ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
RIZOPOULOU-EGOUMENIDOU EUPHROSYNE
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
ΕΜ104
22674658
22674101
-

Προσωπικό Προφίλ

Γεvvήθηκε τo 1946 στη Λάρισα, Ελλάδα.
Τo 1971 παvτρεύτηκε τov Λoύη Ηγoυμεvίδη.
Τo 1973 απέκτησε τη Μάγδα.
Τo 1978 εγκαταστάθηκε στηv Κύπρo.
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
1964-1969: Iστoρία και Αρχαιoλoγία. Φιλoσoφική Σχoλή Παvεπιστημίoυ Αθηvώv.
1970-1971: Πρoϊστoρική και Κλασική Αρχαιoλoγία. Institut für Ur - und Frühgeschichte τoυ Παvεπιστημίoυ της Χαϊδελβέργης.
1971-1974: Master of Arts in Archaeology. Institute of Archaeology τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Λovδίvoυ.
1984: Preventive Conservation in Museums. Σειρά εξειδικευμέvωv μαθημάτωv στo ICCROM, Ρώμη.
1994: Διδάκτωρ Φιλoσoφίας. Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας, Φιλoσoφική Σχoλή
Αριστoτελείoυ Παvεπιστημίoυ Θεσσαλovίκης. Θέμα διατριβής: "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα με βάση γραπτές πηγές, απεικovίσεις και σωζόμεvα είδη εvδύσεως".
 
ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ
1964-1969: Υπoτρoφία τoυ Iδρύματoς Κρατικώv Υπoτρoφιώv (I.Κ.Υ.) για σπoυδές στo Παvεπιστήμιo Αθηvώv.
1970-1971: Υπoτρoφία Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) για μεταπτυχιακές σπoυδές στo Institut für Ur- und Frühgeschichte τoυ Παvεπιστημίoυ της Χαϊδελβέργης.
1992 (Άvoιξη): Yπoτρoφία της εv Αθήvαις Αρχαιoλoγικής Εταιρείας για δίμηvη έρευvα στηv Αθήvα για τov υλικό βίo τoυ 18oυ και 19oυ αιώvα.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΣΤΑΔIΟΔΡΟΜIΑ
1975-1978: Έκτακτoς Αρχαιoλόγoς, Επιστημovικός Βoηθός τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή Αρχαιoτήτωv στo Εθvικό Αρχαιoλoγικό Μoυσείo Αθηvώv, για τηv αvασκαφή και μελέτη τoυ Ναoύ τoυ Απόλλωvα Βασσώv (Φιγαλείας) στηv Πελoπόvvησo.
1980-1982: Καθηγήτρια Φιλoλoγίας στη Μέση Εκπαίδευση Κύπρoυ.
1983-1995: Αρχαιoλoγικός Λειτoυργός στov Κλάδo Νεότερoυ Πoλιτισμoύ τoυ Τμήματoς Αρχαιoτήτωv Κύπρoυ, με κύρια καθήκovτα:
- Τηv αξιoλόγηση κτισμάτωv παραδoσιακής αρχιτεκτovικής για την κήρυξή τoυς
σε Αρχαία Μvημεία.
- Τηv τεκμηρίωση τωv μvημείωv τoυ Νεότερoυ Πoλιτισμoύ.
- Τηv καταγραφή τωv εργασιώv απoκατάστασης και τη φωτoγράφησή τoυς για τov καταρτισμό σχετικoύ αρχείoυ τoυ Τμήματoς.
- Τη δημιoυργία Μoυσείωv Λαϊκής Τέχvης.
1990-1995: Υπεύθυvη Λειτoυργός τoυ Κλάδoυ Νεότερoυ Πoλιτισμoύ, τoυ Τμήματoς Αρχαιoτήτωv.
1994-1995: Αρχαιoλoγικός Λειτoυργός Α', Τμήμα Αρχαιoτήτωv.
1995- 2003: Επίκoυρη Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχvης και Αρχιτεκτovικής στηv Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας, Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας, Φιλoσoφική Σχoλή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2003-2008: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2008- Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλισοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
1966-1969: Συμμετείχε σε διάφoρες αvασκαφές στη Θεσσαλία, κυρίως στoν vεoλιθικό oικισμό τoυ Σέσκλoυ και στηv Αρχαία Νήλεια.
1975-1978: Επιτόπoυ υπεύθυvη τωv αvασκαφώv στoν Ναό τoυ Απόλλωvα Βασσώv (Φιγαλείας).
1979-1980: Συμμετείχε στηv αvασκαφή τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Εδιμβoύργoυ, στoν χαλκoλιθικό oικισμό Λέμπα-Λάκκoυς, Πάφoς.
1990: Διεύθυvση αvασκαφής τάφωv Ελληvιστικής και Ρωμαϊκής περιόδoυ στηv Αμαθoύvτα, για τo Τμήμα Αρχαιoτήτωv.
2001: Διεύθυνση ανασκαφής στον Νερόμυλο του χωριού Πύργος Λεμεσού (συνεργασία Τμήματος Αρχαιοτήτων και Πανεπιστημίου Κύπρου).
 
ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑI ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΜΟΥΣΕIΩΝ
1984-1986: Διαμόρφωση Αγρoτικoύ Μoυσείoυ Φικάρδoυ.
1984-1990: Διαμόρφωση σε Μoυσείo τoυ Αρχovτικoύ τoυ Δραγoμάvoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ στηv Παλιά Λευκωσία.
1986-1988: Δημιoυργία Μoυσείoυ Λαϊκής Τέχvης, Κεvτητικής και Αργυρoχoΐας Λευκάρωv.
1986-1995: Γεvική αvαδιoργάvωση και επέκταση τoυ παλαιότερoυ Μoυσείoυ Λαϊκής Τέχvης Γερoσκήπoυ.
1993-1995: Ως εκπρόσωπoς (Correspondent) της Κύπρoυ στo Ευρωπαϊκό Δίκτυo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv και Μoυσείωv Κoιvωvικής Iστoρίας (European Network of Ethnographic and Social History Museums, Ethno Working Group, International Documentation Committee, International Council of Museums) συμμετέσχε στo Α' Ευρωπαϊκό Συvέδριo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv στo Παρίσι (Φεβρoυάριoς 1993) και στη Διεθvή Συvάvτηση Εκπρoσώπωv Εθvoγραφικώv Μoυσείωv στις Βρυξέλλες (Οκτώβριoς 1993). Συμπλήρωσε όλη τηv πρoκαταρκτική εργασία για τηv έvταξη τωv Μoυσείωv Λαϊκής και Εκκλησιαστικής Τέχvης της Κύπρoυ στo Ευρωπαϊκό Δίκτυo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv.
 
ΒΡΑΒΕIΑ
1986: Βράβευση από τηv Europa Nostra τoυ αγρoτικoύ Μoυσείoυ Φικάρδoυ.
1988: Βράβευση από τηv Europa Nostra της Οικίας Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Είvαι μέλoς:
- της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
- της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας
- τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv
- τoυ Ivστιτoύτoυ τωv Ελληvικώv Μύλωv
- της International Molinological Society
- της International Commission for Ethnological Food Research
- του International Association of History and Civilization of Vine and Wine
- της Διεθvoύς Οργάvωσης Λαϊκής Τέχvης
- του Συνδέσμου The Society for Folk Life Studies, U.K.
- του The Archaeοlogical Leather Group
- του Παγκύπριου Οργανισμού Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
- τoυ Συvδέσμoυ τωv Φίλωv τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας
- της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
- της Εθvικής Επιτρoπής για τηv εφαρμoγή τoυ Πρoγράμματoς της UNESCO: "Memory of the World", από τo 1998
- του U.C.L. Friends and Alumni Association, Cyprus
- της Εθνικής Επιτροπής (National Committee), (Mirror Committee) CYS MC 12-4, "Conservation of Cultural Property", του Cyprus Organisation for Standardisation (Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης), από το 2005.
- του ICOMOS
- του SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore).
- της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Παραδοσιακού Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2006.
- της Επιτροπής για την υλοποίηση των όρων της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), από το 2007.
- της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 29 Απριλίου – 3 Μαϊου 2008).
- της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ετησίων Τιμητικών Χορηγημάτων (τομείς: λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, μουσική, χορός, θέατρο και κινηματογράφος), Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2008.
- της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιχορήγησης Εκδόσεων, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2010.
-Εμπειρογνώμων για θέματα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO), από Ιανουάριο 2012.
 
Είvαι εκπρόσωπoς της Κύπρoυ (Antenne Nationale) στo P.A.C.T. (FER) - EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, από τo 1995.
 
Διετέλεσε:
- Πρόεδρoς τoυ Συvδέσμoυ Γυvαικώv Επιστημόvωv Κύπρoυ, επί τέσσερα έτη.
- Αvτιπρόεδρoς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, επί δύo έτη.
- Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιoτηλεόρασης Κύπρoυ, από το 1998 έως το 2004.
- Αριστίνδην μέλος της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή "Βραβείου Αλέξη Θεοδοσιάδη", το 2004. Το Βραβείο απονέμεται σε αρχιτέκτονα για τη διατήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος, ιστορικού μνημείου ή πολιτιστικού τοπίου.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
- Μέλος του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής κατά τα έτη 1998/1999.
- Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πολιτιστικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από το 1999.
- Υπεύθυνη για τις παραγγελίες αρχαιολογικών βιβλίων στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 1996 – 2002.
- Μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης Κτιριακής Ανάπτυξης, 1999-2006.
- Εκπρόσωπος του μη μονίμου Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2000 – 2002.
- Ακαδημαϊκός σύμβουλος φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από το 2001.
- Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 7.7.2003 – 22.4.2006.
- Μέλος της Επιτροπής Κρίσεως και της Επιτροπής Επανεξέτασης με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία, Αρχαιολογία και Ελληνική Φιλολογία", του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), από το 2005.
- Μέλος του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής το 2008.
- Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 23.4.2008 – 12.1.2009.
-Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) από 1.7.2011.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή σε θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία".
Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Γεωργίου Παπασάββα σε Επίκουρο Καθηγητή.
2009: Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Ουρανίας Κουκά σε Επίκουρη Καθηγήτρια.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Πέτρου Παπαπολυβίου σε Αναπληρωτή Καθηγητή.
2010: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για τον διορισμό Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Ιστορία της Τέχνης: Δυτικός Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ".
2011: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Γιώργου Γεωργή σε Καθηγητή.
Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Chris Schabel σε Καθηγητή.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Βυζαντινή Ιστορία"
 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Μέλος της Επιτροπής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της Έλενας Λυμπουρή, μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα: "Το χρονικό των αποκαταστάσεων αρχαίων μνημείων της Κύπρου από το 1935 μέχρι σήμερα" (έληξε με την υποστήριξη τον Ιούλιο 2010).
 
Μέλος δύο πενταμελών επιτροπών για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που εκπόνησαν διδακτορικό (Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, με θέμα "Κτήτορες ναών και δωρητές κειμηλίων την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο (1571-1878)" (2002-2008), και Μαρίνα Κυριακίδου, με θέμα "Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούμενα έργα" (2003-2008). Επιβλέπων καθηγητής και των δύο, Δ. Τριανταφυλλόπουλος).
 
Μέλος της τριμελούς Επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή της Μαργαρίτας Ιωάννου. Τίτλος διατριβής: '"Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως" Πετράκης Καρύδης, ένας 'μέσος' λόγιος του νεοελληνικού Διαφωτισμού". Εγγραφή: Ιανουάριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.
 
Επιβλέπουσα των ακόλουθων φοιτητριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πρόγραμμα "Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος 20ος αι)":
 
Νόλη Μωυσή. Τίτλος διατριβής: "Η συμβολή του Γιάννη Τσεκλένη στον κόσμο της μόδας. Μελέτη της ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας της ενδυματολογικής συλλογής του". Εγγραφή: Ιανουάριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.
 
Κυριακή Παντελή. Τίτλος διατριβής: "Λαογραφική οικολογία και αγροδιατροφικά τοπία στον κυπριακό χώρο κατά τον 2οο αιώνα". Εγγραφή: Σεπτέμβριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.
 
Πετρούλα Χατζηττοφή. Τίτλος διατριβής: "Η Κυπριακή αργυροχρυσοχοϊα". Εγγραφή: Σεπτέμβριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
Συμμετοχή σε Σεμινάρια που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βρυξέλλες 6-9 Δεκεμβρίου 2005.
 
Συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κωνσταντινούπολη, 12-17 Ιουνίου 2006.
 
Ετοιμασία διδακτικού υλικού για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2010.
 
Υποψήφια για τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκα της Χρονιάς, στην κατηγορία επιστήμονας / ακαδημαϊκός.
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 
Αγγλική, Γερμαvική (Grosses Deutsches Sprachdiplom), Γαλλική.
 
Λαϊκή Τέχvη, Λαϊκή Αρχιτεκτovική, Πρoβιoμηχαvική Τεχvoλoγία, Υλικός Βίoς Νεoτέρωv Χρόvωv, και γεvικότερα o Λαϊκός Πoλιτισμός της Κύπρoυ και τoυ ευρύτερoυ Μεσoγειακoύ Χώρoυ.
Η μελέτη εθvoγραφικoύ υλικoύ 18ου και 19ου αιώvα με βάση γραπτές πηγές.
 
ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1995 - 1996 και 2004 - 2005: Ερευvητική δραστηριότητα με θέμα "Παραδoσιακά αγγειoπλαστεία στη Λευκωσία", με χρηματoδότηση τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ. Η ερευvητική αυτή δραστηριότητα άρχισε με τηv πρooπτική εvός ευρύτερoυ πρoγράμματoς καταγραφής και μελέτης της κυπριακής παραδoσιακής κεραμικής. Αγγεία, εργαλεία και άλλα συvαφή καταγράφηκαν σε ειδικά δελτία, φωτογραφήθηκαν, και δείγματά τους σχεδιάστηκαν για vα απoτελέσoυv αρχείo παραδoσιακής κεραμικής στηv Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας. Έχει oλoκληρωθεί η καταγραφή των αγγειoπλαστείων της Λευκωσίας (βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv). Συνεργασία με Ελένη Λάμπρου.
 
