1. Τι είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;
 3. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου που επεξεργάζεται το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 4. Είναι υποχρεωτική η χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης από όλους τους διδάσκοντες;
 5. Είναι υποχρεωτικό από τους φοιτητές να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 6. Πότε και πόσο συχνά δίεξάγεται το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 7. Ποια είναι η διαδικασία διεξαγωγής του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;
 8. Πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών;
 9. Πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των διδασκόντων;
 10. Πότε αναμένεται να είναι έτοιμες οι αναλύσεις από τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης;
 11. Ποιος/ποιοι έχουν πρόσβαση στις αναλύσεις των ΕρωτηματολογίωνΑξιολόγησης;
 12. Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης;
 13. Πώς έχει αποφασιστεί ποιες ερωτήσεις θα συμπεριληφθούν στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 14. Ποιος ο ρόλος των φοιτητών στη δημιουργία του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;
 15. Μπορεί κάποιος διδάσκων ή φοιτητής να κάνει εισηγήσεις για συμπερίληψη άλλων ερωτήσεων στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;
 16. Πώς αναλύονται οι ανοικτές ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;
 17. Ποια η σχέση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης με το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας;
 18. Ποιες εισηγήσεις έγιναν από την Ομάδα Αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε σχέση με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

1. Τι είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντος θεωρείται, στα πλείστα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ως ένα απαραίτητο εργαλείο ανατροφοδότησης για την ποιότητα της διδασκαλίας. Το πρώτο ερωτηματολόγιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χρησιμοποιήθηκε τα έτη 1994 μέχρι 2002 (1η μορφή). Το Εαρινό Εξάμηνο 2004-2005 ανασχεδιάστηκε (2η μορφή). Η 3η μορφή χρησιμοποιήθηκε τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006 και 2006-2007. Η 4η μορφή χρησιμοποιήθηκε από το Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008 μέχρι και το Εαρινό Εξάμηνο 2009-10. Η 5η μορφή χρησιμοποιείται από το Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11, ενώ η 6η μορφή από το Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13. Η 7η μορφή χρησιμοποιήθηκε από το Εαρινό Εξάμηνο 2012-13. Η τελευταία έκδοση του ερωτηματολογίου (8η μορφή) ανασκευάστηκε εκ νέου τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το περιεχόμενό του.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις μορφές του Ερωτηματολογίου στα ελληνικά και αγγλικά εδώ.

Πάνω

2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

H Σύγκλητος (απόφαση Συγκλήτου, 243η Συνεδρία, 8 Ιουνίου 2005) έκρινε τη χρήση του ερωτηματολογίου ως υποχρεωτική “για σκοπούς αυτο-αξιολόγησης και αυτο-βελτίωσης”.

Mε νέα απόφαση της, η Σύγκλητος (16/12/2015, αρ. 27/2015) αποφάσισε “ότι οι αξιολογήσεις θα ενσωματώνονται στο φάκελο αξιολόγησης των διδασκόντων, θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα αναζητούνται λύσεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.”.

Πάνω

3. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου που επεξεργάζεται το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, το Σεπτέμβριο 2004, “η ετοιμασία, το περιεχόμενο και η πολιτική χρήσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντος είναι αρμοδιότητα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.” (81η Συνεδρία Πρυτανικού Συμβουλίου, 20 Ιανουαρίου 2005).).

Πάνω

4. Είναι υποχρεωτική η χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης από όλους τους διδάσκοντες;

Παλαιότερα, η χρήση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης ήταν υποχρεωτική μόνο για μαθήματα που διδάσκονταν από Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στις άλλες περιπτώσεις η συμπλήρωση ήταν προαιρετική. Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006 το ερωτηματολόγιο κρίθηκε υποχρεωτικό για όλα τα μαθήματα για όλους τους διδάσκοντες “για σκοπούς αυτο-αξιολόγησης και αυτο-βελτίωσης (απόφαση Συγκλήτου, 243η Συνεδρία, 8 Ιουνίου 2005).

Πάνω

5. Είναι υποχρεωτικό από τους φοιτητές να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (16/12/2015, αρ. 27/2015), από το Εαρινό Εξάμηνο 2015-16 η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές δεν θα έχουν πρόσβαση στις βαθμολογίες τους μέχρι να έχουν υποβάλει το ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημά τους. Η πρόσβαση δίνεται την επόμενη ημέρα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα.

Πάνω

6. Πότε και πόσο συχνά διεξάγεται το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Η περίοδος αξιολογήσεων ξεκινά τρεις εβδομάδες πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου και διαρκεί μέχρι και 5 ημέρες μετά την υποβολή των βαθμολογιών από τους διδάσκοντες.

Πάνω

7. Ποια είναι η διαδικασία διεξαγωγής του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

Ηλεκτρονική μορφή: Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11 τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αποστέλλει οδηγίες προς όλους τους φοιτητές και ενημερώνει σχετικά τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια στο δικό τους χρόνο και χώρο.

8. Πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών;

Ηλεκτρονική μορφή: Όλες οι απαντήσεις των φοιτητών τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Εκτός από τον Λειτουργό στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας που διαχειρίζεται το σύστημα BannerWeb κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. λαμβάνει μόνο ανώνυμα δεδομένα για τη διεξαγωγή των στατιστικών αναλύσεων. Οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση μόνο σε στατιστικά αποτελέσματα και ανώνυμες απαντήσεις μετά την ανάρτηση των τελικών βαθμολογιών των φοιτητών.

Πάνω

9. Πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των διδασκόντων;

Ηλεκτρονική μορφή: Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων. Μέσω του συστήματος οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στις αξιολογήσεις των μαθημάτων τους.

Από το Εαρινό Εξάμηνο 2015-16, η Σύγκλητος αποφάσισε επίσης “ότι οι αξιολογήσεις θα ενσωματώνονται στο φάκελο αξιολόγησης των διδασκόντων, θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα αναζητούνται λύσεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.”.

Πάνω

10. Πότε αναμένεται να είναι έτοιμες οι αναλύσεις από τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης;

Πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δίνεται στους διδάσκοντες μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών και μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης μαθημάτων.

Πάνω

11. Ποιος/ποιοι έχουν πρόσβαση στις αναλύσεις των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης;

Η Σύγκλητος (16/12/2015, αρ. 27/2015) αποφάσισε “ότι οι αξιολογήσεις θα ενσωματώνονται στο φάκελο αξιολόγησης των διδασκόντων, θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα αναζητούνται λύσεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.”.

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία αρ. 29/2007), το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του κάθε μαθήματος πρέπει να έχει πρόσβαση στις αξιολογήσεις διδασκαλίας που γίνονται υπό την εποπτεία του/της, αφού τα μέλη ΕΕΠ και οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες δεν κάνουν αυτόνομη διδασκαλία. Το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ μπορεί να πάρει αντίγραφο των αξιολογήσεων από τον πρόεδρο του τμήματος.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (4/12/2018, αρ. 30/2018), (εφαρμόστηκε από το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19) πρόσθετες προσβάσεις στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων έχει δοθεί στους ακόλουθους:

(α) στις περιπτώσεις όπου κάποια Τμήματα τρέχουν προγράμματα σπουδών στα οποία υπεύθυνος / διευθυντής του προγράμματος είναι άλλο άτομο από τον Πρόεδρο του Τμήματος / Προγράμματος Σπουδών και εφόσον ο Πρόεδρος συμφωνεί, θα δίνεται πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μαθημάτων στον υπεύθυνο/διευθυντή του προγράμματος.

(β) στην περίπτωση όπου φοιτητές ενός Τμήματος παρακολουθούν μαθήματα από άλλα Τμήματα, θα παραμένει η πρόσβαση στους Προέδρους των Τμημάτων που ανήκουν τα μαθήματα αλλά θα δίνεται ταυτόχρονα πρόσβαση και στον Πρόεδρο του Τμήματος από όπου προέρχονται οι φοιτητές.

(γ) στις περιπτώσεις προγραμμάτων σπουδών όπου ορισμένα μαθήματα διδάσκονται από ένα Τμήμα και ορισμένα μαθήματα από άλλο Τμήμα, θα δίνεται πρόσβαση στους εκάστοτε Προέδρους των δύο Τμημάτων κατά μάθημα.

12. Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης;

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται “για σκοπούς αυτο-αξιολόγησης και αυτο-βελτ ίωσης”. (απόφαση Συγκλήτου, 243η Συνεδρία, 8 Ιουνίου 2005). Η θέση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι όπως τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ανατροφοδότησης για σκοπούς αυτο-ρύθμισης του κάθε διδάσκοντος. Στόχος είναι να βοηθήσουν το διδάσκοντα και όχι για επίπληξη ή μείωσή του με οποιοδήποτε τρόπο.

Mε νέα απόφαση της, η Σύγκλητος (16/12/2015, αρ. 27/2015) αποφάσισε “ότι οι αξιολογήσεις θα ενσωματώνονται στο φάκελο αξιολόγησης των διδασκόντων, θα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα αναζητούνται λύσεις σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.”.

Πάνω

13. Πώς έχει αποφασιστεί ποιες ερωτήσεις θα συμπεριληφθούν στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ανασκευάστηκε από ad-hoc ομάδα που ορίστηκε από την Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, και από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Στόχος κάθε έκδοσης του ερωτηματολογίου είναι η συμπερίληψη ερωτήσεων που οι διδάσκοντες βρίσκουν περισσότερο χρήσιμες.

Πάνω

14. Ποιος ο ρόλος των φοιτητών στη δημιουργία του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

Η νέα μορφή του ερωτηματολογίου ανασκευάστηκε από ad-hoc ομάδα που ορίστηκε από τη Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, και από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εκπροσωπούνται οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έναν εκπρόσωπο η κάθε ομάδα.

