ΠTΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


ΠTΥΧΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου με ειδίκευση στις κλασικές σπουδές επικεντρώνεται στην αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και γραμματεία. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Το πρόγραμμα παρέχει την απαιτούμενη γνώση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας προκειμένου οι φοιτητές μας να είναι σε θέση να μελετούν το αρχαίο κείμενο από το πρωτότυπο. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκονται και εξειδικευμένα μαθήματα ιστορικής γλωσσολογίας. Πέρα όμως από γλωσσικές γνώσεις, το πρόγραμμα καλλιεργεί και υψηλού επιπέδου φιλολογικές ικανότητες στους φοιτητές μας, ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν με έγκυρες και σύγχρονες μεθόδους τη λογοτεχνία της αρχαιότητας. Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει ευρύτερη κατάρτιση στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία όλων των ιστορικών περιόδων, δανειζόμενο μαθήματα από το Τμήμα Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας.   

Δομή του προγράμματος κλασικών σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα των κλασικών σπουδών περιλαμβάνει 44 μαθήματα, τα οποία ισοδυναμούν με 242 ECTS. Κάθε μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας των φοιτητών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

• 13 Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών

• 8 Μαθήματα Λατινικών

• 1 Μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας από το Τμήμα ΒΝΕ

• 6 Μαθήματα Νέων Ελληνικών από το Τμήμα ΒΝΕ

• 4 Μαθήματα Γλωσσολογίας, στα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε το ΓΕΠ 150 από το Τμήμα ΒΝΕ

• 4 Μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα ΙΣΑ

• 2 Μαθήματα Φιλοσοφίας

• 3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

• 3 Μαθήματα Ξένης Γλώσσας από το Κέντρο Γλωσσών

Αναλυτικό πρόγραμμα κλασικών σπουδών (242 ECTS)

(ΑΕΦ = Αρχαία Ελληνική Φιλολογία / ΛΑΤ = Λατινική Φιλολογία / ΓΛΩ = Ξένη Γλώσσα / ΑΓΛ = Ιστορική Γλωσσολογία / ΦΙΛ = Φιλοσοφία / ΙΣΤ = Ιστορία / ΑΡΧ = Αρχαιολογία /  ΒΝΕ = Νεοελληνική Φιλολογία (εκτός του ΒΝΕ 100 - Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία) / ΓΕΠ = Θεωρητική Γλωσσολογία)

Κωδικός και Τίτλος μαθήματος ΕCTS Κωδικός και Τίτλος μαθήματος ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. ΑΕΦ 101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία 5 1. ΑΕΦ 132 Φιλοσοφικά Κείμενα  5
2. ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία  6 2. ΑΕΦ 202 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ρητορική  5
3. ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία 6 3. ΑΕΦ 217 Εισαγωγή στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα  5
4. ΒΝΕ 100 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία 5  4. ΛΑT 274 Λατινικός Πεζός Λόγος  5
5. ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 5  5. ΙΣΤ 144 Αρχαία Ελληνική Ιστορία  5
6. ΓΕΠ 150 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 5 6. ΓΛΩ Ι Πρώτο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας  5
Σύνολο  32  Σύνολο 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. ΑΕΦ 103 Μεθοδολογία της Κλασικής Φιλολογίας  5 1. ΑΕΦ 214 Λυρική Ποίηση  5
2. ΑΕΦ 210 Όμηρος  5 2. ΛΑΤ 276 Βεργιλίου, Αινειάς  5
3. ΑΕΦ 243 Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία  5 3. ΦΙΛ… Μάθημα Φιλοσοφίας 5
4. ΛΑΤ 272 Ρητορικός Λόγος (Κικέρων)  5 4. ΑΓΛ 369 Ιστορική Γλωσσολογία ΙΙ 5
5. ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι  5 5. ΙΣΤ/ΑΡΧ Αρχαία Ιστορία/Κλασική Αρχαιολογία 5
6. ΓΛΩ ΙΙ Δεύτερο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας  5 6. ΒΝΕ… Μάθημα Νέων Ελληνικών  5
 Σύνολο 30  Σύνολο 30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ   6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. ΑΕΦ… Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών 5 1. ΑΕΦ/ΛΑΤ Σεμινάριο 10
2. ΓΛΩ ΙΙΙ Τρίτο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 5 2. ΑΕΦ … Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών  5
3. ΛΑΤ… Μάθημα Λατινικών 5 3. ΒΝΕ … Μάθημα Νέων Ελληνικών 5
4. ΑΓΛ 4.. Σεμινάριο Γλωσσολογίας 10 4. ΛΑΤ … Μάθημα Λατινικών 5
5. ΒΝΕ… Μάθημα Νέων Ελληνικών 5 5. ΙΣΤ … Μάθημα Ιστορίας κατ΄ επιλογήν 5
6. ΙΣΤ… Ρωμαϊκή Ιστορία 5    
 Σύνολο 35  Σύνολο 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. ΒΝΕ … Μάθημα Νέων Ελληνικών 5 1. ΑΕΦ/ΛΑΤ Σεμινάριο 10
2. ΑΕΦ/ΛΑΤ Σεμινάριο 10 2. ΛΑΤ … Μάθημα Λατινικών  5
3. ΦΙΛ… Μάθημα Φιλοσοφίας 5 3. Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
4. Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 4. Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
    5. ΒΝΕ … Μάθημα Νέων Ελληνικών 5
 Σύνολο 25  Σύνολο 30