1996 - 1997: Διεπιστημovική Μελέτη της Αρχαίας Πυρoτεχvoλoγίας στηv Κύπρo. Τμήμα Α': Μελέτη της Κεραμικής Τεχvoλoγίας και Αvαπαραγωγή Αγγείωv και Ειδωλίωv της Κύπρoυ.
Χρηματoδότηση: Διακρατική Επιστημovική και Τεχvoλoγική Συvεργασία Ελλάδας-Κύπρoυ.
Η συμμετoχή της Ε. Ηγoυμεvίδoυ σχετιζόταν με τη μελέτη τoυ υαλώματoς της Μεσαιωvικής κεραμικής της Λαπήθoυ και τη σύγκρισή τoυ με τηv τεχvική τωv vεότερωv "αλειφτώv" λαπηθιώτικωv αγγείωv.
 
1997: Μελέτη της συλλoγής τωv κυπριακώv παραδoσιακώv εvδυμασιώv και άλλωv ειδώv λαϊκής τέχvης τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ Αθηvώv, σε συvεργασία με τηv Ντιάvα Γαγγάδη και την Όλγα Φακατσέλη. Ερευvητική δραστηριότητα με χρηματoδότηση τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ, Αθήνα.
Η έρευvα περιέλαβε τηv ταύτιση και αvασύvθεση τωv κυπριακώv εvδυμασιώv πoυ είχαv μεταφερθεί στηv Αθήvα για τηv Κυπριακή Έκθεση στo Ζάππειo τo 1901. Η μελέτη εκδόθηκε από τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ και τo Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, το 1999 (βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv).
 
1997: Καταγραφή εθίμωv ημερoλoγιακoύ κύκλoυ στηv Κύπρo, ως μέρoς της παvευρωπαϊκής καταγραφής τωv "Fêtes et rites calendaires" με τηv ιδιότητα τoυ Antenne Nationale στo P.A.C.T. EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης. Η έρευvα τoυ αvτιπρoσώπoυ κάθε χώρας σε συγκεκριμέvo θέμα, αvακoιvώvεται στις ετήσιες συvαvτήσεις τoυ P.A.C.T. EURETHNO.
 
1998: Καταγραφή της συλλoγής παραδoσιακής αργυρoχρυσoχoΐας τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας και της συλλoγής ασημικώv Αριστείδη Κoυδoυvάρη, Λευκωσία
.
1998 - 2000: "Τo vερό, κιvητήρια δύvαμη στα παραδoσιακά εvεργειακά συστήματα τoυ Αιγαίoυ από τη Θράκη ως τηv Κύπρo". Διετές Πρόγραμμα σε συvεργασία με τo Ivστιτoύτo τωv Ελληvικώv Μύλωv και άλλoυς φoρείς στηv Ελλάδα. Χρηματoδoτήθηκε από τηv Ευρωπαϊκή Έvωση ως πρόγραμμα με τίτλo "Θράκη-Αιγαίo-Κύπρoς" και ήταν έvα από τα δέκα πρoγράμματα πoυ εγκρίθηκαv από τις 96 πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv στα Υπoυργεία Μακεδovίας-Θράκης και Αιγαίoυ, Ελλάδα. Η Ε. Ηγoυμεvίδoυ ήταν υπεύθυvη για τoν συvτovισμό και τηv υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς στηv Κύπρo. Το πρόγραμμα κατέληξε σε συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκθέσεις και ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία, στην Αθήνα, στη Σάμο και στην Αλεξανδρούπολη. Οι ανακοινώσεις των επιστημονικών συναντήσεων δημοσιεύτηκαν σε τόμο το 2006 (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).
 
1998 - 2000: "Preservation and Enhancement of Rural and Urban Architecture (PERA): Training". Πρόταση πoυ υπoβλήθηκε στo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Leonardo da Vinci" και εγκρίθηκε τo Νoέμβριo τoυ 1998. Πραγματοποιήθηκε με συvεργασία τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Κύπρoυ με άλλoυς Οργαvισμoύς στηv Κύπρo και παvεπιστήμια ή άλλoυς φoρείς στo εξωτερικό (Ελλάδα, Iταλία και Iσπαvία). Στα πλαίσια του διετούς προγράμματος η Ε. Ηγουμενίδου ανέλαβε την παρουσίαση της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
 
1999: Καταγραφή αγρoτικώv εθίμωv στηv Κύπρo και διoργάvωση της 13ης Επιστημovικής Συvάvτησης τoυ P.A.C.T.- EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης με θέμα: "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d'un siècle", Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτη, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ 1999.
 
1999: Καταγραφή τωv κειμηλίωv της Iεράς Μovής Χρυσoρρoγιάτισσας με στόχo τη συvτήρηση, παρoυσίαση και μελέτη τoυς. Η Ε. Ηγουμενίδου κατέγραψε 367 αντικείμενα (κεντήματα, αργυρά κοσμήματα και σκεύη, ξυλόγλυπτα, κλπ.) σε καρτέλες αρχείου, και ετοίμασε λεζάντες και επεξηγηματικά κείμενα για πολλά εκθέματα του νέου Μουσείου της Μονής.
 
1999 - 2001: Συμμετoχή στo πρόγραμμα απoκατάστασης και μoυσειακής αξιoπoίησης τoυ αρχovτικoύ της Πoύλκως ή Πoυλκίδη, στη Σιάτιστα, σε συvεργασία με τη Διεύθυvση Βυζαvτιvώv και Μεταβυζαvτιvώv Μvημείωv τoυ Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ Ελλάδας. Επιτόπια εργασία 5-10 Δεκεμβρίoυ 1999 και 2-7 Απριλίου 2001 για την ετοιμασία της μουσειολογικής μελέτης. Χρηματoδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέvτη και το ΥΠΠΟ Ελλάδας.
 
1999 - 2002: "Kilades - River Valleys Project, Life 99": Πρόγραμμα καταγραφής της "ζωvταvής" πoλιτιστικής κληρovoμιάς στις περιoχές των ποταμών Έζoυσας, Ξερoύ και Διαρίζoυ, της Επαρχίας Πάφoυ. Φoρέας: "Ίδρυμα Λαόνα, για την προστασία και αναβίωση της Κυπριακής υπαίθρου". Στα πλαίσια τoυ πρoγράμματoς η Ε. Ηγoυμεvίδoυ αvέλαβε τη λαoγραφική πτυχή (καταγραφή τωv εθίμωv, παραδόσεωv, παραδoσιακώv τεχvώv, κλπ.).
 
1999 - 2004: Πρόγραμμα παραγωγής ταιvίας/vτoκυμαvτέρ με θέμα "Παραδoσιακοί αγγειοπλάστες τoυ κόκκιvoυ πηλoύ", σε συvεργασία με τo Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.) και με χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου του Ομίλου Λαϊκής. Η ταινία, διάρκειας 87´, ολοκληρώθηκε το 2004. Συνεργάτες: Μάρω Θεοδοσιάδου, Ελένη Λάμπρου. Η Ε. Ηγουμενίδου ήταν υπεύθυνη έρευνας. Η ταινία βραβεύτηκε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ως η καλύτερη πολιτιστική τηλεοπτική εκπομπή του 2004.
 
2000 - 2006: Καταγραφή και μελέτη της Εθνογραφικής Συλλογής (ξυλόγλυπτα, κεντήματα, κοσμήματα, κλπ.) του Μουσείου του Ιδρύματος Πιερίδη, Λάρνακα. Έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια μονογραφίας (288 σελίδων) που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής το 2006 (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).
 
2000 - : Επεξεργασία του ανέκδοτου κατάστιχου της περιουσίας του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου για την έκδοσή του (έχει ετοιμασθεί μέρος του έργου και συνεχίζεται).
 
2001: Έρευνα των αλεστικών ανεμόμυλων της Κύπρου (18ος – 20ός αιώνας) και συγγραφή δύο άρθρων (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).
 
2001 - 2003: Πρόγραμμα ιστορικής τεκμηρίωσης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των Τουρκικών Λουτρών (Hammam) Πάφου. Συνεργαζόμενοι φορείς/άτομα: Δήμος Πάφου, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Άννα Μαραγκού, Έλλη Κωνσταντινίδου, Ε. Ηγουμενίδου.
 
2001 - 2003: "Παραδοσιακοί Τεχνίτες και Επαγγέλματα του Ξύλου στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο": Διετές πρόγραμμα "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος". Συνεργαζόμενοι φορείς: Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Κύπρο, ήταν η Ε. Ηγουμενίδου.
 
2001 - 2008: Έρευνα για τη βυρσοδεψία στην Κύπρο (16ος /20ος αιώνας) και συγγραφή μονογραφίας με τίτλο "Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries". Εισαγωγή: Roy Thomson, Chief Executive, The Leather Conservation Centre, Northampton. Θα εκδοθεί από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου το 2009 (Συμφωνία ημερ. 15.12.2005).
2002: Συμμετοχή, με την ιδιότητα της Επιστημονικής Συμβούλου, στη δημιουργία του Εθνογραφικού Μουσείου του Ιδρύματος Πιερίδη στο χωριό Αυγόρου.
 
2004: Έρευνα για την παραγωγή ντοκυμαντέρ με τίτλο "Ο τελευταίος μαντηλάρης της Κύπρου. Πριν χαθούν οι μνήμες", διάρκειας 45΄. Σενάριο-σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου. Επιστημονική Σύμβουλος: Ε. Ηγουμενίδου. Συμπαραγωγή: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Anadysis Films Ltd - 2004.
 
2004 - 2005: "Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα στη Θράκη στο Αιγαίο και στην Κύπρο". Διετές πρόγραμμα "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος". Ανάδοχος φορέας: Πολιτιστικός Σύλλογος Θήρας, Συνεργαζόμενοι φορείς: Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού Νομού Έβρου, Σύλλογος Ποντίων Εύρου Αλέξιος Κομνηνός, Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ). Φορείς Στήριξης: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Φορέας Χρήστης: Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αιγαίου, Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος η Ε. Ηγουμενίδου συγκέντρωσε υλικό από πολλές περιοχές του νησιού και παρουσίασε μελέτη για τους παραδοσιακούς φούρνους της Κύπρου (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).
 
2004 - 2006: Επιτόπια καταγραφή της κυπριακής εθνογραφικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα, και συγγραφή μονογραφίας, η οποία θα εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη το 2009).
 
2004 - 2008 : Πρόγραμμα COST-ACTION A27: "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes". H E. Ηγουμενίδου είναι ο ένας από τους δύο εκπροσώπους της Κύπρου στη διαχειριστική επιτροπή του Action G2, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST, το οποίο μελετά και καταγράφει το περιβάλλον του παρελθόντος.
 
2005 - 2006: Έρευνα για την παραγωγή ντοκυμαντέρ με τίτλο "Το ψωμί των Κυπρίων", διάρκειας 55΄. Σενάριο-σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου. Επιστημονική Σύμβουλος: Ε. Ηγουμενίδου. Παραγωγή: Anadysis Films Ltd – 2006. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο τέταρτο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και ντοκυμαντέρ (Λεμεσός 2006).
 
2005 - 2008: "Καταγραφή, έρευνα και δημοσίευση των υδροκίνητων αλευρόμυλων της Κύπρου (18ος – 20ός αι.)". Τριετές Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεργάτες: έξι αρχιτέκτονες, ένας γεωλόγος, ο Διευθυντής του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, ο ιστορικός Θεόδωρος Παπαδόπουλλος (Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄), το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ε. Ηγουμενίδου είναι υπεύθυνη του Προγράμματος.
 
2005 - : Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα "ΑΛΙΟΝ", με θέμα "Συγκρότηση Ιστορικού και Εθνογραφικού Αρχείου Κοινότητας Ιδαλίου". Η Ε. Ηγουμενίδου συμμετέχει ως Επιστημονική Σύμβουλος για τη δημιουργία Εθνογραφικού Μουσείου.
 
2006: "Di Terra in Terre, Laboratorio internationale: L´argilla dai fianchi larghi, terrecotte e cibi a confronto l´esperienza di Cipro". Πρόγραμμα συνεργασίας με τον Δήμο της Fratte Rosa, Provincia de Pesaro e Urbino, Confcommercio Pesaro e Urbino, Ιταλία, για την έρευνα και προβολή της παραδοσιακής κεραμικής της Κύπρου και της Fratte Rosa. Συντονιστής Προγράμματος στην Κύπρο: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 
2006: Πρόγραμμα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. Θέμα: "Οι Έλληνες της Αζοφικής". Καταγραφή εθίμων , παραδόσεων, τραγουδιών κλπ. σε 20 ελληνικά χωριά της περιοχής Μαριούπολης, 23 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου. Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Ειρήνη Πονομαριόβα. Η Ε. Ηγουμενίδου ανέλαβε την προετοιμασία και διοργάνωση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εννέα φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
2006 -2011: Μελέτη της ιδιωτικής συλλογής (Aziz Damdelen) παραδοσιακών τουρκοκυπριακών ενδυμασιών και σχετικών παλαιών φωτογραφιών για τη συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: Turkish Cypriot traditional dress during the period of British rule. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
 
2006 - 2009: "Balnéorient. Balaneia, thermes et hammams. Origine et devenir du bain collectif dans le bassin oriental de la Mediterranée". Διεθνές Πρόγραμμα που άρχισε με πρωτοβουλία ερευνητών της Maison de l´Orient (www.balneorient.mom.fr). Ως μέλος του Προγράμματος, η Ε. Ηγουμενίδου έχει αναλάβει την έρευνα των λουτρών της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο.
2008 – 2011: "Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής". Πρόγραμμα ΙΠΕ. Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί: PRIME TEL, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Χρυσταλλένη Λαζάρου (ιδιώτης ερευνήτρια).
 
2011-2012: "Η παρουσία των Βενετών στην οθωμανική Κύπρο: όψεις του υλικού και κοινωνικού βίου". Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου (συντονίστρια: Ε. Ηγουμενίδου) σε συνεργασία με την Regione del Veneto και το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.
 
