α-Γ) που εκπονείται κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων σπουδών (Εαρινό, Θερινό και Χειμερινό).
Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος των μαθημάτων κορμού και των μαθημάτων ειδίκευσης που προσφέρονται στα πλαίσια του προγράμματος. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα δεν προσφέρονται και τα 2 εξάμηνα σπουδών. Κάποια μαθήματα δυνατόν να προσφερθούν σε εντατική μορφή (crash‐ courses).

 

Ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα κορμού (1 από το κάθε Τμήμα που συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων”), καθώς επίσης και αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (εντός και εκτός του οικείου τμήματος), τα οποία θα του εξασφαλίσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Παράλληλα κάθε φοιτητής θα συμμετέχει σε μια Ομαδική Εργασία (ΣΥΝ 500 Α-Γ) που εκπονείται κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων σπουδών (Εαρινό, Θερινό και Χειμερινό).
Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος των μαθημάτων κορμού και των μαθημάτων ειδίκευσης που προσφέρονται στα πλαίσια του προγράμματος. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα δεν προσφέρονται και τα 2 εξάμηνα σπουδών. Κάποια μαθήματα δυνατόν να προσφερθούν σε εντατική μορφή (crash‐ courses).

Μαθήματα κορμού

ΠΠΜ 533: Τοπικά και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (8 ECTS)
ΑΡΗ 517: Θεωρία και Κρτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης (8 ECTS)
ΑΡΧ 652: Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Κτηρίου (10 ECTS)
ΣΥΝ 500 Α-Γ: Προχωρημένη Ομαδική Εργασία (20 ECTS)
ΣΥΝ 510: Ανεξάρτητη Μελέτη (16 ECTS)

Μαθήματα ειδίκευσης

Τμήμα ΠΜΜΠ (8 ECTS)

ΠΠΜ 532: Προηγμένη Τεχνολογία Υλικών
ΠΠΜ 534: Φυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών και Σχετικά Προβλήματα Διάβρωσης
ΠΠΜ 537: Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών
ΠΠΜ 538: Πειραματικές Μέθοδοι στη Δομοστατική Μηχανική
ΠΠΜ 547: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

Τμήμα ΑΡΗ (8 ECTS)

ΑΡΗ 538: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων
ΑΡΗ 540: Μεσογειακές Πόλεις και Κοινωνικά Ζητήματα
ΑΡΗ 549: Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας
ΑΡΗ 550: Ειδικά Θέματα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Κτηρίων και Συνόλων

Τμήμα ΑΡΧ (10 ECTS)

ΑΡΧ 650: Ανάλυση Οικισμών και Αρχαιολογία του Χώρου
ΑΡΧ 762: Δομημένο Περιβάλλον από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρχαιότητα
ΑΡΧ 658: Αστική Αρχαιολογία
ΑΡΧ 663: Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
ΑΡΧ 664: Γενικά Ζητήματα και Ειδικές Περιπτώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΔΠΚ)


Αναλυτικές περίγραφες μαθήματων κορμού και ειδίκευσης

ΑΡΗ 517 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΑΡΗ 540 Μεσογειακές Πόλεις και κοινωνικά ζητήματα (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΑΡΗ 549 Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας: Εδαφικοί Μετασχηματισμοί. Αστικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΑΡΗ 550 Ειδικά Θέματα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Κτηρίων και Συνόλων (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΑΡΧ 650 Ανάλυση Οικισμών και Αρχαιολογία του Χώρου (10 ECTS: 3‐0‐16)
ΑΡΧ 652 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Κτηρίου (10 ECTS: 3‐0‐16)
ΑΡΧ 658 Αστική Αρχαιολογία (10 ECTS: 3‐0‐16)
ΑΡΧ 762 Δομημένο Περιβάλλον από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρχαιότητα (10 ECTS: 3‐0‐16)
ΠΠΜ 532 Προηγμένη Τεχνολογία Υλικών (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΠΠΜ 533 Τοπικά και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΠΠΜ 534 Φυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών και Σχετικά Προβλήματα Διάβρωσης (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΠΠΜ 537 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΠΠΜ 538 Πειραματικές Μέθοδοι στη Δομοστατική Μηχανική (8 ECTS: 3‐0‐12)
ΠΠΜ 547 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (8 ECTS: 3‐0‐12)

Το περιεχόμενο των μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης τροποποιείται και εμπλουτίζεται διαρκώς, με σκοπό τη βελτίωσή τους.

