1. Πότε ιδρύθηκε το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης ιδρύθηκε στις 30 Αυγούστου 2002 και δραστηριοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2004.

2. Πώς διοικείται το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο είναι ανεξάρτητη οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Το Κέντρο διευθύνεται από διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου. 

3. Ποιοι αποτελούν το Συμβούλιο του Κέντρου;
Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Διευθυντής του Κέντρου
Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου
Ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή, μέλος ΔΕΠ
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών
Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

4. Πόσα μέλη διοικητικού προσωπικού απασχολεί το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο απασχολεί δύο μέλη προσωπικού, μια Λειτουργό Πανεπιστημίου και μια Γενική Γραφέα.

5. Ποιος είναι ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Ο σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη/ανάπτυξη της διδασκαλίας/μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιείται σε τομείς που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση: https://www.ucy.ac.cy/ctl/el/activities