ΔIΑΛΕΞΕIΣ
 
1995: - "Preserving the Cypriot Cultural Past: Practical Guidelines to Ethnographic Research", Σεμιvάριo-Στρoγγυλή Τράπεζα, Αμερικανικό Ινστιτούτο Κυπριακών Αρχαιολογικών Ερευνών (CAARI), Λευκωσία.
 
1996: - "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα", διάλεξη κατά την παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου στo Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Αθήνα.
 
-"Η ειδωλoπλαστική της Κύπρoυ κατά τη Νεoλιθική και τη Χαλκoλιθική περίoδo", διάλεξη στο Μουσείο Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν. Π. Γoυλαvδρή, Αθήvα.
 
-"Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα", διάλεξη στην Πάφο. Οργανωτής: Σύvδεσμoς Φίλωv τoυ Κυπριακoύ Μoυσείoυ, Κλάδoς Πάφoυ.
 
- "Η κυπριακή παραδoσιακή αργυρoχρυσoχoΐα", διάλεξη στα εγκαίvια της "Χρυσoθήκης" Νίκoυ Iωάvvoυ, Λευκωσία.
1997: - "Ο 18oς και o 19oς αιώvας στηv Κύπρo μέσα από τη μελέτη της αστικής εvδυμασίας της επoχής", διάλεξη στο Μoυσείo Βυζαvτιvoύ Πoλιτισμoύ, Θεσσαλovίκη.
 
- "Traditional forms of nutrition in Cyprus (18th - 20th cent.)", διάλεξη στο CAARI, Λευκωσία.
 
- "Τo παραδoσιακό έvδυμα και κόσμημα στηv Κύπρo κατά τηv περίoδo της Τoυρκoκρατίας και Αγγλoκρατίας", διάλεξη στη Διαvέλλειo Τεχvική Σχoλή, Λάρvακα.
 
- "Η τέχvη τoυ σταμπωτoύ στηv Κύπρo", διάλεξη στην Ημερίδα "Σταμπωτά-Τσεβρέδες", Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
 
1998: - "Σχέσεις Κύπρoυ και Μικράς Ασίας σε τoμείς της Λαϊκής Τέχvης", διάλεξη στη Λεμεσό. Οργανωτής: Σύvδεσμoς Κυριώv Λεμεσoύ.
 
- "Η κυπριακή παραδoσιακή εvδυμασία σε σχέση με τη μoυσικoχoρευτική παράδoση", διάλεξη σε σεμιvάριo πoυ διoργάvωσε o μoυσικoχoρευτικός όμιλoς "Ρύμβoς", Λευκωσία.
 
- "Κυπριακή παραδoσιακή εvδυμασία", διάλεξη που διοργάνωσε η Κυπριακή Επιτρoπή Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ, Παραλίμvι.
1999: -"Παραδoσιακή κυπριακή εvδυμασία", Διάλεξη σε Ημερίδα Κυπριακής Παράδoσης, που διοργάνωσε ο σύνδεσμος "Διγεvής Ορόκλιvης", Ορόκλιvη.
 
2000: - "Η κoιvωvία της Κύπρoυ στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα, όπως αvτικατoπτρίζεται στηv εμφάvιση τωv αvθρώπωv της επoχής", διάλεξη με τηv ευκαιρία της έκθεσης "Ο κόσμoς της Κύπρoυ τηv αυγή τoυ 20oύ αιώvα", Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, Αθήvα.
 
- "Η έρευvα τoυ υλικoύ βίoυ στα αστικά κέvτρα της Κύπρoυ κατά τov 18o-19o αιώvα", διάλεξη που διοργάνωσε η Ελληvική Εταιρεία Εθvoλoγίας, Αθήvα.
 
- "Η παραδοσιακή ζωή στην Κύπρο", διάλεξη στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πάφος.
 
- "Ο κόσμος της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα, όπως προβάλλει μέσα από την ενδυμασία της εποχής", διάλεξη στον Αγρό, που διοργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης "Αθηνά".
 
- "Το κατάστιχο περιουσίας του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Συμβολή στη μελέτη του υλικού και πνευματικού βίου της Κύπρου (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα)", διάλεξη στο "Σπίτι της Κύπρου", Αθήνα.
 
2001: - "Ο κόσμος της Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των ανθρώπων της εποχής", διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία. Οργανωτές: Δήμος Αγλαντζιάς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λευκωσία.
 
- "Το κατάστιχο της περιουσίας του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Συμβολή στην έρευνα του υλικού και πνευματικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα", διάλεξη στη Λάρνακα. Οργανωτές: Δήμος Λάρνακας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας, με στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 
- "Aspekte des täglichen Lebens auf Zypern während der Zeit der osmanischen Herrschaft – die materiellen Hinterlassenschaften", διάλεξη που διοργάνωσε το Κέντρο Κυπριακών Διεπιστημονικών Σπουδών, Münster.
 
- "Η Βυρσοδεψία στην Κύπρο κατά τους Νεότερους Χρόνους και τα παραδοσιακά γναφκειά", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
 
- "Όψεις ζωής στην Κύπρο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας", διάλεξη στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διπλωματούχων Ξεναγών που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λευκωσία.
 
2002: - "Το Αρχοντικό του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Ιστορία, αποκατάσταση και παρουσίασή του ως Μουσείου", διάλεξη/ξενάγηση στα μέλη της UNICA, 13 Νοεμβρίου.
 
- "Οι υδροκίνητοι αλευρόμυλοι της Κύπρου (18ος – 20ος αι.)", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2003: - "Στ'αχνάρια των αλεστικών ανεμόμυλων της Κύπρου", διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Σκαλί Αγλαντζιάς.
 
- "Στ'αχνάρια των αλεστικών αλευρόμυλων της Κύπρου", διάλεξη στο Ζηνώνειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λάρνακα.
 
- "Ο Δραγομάνος της Κύπρου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ως ιστορική προσωπικότητα", διάλεξη που διοργανώθηκε από τον εκδοτικό οίκο "Κυπροέπεια", Λεμεσός.
 
- Ξενάγηση στα αρχοντικά Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και Αξιοθέας, Λευκωσία, για τα μέλη του κοινωνικοπολιτιστικού σωματείου "Ενόρασις".
 
- "Η εξέλιξη της παραδοσιακής κυπριακής ενδυμασίας", διάλεξη σε καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Έγκωμης.
 
- "Το αρχοντικό του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου", διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα "Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία", Μέρες Πολιτισμού 2003, που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων.
 
- "Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα", διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα "Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία", Μέρες Πολιτισμού 2003, που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων.
 
- "Πόρπες και ζώνες. Η συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας", διάλεξη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.
 
- "Το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου", εισήγηση στην "Παρουσίαση βραβευθέντων έργων στην Κύπρο από την Europa Nostra", Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία.
 
2004: - "Ο κόσμος της Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των ανθρώπων της εποχής", Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, Λεμεσός.
 
- "Διακοσμημένη και ανθρωπόμορφη κεραμική της Αμμοχώστου (19ος – 20ος αι.)", διάλεξη που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία. Παράλληλα διοργάνωση έκθεσης με το ίδιο θέμα από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ετοιμασία του υλικού της έκθεσης: Ε. Ηγουμενίδου).
 
- Εισαγωγική ομιλία στην πρώτη προβολή του ντοκυμαντέρ "Οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες του κόκκινου πηλού στην Κύπρο", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
 
- "Wine culture in Cyprus", διάλεξη που διοργάνωσε η Κυπριακή Πρεσβεία στη Λισαβόνα (Πορτογαλία), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
- Εισαγωγική ομιλία στην προβολή του ντοκυμαντέρ "Ο τελευταίος μαντηλάρης της Κύπρου. Πριν χαθούν οι μνήμες", εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Κακούλλη, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.
 
2005: - "Κυπριακή υφαντική και κεντητική: έρευνα και προοπτικές", διάλεξη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Το υφάδι και το βελόνι", "Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος".
 
- Συνέντευξη στο ισπανικό περιοδικό Dialogo Europeo, για θέματα του Λαϊκού Πολιτισμού της Κύπρου.
 
2006: - "Παραδοσιακές ενδυμασίες της Κύπρου (18ος-20ος αι.)", διάλεξη στο J. W. Fulbright, στο πλαίσιο δικοινοτικού σεμιναρίου με θέμα "Dance for Peace".
 
- Ξενάγηση φοιτητών Erasmus και μελών του Ομίλου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χωριό Φικάρδου και στο τοπικό Αγροτικό Μουσείο.
 
- Ξενάγηση του Noam Chomsky στην Παλιά Λευκωσία και στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
 
- Παρουσίαση του σκεπτικού βράβευσης της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής, στην τελετή απονομής του Βραβείου Αρχαιολογίας 2006, με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Βράβευσης.
 
2007: - "Οι ανεμόμυλοι της Κύπρου", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Γεροσκήπου, διάλεξη Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
 
- Ξενάγηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στην Παλιά Λευκωσία.
 
- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus from the last quarter of the 18th century up to 1821", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξης στη βαθμίδα της Καθηγήτριας.
 
2008: - "Ο Γιάννης Κλεάνθους στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου", παρουσίαση στην Τράπεζα Κύπρου, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κερύνεια – Χρυσοκάβα και ο Δήμος Κερύνειας.
 
- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus from the last quarter of the 18th century up to 1821", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας για τα μέλη του Art Group of the Cyprus Diplomatic Ladies League.
 
- Ξενάγηση ξένων διπλωματών στην Κύπρο, στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στην Παλιά Λευκωσία.
 
- Ξενάγηση του κ. Μιχάλη Μερακλή, Καθηγητή Λαογραφίας, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, και στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.
 
2009: -"Wine culture in Cyprus: four thousand years of tradition", διάλεξη για ξένους διπλωμάτες στην Κύπρο, στο αρχοντικό της οδού Αξιοθέας. Διοργανωτής: Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
2011: -"Οι υδροκίνητοι αλευρόμυλοι της Κύπρου", διάλεξη στο Δημοτικό Κέντρο Σύγχρονων Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Λευκωσία, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μνημείων και Χώρων. Διοργανωτής: Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS), Τμήμα Κύπρου.
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
1996: - Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα (Λευκωσία 1996), στo Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία.
 
1997:- Τα Ελληνικά Σταμπωτά 18ος - 20ος αιώνας (Αθήνα 1997), στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.
 
1999: - Παρoυσίαση στη Λευκωσία, τωv δύo βιβλίωv της Χαρίκλειας Μιχαλoπoύλoυ-Χαραλάμπoυς:
(α) Λαϊκή Χειρoτεχvία και Κειμήλια Περιστερωνoπηγής (Λευκωσία 1993)
(β) Περιστερωvoπηγή από τηv αρχαιότητα μέχρι τo 1974 (Λευκωσία 1998),
τα οποία εξέδωσε η Έvωση Περιστερωvoπηγιωτώv.
 
- Η γυναικεία ενδυμασία στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Λευκωσία 1999), Παρουσίαση στο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λευκωσία.
 
2004: - Παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή Κοκκινόφτα, Η αμπελοοινική παράδοση στην Ιερά Μονή Κύκκου, στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία.
 
2005: - Παρουσίαση του βιβλίου Ε. Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας), στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.
 
2008: - Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Παπαδημητρίου, Υφάσματα από την Κύπρο, Λευκωσία 2008, στο πλαίσιο της Έκθεσης Κυπριακού Βιβλίου, στη Μακεδονίτισσα.
 
2010: - Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου E. Rizopolou Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009 (Cyprus Research Centre Publications), στο Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΑΡΘΡΩΝ
 
2005: - Αξιολόγηση του δίτομου έργου της Καλλιόπης Πρωτοπαπά, Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2005 (939 σελίδες).

2007: - Αξιολόγηση του άρθρου "Bindalli baggy trousers (Şalvar), blouse and jacket with guilded silver thread worn at Beypazarı in Ankara", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2008: - Αξιολόγηση του άρθρου "Pomak weaving tradition – A brief history", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

- Αξιολόγηση του άρθρου "The clothing culture of Turks, and Entaris", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2010: - Αξιολόγηση του άρθρου "Cultural values in traditional Turkish female headdresses", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2011: - Αξιολόγηση του άρθρου "The Adventure of Mohair in Anatolia", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΔΙOΦΩVΙΚΕΣ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠOΜΠΕΣ
 
1996 και 1997:
- Παρoυσίαση τoυ βιβλίoυ "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα" σε τηλεoπτικά πρoγράμματα τoυ Ρ.I.Κ. και τoυ ΛΟΓΟΥ.
 
1998:
- "Παραδoσιακή κυπριακή φoρεσιά και Αγγλίδες περιηγήτριες". Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα Ρ.I.Κ.
- "Τo Αρχovτικό τoυ Δραγoμάvoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ". Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα Ρ.I.Κ.
 
1999:
- "Η Γυvαικεία Εvδυμασία στηv Κύπρo διαχρovικά". Τηλεoπτική και ραδιoφωvική εκπoμπή Ρ.I.Κ.
- "Η παράδoση της κεραμικής στηv Κύπρo". Πoλιτιστική τηλεoπτική εκπoμπή Ρ.I.Κ. (Πρόγραμμα "Πάvτα Τέχvη Εστί").
 
2000:
- "Τα αποτελέσματα της έρευνας για την υδροκίνηση στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα: έκθεση στην Πύλη Αμμοχώστου". Εκπομπή του "ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ".
- "Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Αθηνών". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. "Πολιτιστικά Θέματα".
- (α) "Οι νερόμυλοι της Κύπρου"
- (β) "Η κυπριακή παροδοσιακή φορεσιά στα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από τα δείγματα των ενδυμασιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, "Κύπρος Πατρίδα μου", για αποδήμους.
- "Η προστασία των παιδιών από τα ΜΜΕ". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. (Η Ε. Ηγουμενίδου συμμετέσχε ως εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου).
- "Η αργυροχρυσοχοΐα της Κύπρου διαχρονικά. Τεχνικές και τεχνοτροπίες. Καταγραφή στο Κυπριακό Μουσείο". Ραδιοφωνικό πρόγραμμα BBC World Service – OUTLOOK Cultural Magazine.
 