ΑΡΗ 517 Θεωρία και Κριτική Προσέγγιση της Αποκατάστασης (8 ECTS: 3‐0‐12)

Το μάθημα περιλαμβάνει μια διαχρονική επισκόπηση στο θέμα των αποκαταστάσεων,  και επικεντρώνεται στις σύγχρονες θεωρίες στην αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων. Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια κριτικής θεώρησης κατά τη μελέτη της αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται κριτική ανάλυση διεθνών χαρτών, διακηρύξεων και συμβάσεων στον τομέα της συντήρησης και αναλύονται διεθνή παραδείγματα αποκατάστασης αξιόλογων ιστορικών κτηρίων και κτηρίων του μοντέρνου κινήματος. Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη κριτικής και ερμηνευτικής προσέγγισης για τη μελέτη του τρόπου διαχείρισης αξιόλογων κτηρίων διαφορετικών ιστορικών περιόδων μέσα από την αξιολόγηση των κτηρίων με πολλαπλά κριτήρια και παραμέτρους. Στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη συντήρηση αξιόλογων κτηρίων παλαιότερων και πιο πρόσφατων περιόδων της ιστορίας.

ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων (8 ECTS: 3‐0‐12)

Το μάθημα στοχεύει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη εμβάθυνση των φοιτητών στο αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων και στην ανάδειξη του ρόλου της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της κατασκευής και της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης, ως προς την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στο περιβάλλον. Καλύπτει ζητήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, που αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών ολικής άνεσης των χρηστών ‐ θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης, ποιότητας αέρα ‐ στο εσωτερικό του κτιριακού κελύφους, ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού, που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού κελύφους (θερμομονωτική προστασία περιβλήματος, χρήση κατάλληλων συστημάτων τεχνικής υποστήριξης και συστημάτων παρακολούθησης και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων) και ζητήματα οικολογικής δόμησης που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου (ανακύκλωση, επανάχρηση, εμπεριεχόμενη ενέργεια και εκπομπές CO2).

ΑΡΗ 540 Μεσογειακές Πόλεις και κοινωνικά ζητήματα (8 ECTS: 3‐0‐12)

Xωροκοινωνικές ανισότητες, αστικές συγκρούσεις, διαιρεμένες πόλεις.Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στην πόλη και επηρεάζονται από, αλλά και επηρεάζουν, το σχεδιασμό της. Στόχος του είναι η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ των κοινωνικών ζητημάτων και της μορφολογίας ‐ σχεδιασμού του αστικού χώρου. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διατύπωση νέων αναγνώσεων, μεθοδολογιών, αναλύσεων και ερμηνειών πολλαπλών και πολύπλοκων πολιτισμικών πρακτικών στο χώρο της μεσογειακής πόλης με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό και διεύρυνση των γνώσεων και των διαδικασιών σχεδιασμού του αστικού χώρου.

ΑΡΗ 549 Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας: Εδαφικοί Μετασχηματισμοί. Αστικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη (8 ECTS: 3‐0‐12)

Ο έλεγχος της ανάπτυξης και εξάπλωσης του αστικού πεδίου και η παράλληλη προσοχή που πρέπει να δοθεί στη διατήρηση της καλλιεργήσιμης γης και του φυτικού και ζωικού περιβάλλοντος είναι από τα πιο επείγοντα προβλήματα που επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, ο καλύτερος σχεδιασμός των πόλεων είναι μία από τις πρωταρχικές προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το σχεδιασμό του κοινού χώρου, των δρόμων, των γειτονιών και των σπιτιών, αλλά και τη διαμόρφωση πάρκων και άλλων πράσινων διαδρόμων, υποδειγμάτων χωροταξικής ανάπτυξης, δικτύων μαζικής συγκοινωνίας, δικτύων παροχής νερού και αποχετεύσεων, καθώς και διαδικασιών βιομηχανικών μονάδων. Οι θεμελιώδεις αρχές και τα εργαλεία του αστικού σχεδιασμού που εμπίπτουν στην υιοθέτηση αρχών αειφορίας για την ανάπτυξη των πόλεων – και ειδικά στην κλίμακα της γειτονιάς – θα διερευνηθούν σχεδιαστικά στο πλαίσιο του μαθήματος.

