KARPAVA SVIATLANA
KARPAVA SVIATLANA
KARPAVA SVIATLANA
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης
Κλήμεντος 9
209
22892120
22 895 067
https://www.ucy.ac.cy/dir/en/cb-profile/skarpa01

Προσωπικό Προφίλ

 
 • Λέκτορας στη Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία/Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (από τον Αύγουστο 2019)
 • Λέκτορας στη Γλωσσολογία, Υπεύθυνη για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο του Central Lancashire στην Κύπρο (2012-2019)
 • Διδακτορικό στον τομέα της Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008)
 • PGCert στη Διδασκαλία και Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, Ηνωμένο Βασίλειο (2015)
 • Μεταπτυχιακό: Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο St Clements (2005)
 • Πτυχίο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας, Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας (2003)
 • Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (2005)
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηση (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Ελλάδα (2009)
 
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Μορφο-σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία
 • Διαγλωσσικές παρεμβολές
 • Απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας,
 • Δίγλωσσία, πολυγλωσσία και απόκτηση της διαλέκτου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων
 • Διδασκαλία και εκπαίδευση /Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών
 • Γλωσσική πολιτική οικογένειας
 • Χρήση, διατήρηση και μετάδοση της γλώσσας κληρονομιάς
 

BOOKS

Karpava, Sviatlana (2015). Vulnerable Domains for Cross-Linguistic Influence in L2 Acquisition of Greek. (Inquiries in Language Learning 16.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

JOURNAL ARTICLES

Sviatlana, Karpava, Natalia Ringblom & Anastassia Zabrodskaja (2021). Translanguaging space and translanguaging practices in multilingual Russian-speaking families. Russian Journal of Linguistics, 25(4), 931–957. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-4-931-957/ http://journals.rudn.ru/linguistics/ http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/29731

Karpava, Sviatlana (2021). The Effect of the Family Type and Home Literacy Environment on the Development of Literacy Skills by Bi-/Multilingual Children in Cyprus. Languages, 6(2), 102. https://doi.org/10.3390/languages6020102  https://www.mdpi.com/2226-471X/6/2/102/htm#

Al-hawi, Asma, and Karpava, Sviatlana (2021). The (mis-)use of the English definite article in relation to the ‘of-phrase’ construction by speakers of Jordanian-Arabic and Cypriot-Greek. Journal of the European Second Language Association, 5(1), 70–86. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.64

Kkese, Elena and Sviatlana Karpava (2021). Challenges in the perception of L2 English phonemes by native speakers of Cypriot Greek. Journal of Monolingual and Bilingual Speech (JMBS), 3(1), 1-39. https://journal.equinoxpub.com/JMBS/index

Dockrell, Julie; Papadopoulos, Timothy; Mifsud, Charles; Bourke, Lorna; Soler-Vilageliu, Olga; Besic, Edvina; Gasteiger-Klicpera, Barbara; Seifert, Susanne; Ralli, Assimina; Dimakos, Ioannis; Sviatlana, Karpava; Martins, Margarita; Sousa, Otilia; Castro, Sao Luis; Søndergaard Knudsen, Hanne; Sejer Donau, Pernille; Haznedar, Belma; Mikulajova, Marina; Gerdzhikova, Nina (2021). Teaching and learning in a multilingual Europe: Findings from a cross-national study. European Journal of Psychology of Education https://doi.org/10.1007/s10212-020-00523-z

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2020). Translanguaging as Home Language and Multilingual Literacy Development: Evidence from Cyprus, Estonia and Sweden. HumaNetten Journal 45, 11-40. https://open.lnu.se/index.php/hn

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and  Zabrodskaja, Anastassia (2019). Translanguaging in the Family Context: Evidence from Cyprus, Sweden and Estonia. Russian Journal of Linguistics, 23 (3), 619-641. doi: 10.22363/2312-9182-2019-23-3-619-641.