 Επεξηγήσεις:

1. Τα μαθήματα από το 5ο εξάμηνο μέχρι το 8o εξάμηνο είναι ενδεικτικά, με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές θα επιλέγουν ένα σεμινάριο για κάθε εξάμηνο.

2. Όπου δεν αναφέρεται συγκεκριμένος κωδικός, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από τα προσφερόμενα στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Ως μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας δεν πρέπει να επιλέγονται μαθήματα με κωδικό ΒΝΕ 0.. .

3. Για τη λήψη πτυχίου είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση δύο μαθημάτων ΑΕΦ επιπέδου 300 και δύο μαθημάτων ΛΑΤ επιπέδου 300.

4. Για την παρακολούθηση σεμιναρίου απαιτείται να προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ενός μαθήματος επιπέδου 300 του αυτού γνωστικού αντικειμένου.

5. Τα τρία φιλολογικά σεμινάρια μπορούν να κατανεμηθούν είτε ως δύο ΑΕΦ και ένα ΛΑΤ είτε ως ένα ΑΕΦ και δύο ΛΑΤ.

6. Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής δεν μπορούν να επιλεγούν μαθήματα του ΚΦΙ.


 

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
1. ΑΕΦ 101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
2. ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
3. ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία
4. ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι
 
ΣΥΝΟΛΟ: 16 ECTS
 
Σημείωση: Τα μαθήματα ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 131 προαπαιτούνται για την  παρακολούθηση των μαθημάτων βασικού κορμού (Β1-8). Το μάθημα ΑΓΛ 263 μπορεί να αντικατασταθεί με το μάθημα ΛΑΤ 195 ως προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση ενός  από τα μαθήματα ΛΑΤ 270-299: Λατινική Γραμματεία (βλ. Γ  παρακάτω).
 Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
 
Πέντε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από διαφορετικές γραμματολογικές περιοχές:
1. ΑΕΦ 206-210 Αρχαϊκό Έπος
2. ΑΕΦ 211-216 Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση
3. ΑΕΦ 217- 230 Δράμα
4. ΑΕΦ 231-234 Ελληνιστική Ποίηση
5. ΑΕΦ 235-240 Φιλοσοφία
6. ΑΕΦ 243-247 Ιστοριογραφία
7. ΑΕΦ 248-251 Ρητορική
8. ΑΕΦ 241-242, 252-253, 254-256  (Λοιπές γραμματολογικές περιοχές) Το ένα από τα πέντε μαθήματα μπορεί να επιλεγεί από τα:
9. Γενικά Μαθήματα Κλασικού Πολιτισμού ΑΕΦ 500 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία ΑΕΦ 501-510 Θρησκεία και Μυθολογία ΑΕΦ 511-529 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας ΑΕΦ 530-539 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΑΕΦ 540-549 Η Επιβίωση της Κλασικής Αρχαιότητας ΛΑΤ 580-599 Θέματα Λατινικής Λογοτεχνίας
 
