Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 2: "Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση" στις  Δράσεις: Β. "Συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού", το Κέντρο έχει προχωρήσει στη θέσπιση πολιτικής για «Μέντορες».

Ο θεσμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (16/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ) για εφαρμογή σε εθελοντική βάση.

Πολιτική και πρακτικά βήματα εφαρμογής της.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εργάζεται προς εφαρμογή του θεσμού εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 και θα ενημερώσει σχετικά τους διδάσκοντες.