Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τη Διευρυμένη Επιτροπή του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η οποία προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων Τμημάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών. Το κάθε Τμήμα διατηρεί δικαίωμα μη συμπλήρωσης των προκαθορισμένων κενών θέσεων.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποιότητα ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας σε βάθος και εύρος γνώσεων
  • Προηγούμενα επιτεύγματα σε προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ικανότητα ανάπτυξης ανεξάρτητης κριτικής σκέψης και ερευνητικής δραστηριότητας

Για το Πρόγραμμα δεν ισχύουν οποιοιδήποτε κανόνες μετεγγραφών.

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος, μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αυτές δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα. Εννοείται ότι οι πιο πάνω μονάδες θα πρέπει να είναι επιπλέον των απαιτήσεων του προηγούμενου προγράμματος.