ΑΡΗ 550 Ειδικά Θέματα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Κτηρίων και Συνόλων (8 ECTS: 3‐0‐12)

Παρέχει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις καταγραφής και τεκμηρίωσης κτηρίων και συνόλων με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων. Στοχεύει στην εισαγωγή ερευνητικών εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων επιτόπιας καταγραφής και τεκμηρίωσης κτηριακών μονάδων και πολεοδομικών συνόλων αλλά και επιμέρους κατασκευαστικών και μορφολογικών κτηριακών στοιχείων και περιλαμβάνει μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων καταγραφής. Επιπλέον αναφέρεται στην καταγραφή και ανάλυση συνθηκών άνεσης και ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και στην καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων εξωτερικού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας ή/και τις ειδικές απαιτήσεις άνεσης των υπό εξέταση κτηρίων και περιλαμβάνει την ποσοτική καταγραφή και ανάλυση παραμέτρων καθορισμού συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.

ΑΡΧ 650 Ανάλυση Οικισμών και Αρχαιολογία του Χώρου (10 ECTS: 3‐0‐16)

Στο μάθημα γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας της χωρικής ανάλυσης, (macro‐, semi‐macro and micro level), σε δύο διαφορετικά επίπεδα:
(α) θεωρητικό: πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν το χώρο και τα όρια ενός οικισμού και πώς τα κτήρια λειτουργούσαν ώς χώροι ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και ως αντανακλάσεις κοινωνικής διαστρωμάτωσης και θρησκευτικού συμβολισμού,
(β) πειραματικό: με την εφαρμογή αρχιτεκτονικών και υπολογιστικών μοντέλων (e.g. space syntax, view‐shed analysis), σε γνωστά παραδείγματα αρχαιολογικών θέσεων, όπου μπορεί να γίνει κατανοητή η χωρική διάταξη των ανθρωπογενών κατασκευών (features).

ΑΡΧ 652 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Κτηρίου (10 ECTS: 3‐0‐16)

Η Αρχαιολογία του Κτηρίου αποτελεί κλάδο της αρχαιολογικής επιστήμης που ασχολείται με την επιστημονική ανάλυση ιστάμενων ιστορικών οικοδομημάτων με τη χρήση μη καταστροφικών μεθόδων. Η μεθοδολογία της ενέχει την προσεκτική ‘ανάγνωση’ των επιφανειών της σωζόμενης τοιχοποιίας, την παραγωγή και μελέτη σχεδίων μεγάλης ακρίβειας, τη διερεύνηση κονιαμάτων, χρωστικών, μετάλλου, ξύλου και άλλων υλικών με τη συμβολή των μεθόδων των φυσικών επιστημών, καθώς επίσης την αξιοποίηση ιστορικών εγγράφων, με στόχο την ανασύνθεση της ιστορίας συγκεκριμένων οικοδομημάτων στο πλαίσιο του άμεσου αρχιτεκτονικού και πολιτισμικού τους περιβάλλοντος. Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία της βασικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται σε αυτό το είδος ‘υπέργειας’ αρχαιολογίας, και το περιεχόμενό του κυμαίνεται από την επισκόπηση των τρεχουσών θεωρητικών προσεγγίσεων ως μια εισαγωγή στη φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση.

ΑΡΧ 658 Αστική Αρχαιολογία (10 ECTS: 3‐0‐16)

Η ανασκαφική αποκάλυψη ή η μελέτη του αστικού παρελθόντος φέρνει τους αρχαιολόγους αντιμέτωπους με ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες συχνά δεν συνιστούν πρόβλημα για τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε αγροτικά ή άλλα περιβάλλοντα. Από τη φύση τους, οι αστικές ανασκαφές και οι διερευνήσεις ιστάμενων κτισμάτων ενδέχεται να είναι πολύπλοκα και απαιτητικά εγχειρήματα, που συχνότατα χαρακτηρίζονται από την παρέμβαση εταιρικών και άλλων εξωτερικών παραγόντων, ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ασυνήθιστες συνθήκες εργασίας και περιορισμένους πόρους. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα που απασχολούν τους αρχαιολόγους του αστικού τοπίου στην προσπάθειά τους να χειριστούν καταστάσεις που προκύπτουν από τη μακρά περίοδο κατοίκησης και τις σύγχρονες ευαισθησίες, προσδοκίες και απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την αρχαιολογική έρευνα στα σημερινά αστικά κέντρα. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών καταλοίπων εντός του αστικού χώρου, την ανάγκη για διάσωση, μετακίνηση ή καταστροφή υλικών μαρτυριών του παρελθόντος (κατόπιν προσεκτικής τεκμηρίωσης) εν όψει της αστικής αναδιάρθρωσης και επέκτασης, και την ανασκαφή πολιτισμικά ‘ευαίσθητων’ θρησκευτικών χώρων, επί παραδείγματι νεκροταφείων.