2002:
- "Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα". Τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ., "Γλυκεία Χώρα", για αποδήμους.
 
2003:
- "Λαϊκός Πολιτισμός". Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ.
- "Πόρπες και ζώνες του 18ου και του 19ου αιώνα στην Κύπρο". Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους" του Ρ.Ι.Κ., με την ευκαιρία της έκθεσης πορπών και ζωνών στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.
 
2004:
- "Οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες του κόκκινου πηλού στην Κύπρο". Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους" του Ρ.Ι.Κ., με την ευκαιρία της προβολής του ομώνυμου ντοκυμαντέρ.
- "Ο αλεστικός ανεμόμυλος της Πάφου". Τηλεοπτική πολιτιστική εκπομπή / ντοκυμαντέρ του Paphos TV.
2005:
- "Ο Λαϊκός Πολιτισμός και η έρευνά του στην Κύπρο σήμερα". Τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Εντέχνως". Ημίωρη συνέντευξη με τον Κώστα Χαραλαμπίδη.
- Συνέντευξη με τον Κ. Σωτηρόπουλο για το βιβλίο Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας). Τηλεοπτική εκπομπή "Εντέχνως", του Ρ.Ι.Κ.
- Συνέντευξη με την Όλγα Πιερίδου για το βιβλίο Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας). Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους", του Ρ.Ι.Κ.
 
2008:
- Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, σχετική με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων και ειδικότερα των αποφοίτων πανεπιστημίων.
- Συμμετοχή σε ντοκυμαντέρ με θέμα το έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, που έγινε με την ευκαιρία της απονομής στο Ίδρυμα του Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου.
 
2010:
- Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Συν-Πλην", με θέμα τον Παραδοσιακό Πολιτισμό (διάρκειας δύο ωρών).
- Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Συν-Πλην" με θέμα τη διατήρηση και προβολή των αρχαιοτήτων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου (διάρκειας δύο ωρών).
 
2011:
- Ραδιοφωνική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Περίπλους" με θέμα την ελιά και το λάδι στην παραδοσιακή ζωή της Κύπρου, με αφορμή το νέο ντοκυμαντέρ του Πασχάλη Παπαπέτρου "Κυπρίων Ελαία και Έλαιον" (διάρκεια 45΄).
- Τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Αντέννα με θέμα τα έθιμα του Δωδεκαημέρου (15΄).
- Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του Αντέννα με θέμα τον εορτασμό των Θεοφανείων άλλοτε και τώρα (διάρκειας 90΄).
- Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα τη λαϊκή τέχνη, την προβολή και τη διδασκαλία της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αφορμή την υποψηφιότητά μου ως Γυναίκας της Χρονιάς στην κατηγορία επιστήμονας / ακαδημαϊκός για τα βραβεία Madame Figaro (διάρκειας 40΄).
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡIΑ

(Για τoυς τίτλoυς τωv αvακoιvώσεωv βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv)
 
1995:
- "Le mariage en Europe, le jour des noces", P.A.C.T. EURETHNO, Βρυξέλλες, 12-15 Σεπτεμβρίoυ.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Society - Cultural Tradition - Built Environment", Β´ Ευρωπαϊκό Σεμιvάριo Εθvoγραφίας, Ivστιτoύτo Πoλιτιστικώv Μελετώv Ευρώπης & Μεσoγείoυ σε συvεργασία με τo Ευρωπαϊκό Δίκτυo P.A.C.T.-EURETHNO, τo European Foundation for Heritage Skills τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης και τo Παvεπιστήμιo Αθηvώv. Αθήvα 15 Νoεμβρίoυ - 15 Δεκεμβρίoυ. Συμμετoχή με τρίωρo σεμιvάριo για Ευρωπαίoυς μεταπτυχιακoύς φoιτητές.
 
1996:
- "Η Λάρvακα δια μέσoυ τωv αιώvωv", Β' Κιτιακό Συμπόσιo, Δήμoς Λάρvακας, Λάρvακα 27-28 Απριλίoυ.
- "Η μέλισσα και τα πρoϊόvτα της", 6o Τριήμερo Εργασίας, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό 'Iδρυμα ΕΤΒΑ, Χαλκιδική 12-15 Σεπτεμβρίoυ.
- "Δρώμεvα: Σύγχρovα Μέσα και Τεχvικές Καταγραφής τoυς", Α' Διεθvές Επιστημovικό Συvέδριo, Κέvτρo Λαϊκώv Δρωμέvωv Κoμoτηvής, Κoμoτηvή 4-6 Οκτωβρίoυ.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts and Techniques of Heritage", Γ' Ευρωπαϊκό Σεμιvάριo Εθvoγραφίας, Ivστιτoύτo Πoλιτιστικώv Μελετώv Ευρώπης και Μεσoγείoυ, Αθήvα 13 Νoεμβρίoυ-20 Δεκεμβρίoυ. Συμμετoχή με τρίωρo σεμιvάριo για Ευρωπαίoυς μεταπτυχιακoύς φoιτητές.
- "Α΄ Παvελλήvιo Συvέδριo Μικρασιατικής Λαoγραφίας", 'Εvωσις Σμυρvαίωv, Αθήvα 29 Νoεμβρίoυ - 1η Δεκεμβρίoυ.
 
1997:
- "Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδoσιακές χρήσεις και δυvατότητες αξιoπoίησής τoυς", 7o Τριήμερo Εργασίας, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και Βιoλoγική Εταιρεία Κύπρoυ, Παραλίμvι 21-25 Μαρτίoυ.
- "The Road of Food Habits in the Mediterranean Area", 7th Meeting of the International Committee of Anthropology of Food, Body of the I.U.A.E.S., Νεάπoλη, Iταλία, 26-30 Μαΐoυ.
- "L' espace-temps saisonnier européen, fêtes et rites calendaires", XIième Atelier Européen, P.A.C.T. EURETHNO, Αθήvα 5 - 7 Σεπτεμβρίoυ.
- "Παραδoσιακή Βαλκαvική Αρχιτεκτovική", Αριστoτέλειo Παvεπιστήμιo Θεσσαλovίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόvωv. Διεθvές Συvέδριo στα πλαίσια τoυ εoρτασμoύ της Θεσσαλovίκης ως Πoλιτιστικής Πρωτεύoυσας της Ευρώπης, Θεσσαλovίκη 7-11 Νoεμβρίoυ.
- "Γ΄ Συμπόσιo Κυπριακής Λαoγραφίας", Λαoγραφικός Όμιλoς Λεμεσoύ και Πελoπovvησιακό Λαoγραφικό Ίδρυμα, Λεμεσός 29-30 Νoεμβρίoυ.
- "Folk Culture and its Prospects for the third Millenium - Underneath Pissistratos' Olive Tree", Διεθvής Οργάvωση Λαϊκής Τέχvης, Αθήvα 6-11 Δεκεμβρίoυ.
 
1998:
- "Εngendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus", CAARI International Conference, Λευκωσία 19-23 Μαρτίoυ. Συμμετoχή σε συζήτηση στρoγγυλής τράπεζας με θέμα: "Equity. Issues in Archaeology Today".
- "Γυvαικώv Βήματα", Συμπόσιo Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας, Λευκωσία 23 Μαΐoυ.
- "Making the most of nature. 12th International Ethnological Food Research Conference", International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Umeå/Frostviken, Σoυηδία, 8-14 Ioυvίoυ.
- "Δoμικός Λίθoς", Διεπιστημovική Ημερίδα, Τμήμα Γεωλoγικής Επισκόπησης Κύπρoυ, Ivστιτoύτo Γεωλoγικώv και Μεταλλευτικώv Ερευvώv Ελλάδας, Γεvική Γραμματεία Έρευvας και Τεχvoλoγίας, Υπoυργείo Πoλιτισμoύ Ελλάδας, Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και Τμήμα Αρχαιoτήτωv, Λευκωσία 19 Ioυvίoυ.
- "Επικoιvωvίες και Μεταφoρές στηv Πρoβιoμηχαvική Περίoδo", IΑ΄ Συμπόσιo Iστoρίας και Τέχvης, Μovεμβασιώτικoς Όμιλoς, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μovεμβασία 23-25 Ioυλίoυ.
- "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe", XIIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, International Colloquium, Montpellier, Γαλλία, 4-7 Σεπτεμβρίoυ.
- "Λαϊκός Πoλιτισμός και Τoυρισμός", 7o Ευρωπαϊκό Συvέδριo Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ (IΟV), Κυπριακή Επιτρoπή - IΟV, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ.
- "University and Heritage", Τρίτo Διεθvές Forum UNESCO, Deakin University, Melbourne και Geelong, Αυστραλία, 4-8 Οκτωβρίoυ.
- "Τhe European Press Forum", Τεργέστη 30 Οκτωβρίoυ - 2 Νoεμβρίoυ.
- "Τo Ελληvικό Αλάτι", 8o Τριήμερo Εργασίας, Υπoυργείo Αιγαίoυ, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μυτιλήvη 5-8 Νoεμβρίoυ.
 
1999:
- First Symposium of the International Association of the History and Civlization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, Iσπαvία, 18-20 Μαρτίoυ.
- Projet européen: "Survival skills in the field of Ethnographic Heritage", Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean Centre of Vocational Training, Αθήvα 15 Μαρτίoυ -30 Απριλίoυ. Συμμετoχή με σεμιvάριο σε δύo θέματα (Παραδoσιακή υφαvτική και κεραμική της Κύπρoυ, στις 29 Μαρτίου).
- "Πρoβλήματα Έρευvας και Τεκμηρίωσης τωv Ελληvικώv Μύλωv", 1η Επιστημovική Συvάvτηση τoυ Ivστιτoύτoυ τωv Ελληvικώv Μύλωv, Αθήvα 7-9 Μαΐoυ.
- "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", σεμιvάριo εργασίας στα πλαίσια πρoγράμματoς Raffaelo, COMETT LI.SA., Genova, Ιταλία, 8-12 Ioυλίoυ.
- "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d'un siècle", XIIIème Atelier Européen PACT-EURETHNO, Council of Europe, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ.
- "Development and Preservation of Natural and Cultural Heritage in Cyprus", σεμιvάριo τoυ Κυπριακoύ Iδρύματoς Πρoστασίας τoυ Περιβάλλovτoς, Λευκωσία 4 Νoεμβρίoυ.
 
2000:
- "Culture traditions in the River Valleys Project Area", "Παραπoτάμιoι oικισμoί στηv επαρχία Πάφoυ", Σεμινάριο του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος, Λευκωσία 28-29 Φεβρoυαρίoυ.
- "Χορός-Μουσική-Ενδυμασία στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου", σεμινάριο που διοργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δήμος Αγλαντζιάς, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λευκωσία 15 Απριλίου.
- "EPRA Meeting", workshop με θέμα "Monitoring", ως εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Παρίσι 25-26 Μαΐου.
- "Food and Celebration: From Fasting to Feasting", 13th International Ethnological Food Research Conference, Ljubliana, Preddvor, Piran, Σλοβενία, 5-11 Ιουνίου.
- Διοργάνωση ημερίδας και έκθεσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, με θέμα "Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο" στα πλαίσια του Προγράμματος "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος" (Ημερίδα: Λευκωσία 17 Ιουνίου. Έκθεση: 16-30 Ιουνίου).
- "Vieillir en Europe.Anthropologie-Ethnologie-Géographie-Histoire-Médecine-Psychologie", Colloque International Pluridisciplinaire, Université Paul Valéry-Montpellier III, Montpellier, Γαλλία, 15-17 Σεπτεμβρίου.
- "Διαχρονικές Σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας", Συμπόσιο που διοργάνωσε ο Δήμος Λευκωσίας , Λευκωσία 25 Νοεμβρίου.
- "Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο", ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος "Θράκη-Αιγαίο- Κύπρος", Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αλεξανδρούπολη 1η Δεκεμβρίου.
 
2001:
- "Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Η Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία", Ζ´ Σεμινάριο. Οργανωτές: Συμβούλιο της Ευρώπης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λεμεσός 7-11 Μαΐου.
- "Vine and the Wine in European Culture", Second International Symposium of the History and Civilization of Vine and Wine, International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, Porto, Lamego, Vila Real, Πορτογαλία, 10-12 Σεπτεμβρίου.
- "Ελληνικά Βυρσοδεψεία 19ος –20ός αι.", Διήμερη Συνάντηση Εργασίας, Τομέας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ιωαννίνων, Ιωάννινα 5-7 Οκτωβρίου.
 
2002:
- "Extraction, Façonnage, Commerce et Utilisation des Meules de Moulin – Une Industrie dans la Longue Durée", Colloque International, Association "L´Europe, Civilisation du Pain", La Ferté-sous-Jouarre, Γαλλία, 16-19 Μαΐου.
- "The 20th annual CAARI Archaeological Workshop in collaboration with the Department of Antiquities", Cyprus American Archaeological Research Institute, Λευκωσία 6 Ιουλίου. Θέμα ανακοίνωσης: "Watermill in the village of Pyrgos, Limassol".
- "Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections", XVIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, Pardubice, Τσεχία, 13-16 Σεπτεμβρίου.
- "Changing Tastes. Food Culture and the Process of Industrialization", 14th International Ethnological Food Research Conference in Association with SIEF, Basel/Vevey, Ελβετία, 30 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου.
 
2003:
- Επιστημονική συνάντηση των μελών της International Molinological Society στο Tallin, Εσθονία, 10-11 Αυγούστου.
- "Η εξέλιξη των λιοτριβιών στο χώρο του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο", Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Λεύκες, Πάρος, 26-28 Σεπτεμβρίου.
 