ΣΥΝΟΛΟ  25 ECTS
 Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 
 
1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία (από το Τμήμα ΙΣΑ)
 
2. Ένα μάθημα από τις εξής κατηγορίες:
ΑΕΦ 200-203 Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία
ΑΕΦ 204-205 Μετάφραση/Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία σε Μετάφραση
ΛΑΤ 267-269 Λατινική Γραμματολογία
ΛΑΤ 270-299 Λατινική Γραμματεία
ΑΓΛ 560-569 Γλωσσικά Θέματα  
– Μαθήματα Βασικού Κορμού 
(Β1-8, σε γνωστική περιοχή από την οποία δεν έχει επιλεγεί άλλο μάθημα)
– Γενικά Μαθήματα Κλασικού Πολιτισμού 
(Β9, σε ενότητα από την οποία δεν έχει επιλεγεί άλλο μάθημα)
– Μάθημα Προϊστορικής ή Κλασικής Αρχαιολογίας  (από το Τμήμα ΙΣΑ)
– Μάθημα Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Πολιτικής Σκέψης
 
ΣΥΝΟΛΟ: 10 ECTS

 

ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η φιλοσοφία διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα, μεταξύ άλλων, για τη γνώση, την πραγματικότητα, την ηθική, τον Θεό, τη λογική, τη γλώσσα, τον νου, την επιστήμη, την τέχνη και την πολιτική. Μερικά βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

 • Τι είναι γνώση; Τι γνωρίζουμε και πώς; Μπορούμε να έχουμε γνώση; Ποια η πηγή της γνώσης;
 • Τι υπάρχει; Τι είναι πραγματικό; Είναι η πραγματικότητα υλική ή νοητική; Υπάρχουν αφηρημένες οντότητες; Τι είναι η αιτιότητα;
 • Τι είναι ηθικά σωστό ή λάθος; Πώς πρέπει να ζήσουμε; Τι οφείλουμε στους άλλους; Τι είναι νόμιμο και γιατί να μας δεσμεύει;
 • Πώς πρέπει να οργανωθεί μια δίκαιη κοινότητα; Ποια η νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας; Είναι επιτρεπτή η πολιτική ανυπακοή;
 • Τι προσδιορίζει το νόημα λέξεων, εκφράσεων και προτάσεων; Τι είναι το νόημα; Ποιά η σχέση νοήματος και αναφοράς;
 • Τι είναι ο νους; Είναι ο νους αναγώγιμος στον εγκέφαλο; Υπάρχει ελεύθερη βούληση; Τι είναι ο εαυτός;
 • Ποια η φύση του Θεού; Τι επιχειρήματα έχουμε υπέρ και κατά της ύπαρξης Θεού; Είναι η θρησκευτική πεποίθηση ορθολογική;
 • Ποιοι συμπερασμοί είναι λογικά έγκυροι και ποιοί άκυροι; Πότε είναι λογικά συνεπές ένα σύνολο προτάσεων; Τι είναι καλό επιχείρημα;
 • Τι είναι τέχνη; Πότε έχουμε ένα έργο τέχνης; Τι είναι όμορφο ή κομψό;
 • Τι είναι επιστήμη; Μας αποκαλύπτει η επιστήμη την αλήθεια για τον κόσμο; Πώς αποκτούμε επιστημονική γνώση; Ποια η σχέση επιστήμης-θρησκείας; Υπάρχουν νόμοι της φύσης;

Το πτυχίο φιλοσοφίας αποσκοπεί τόσο στη φιλοσοφική κατάρτιση όσο και στη φιλολογική κατάρτιση των φοιτητών. Όσον αφορά τη φιλοσοφική κατάρτιση, προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν τα κύρια πεδία συστηματικής φιλοσοφίας και τις κύριες ιστορικές περιόδους και φιλόσοφους, από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας. Η έμφαση είναι στην κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων και των κύριων ιστορικών απαντήσεων σε αυτά, καθώς και στη γνωριμία με την διανοητική μας κληρονομιά.

