ΑΓΓΕΛΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΓΓΕΛΑ
KLEANTHOUS ANGELA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
018
22 89 2907
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Αγγέλα Κλεάνθους διδάσκει στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2006 και ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών από το 2008. Έχει διδάξει Αγγλικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο στον Καναδά και στην Κύπρο. Διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς σε προχωρημένο επίπεδο καθώς και Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς (Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα, Αγγλικά για Πληροφορική, Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων). Κατά το Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 είχε την εποπτεία των μαθημάτων ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101, καθώς και την εποπτεία για τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδίκευση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2013- Χειμερινό Εξάμηνο 2013, Χειμερινό Εξάμηνο 2015. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 υπήρξε συντονίστρια του Αγγλικού τομέα στο Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 2018-2019. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων για επιμόρφωση φοιτητών  (English Works 2012, 2013, 2015) και καθηγητών (ELT for a Day: Current Trends 2016, 2017, 2019), καθώς και στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών για το μάθημα ΓΛΩ 201: Αγγλικά για Δημόσια Δοιήκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι μέλος στο CyLing (Cyprus Linguistic Society), CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium), CyTEA (Cyprus Teachers of English Association) και EuroCALL (European association for Call Assisted Language Learning).
 
Επίσης είναι πιστοποιημένη εξετάστρια από το CIE (Cambridge International Examinations) για το προφορικό μέρος της εξέτασης IGCSE-ESL.
 
Έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΒΑ, 2003) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΜΑ, 2005) από το πανεπιστήμιο Concordia στο Μοντρεάλ, Καναδά. Από το 2021 είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Γλασκώβης, Σκοτίας (PhD). Η διατριβή της επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των weblogs στην βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα.
 
 
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τεχνολογία της Εκπαίδευσης στην Εκμάθηση Γλωσσών, Κοινωνική Δικτύωση και Διδασκαλία Γλώσσας, Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας, Συνεργατική Μάθηση, Εκμάθηση Αγγλικών για Τεχνικούς Σκοπούς, Μικτή Μάθηση
 
Kleanthous, A. (2021). Engaging Students in Online Learning during a Pandemic. In book: Learning and Collaboration Technologies: New Challenges and Learning Experiences, 8th International Conference, LCT 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part I (pp.456-468) DOI:10.1007/978-3-030-77889-7_32 

 

Kleanthous, A. & Cardoso W. (2016). Collaboration through Blogging: The Development of Writing and Speaking Skills in ESP Courses. In S. Papadima-Sophocleous, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016 (pp. 225-229). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.

 

Kleanthous, A. (2016). Collaboration through Blogging to Develop Writing and Speaking Skills in English for Specific Purpose (ESP) Courses. Proceedings of EDULEARN16 Conference, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain.

 

Kleanthous, A. (2012). Using audioblogs and videoblogs in language teaching. In J. Burston, D. Tsangari & F. Doa (Eds), Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice (pp. 156-167). Nicosia: University of Nicosia Press.

Profile Information

Angela Kleanthous is an English Language instructor at the Language Centre of the University of Cyprus. She has taught English at the college and University level both in Canada and Cyprus. She has been an English instructor at the Language Centre of the University of Cyprus since 2006 and part of the Special Teaching Staff since 2008. She teaches advanced English for Academic Purposes (EAP), as well as different English-for-Specific-Purpose courses (ESP). She supervised the advanced Academic English courses (LAN 100-LAN 101) in the Fall 2009 and Spring 2010 semesters, as well as the ESP courses (Spring 2013-Fall 2013; Fall 2015). She was also the coordinator of the English section of the Language Centre in Academic years 2010-2011 and 2016-2017, 2018-2019. She actively participated in the organization of events for students ( English Works 2012, 2013, 2015) as well as seminars for the professional development of language instructors (ELT for a Day: Current Trends 2016, 2017, 2019). Additionally, she was actively involved in the curriculum revision of the LAN 201: Business Communication for Management course. She is a member of CyLing (Cyprus Linguistic Society), CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium), CyTEA (Cyprus Teachers of English Association) and EuroCALL (European association for Call Assisted Language Learning).
 
 
 
She is also a certified examiner for the CIE (Cambridge International Examinations) for the oral part of the IGCSE exams.
 
She holds a Bachelor of Arts Degree (BA) in English Language and Literature from the University of Cyprus (2003), as well as a Master of Arts Degree (MA) in Applied Linguistics from Concordia University in Montreal, Canada (2005).  She has also obtained a PhD degree in Education from the University of Glasgow, Scotland (2021). Her thesis focused on researching the role of technology and more specifically weblogs in improving English writing and speaking skills.
Applied Linguistics, Instructional Technology in Language Teaching, Social Media and Language Teaching, Second Language Acquisition, Collaborative Learning, ESP teaching and learning, Blended Learning.

Kleanthous, A. (2021). Engaging Students in Online Learning during a Pandemic. In book: Learning and Collaboration Technologies: New Challenges and Learning Experiences, 8th International Conference, LCT 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part I (pp.456-468) DOI:10.1007/978-3-030-77889-7_32

Kleanthous, A. & Cardoso W. (2016). Collaboration through Blogging: The Development of Writing and Speaking Skills in ESP Courses. In S. Papadima-Sophocleous, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016 (pp. 225-229). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.

 

Kleanthous, A. (2016). Collaboration through Blogging to Develop Writing and Speaking Skills in English for Specific Purpose (ESP) Courses. Proceedings of EDULEARN16 Conference, 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain.

 

Kleanthous, A. (2012). Using audioblogs and videoblogs in language teaching. In J. Burston, D. Tsangari & F. Doa (Eds), Foreign Language Instructional Technology: Theory and Practice (pp. 156-167). Nicosia: University of Nicosia Press.