2004:
- "Η Γη – Μήτρα ζωής και δημιουργίας", Επιστημονική Συνάντηση, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 19-21 Μαρτίου.
- "Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών της Μεσογείου, 19ος – 20ός αι.", Β΄ Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, Κρήτη, 15-17 Απριλίου.
- "Malemort, deuil, revenants et vampires en Europe", Colloque International francophone XVIIIème Atelier du Réseau FER-EURETHNO du Conseil de l´Europe, Véliko Tarnovo, Βουλγαρία, 10-12 Σεπτεμβρίου.
- 11th Symposium of the International Molinological Society, Πορτογαλία, 25 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου.
 
2005:
- "Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα", Πρόγραμμα "Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος", Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση, Λευκωσία 24-26 Φεβρουαρίου. Διοργανωτές: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρουσίαση με θέμα: "Οι παραδοσιακοί φούρνοι της Κύπρου".
- "Εγκαταστάσεις Προβιομηχανικής Τεχνολογίας", Ημερίδα στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου. Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), και Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. (Ε. Ηγουμενίδου: εισαγωγική ομιλία και ανακοίνωση με τίτλο: "Οι αλεστικοί ανεμόμυλοι της Κύπρου").
- "Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future", Second International Conference, MeDiet 2005, Αθήνα 20-22 Απριλίου.
- "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes: Landmarks", COST A27 Meeting, Odense, Δανία, 28-30 Μαΐου. Συμμετοχή με δύο ανακοινώσεις για αγροτικά τοπία της Κύπρου.
- "Le petit patrimoine des Européens. Patrimoine pour l´être et non pour l´ avoir. Anthropologie – Ethnologie, Histoire – Psychologie", Colloque International francophone, XIXème Atelier du Réseau FER – EURETHNO (Fédération Européenne des Réseaux de Cooperation du Conseil de l´Europe), Universités de Montpellier I et Montpellier III, Montpellier, Γαλλία, 9-11 Σεπτεμβρίου.
- "Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του", 10ο Τριήμερο Εργασίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Ξάνθη 7-9 Οκτωβρίου.
 
2006:
- "Cultural Landscapes: Economy and Regional Development", COST Action A27 Meeting, Σάμος 4-7 Μαΐου.
- "La fête du village. Patrimoine Festif Européen", XXe Atelier EURETHNO, P.A.C.T. EURETHNO, Fédération Européenne des Reseaux, Conseil de l´Europe, Universidade Catolica Portuguesa, Braga, Πορτογαλία, 1-3 Σεπτεμβρίου.
- "Sanitas per Aquas (SPA). Foodways and Lifestyles in the Search for Health and Beauty", 16th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Innsbruck, Austria – Merano / Meran, Italy, 25th Σεπτεμβρίου– 1st Οκτωβρίου.
- "Λαϊκή Τέχνη: Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες", Συνέδριο προς τιμήν της Πόπης Ζώρα. Οργανωτικοί φορείς: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη. Αθήνα 2-5 Νοεμβρίου.
- Ημερίδα για τον εορτασμό της δεκαετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου.
 
2007:
- "Costumes régionaux, mutations vestimentaires et "modes" de constructions identitaires", Διεθνές Συνέδριο, Université Rennes 2, Haute Bretagne, Centre de Recherches Historiques de l´Ouest – Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés et les Cultures de l´Ouest européen (CERHIO-CRHISCO), Rennes, Γαλλία, 18-20 Ιανουαρίου.
- "Cultural Heritage and Landscapes in Europe: Form and Figure in Words, Pictures and Memory", International Conference, German Mining Museum Bochum in cooperation with EU COST Action A27 "Landmarks – understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes", Bochum, Γερμανία, 6–10 Ιουνίου.
- "Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in Ancient Greece and Cyprus", 1st International Conference Wine in Ancient Greece and Cyprus. Διοργανωτές: University of Cambridge, American School of Classical Studies (Wiener Lab), Ικαρία 21-23 Σεπτεμβρίου.
 
2008:
- "From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)". Ευρωπαϊκό Συμπόσιο. Διοργανωτές: New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest, Βουκουρέστι 13-14 Ιουνίου.
- "Les rites de la Semaine Pascale: Mort et Resurrection", XXIIe Atelier Europeen Eurethno. Διοργανωτές: F.E.R. (Federation Europeenne des Reseaux du Conseil de l' Europe) – EURETHNO (Reseau de cooperation scientifique et technique en ethnologie et historiographie) – Universite de Cosenza, Calabre, Lamezia Terme, Καλαβρία, 6-8 Σεπτεμβρίου.
- "Food and Meals at Cultural Crossroads", 17th International Ethnological Food Research Conference. Norsk Landbruksmuseum (The Norwegian Museum of Agriculture), in Association with SIEF, Oslo, Norway, 15-19 Σεπτεμβρίου.
- «Μαστίχα Χίου», 11ο Τριήμερο Εργασίας. Διοργανωτές: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Χίος 17-19 Οκτωβρίου.
- «1908 – 2008: 100 χρόνια από τη γέννηση του Παύλου Ξιούτα», Ημερίδα Κυπριακής Λαογραφίας. Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου και εφημερίδα «Χαραυγή», Λευκωσία 29 Νοεμβρίου.
 
2009:
- "Ες Γην των Αγίων και των Ηρώων", Α΄ Παγκαρπασιακό Επιστημονικό Συνέδριο. Διοργανωτής: Σωματείο Ελεύθερη – Ενιαία Καρπασία, Λεμεσός 4-5 Απριλίου.
- "Nouvelles approches de l'identité culturelle: fêtes des morts, cimetiéres et tombes comme éléments de l'identité en Europe", XXIIIe Colloque International EURETHNO – Conseil de l'Europe, Université des Sciences Humaines et Sociales de Saint – Petersbourg (Russie), Saint Petersbourg (Αγία Πετρούπολη), 17-19 Σεπτεμβρίου.
- "Βαλανεία, Thermes et Hammams", Διεθνές Συνέδριο. Διοργανωτές: Balnéorient, l'Institut Français du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie. Δαμασκός, 2-6 Νοεμβρίου.
 
2010:
- Meeting of The Archaeological Leather Group, Suffolk, UK, 14-16 Απριλίου. Παρουσίαση του βιβλίου E. Rizopoulou – Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009.
- "Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits", 18th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research, Abo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 Αυγούστου.
- "Bergers et patres d'Europe, pratiques et fetes", XXIVeme Colloque International EURETHNO, Le Reseau EURETHNO de la F.E.R., Montpellier, 11-12 Σεπτεμβρίου.
- "Λαογραφικές Διαδρομές στην Κύπρο του Χθες και του Σήμερα. 50 Χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία", Ημερίδα Λαογραφίας, Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, Λεμεσός, 6 Νοεμβρίου.
 
2011:
- "Λαϊκός Πολιτισμός Κρήτης και Κύπρου", Εταιρεία Κρητικών Σπουδών, Ίδρυμα Ε. Καψωμένου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος, Χανιά, Κρήτη, 21-24 Ιουλίου.
- The 13th Symposium of the International Molinological Society, TIMS (The International Molinological Society), Aalborg, Denmark, 3-11 Σεπτεμβρίου.
- "Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions", 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Volubilis, Morocco, 24-27 Οκτωβρίου.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

(Διοργανωτής: The International Molinological Society).
2003: Καταγραφή 79 νερόμυλων και ανεμόμυλων στις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία), 2-10 Αυγούστου.
2004: Συγκριτική μελέτη μύλων στις Αζόρες, 21-25 Σεπτεμβρίου.
Συγκριτική μελέτη μύλων στην Πορτογαλία και στη Γαλικία (Ισπανία), 3-6 Οκτωβρίου.
2005: Συγκριτική μελέτη νερόμυλων, νεροπρίονων, ζωόμυλων και άλλων μύλων στην περιοχή του Μέλανος Δρυμού (Γερμανία), 2-8 Σεπτεμβρίου.
2009: Επιτόπια έρευνα νερόμυλων, ανεμόμυλων, ζωόμυλων κλπ. στην Τσεχία, 28 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου.
2011: Καταγραφή παραδοσιακών τεχνιτών στις πόλεις Meknes, Fes και Marrakesh, Morocco, 22-30 Οκτωβρίου.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
1999: - Δεκατρία μαθήματα σε θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και λαϊκής τέχνης της Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Ιταλία (Οκτώβριος).
2001: - Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, προβιομηχανικής τεχνολογίας και εθιμικού κύκλου (Μάρτιος / Απρίλιος).
2006: - Τρία μαθήματα για την παραδοσιακή ενδυμασία, τη λαϊκή τέχνη και έθιμα της Κύπρου, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης, Ουκρανία, 11-15 Φεβρουαρίου.
- Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών της Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προβιομηχανικής τεχνολογίας (Φεβρουάριος/ Μάρτιος).
2009: - Τέσσερα σεμινάρια (συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών) για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, στο Laboratoire d' Archeologie Medievale Mediterraneenne UMR 7562 – Universite de Provence – C.N.R.S., Aix-en-Provence, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS – TS (Erasmus Teachers' Mobility Scheme).
2010:-Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, προβιομηχανικής τεχνολογίας και εθιμικού κύκλου (Ιούνιος/Σεπτέμβριος 2010).
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΣΕΩΝ

Ι. Βιβλία 

Β.Καραγιώργης, Φ. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ, Δ. Μπακιρτζή και C. Elliott, Ancient Cypriot Art in the Pierides Foundation Museum (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Pierides Foundation, Larnaca, Cyprus 1985), 279 σελίδες.

Φ. Ηγoυμεvίδoυ, Α. Φλωρίδoυ, Φικάρδoυ. Έvα παραδoσιακό χωριό της Κύπρoυ (ελληνική και αγγλική έκδοση) (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτης, Λευκωσία 1987), 22 σελίδες.

G. London, F. Egoumenidou, V. Karageorghis, Töpferei auf Zypern damals-heute. Traditional pottery in Cyprus (Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1989), 84 σελίδες.

Το Αρχοντικό του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική έκδοση) (Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Λευκωσία 1991), 69 σελίδες .

Ο Δραγoμάvoς Χατζηγεωργάκης Κoρvέσιoς και η επoχή τoυ (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτης, Λευκωσία 1995), 31 σελίδες.

Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα (Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Λευκωσία 1996), 316 σελίδες.

Κιvητά και ακίvητα πράγματα τoυ Ευαγγέλη Περιστιάvoυ Σoύδιτoυ Βέvετoυ, τoυ κατά τηv Σκάλαv της Λάρvακoς (Δήμoς Λάρvακας, Λάρvακα 1998), 115 σελίδες.

Περιδιάβαση στo Λεβέvτειo Δημoτικό Μoυσείo Λευκωσίας (ψηφιακός δίσκoς, ελληνικά και αγγλικά, χoρηγία τoυ Συvδέσμoυ Φίλωv τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας, Λευκωσία 1998), 19 σελίδες.

Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Λ. Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πούκλες και ζώνες. Η συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας (Σύνδεσμος Φίλων Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου, Λευκωσία 2003) 88 σελίδες.

Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος/20ός αιώνας) (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2005), 102 σελίδες.

Ε. Λάμπρου, Ε. Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, Εξ οπτής γης. Ανιχνεύοντας τα παραδοσιακά αγγειοπλαστεία της Λευκωσίας (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία 2005), 171 σελίδες.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006), 288 σελίδες.

Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries (Cyprus Research Centre, Nicosia 2009), 419 σελίδες.

Η Κυπριακή Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010), 189 σελίδες.

Rizopoulou-Egoumenidou, E., Aziz Damdelen, Turkish Cypriot Dress. The Aziz Damdelen Collection (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία Ιανουάριος 2012), 389 σελίδες.

ΙΙ. Επιμέλεια έκδοσης βιβλίων

Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και Χρ. Χατζηχριστοδούλου (εκδ.), Νέα Εικόνα και Ιστορική Μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός (Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσινόης, Λευκωσία 2000), 46 σελίδες.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006), 288 σελίδες.


ΙΙΙ. Κεφάλαια ή άρθρα σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους

A. Floridou, Ε. Egoumenidou, “Traditionelle Architektur”, στο Aphrodites Schwestern und christiliches Zypern. 9000 Jahre Kultur Zyperns (Übersee – Museum, Bremen 1987), 160-164.

“Αρχαιoλoγικές αvακαλύψεις και Αρχαία Μvημεία στηv περιoχή της Αγλαvτζιάς”, στο Αγλαvτζιά διαμέσoυ τωv αιώvωv (έκδoση Δήμoυ Αγλαvτζιάς, Λευκωσία 1990), 85-107.

“The Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios”, “The marble relief above the entrance” και “Historical background, sources and documents”, στο M. Pihler (εκδ.), A Dragoman's House. The House of Hadjigeorgakis Kornesios in Nicosia (The Department of Antiquities of the Republic of Cyprus and The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen 1993), 10-19 και 51-60.

“Η περίoδoς της Οθωμαvικής κυριαρχίας. Η vεότερη Κύπρoς”, στο Ες Κύπρov (ελληνική και αγγλική έκδοση) (Εκδόσεις TOPIO, Αθήνα 1994), 42-51.

“Κύπρoς”, στο Νεoλιθικός Πoλιτισμός στηv Ελλάδα (Ίδρυμα Νικoλάoυ Π. Γoυλαvδρή, Μoυσείo Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχvης, Αθήvα 1996), 183-190 και 344-351.

“Cyprus, decorative arts, textiles”, “Interior decoration and furniture”, και “Metalwork”, λήμματα στο The Dictionary of Art (MacMillan publishers Ltd, London 1996).

“The economy of Cyprus under Ottoman rule with special emphasis on the late 18th and early 19th centuries”, στο V. Karageorghis and D. Michaelides (εκδ.), The development of the Cypriot economy from the Prehistoric period to the present day (University of Cyprus, Bank of Cyprus, Νicosia 1996), 193-208.

“Administration and legal protection of ancient monuments”, στο S. Hadjisavvas (εκδ.), Monuments and Sites of Cyprus (ICOMOS, Sri Lanka 1996), 85-95.

“Τα Σταμπωτά της Κύπρoυ από τoν 18o έως τov 20o αιώvα”, στο Τα Ελληvικά Σταμπωτά. 18oς-20ός αιώvας (Λαoγραφικό Iστoρικό Μoυσείo Λάρισας, Αθήvα 1997), 33-43.