ΑΡΧ 663 Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (10 ECTS: 3‐0‐16)

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέσα από τα διάφορα διεθνή όργανα, τις διεθνείς συμβάσεις, τη νομοθεσία, καθώς και με τις διάφορες σχετικές πρακτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα εξετασθούν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων, παράλληλα με την αξιοποίησή τους από την επιστημονική έρευνα και τη συμβολή τους στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

ΑΡΧ 664 Γενικά Ζητήματα και Ειδικές Περιπτώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΔΠΚ) (10 ECTS: 3‐0‐16)

Το μάθημα επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση και προστασία της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, την άυλη πολιτισμική κληρονομιά, την αρχαιολογική δεοντολογία, την επαγγελματική δεοντολογία των μουσείων και της αγοράς των αρχαιοτήτων, το παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων και μάλιστα σε σχέση με το Διαδίκτυο, τη συντήρηση και το ρόλο της στην προστασία και στην ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων, τον ρόλο των μουσείων στη ΔΠΚ.
Θα θιγούν επίσης ειδικά θέματα όπως: ΔΠΚ και αειφόρος ανάπτυξη, ΔΠΚ και πολιτισμικός τουρισμός, ΔΠΚ και παιδεία.

ΑΡΧ 762 Δομημένο Περιβάλλον από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρχαιότητα (10 ECTS: 3‐0‐16)

Το μάθημα διδάσκεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με βάση την αρχαιολογική μεθοδολογία, και επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Κύπρο και το Αιγαίο. Σκοπός του είναι να προσεγγίσει και να κατανοήσει ορισμένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά μνημεία της αρχαιότητας ως αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος, στο οποίο οφείλεται η ανέγερση και η χρήση τους. Διάφορα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δομημένου περιβάλλοντος από Αιγαίο και Κύπρο θα επιλέγονται προς μελέτη κάθε φορά. Αυτά θα καλύπτουν το μέγιστο δυνατό χρονολογικό φάσμα της αρχαιότητας, από την προϊστορία έως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Για παράδειγμα, η έρευνα της δομής των Νεολιθικών και Χαλκολιθικών οικισμών της Κύπρου, ή των ταφικών συμπλεγμάτων της Μινωικής Κρήτης, θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό και τη μελέτη των αντίστοιχων προ‐αστικών κοινωνιών∙ η διερεύνηση της χωροθέτησης των Μινωικών ανάκτορων, των Μυκηναϊκών ακροπόλεων, ή των Κυπριακών και Ελληνικών ιερών θα δώσουν στοιχεία για μια ανάλυση του φαινομένου της αστικοποίησης σε οικονομικά και πολιτικά σύνθετες κοινωνικές δομές, που οδήγησε στη δημιουργία της έννοιας του κράτους∙ η τυποποιημένη εξάπλωση ‐ σε όλη την έκταση της Μεσογείου ‐ του συνόλου «αγορά ‐ γυμνάσιο ‐ θέατρο – λουτρά», σηματοδοτεί την υπαγωγή του δομημένου αστικού περιβάλλοντος σε ομοιόμορφα, θεσμοθετημένα πρότυπα από τους Αρχαϊκούς έως και τους Ελληνιστικούς χρόνους και τα χρόνια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

ΠΠΜ 532 Προηγμένη Τεχνολογία Υλικών (8 ECTS: 3‐0‐12)

Συστατικά σκυροδέματος, μικροδομή, και ιδιότητες τσιμέντων Πόρτλαντ. Θερμότητα ενυδάτωσης και ανάπτυξη θερμοκρασιακών τάσεων στο σκυρόδεμα. Αντοχή, κόπωση, μηχανισμοί αστοχίας, ερπυσμός, συστολή και ανθεκτικότητα σκληρυμένου σκυροδέματος. Ειδικά σκυροδέματα: αυτο‐ συμπυκνούμενο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας, ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και σκυρόδεμα υπερ‐υψηλής επιτελεστικότητας. Ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Συμπεριφορά και μηχανικές ιδιότητες. Mοντέλα ινοπλισμένου σκυροδέματος. Ινοπλισμένα πολυμερή. Υλικά υψηλής επιτελεστικότητας. Αειφορία. Πειραματική μελέτη.