Πάνω

15. Μπορεί κάποιος διδάσκων ή φοιτητής να κάνει εισηγήσεις για συμπερίληψη άλλων ερωτήσεων στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης;

Εισηγήσεις από διδάσκοντες και φοιτητές είναι πολύ ευπρόσδεκτες και μπορούν να αποστέλλονται στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: [email protected]. Κατά καιρούς το Κέντρο ζητεί από τους διδάσκοντες να δώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και αυτό ανακατασκευάζεται περιοδικά.

Πάνω

16. Πώς αναλύονται οι ανοικτές ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

Στο υφιστάμενο ερωτηματολόγιο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν με λόγια τις απόψεις τους σε ορισμένες ερωτήσεις. Τα σχόλια των φοιτητών μεταφέρονται αυτούσια. Ο διδάσκων μπορεί να διαβάσει ολόκληρα τα σχόλια των φοιτητών χωρίς καμιά κωδικοποίηση από μέρους του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Πολλές φορές οι διδάσκοντες δυσκολεύονται να βρουν νόημα στα σχόλια των φοιτητών γιατί δεν υπάρχει ένα καθαρό μήνυμα. Τα σχόλια μπορεί να είναι αντικρουόμενα και ο διδάσκων να νιώθει ότι δεν υπάρχει τρόπος να ικανοποιήσει όλους τους φοιτητές. Για να γίνουν πιο χρήσιμα τα σχόλια είναι σημαντικό ο διδάσκων να τα οργανώσει καλύτερα σε κατηγορίες κατά την κρίση του.

Πάνω

17. Ποια η σχέση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης με το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας;

Ο ρόλος του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης, ως μέρος των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, είναι τουλάχιστον διπλός: (1) Αποτελεί μέρος του συστήματος ανατροφοδότησης από τους φοιτητές, και (2) Τα αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για υποστήριξη των υποψηφίων διδασκόντων για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας.

Πάνω

18. Ποιες εισηγήσεις έγιναν από την Ομάδα Αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε σχέση με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης;

Το Σεπτέμβριο 2001, μετά από πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association) αξιολόγησε τα αδύνατα και δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου στον τομέα της ποιότητας. Ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας, η έκθεση αναφέρεται και στην αξιολόγηση που γίνεται από τους φοιτητές μέσω του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης:

“Students have the opportunity and the obligation as well, to evaluate both the courses and the teachers by filling a respective questionnaire. The evaluation is obligatory since December 2000, but its results are not public or given to the students but also not taken into consideration for the teachers’ promotion procedures for the time being. The review team recommends that the evaluation of teaching should be improved and should become one of the main processes assuring the quality of education at the UCY. But, besides, we have to note the general trend in Europe giving emphasis on learning instead of teaching. We are in a phase of transition from the teacher-centred to the student-centreduniversity education. In this new era, the students have to take much greater responsibility for their own education. The UCY has to adapt to this new realm and to re-examine the learning methods and the organisation of studies. Although some of them may not be as mature as one would like, in this concept, students have to be considered as grown-up academic citizens instead of being treated like yesterday’s secondary school pupils”.

Σε σχέση με τις συνέπειες της αξιολόγησης από τους φοιτητές, η έκθεση αναφέρει:

“We further want to stress a little more on the teaching evaluation process. The issue usually raised concerns the consequences of this process. The SER states that the questionnaires will be available to the selection boards that will judge the academic staff members for their promotion. However, this is a consequence which has to be handled with care. But, moreover, if the results of the teaching evaluation procedure are not adequately exploited, if they are not analysed properly and integrated into the continuous improvement of the content and the methods of teaching and learning, then it is probable that the teaching evaluation process will degenerate into a bureaucratic and meaningless operation. Therefore, we recommend the UCY to pay increased attention to the teaching evaluation process and to organise and systematise it as soon as possible. But, we have to stress here that students should be convinced and, even more, inspiredand motivated to get actively and effectively involved in such a process”.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Πανεπιστήμιο για διασφάλιση της ποιότητας:

“…the University has also taken a number of quality assurance initiatives, which aim at strengthening the quality landscape, a) .As mentioned earlier, a system of evaluation, whereby students are asked to evaluate their courses and their teachers through filling appropriate questionnaires, is already established…”.

Το Φεβρουάριο 2005 η Ομάδα Αξιολόγησης επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο για να εξετάσει την πρόοδο που έγινε μετά την Έκθεση Αξιολόγησης (Σεπτ. 2001): “…while the generalised feeling of students (as it was expressed in their meeting with the Team) is that the assessment processes of teaching and courses by the students are now downgraded, mainly because they feel that their remarks do not have any impact at all. The Team feels therefore the need to recommend that UCY should consider the issue of teaching and course evaluations once again and in a way that will convince students of the value of the process and the importance of their role”.

Πάνω