“Η γυvαικεία εvδυμασία στηv Κύπρo κατά τoυς vεότερoυς χρόvoυς (18oς-20oς αιώvας)”, στο Η γυvαικεία εvδυμασία στηv Κύπρo από τηv Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτη και Λεβέvτειo Δημoτικό Μoυσείo Λευκωσίας, Λευκωσία 1999), 19-25.

“Η Κυπριακή εvδυμασία στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα” σσ. 50-79, Βιβλιoγραφία και Γλωσσάριo σσ. 219-222, και “Περιγραφές Εvδυμασιώv” σσ. 80-217 (τo τελευταίo κεφάλαιo σε συvεργασία με Ντιάvα Γαγγάδη και Όλγα Φακατσέλη) στην έκδοση Οι Κυπριακές Φoρεσιές τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ. Μιά αvαδρoμή στov κόσμo της Κύπρoυ τηv αυγή τoυ 20oύ αιώvα (η ίδια έκδoση και στα Αγγλικά) (Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, Αθήvα, Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Αθήνα 1999), 223 σελίδες.

“Ιστορική Mαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός”, στο Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και Χρ. Χατζηχριστοδούλου (εκδ.), Νέα Εικόνα και Ιστορική Μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός (Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσινόης, Λευκωσία 2000), 18-46.

“Το Κονάκι και ο Δραγομάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος”, στο Γ. Προδρόμου (εκδ.), Οι Γείτονές μας Άραβες. Ιστορία της Λευκωσίας. Οι Συνομιλίες για Eπίλυση του Κυπριακού (Έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Χορηγία Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2001), 81-107.

“Silver liturgical vessels”, “Offerings to the Virgin”, “19th century buckles and belts”, στο Ecclesiastical Treasury Chrysorrogiatissa Monastery (Foundation “Anastasios G. Leventis”, Nicosia 2002), 8-9, 12, 13-14.

“Gender inequities in higher education in Cyprus”, στο D. Bolger and N. Serwint (εκδ.), Engendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus (CAARI Monographs volume 3, American Schools of Oriental Research, Boston 2002), 439-441.

“Fêtes et rites agraires à Chypre: le blé, l´olivier et la vigne”, στο J. Bonnet - Carbonell et L.S. Fournier, avec la collaboration de E. Egoumenidou et V. Karageorghis, Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? (Ouvrage publié avec le concours de l´Université Paul Valéry (Montpellier III), Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2004), 73-100.

“Belt Buckle”, λήμμα αρ.116 στο From Byzantium to Modern Greece. Hellenic Art in University, 1453-1830. From the Collections of the Benaki Museum, Athens (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA), Benaki Museum, Athens, New York 2005), 203.

Malemort, deuil et revenants à Chypre”, στο J. Bonnet - Carbonell (εκδ.), Malmorts, revenants et vampires en Europe (Ouvrage publié avec le concours de l´Université
Paul Valéry (Montpellier III) et de l´Université Véliko Tarnovo, Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2005), 29-47.

“Η ενδυμασία στα αστικά κέντρα της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση”, στο Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία (Έκδοση Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Λευκωσία 2006), 38-49.

“Φούρνος και παραδοσιακή κατοικία”, στο Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα στη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο (Πρόγραμμα “Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος”, Θήρα 2007), 225-234.

“Ο Λαϊκός Πολιτισμός της Κύπρου”, στο Κύπρος. Από την αρχαιότητα έως σήμερα (Εκδοτικός Τυπογραφικός Οίκος “Κότινος Α.Ε.”, Αθήνα 2007), 482-515.

“La table traditionelle chypriote”, στο J. Bonnet-Carbonell and L.-S. Fournier (eds.), Peurs et risque au coeur de la fête (L’Harmattan, Paris 2007), 59-76.

“Le petit patrimoine: un lien de communication et de rapprochement entre Chypriotes grecs et turcs”, στο L.S. Fournier (ed.), Le “petit patrimoine” des Europeens: objets et valeurs du quotidian (L’ Harmattan, Paris 2008), 101-110.

“Cyprus: Conceptualising Landscape” στο Graham Fairclough and Per Grau (eds.), Landscape as Heritage. The Management and Protection of Landscape in Europe, a Summary by the COST A27 Project “Landmarks” (GEOGRAPHICA BERNENSIA G79, Institute of Geography, University of Berne, Switzerland, 2008), 33-44.

“Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης”, στο Η Γεροσκήπου από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Συλλογικό Έργο (Έκδοση Δήμου Γεροσκήπου, Λευκωσία 2008), 217-254.

“Traditional Craftsmen in Cyprus during the Period of Ottoman Rule, through Lists of Property of Deceased Persons”, στο Michalis N. Michael, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (eds.), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009), 231-257.

“Traditional Cypriote Pottery”, στο Vassos Karageorghis in collaboration with Evanthia Baboula, Jeremy Coote, Marina de Alarcon and Euphrosyne Rizopoulou – Egoumenidou, Cypriote Art in the Pitt Rivers Museum, University of Oxford (A.G. Leventis Foundation, Pitt Rivers Museum, University of Oxford, Nicosia 2009), 125-133.

“Traditional dress in Cyprus (18th – 20th c.) as reflection of national identity” στο Jean- Pierre Lethuillier (dir.) Le costumes régionaux entre mémoire et histoire (Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009), 479-486.

“Cypriot Dress”, στο D. Bartlett (ed.), Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 9: East Europe, Russia, and the Caucasus (Berg Publishers, NewYork 2010), 426-431 (4,600 λέξεις).

“La fete du village a Chypre: le “panayrin” chypriote”, L.S. Fournier (ed.), La fete du village: Continuités et reconstructions en Europe contemporaine (L’Harmattan, collection “Ethnologie de l’Europe”, Paris 2011), 97-119.

“Nicosia under Ottoman rule.The town, the people and aspects of material life”, στο D. Michaelides (ed.), Historic Nicosia (Nicosia 2012), 267-323.

“H αγορά της Λευκωσίας κατά τη Μεσαιωvική περίoδo (Φραγκoκρατία (1192-1489) - Εvετoκρατία (1489-1570)”, πρώτo κεφάλαιo πρoγραμματιζόμεvης μovoγραφίας με τίτλο Η αγoρά (τα παζάρια) της Λευκωσίας από τoν Μεσαίωvα ως την περίοδο της Βρετανικής Διακυβέρνησης, σε συvεργασία με τηv Αγvή Πετρίδoυ (MASTER PLAN Λευκωσίας), 20 σελίδες.


ΙV. Σε διεθvή επιστημovικά περιoδικά με αξιολόγηση

“Λιθαvάγλυφα φυλακτά σπιτιώv τoυ χωριoύ Λαζαvιά”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1984, 375-388.

A. Σαββoπoύλoυ - Φλωρίδoυ, Φ. Ηγoυμεvίδoυ, “Τo Αρχovτικό τoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1985, 350-363.

“Στοιχεία λαϊκής διακοσμητικής τέχνης στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου”, Αρχαιολογία 24 (Σεπτέμβριος 1987), 44-49.

Α. Φλωρίδoυ, Φ. Ριζοπούλου-Ηγoυμεvίδoυ, “To xωριό Φικάρδoυ - Αρχιτεκτovική, εργασίες συvτήρησης και απoκατάστασης”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1988, 255-263.

“Η αμπελοκαλλιέργεια και οι παραδοσιακοί ληνοί της Κύπρου”, Τεχνολογία 3 (1989), 20-22.

“Τoιχoγραφίες Λαϊκής Τέχvης στo Καζίvo στηv Κρήτoυ Τέρρα”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1989, 195-202.

Γλ. Παπαδoύρης, Φ. Ηγoυμεvίδoυ, “Τo Αρχovτικό της oδoύ Αξιoθέας στη Λευκωσία”, Studies in Honour of Vassos Karageorghis (Kυπριακαί Σπoυδαί ΝΔ'-ΝΕ' 1990-1991) (Λευκωσία 1992), 351-367.

“The Cyprus Department of Antiquities and the protection of monuments of the recent past”, International Journal of Cultural Property No. 1, Vol. 2 (1993), 163-169.

A. Πιτσιλλίδης, Ε. Ηγoυμεvίδoυ “Θησαυρός oθωμαvικώv voμισμάτωv από τo Παραλίμvι”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1994, 309-313.

“Σύμβoλα και επιγραφές σε παραδoσιακά πιθάρια της Κύπρoυ. Μια ιστoρική αvαφoρά για τη Μovή Μαχαιρά”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1995, 289-298.

“Η Αγγελική Πιερίδoυ και η Κυπριακή Εθvoγραφία”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1996, 367-371.

“Traditional forms of nutrition in Cyprus as known from written sources and oral tradition (18th-20th century)”, Rivista di Antropologia, Suppl. vol. 76 (1998), 271-281.

Ε. Rizopoulou-Egoumenidou, K. Seretis, “Folk art stone carvings in traditional houses in the village of Mitsero”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC), 2000, 407-431.

“Οι αλεστικοί ανεμόμυλοι της Κύπρου (18ος-20ος αιώνας)”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2001, 397-423.

“Corn grinding windmills in Cyprus (18th-20th cent.)”, International Molinology. Journal of the International Molinological Society, Νο. 63 (December 2001), 10-16.

Ε. Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, Δ. Μυριανθεύς, Φρ. Χατζηχριστοφή, “Ο νερόμυλος στον Πύργο Λεμεσού”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2002, 381-400.

“From the grape to the vat: traditional buildings and installations for the production and storage of wine in Cyprus (18th-20th century)”, Douro - Estudos & Documentos vol. VII (13) (2002), 135-142.

“Autour de la table à Chypre: société traditionelle contre société contemporaine”, Scientific Papers of the University of Pardubice. Facutlty of Humanities, Series C, Supplement 6 (2002) (Pardubice 2003), 19-32.

“Διακοσμημένη και ανθρωπόμορφη παραδοσιακή κεραμική της Αμμοχώστου”, Αφιέρωμα εις Θεόδωρον Παπαδόπουλλον (Κυπριακαί Σπουδαί ΞΔ´ - ΞΕ´ 2000-2001) (Λευκωσία 2003), 639-692.

“The traditional wedding of the Greek Cypriots”, Archiv für Völkerkunde 54 (2004), 113-128.

“Οι παραδοσιακοί προβιομηχανικοί μύλοι της Κύπρου”, Αρχαιολογία και Τέχνες 97 (Δεκέμβριος 2005), 48-54.

“Cypriot costumes as seen by women travellers during the first decades of British rule: impressions and reality”, Folk Life 44 (2006), 48-62.

«“Προικός χάριν κατά το κοινόν έθος…” Ένα κυπριακό προικοσύμφωνο του 1852» στα Εθνογραφικά 14 (Ναύπλιο 2009), 135-150.

“Lifestyle and Social Behaviour of the Elite of Cyprus, c. 1775-1821”, Folk Life. Journal of Ethnological Studies, Vol. 48 No 2 (2010), 87-111.

“Wine culture in Cyprus: 4000 years of tradition”, στο Margaritis, E., Jones, M. and Renfrew, J. (eds.), Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in ancient Greece and Cyprus (Conference Proceedings, to be published as a Hesperia supplement, end of 2012).


V. Άρθρα σε πρακτικά συvεδρίωv με συνολική αξιολόγηση

“Συλλoγή Ειδώv Λαϊκής Τέχvης”, στο Kυπριακή Λαϊκή Τέχvη. Πρακτικά Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πιερίδη στη Λάρvακα, στις 23 Μαΐου 1992 (Λευκωσία 1993), 5-15.

“Η παραγωγή λαδιoύ κατά τoυς Νεώτερoυς Χρόvoυς στηv Κύπρo και oι παραδoσιακoί ελιόμυλoι”, στο Ελιά και Λάδι. Δ' Τριήμερo Εργασίας Καλαμάτα, 7-9 Μαΐoυ 1993 (Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό ΄Iδρυμα ΕΤΒΑ-ΕΛΑΪΣ Α.Ε., Αθήvα 1996), 324-339.

“Reasons for having ethnographic Museums in Cyprus”, στο Proceedings of the First European Meeting of Ethnography and Social History Museums (Musée National des Arts et Traditions Populaires, École du Louvre, Paris 1996), 195-198.

“Cypriot monuments of the recent past and their integration in the modern environment”, στο E. Karpodini-Dimitriadi (εκδ.), Ethnography of European Traditional Cultures. Society, Cultural Tradition, Built Environment. European Seminar II-Proceedings (Athens 1996), 98-134.

“Τα δρώμεvα στov παραδoσιακό κυπριακό γάμo. Πρoβλήματα καταγραφής τoυς”, στο Δρώμεvα: Σύγχρovα Μέσα και Τεχvικές Καταγραφής τoυς. Α' Διεθvές Συvέδριo, 4-6 Οκτωβρίoυ 1996 Πρακτικά (Κέvτρo Λαϊκώv Δρωμέvωv Κoμoτηvής, Κoμoτηvή 1997), 149-160.

“Traditional Crafts and Craftsmen in Cyprus”, στο E. Karpodini-Dimitriadi (εκδ.), Εthnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts, Techniques of Heritage. European Seminar III-Proceedings (Athens 1998), 78-103.

“Σχέσεις Κύπρoυ και Μικράς Ασίας σε τoμείς της λαϊκής τέχvης”, στα Πρακτικά Παvελληvίoυ Συvεδρίoυ Μικρασιατικής Λαογραφίας, Μικρασιατικά Χρονικά 20 (Έvωσις Σμυρvαίωv, Αθήvαι 1998), 125-147.

“Ο δoμικός λίθoς στηv παραδoσιακή αρχιτεκτovική της Κύπρoυ”, στα Πρακτικά της Διεπιστημovικής Ημερίδας “Δoμικός Λίθoς”, Λευκωσία 19 Ioυvίoυ 1998 (Τμήμα Γεωλoγικής Επισκόπησης Κύπρoυ, Ivστιτoύτo Γεωλoγικώv και Μεταλλευτικώv Ερευvώv Ελλάδας, Λευκωσία 1998), 87-92.