ΠΠΜ 533 Τοπικά και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (8 ECTS: 3‐0‐12)

Φυσικοί δομικοί και διακοσμητικοί λίθοι και λιθοδομές. Ιδιότητες φυσικών δομικών λίθων της Κύπρου. Διάβρωση και προστασία φυσικών λίθων. Αποτύπωμα άνθρακα εισαγόμενων δομικών λίθων. Αδρανή υλικά της Κύπρου: χαρακτηριστικά και επίδραση της ποιότητας τους στην ποιότητα κονιαμάτων. Οπτόπλινθοι. Κονίες και κονιάματα. Παραδοσιακά κονιάματα της Κύπρου. Πλιθάρι και άλλες τεχνικές δόμησης με πηλό. Ξύλο.

ΠΠΜ 534 Φυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών και Σχετικά Προβλήματα Διάβρωσης (8 ECTS: 3‐0‐12)

Πορώδες. Πορώδη υλικά. Ροή υπό συνθήκες κορεσμού και μη κορεσμού. Μονοδιάστατη ροή.
Απορροφητικότητα. Θεωρία εμφανούς μετώπου. Προσπίπτουσα βροχόπτωση. Ανερχόμενη υγρασία.
Εξάτμιση νερού. Ξήρανση. Κρυστάλλωση αλάτων.

ΠΠΜ 537 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών (8 ECTS: 3‐0‐12)

Αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσδιορισμός και εκτίμηση των μηχανισμών αστοχίας. Μέθοδοι αξιολόγησης και σεισμικής αποτίμησης κατασκευών από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία (ΑΦΤ) και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (ΕΟΣ). Μέθοδοι ανασχεδιασμού και ενίσχυσης στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Κανονισμοί Επεμβάσεων). Ειδική αναφορά στις αρχές δυναμικής των κατασκευών και στα θεμελιώδη στοιχεία σεισμικής μηχανικής και μηχανικής ημιψαθυρών υλικών. Πρακτικές και τεχνικές ενισχύσεων που ικανοποιούν τις προδιαγραφές για ιστορικά/παραδοσιακά κτήρια και τις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές.

ΠΠΜ 538 Πειραματικές Μέθοδοι στη Δομοστατική Μηχανική (8 ECTS: 3‐0‐12)

Εισαγωγή στη πειραματική μηχανική. Φυσικά δοκίμια κατασκευών υπό κλίμακα. Διαδικασία προσομοίωσης. Απαιτήσεις ομοιότητας. Ανάλυση διαστάσεων. Στατικές και δυναμικές δοκιμές κατασκευών. Σχεδιασμός μιας πειραματικής διάταξης. Ηλεκτρικά μηκυνσιόμετρα. Αισθητήρες μέτρησης βελών κάμψης, φορτίου, ταχύτητας, επιτάχυνσης, πίεσης και θερμοκρασίας. Μη καταστροφικοί έλεγχοι. Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων. Ακρίβεια – Αξιοπιστία ‐ Στατιστική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων. Διεξαγωγή πειραμάτων.

ΠΠΜ 547 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (8 ECTS: 3‐0‐12)

Υλικά τοιχοποιίας (λίθοι, πλίνθοι, κονιάματα, ξύλο) και μηχανική συμπεριφορά τους. Είδη και τρόποι δόμησης φέρουσας τοιχοποιίας (άοπλη, οπλισμένη, διαζωματική). Μηχανική συμπεριφορά τοιχοποιίας υπό θλίψη, εφελκυσμό, κάμψη, διάτμηση λόγω δράσεων εντός/εκτός επιπέδου της (οφειλόμενων κυρίως σε βαρυτικά και σεισμικά φορτία). Συμπεριφορά διεπιφανειών εντός της τοιχοποιίας και μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία (ανώφλια, τόξα κ.α.). Προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας και των επιμέρους υλικών της (επιτόπου ή σε εργαστήριο). Αποτίμηση, βλάβες/παθολογία και επισκευές/ενισχύσεις κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Ευρωκώδικες και άλλοι κανονισμοί για τη μελέτη μεμονωμένης τοιχοποιίας και κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία.
Προσομοίωση φέρουσας τοιχοποιίας και στατική/δυναμική ανάλυση με λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων.

 Επιστροφή