Εκτύπωση

1. Πότε ιδρύθηκε το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης ιδρύθηκε στις 30 Αυγούστου 2002 και δραστηριοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2004.

2. Πώς διοικείται το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο είναι ανεξάρτητη οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του/της εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Το Κέντρο διοικείται από Διευθυντή/ντρια και Αναπλ. Διευθυντή/ντρια, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου. 

3. Ποιοι αποτελούν το Συμβούλιο του Κέντρου;
Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Διευθυντής/ντρια του Κέντρου
Αναπλ. Διευθυντής/ντρια του Κέντρου
Ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή, μέλη ΔΕΠ
Προϊστάμενος/η Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών
Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

4. Πόσα μέλη διοικητικού προσωπικού απασχολεί το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο απασχολεί δύο μέλη προσωπικού, μια Λειτουργό Πανεπιστημίου και μια Γενική Γραφέα.

5. Ποιος είναι ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Ο σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη/ανάπτυξη της διδασκαλίας/μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δραστηριοποιείται σε τομείς που αφορούν στη διδασκαλία και στη μάθηση: https://www.ucy.ac.cy/ctl/el/activities