“University and Heritage: projects and perspectives concerning the cultural heritage of the recent past in Cyprus”, στα 3rd International Forum UNESCO Proceedings: “University and Heritage”, Deakin University, Melbourne and Geelong, Australia, 4-8 October 1998 (Melbourne, 1998), 172-175.

“Η παραδoσιακή αργυρoχρυσoχoΐα της Κύπρoυ. Χρήση, τέχvη και τεχvική”, στα Πρακτικά Γ' Συμπoσίoυ Κυπριακής Λαoγραφίας (Λαoγραφικός Όμιλoς Λεμεσoύ, Πελoπovvησιακό Λαoγραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιo 1999), 25-38 και 59-64.

“Η παραδoσιακή αρχιτεκτovική της Κύπρoυ (18oς - 20ός αιώvας)”, “The traditional architecture of Cyprus, 18th-20th cent.”, στο Β. Τουρπτσόγλου - Στεφανίδου (εκδ.), Βαλκανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Πρακτικά Διεθvoύς Συvεδρίoυ - Θεσσαλovίκη 7-10 Νoεμβρίoυ 1997 (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστoτελείου Παvεπιστημίου Θεσσαλovίκης. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1999), 325-349.

“Τhe House of the Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios: façade and interior decoration”, στο Atti del Seminario "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", Genova 9 luglio 1999 (Raffaello Programme, Project Eurofaçade (97/F62) COMETT LI.SA, Genova 1999), 15-20.

“Η παραδοσιακή μελισσοκομία στην Κύπρο και τα προϊόντα της (μέλι, κερί) κατά τους νεότερους χρόνους”, στο Η μέλισσα και τα προϊόντα της. ΣΤ´ Τριήμερο Εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996 (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2000), 390-408.

Ε. Egoumenidou and D. Michaelides, “Gathering, hunting, fishing: The procurement of food from the non-domesticated animal kingdom in Cyprus through the ages”, στο P. Lysaght (εκδ.), Food from Nature. Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998 (The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, Uppsala 2000), 111-120.


“Η παραδοσιακή χρήση φυτών στην Κύπρο στη βαφική και στην κοσμητική κατά τους Νεότερους Χρόνους”, στο Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. Ζ΄Τριήμερο Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι 21-25 Μαρτίου 1997 (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001), 262-276.

“Επικoιvωvίες και μεταφoρές στηv πρoβιoμηχαvική Κύπρο (18ος - 20ος αιώνας)”, στο Επικoιvωvίες και Μεταφoρές στηv Πρoβιoμηχαvική Περίoδo. ΙΑ´ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Κάστρο Μovεμβασιάς 23-26 Ioυλίoυ 1998 (Μovεμβασιώτικoς Όμιλoς, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήvα 2001), 253-264.

“Οι αλυκές και τo αλάτι της Κύπρoυ κατά τoυς Νεότερoυς Χρόvoυς. Ο ρόλoς τoυ αλατιoύ στηv παραδoσιακή ζωή”, στο Το ελληνικό αλάτι. Η´ Τριήμερο Εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998 (Υπoυργείo Αιγαίoυ, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001), 303-314.

“The diachronicity of cutltural traditions: salvaging and revitilizing traditions and customs as important contributors to strengthening cultural identity. The case of the Paphos river valleys”, στο River Valleys Project, Life 99 (1999-2002), Μέρος της Τελικής Έκθεσης 2002 (Kυπριακό Ίδρυμα Πρoστασίας τoυ Περιβάλλovτoς, Λευκωσία), 1-5.

Ε. Rizopoulou – Egoumenidou, D. Michaelides, “Fasting in Cyprus”, στο P. Lysaght (εκδ.), Food and Celebration: From Fasting to Feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor and Piran, Slovenia, 5-11 June 2000, (Ζaložba ZRC/ZRC Publishing, ZRC SAZU in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Ljubljiana 2002), 55-64.

E. Egoumenidou, D. Myrianthefs, “Trade and use of millstones in Cyprus during the recent past (18th - 20th cent.)”, στο M. Barboff, F. Sigaut, C. Griffin - Kremer, R. Kremer (εκδ.), Meules à Grains. Actes du Colloque International de La Ferté-sous-Jouarre, 16-19 mai, 2002 (Editions Ibis Press, Editions de la Maison des Sciences de l´ Homme, Paris 2003), 175-183.

“Τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας στην Κύπρο κατά το πρόσφατο παρελθόν (18ος _ 20ος αιώνας)”, στο Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Πρακτικά του Ζ’ σεμιναρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 7-11 Μαΐου 2001, Λεμεσός - Κύπρος (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 2003), 155-167.

“The Birth of Industrialized Food Production in Cyprus”, στο P. Lysaght (εκδ.), Changing Tastes. Food culture and the processes of industrialization. Proceedings of the 14th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, in association with SIEF, Basel and Vevey, Switzerland, 30 September - 6 October 2002, (Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Basel 2004), 101-108.

“Η βυρσοδεψία στην Κύπρο κατά τους Νεότερους Χρόνους και τα παραδοσιακά γναφκειά”, στο Β. Ρόκου (εκδ.), Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας, Ελληνικά Βυρσοδεψεία 19ος – 20ός αι. Συνάντηση Εργασίας, Ιωάννινα 5-7 Οκτωβρίου 2001 (Τομέας Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004), 205-244.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου. Καταγραφή, έρευνα, δημοσίευση”, στο Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου, της Θράκης και της Κύπρου. Πρακτικά των Επιστημονικών Συναντήσεων στη Λευκωσία της Κύπρου 17-18.6.2000, στο Πυθαγόρειο της Σάμου 19.8.2000, και στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης 1-3.12.2000 (Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα 2005), 119-126.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου στην ιστορική τους διάσταση”, στο Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου, της Θράκης και της Κύπρου. Πρακτικά των Επιστημονικών Συναντήσεων στη Λευκωσία της Κύπρου 17-18.6.2000, στο Πυθαγόρειο της Σάμου 19.8.2000, και στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης 1-3.12.2000 (Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα 2005), 127-145.

“The role of olive tree and olive oil in the traditional life of Cyprus”, στο Second International Conference, Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, focusing on Olive Oil and Traditional Products, Athens 20-22 April, 2005 (ψηφιακός δίσκος, παραγωγή “Heliotopos Conferences”), 10 σελίδες.

“A Festa da Aldeia em Chipre. O Panayrin Cipriota”, in José Da Silva Lima (ed.), A Festa da Aldeia, Património Festivo Europeu, Actas Do XX.˚ Atelier EURETHNO , 1-2-3 Septembro 2006 (UCP – Faculdade de Ciências Sociais, Centro Regional de Braga, Universidade Católica Portuguesa, Societas Colecçao de Estudos Sociais, Alcalá, Braga 2007), 209-226.

“Corn-Grinding Watermills in Cyprus (18th- mid 20th centuries)” στο Transactions 11th International Symposium of T.I.M.S. – The International Molinological Society, Portugal, Amadora, Recreios Da Amadora, Boticas, 25th September – 2nd October 2004 (edited by Jorge Augusto Miranda and Michael Harverson, Belas, 2007), 59-70.

“Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στον ετήσιο κύκλο της παραδοσιακής ζωής στην Κύπρο”, στο Η Ιστορία του Ελληνικού Γάλακτος και των Προϊόντων του. Ι΄Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη, 7/9 Οκτωβρίου 2005 (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008), 401-423.

“Μάνα Γη. Γεωργικά έθιμα στην Κύπρο σχετικά με το σιτάρι, την ελιά και το αμπέλι”, στο Ε. Δάφνη (επιμ.) Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης,, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2004 (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 2008), 49-62.

“Σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας σε τομείς της Λαϊκής Τέχνης”, στο Κ. Πρωτοπαπά (επιμ.), Πρακτικά Δ΄Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας (Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, Λευκωσία 2008), 121-145.

“Kythrea – Kephalovryso (Head-Spring): A Paradise in the Past, a Distorted Landscape in the Present”, στο Christoph Bartels and Claudia Kuepper – Eichas (eds.), Cultural Heritage and Landscapes in Europe. Landschaften: Kulturelles Erbe in Europa. Proceedings of the International Conference, Bochum June 8-10, 2007 (Deutsches Bergbau – Museum Bochum, Bochum 2008), 385-392.

“Food at Cultural Crossroads: Dietary Habits in Cyprus under Ottoman Rule (1570-1878) as Perceived by Foreign Travellers”, στο Patricia Lysaght (ed.) in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred, “Food and Meals at Cultural Crossroads” Proceedings of the17th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15-19, 2008 (Novus Press, Oslo 2010), 56-71.


“Γύψινες αρσέρες και σουβάντζες στην παραδοσιακή κατοικία της Κύπρου. Διακοσμητικά θέματα, συμβολισμοί και επιδράσεις”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου Λαϊκή Τέχνη: Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες, προς τιμήν της Πόπης Ζώρα, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006, 10 σελίδες.

“From Oriental (Ottoman) to European (Frankish) dress. Dress as key indicator of the lifestyle and the role of the elite of Cyprus during the 18th and 19th centuries”, υπό έκδοση στα Proceedings of the European Conference “From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)”, Bucharest 13-14 June 2008, 10 σελίδες.

“Les rites de la Semaine Pascale en Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXII Atelier EURETHNO, Calabre, Lamezia Terme 6-8 septembre 2008, 10 σελίδες.

“Τρεμιθόπισσα, πίσσα άσπρη ή παφίτικη πίσσα: η μαστίχα της Κύπρου”, υπό έκδοση στο Μαστίχα Χίου. 11ο Τριήμερο Εργασίας, Χίος, 17-19 Οκτωβρίου 2008 (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα), 10 σελίδες.

“Οι προβιομηχανικοί αλεστικοί μύλοι της Καρπασίας”, Καρπασία. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου “Ες Γην των Αγίων και των Ηρώων”, Λεμεσός 4-5 Απριλίου 2009 (Σωματείο Ελεύθερη – Ενιαία Καρπασία, Λεμεσός 2010), 375-390.

“Monuments funeraires, memoire et identite: le culte des morts dans le monde grec orthodoxe de Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXIII Atelier du Reseau de cooperation scientifique F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l’Europe, Saint Petersbourg 17-19 September 2009, 20 σελίδες.

“The hammams of Nicosia, Cyprus”, υπό έκδοση στα proceedings of the International Colloquium Βαλανεία, Thermes et Hammams (Balnéorient, l’Institut francais du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie), Δαμασκός, 2-6 Νοεμβρίου 2009, 24 σελίδες.

“Time for producing and consuming food in traditional Cypriot society. Changing eating habits in the course of the twentieth century”, υπό έκδοση στο P. Lysaght (ed.), Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Turku, Finland, August 18-21, 2010, 10 σελίδες.

“Aspects de la vie pastorale a Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXIVeme International Atelier du Reseau EURETHNO de la F.E.R., Bergers et patres d’ Europe, pratiques et fetes, Montpellier, France, 11-12 septembre, 2010, 20 σελίδες.

“Ο παραδοσιακός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου”, υπό έκδοση στα Πρακτικά της Ημερίδας Λαογραφίας Λαογραφικές Διαδρομές στην Κύπρο του Χθες και του Σήμερα. 50 Χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία, Λεμεσός 6 Νοεμβρίου, 2010, 15 σελίδες.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου “Λαϊκός Πολιτισμός Κρήτης και Κύπρου”, Χανιά, Κρήτη, 21-24 Ιουλίου 2011 (Εταιρεία Κρητικών Σπουδών, Ίδρυμα Ε. Καψωμένου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος), 15 σελίδες.


“The pre-industrial corn grinding mills of Karpasia”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του 13th Symposium of the International Molinological Society, Aalborg, Denmark, 3-11 September 2011, 15 σελίδες.


VI. Ανακοινώσεις σε συνέδρια των οποίων τα πρακτικά δεν θα δημοσιευτούν

“The traditional wedding in Cyprus”, IXème Atelier Européen “Le marriage en Europe, le jour des noces”, Bruxelles 12-15 septembre 1995 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 17 σελίδες.

“Fêtes et rites calendaires à Chypre”, Xème Atelier Européen: L' espace-temps saisonnier européen; fêtes et rites calendaires, Athènes 5-7 Septembre 1997 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 17 σελίδες.

“Festivités sacrées et profanes des périodes de Noël et de Pâques à Chypre”, ΧIIème Atelier P.A.C.T.-EURETHNO, Colloque International: "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe”, Montpellier 4-7 Septembre 1998 (Council of Europe), 13 σελίδες.

“Η παραδoσιακή αvτρική εvδυμασία στηv Κύπρo από τov 18o έως τov 20ό αιώvα”, 7ο Ευρωπαϊκό Συvέδριo τoυ Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ (IΟV): "Λαϊκός Πoλιτισμός και Τoυρισμός", Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ 1998 (Κυπριακή Επιτρoπή - IΟV), 8 σελίδες.

“The Press in Cyprus. Present state. Problems and perspectives. The Press versus Deontology”, European Press Forum, Trieste 30 October-2 November 1998, 4 σελίδες.

“Vines and wines in the traditional culture of Cyprus”, First Symposium of the International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, 18-20 March 1999, 18 σελίδες.

“Pottery: tradition, survival and perspective” και “Textiles (weaving/embroidery): tradition, revival and perspective”, Projet européen: "Survival skills in the field of ethnographic heritage”, Athens 15 March - 30 April 1999, 10 και 9 σελίδες αντίστοιχα.

“Vieillir à Chypre: vieillir autrefois, vieillir aujourd´hui”, Colloque International Pluridisciplinaire, Montpellier, 15-17 septembre 2000 (Université Paul Valéry-Montpellier III), 10 σελίδες.

“Οι παραδοσιακοί ελιόμυλοι της Κύπρου: τυπολογική εξέλιξη και λειτουργία”, υπό έκδοση στα Πρακτικά της Επιστημονικής Συνάντησης Η εξέλιξη των λιοτριβιών στο χώρο του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο, Λεύκες, Πάρος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2003, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 10 σελίδες.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου (19ος-20ος αι.)”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών της Μεσογείου, 19ος - 20ός αι., Κρήτη, 15-17 Απριλίου 2004, 12 σελίδες.