Otwinowska Agnieszkaa, Natalia Meir, Natalia Ringblom, Sviatlana Karpava and Francesca La Morgia (2019). Language and Literacy Transmission in Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Cyprus, Ireland, Israel, and Sweden. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI: 10.1080/01434632.2019.1695807

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2018). Language Ecology in Cyprus, Sweden and Estonia: Bilingual Russian-Speaking Families in Multicultural Settings. Journal of the European Second Language Association, 2 (1), 107-117. https://doi.org/10.22599/jesla.4

 

Sviatlana Karpava (2021). Production head/editor of the Special Edition: New Challenges, New Strategies, and New Prospects in the Time of the COVID-19 Pandemic, English as a Foreign Language International Journal, September 2021, Issue 25 Volume 5, guest editors Xiuping Li and Nonie Chiang. https://www.academics.education/eflij/

https://www.academics.education/journal/eflij-editions/special-issue/eflij-volume-25-issue-5-september-2021/

 

BOOK CHAPTERS

Sviatlana Karpava (2021). Translanguaging in Multilingual Classrooms of Cyprus. In Supporting Multicultural and Multilingual Classrooms, edited by I. Papadopoulos and S. Papadopoulou (Chapter 8, pp. 147-169). Nova Science Publishers. https://novapublishers.com/

Sviatlana Karpava (2021) Home Literacy Environment and Practices of Russian-speaking Families in Cyprus. In Literacies, Biliteracy and Multiliteracies: Building Paths to the Future, edited by F. Anastassiou. Chapter 3, Cambridge Scholars Publishing (pp. 45-70). https://www.cambridgescholars.com/ https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=JIwvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=n2bE_cGYqO&sig=hPC38blBNonp3GnNJpyZtSwDy5c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Sviatlana Karpava (2021). Heritage Language Use, Maintenance and Transmission by Second Generation Immigrants in Cyprus. Open Access book "Heritage - New Paradigm" edited by Prof. Daniela Turcanu-Carutiu. ISBN 978-1-83969-621-3. IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.98634 https://www.intechopen.com/online-first/heritage-language-use-maintenance-and-transmission-by-second-generation-immigrants-in-cyprus

Karpava, Sviatlana (2020). Dominant Language Constellations of Russian Speakers in Cyprus. In J. Lo Bianco, L. Aronin (Eds.), Dominant Language Constellations, Educational Linguistics 47, 187-209. Springer Nature Switzerland AG.

Karpava, Sviatlana; Ringblom, Natalia; Zabrodskaja, Anastassia (2020). A Look at the Translanguaging Space of Russian-speaking Families in Cyprus, Estonia and Sweden: On the Possible interrelationship between Family Language Policy and Linguistic Landscape. In: Lydia Sciriha (Ed.). Comparative Studies in Bilingualism and Bilingual Education. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 75-97.

Karpava, Sviatlana (2020). Language assessment revisited: Alternative assessment aligned with active, long-life learning, giving and receiving feedback, evidence from Cyprus. In Dina Tsagari (Ed.), Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing, pp. 237-265.

Karpava, Sviatlana (2020). The Role of Reflection in Teachers’ Education and Professional Development. In: Stella Kourieos (Ed.), Developments in Foreign Language Teaching: Inspiring Teachers, Transforming Learners. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 137-156.

 

Book Reviews

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Breuer, E. O., Lindgren, E., Stavans, A. and van Steendam, E. (2021). Multilingual Literacy. New Perspectives on Language and Education 85. Bristol: Multilingual Matters. LINGUIST List. http://linguistlist.org/issues/32/32-2039.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors Andrea C. Schalley and Susana A. Eisenchlas (Eds.) (2020). Berlin/Boston: Walter de Gruyter. Pp. 522. ISBN: 9781501516894/ISBN: 9781501510175 (eBook), Reviewed by Sviatlana Karpava. Journal of Sociolinguistic Studies.https://www.equinoxpub.com/home/journals/sociolinguistics-studies/

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Wernicke, M., Hammer, S., Hansen, A., and Schroedler, T. (Eds.) (2021). Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners. Multilingual Matters. http://linguistlist.org/issues/32/32-2737.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Jennifer S. Pardo, Lynne C. Nygaard, Robert E. Remez, David B. Pisoni (Eds.). (2021). The Handbook of Speech Perception. Blackwell Publishing Ltd. https://linguistlist.org/issues/32/32-2197.html

