Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 3: "Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης" στις  Δράσεις: A. "Στήριξη του διδακτικού προσωπικού σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των μαθημάτων", το Κέντρο έχει προχωρήσει στη θέσπιση για τη «Δημιουργία Φακέλων Πεπραγμένων Διδασκαλίας».
 
Ο θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (16/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ) για εφαρμογή σε εθελοντική βάση.

Πολιτική και πρακτικά βήματα εφαρμογής της.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εργάζεται προς εφαρμογή του θεσμού εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 και θα ενημερώσει σχετικά τους διδάσκοντες.