Γενικές Πληροφορίες

Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός. Τα κύρια καθήκοντα της ΥΠΔ είναι να ενημερώνει την διοίκηση και τις οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπεύθυνους επεξεργασίας) για τις υποχρεώσεις τους και να παράσχει συμβουλές, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με το πότε και πώς θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης πράξης. Η ΥΠΔ αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.