Reports

Karpava, S. (2021). Report on journal articles. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on national, regional and international research projects. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on conference presentations. EurofamNet. https://eurofamnet.eu/contact

 

 

Profile Information

 
 • Lecturer in Applied Linguistics/TESOL, University of Cyprus (since August 2019)
 • Lecturer in Linguistics, Course Leader MA in TESOL, University of Central Lancashire, Cyprus (2012-2019)
 • PhD in Linguistics, University of Cyprus (2014)
 • MA in Applied and Theoretical Linguistics, University of Cyprus (2008)
 • PGCert in Teaching and Learning in Higher Education, University of Central Lancashire, UK (2015)
 • MA in TESOL, St Clements University (2005)
 • BA in Foreign Languages and Literature, Belarus State University (2003)
 • K.Y.S.A.T.S.: Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2005)
 • DIKATSA/DOATAP: The National and Kapodistrian University of Athens, Greece (2009)
 
 
 • Applied linguistics
 • Morpho-syntax, semantics, pragmatics
 • Cross-linguistic interference
 • First and second language acquisition
 • Bilingualism, multilingualism and dialect acquisition
 • Sociolinguistics, corpus linguistics
 • Teaching and education/TESOL
 • Family language policy
 • Heritage language use, maintenance and transmission
 

BOOKS

Karpava, Sviatlana (2015). Vulnerable Domains for Cross-Linguistic Influence in L2 Acquisition of Greek. (Inquiries in Language Learning 16.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

JOURNAL ARTICLES

Sviatlana, Karpava, Natalia Ringblom & Anastassia Zabrodskaja (2021). Translanguaging space and translanguaging practices in multilingual Russian-speaking families. Russian Journal of Linguistics, 25(4), 931–957. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-4-931-957/ http://journals.rudn.ru/linguistics/ http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/29731

Karpava, Sviatlana (2021). The Effect of the Family Type and Home Literacy Environment on the Development of Literacy Skills by Bi-/Multilingual Children in Cyprus. Languages, 6(2), 102. https://doi.org/10.3390/languages6020102   https://www.mdpi.com/2226-471X/6/2/102/htm#

Al-hawi, Asma, and Karpava, Sviatlana (2021). The (mis-)use of the English definite article in relation to the ‘of-phrase’ construction by speakers of Jordanian-Arabic and Cypriot-Greek. Journal of the European Second Language Association, 5(1), 70–86. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.64

Kkese, Elena and Sviatlana Karpava (2021). Challenges in the perception of L2 English phonemes by native speakers of Cypriot Greek. Journal of Monolingual and Bilingual Speech (JMBS), 3(1), 1-39. https://journal.equinoxpub.com/JMBS/index

Dockrell, Julie; Papadopoulos, Timothy; Mifsud, Charles; Bourke, Lorna; Soler-Vilageliu, Olga; Besic, Edvina; Gasteiger-Klicpera, Barbara; Seifert, Susanne; Ralli, Assimina; Dimakos, Ioannis; Sviatlana, Karpava; Martins, Margarita; Sousa, Otilia; Castro, Sao Luis; Søndergaard Knudsen, Hanne; Sejer Donau, Pernille; Haznedar, Belma; Mikulajova, Marina; Gerdzhikova, Nina (2021). Teaching and learning in a multilingual Europe: Findings from a cross-national study. European Journal of Psychology of Education https://doi.org/10.1007/s10212-020-00523-z

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2020). Translanguaging as Home Language and Multilingual Literacy Development: Evidence from Cyprus, Estonia and Sweden. HumaNetten Journal 45, 11-40. https://open.lnu.se/index.php/hn

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2019). Translanguaging in the Family Context: Evidence from Cyprus, Sweden and Estonia. Russian Journal of Linguistics, 23 (3), 619-641. doi: 10.22363/2312-9182-2019-23-3-619-641.