Η φιλοσοφική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές ενασχολήσεις (π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, δημοσιογραφία, πολιτική κλπ) αλλά και για την καθημερινή ζωή. Καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ανάλυσης επιχειρημάτων, την ικανότητα εξέτασης λόγων υπέρ και κατά μιας απόψεως, καθώς και την έκφραση ιδεών με σαφή και ακριβή τρόπο σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη φιλολογική κατάρτιση, το πτυχίο προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων αρχαίων ελληνικών, λατινικής φιλολογίας, ιστορίας καθώς και νεοελληνικής φιλολογίας. Η φιλολογική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη καλής χρήσης του λόγου, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές ενασχολήσεις (π.χ. δημοσιογραφία, υπηρεσίες, δημόσιες σχέσεις κλπ).

Συνεπώς, το πτυχίο φιλοσοφίας με τη διττή φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση που προσφέρει καλλιεργεί τις πολύτιμες δεξιότητες της καλής χρήσης του λόγου και της κριτικής σκέψης. Έτσι εφοδιάζει τους αποφοίτους μας με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μεταπτυχιακές σπουδές σχεδόν σε οποιονδήποτε αντικείμενο, την αγορά εργασίας αλλά και την καθημερινή ζωή.


Λεπτομερής περιγραφή του νέου προγράμματος σπουδών φιλοσοφίας παρέχεται εδώ (ισχύει για όσους εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-9 και εξής).

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 
Η φιλοσοφία είναι, λόγω της μετά-επιστημονικής φύσεώς της, το ιδεώδες γνωστικό αντικείμενο, για να συνδυαστεί με σπουδές σε οποιαδήποτε επιμέρους επιστήμη. Η φιλοσοφία διερευνά θεμελειώδη εννοιολογικά και μεθοδολογικά ερωτήματα σε σχέση με τις επιμέρους επιστήμες καθώς και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων τους.
 
Έτσι κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να σπουδάσει βιολογία και συνδυάζοντας τις σπουδές του με σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία να αναπτύξει στοχασμό και προβληματισμό γύρω από ερωτήματα φιλοσοφίας της βιολογίας, όπως:
 • Ποιές είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της θεωρίας της εξέλιξης;
 • Ποιές είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της ανακάλυψης του γονιδιώματος;
 
Κατά αντίστοιχο τρόπο ένας φοιτητής μπορεί να συνδυάσει σπουδές στη φυσική, την ψυχολογία, τα μαθηματικά, την κοινωνιολογία κλπ με σπουδές στη φιλοσοφία και να αναπτύξει στοχασμό στα φιλοσοφικά ερωτήματα που εγείρουν αυτές οι επιμέρους επιστήμες. Στη φυσική, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτύξει στοχασμό για τις προεκτάσεις της θεωρίας της σχετικότητας σε σχέση με την φύση του χώρου και του χρόνου. Στην ψυχολογία, για παράδειγμα, για την επιστημονικότητα της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Στα μαθηματικά, για παράδειγμα, για την σχέση μαθηματικών και λογικής. Στην κοινωνιολογία, για παράδειγμα, για τη φύση των κοινωνικών γεγονότων και συλλογικών υποκειμένων.
 
Συνεπώς, οι σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία προσφέρονται ιδιαίτερα για τον φοιτητή με πνευματικές ανησυχίες, ο οποίος προβληματίζεται για τη μεθοδολογία αλλά και για τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της επιστήμης του.