Otwinowska Agnieszkaa, Natalia Meir, Natalia Ringblom, Sviatlana Karpava and Francesca La Morgia (2019). Language and Literacy Transmission in Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Cyprus, Ireland, Israel, and Sweden. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI: 10.1080/01434632.2019.1695807

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2018). Language Ecology in Cyprus, Sweden and Estonia: Bilingual Russian-Speaking Families in Multicultural Settings. Journal of the European Second Language Association, 2 (1), 107-117. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.41

Sviatlana Karpava (2021). Production head/editor of the Special Edition: New Challenges, New Strategies, and New Prospects in the Time of the COVID-19 Pandemic, English as a Foreign Language International Journal, September 2021, Issue 25 Volume 5, guest editors Xiuping Li and Nonie Chiang. https://www.academics.education/eflij/

https://www.academics.education/journal/eflij-editions/special-issue/eflij-volume-25-issue-5-september-2021/

BOOK CHAPTERS

Sviatlana Karpava (2021). Translanguaging in Multilingual Classrooms of Cyprus. In Supporting Multicultural and Multilingual Classrooms, edited by I. Papadopoulos and S. Papadopoulou (Chapter 8, pp. 147-169). Nova Science Publishers. https://novapublishers.com/

Sviatlana Karpava (2021) Home Literacy Environment and Practices of Russian-speaking Families in Cyprus. In Literacies, Biliteracy and Multiliteracies: Building Paths to the Future, edited by F. Anastassiou. Chapter 3, Cambridge Scholars Publishing (pp. 45-70). https://www.cambridgescholars.com/  https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=JIwvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=n2bE_cGYqO&sig=hPC38blBNonp3GnNJpyZtSwDy5c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Sviatlana Karpava (2021). Heritage Language Use, Maintenance and Transmission by Second Generation Immigrants in Cyprus. Open Access book "Heritage - New Paradigm" edited by Prof. Daniela Turcanu-Carutiu. ISBN 978-1-83969-621-3. IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.98634 https://www.intechopen.com/online-first/heritage-language-use-maintenance-and-transmission-by-second-generation-immigrants-in-cyprus

Karpava, Sviatlana (2020). Dominant Language Constellations of Russian Speakers in Cyprus. In J. Lo Bianco, L. Aronin (Eds.), Dominant Language Constellations, Educational Linguistics 47, 187-209. Springer Nature Switzerland AG.

Karpava, Sviatlana; Ringblom, Natalia; Zabrodskaja, Anastassia (2020). A Look at the Translanguaging Space of Russian-speaking Families in Cyprus, Estonia and Sweden: On the Possible interrelationship between Family Language Policy and Linguistic Landscape. In: Lydia Sciriha (Ed.). Comparative Studies in Bilingualism and Bilingual Education. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 75-97.

Karpava, Sviatlana (2020). Language assessment revisited: Alternative assessment aligned with active, long-life learning, giving and receiving feedback, evidence from Cyprus. In Dina Tsagari (Ed.), Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing, pp. 237-265.

Karpava, Sviatlana (2020). The Role of Reflection in Teachers’ Education and Professional Development. In: Stella Kourieos (Ed.), Developments in Foreign Language Teaching: Inspiring Teachers, Transforming Learners. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 137-156.
 

Book Reviews

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Breuer, E. O., Lindgren, E., Stavans, A. and van Steendam, E. (2021). Multilingual Literacy. New Perspectives on Language and Education 85. Bristol: Multilingual Matters. LINGUIST List. http://linguistlist.org/issues/32/32-2039.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors Andrea C. Schalley and Susana A. Eisenchlas (Eds.) (2020). Berlin/Boston: Walter de Gruyter. Pp. 522. ISBN: 9781501516894/ISBN: 9781501510175 (eBook), Reviewed by Sviatlana Karpava. Journal of Sociolinguistic Studies. https://www.equinoxpub.com/home/journals/sociolinguistics-studies/

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Wernicke, M., Hammer, S., Hansen, A., and Schroedler, T. (Eds.) (2021). Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners. Multilingual Matters. http://linguistlist.org/issues/32/32-2737.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Jennifer S. Pardo, Lynne C. Nygaard, Robert E. Remez, David B. Pisoni (Eds.). (2021). The Handbook of Speech Perception. Blackwell Publishing Ltd. https://linguistlist.org/issues/32/32-2197.html

Reports

Karpava, S. (2021). Report on journal articles. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on national, regional and international research projects. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on conference presentations. EurofamNet.   

https://eurofamnet.eu/contact