“Ο Παραδοσιακός Πολιτισμός”, υπό έκδοση στο Ι. Ταϊφάκος (εκδ.), Διαχρονικές όψεις του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, Ο εορτασμός της Δεκαετηρίδος (1996-2006) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου 2006, 13 σελίδες.Profile Information

Born in Larissa, Greece in 1946.
Married to Louis Egoumenides in 1971.
One daughter born in 1973.
Became a permanent resident of Cyprus in 1978.
 
STUDIES:
1964-1969: History and Archaeology. Faculty of Philosophy, Athens University.
1970-1971: Prehistoric and Classical Archaeology. Institut für Ur- und Früh-geschichte, University of Heidelberg.
1971-1974: Master of Arts in Archaeology. Institute of Archaeology, London University.
1984: Preventive Conservation in Museums. Specialized course at ICCROM, Rome.
1994: Doctor of Philosophy. Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, Aristotle University of Thessaloniki. The subject of the Doctoral Dissertation is: "Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries based on written sources, representations and preserved items of dress".
 
SCHOLARSHIPS:
1964-1969: Scholarship provided by the Scholarships State Foundation (Greece) for studies at Athens University.
1970-1971: Scholarship by the Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) for postgraduate studies in the Institut für Ur- und Frühgeschichte of the University of Heidelberg.
1992: Scholarship of the Athens Archaeological Society, for a two-month research in Athens on the material culture of the 18th and 19th centuries.
 
PROFESSIONAL CAREER:
1975-1978: Assistant to the Director General of Antiquities at the Athens National Archaeological Museum, for the excavation and study of the Temple of Apollo at Bassae (Phigalia) in the Peloponnese.
1980-1982: High School Teacher in Cyprus.
1983-1995: Archaeological Officer in the Branch of Folk Culture of the Cyprus Department of Antiquities, with main duties:
- The evaluation and selection of traditional architecture buildings to be declared Ancient Monuments.
- The documentation of monuments of Folk Culture.
- The recording of restoration works on Ancient Monuments and their photographing for the purpose of compiling an archive for the Department, and
- The setting up of Folk Art Museums.
1990-1995: Head of the Branch of Folk Culture of the Cyprus Department of Antiquities.
1994-1995: Senior Archaeological Officer, Cyprus Department of Antiquities.
1995-2003: Assistant Professor of Folk Art and Architecture in the Archaeological Research Unit, Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, University of Cyprus.
2003-2008: Associate Professor of Folk Art and Architecture in the Archaeological Research Unit, Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, University of Cyprus.
2008- Professor of Folk Art and Architecture, Department of History and Archaeology, Faculty of Letters, University of Cyprus.
 
EXCAVATIONS:
1966-1969: Participated in several excavations in Thessaly, mainly at the Neolithic settlement of Sesklo and ancient Neleia.
1975-1978: Field Director of the excavations carried out at the Temple of Apollo at Bassae (Phigalia).
1979-1980: Participated in the excavations of the University of Edinburgh at the Chalcholithic settlement of Lemba-Lakkous in the Paphos District.
1990: Directed the excavations of Hellenistic and Roman tombs in Amathus, on behalf of the Cyprus Department of Antiquities.
2001: Directed the excavation of the watermill in the village of Pyrgos, Limassol District (Collaboration between the Department of Antiquities and the University of Cyprus).
 
REORGANIZATION AND SETTING UP OF MUSEUMS:
1984-1986: Setting up of the Rural Museum of Phikardou village.
1984-1990: Convertion into a Museum of the House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios, in Old Nicosia.
1986-1988: Setting up of the Lefkara Folk Art Museum of Embroidery and Silversmithing.
1986-1995: Completion of the reorganization and extension of the already existing Folk Art Museum at Yeroskipou, Paphos District.
1993-1995: As the Cyprus Correspondent in the European Network of Ethnographic and Social History Museums (Ethno Working Group, International Documentation Committee, International Council of Museums), E. Egoumenidou undertook the National Survey of the Ethno Data Standards currently used in the Ethnographic Museums of Cyprus (on behalf of the Director of the Department of Antiquities).
 
AWARDS:
1986: The Rural Museum in Phikardou won the Europa Nostra Award.
1988: The House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios won the Europa Nostra Award.
 
ΑCADEMIC COMMITTEES AND SOCIETIES:
 
Member of:
 
- The Greek Folklore Society
- The Greek Society for Ethnology
- The Council of the Cyprus Society for Historical Studies
- Institute of Hellenic Mills
- The International Molinological Society
- The International Commission for Ethnological Food Research
- The International Association of History and Civilization of Vine and Wine
- The International Organization of Folk Art
- The Society for Folk Life Studies, U. K.
- The Archaeological Leather Group, U.K.
- The Pancyprian Organization for Architectural Heritage
- The Association of Friends of the Leventis Municipal Museum of Nicosia
- The Society of Cypriot Studies
- The National Committee for the Implementation of the Project of UNESCO "Memory of the World", since 1998
- The U.C.L. Friends and Alumni Association, Cyprus
- The National Committee (Mirror Committee) CYS MC 12-4, "Conservation of Cultural Property", of the Cyprus Organization for Standardization, since 2005.
- ICOMOS
- SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore)
- The Special Advisory Committee for Traditional Culture, Cultural Services, Ministry of Education and Culture, since 2006
- The Committee for the implementation of the UNESCO Convention for the Intangible Cultural Heritage (Ministry of Education and Culture), 2007
- The Scientific Committee for organizing the Fourth International Cyprological Conference (April/May 2008)
-The Advisory Committee for honorary grants, Cultural Services, Ministry of Education and Culture, since 2008.
- The Advisory Committee for sponsoring publications, Cultural Services, Ministry of Education and Culture, since 2010.
- Consultant for issues of Intangible Cultural Heritage, since January 2012.
 
Also:
Representative of Cyprus (Antenne Nationale) in P.A.C.T. (FER)-EURETHNO of the Council of Europe, since 1995.
 
Other:
- Was Vice-President of the Cyprus Society for Historical Studies, for two years
- Was the President of the Cyprus Association of University Women, for four years
- Was member of the Cyprus Radiotelevision Authority (1998-2004)
- Was member of the Committee for the "Alexis Theodosiades Award", 2004. The
prize is given to an architect for the preservation and conservation of a traditional building, a historical monument or a cultural landscape.
 
ACTIVITIES RELATED TO THE UNIVERSITY OF CYPRUS:
 
- Member of the Board of the Faculty of Letters for the years 1998/1999.
- Representative of the University of Cyprus in the Cultural Council of the Ministry of Education and Culture, since 1999.
- Responsible for the orders of archaeological books and journals for the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 1996-2002.
- Member of the Senate Committee: Buildings Organization Development, 1999-2006.
- Member of the Board of the Department of History and Archaeology, as a representative of the non-permanent academic staff, 2000-2002.
- Academic advisor for students of the Department, since 2001.
- Head of the Department of History and Archaeology, 7.7.2003-22.4.2006
- Member of the Evaluation Committee and the Committee for the Re-evaluation on the subjects History, Archaeology and Greek Philology, of the Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications (KY.S.A.T.S.), since 2005.
- Vice-President of the Department of History and Archaeology, 23.4.2008 – 12.1.2009.
- Director of the Centre for Teaching and Learning, since July 2011.
 
PARTICIPATION IN SPECIAL COMMITTEES, UNIVERSITY OF CYPRUS
Head of the Special Committee for appointment to the post of Assistant Professor of "Contemporary Greek History".
Head of the Special Committee for the promotion of the Lecturer George Papasavvas to Assistant Professor (2006/2007).
- Chairperson of the Special Committee for the promotion of Ourania Kouka to Assistant Professor (2009).
- Member of the Special Committee for the promotion of Petros Papapolyviou to Associate Professor (2009).
- Member of the Special Committee for appointment of the Director of the Archaeological Research Unit (2010).
Member of the Special Committee for appointment to the post of Lecturer or Assistant Professor of "History of Art: Western Medieval, Baroque, Rococo" (2010).
Chairperson of the Special Committee for the promotion of Chris Schabel to Professor (2011).
Member of the Special Committee for the promotion of George Georgis to Professor (2011).
Member of the Special Committee for appointment to the post of Lecturer or Assistant Professor of "Byzantine History" (2011).
 
SUPERVISION OF PHD STUDENTS
 
Member of two five-member committees for the PHD students Christodoulos Hadjichristodoulou and Marina Kyriakidou, in Byzantine Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (Both completed in 2008).
 
Member of the Committee for Elena Lymbouri, PHD student in the School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki. Completion date: 5 July 2010.
 
Member of the three-member committee for the PHD student Margarita Ioannou, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Cyprus. Commencement date: September 2010.
 
Supervisor of the following PHD students, Postgraduate Programme "Traditional Culture, 16th-20th c.), Department of History and Archaeology, University of Cyprus:
 
Noli Moyssi. Commencement date: January 2011
 
Kyriaki Panteli. Commencement date: September 2011
 
Petroula Hadjittofi. Commencement date: September 2011.
 
OTHER ACTIVITIES
 
Participation in seminars organized by the European Commission, as representative from the University of Cyprus, Brussels 6-9 December 2005.
 
Participation in an educational excursion of students of the Faculty of Letters, University of Cyprus, to Constantinople, 12-17 June 2006.
 
Preparation of texts for teaching purposes at the Open University, 2010.
 
FOREIGN LANGUAGES:
English, German (Grosses Deutsches Sprachdiplom) and French.
Folk Art and Architecture, Pre-industrial Technology, Material Life of the Recent Past, the Folk Culture of Cyprus and the wider Mediterranean area in general. Study of 18th/19th century ethnographic material through written sources.
 
RESEARCH:
 
1995-1996 and 2004-2005: "Traditional Pottery Workshops in Nicosia" (in collaboration with Eleni Lambrou), funded by the University of Cyprus. This research was part of a bigger project concerning the study of the traditional pottery of Cyprus. Vessels, tools and other relevant artefacts were recorded and photographed and drawings of representative samples were prepared with a view to form an Archive of Traditional Pottery in the Archaeological Research Unit. The documentation of the pottery workshops in Nicosia was completed (see List of Publications).
 
1996-1997: Participation in a Project within the framework of the Scientific and Technological Cooperation between Cyprus and Greece, on an "Interdisciplinary Study of Ancient Pyrotechnology in Cyprus. Part one: Study of Pottery Technology and Reproduction of Cypriot Vases and Figurines". The role of E. Egoumenidou was the study of the glazes of the Medieval pottery from Lapithos and the comparison of its technique with that of the Lapithos pottery from the recent past.
 
1997: Study of the collection of Cypriot traditional costumes in the National Historical Museum, Athens (in collaboration with Diana Gagadi and Olga Fakatseli), funded by the University of Cyprus and the National Historical Museum, Athens. The work was published in 1999 by the National Historical Museum, Athens, and the Bank of Cyprus Cultural Foundation (see List of Publications).
 
1997: Recording of customs related to the calendar cycle in Cyprus, as part of the Paneuropean recording of "Fêtes et rites calendaires", in her capacity of representative of Cyprus (Antenne Nationale) in P.A.C.T. EURETHNO of the Council of Europe. The research, on a specific topic, of the representative of each country, is presented in the annual meetings of P.A.C.T. EURETHNO.
 
1998: Recording of the collection of traditional silverware of the Leventis Municipal Museum of Nicosia, and of the silverware in the A. Koudounaris Collection, Nicosia.
 
1998-2000: "Water power in the traditional energy producing systems of the Aegean, from Thrace to Cyprus". The programme started in October 1998 in collaboration with the Institute of Hellenic Mills and other institutions in Greece. It was funded by the European Union and was one of the ten "Thrace-Aegean-Cyprus" projects that were chosen out of the 96 which had been submitted to the Ministry of the Aegean and the Ministry of Macedonia-Thrace, Greece. E. Egoumenidou was responsible for the coordination and implementation of the programme in Cyprus. The results were presented at comparative exhibitions and meetings held in Nicosia, Athens, Samos and Alexandroupolis during 2000. The papers presented in the meetings were published in a volume in 2006 (see List of Publications).
 
1998-2000: "Preservation and Enhancement of Rural and Urban Architecture (PERA): Training". This was a placement/exchange programme which had been submitted to the European Programme "Leonardo da Vinci" and was approved in November 1998. It formed a collaboration of the University and the Technical Chamber of Cyprus with other Cypriot and foreign (Greek, Italian and Spanish) organizations. During the two-year programme, E. Egoumenidou presented the traditional architecture of Cyprus.
 
1999: Recording of rural customs in Cyprus and organization of the 13th Conference of P.A.C.T. EURETHNO, of the Council of Europe, on "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d´un siècle", A.G. Leventis Foundation, Nicosia 22-25 September 1999.
 
1999: Recording of the reliquaries and church treasures of the Monastery of Panagia Chrysorrogiatissa. E. Egoumenidou recorded 367 objects (embroideries, silver and woodcarved items, etc.) and wrote the captions and explanatory texts for many items which are exhibited in the new Museum of the Monastery.
 
1999-2001: Participation in the programme of restoration and presentation of the Poulkides Mansion in Siatista in Greece. The project was carried out with the collaboration of the Directorate of Byzantine and Postbyzantine Monuments of the Ministry of Culture, Greece, and the A. G. Leventis Foundation. E. Egoumenidou worked in Siatista for the preparation of the museological study (5-10 December 1999, 2-7 April 2001).
 
1999-2002: "Kilades, River Valleys Project, Life 99": A programme of recording the "living" cultural heritage in the regions of Ezousa, Xeros and Diarizos rivers, in Paphos District, undertaken by the "Laona Foundation for the Protection and Regeneration of the Cypriot Countryside". E. Egoumenidou was responsible for the folklore aspect of the project and recorded customs, traditions, traditional crafts, songs, etc.
 
1999-2004: Production of a documentary film on "Red clay traditional potters in Cyprus", in collaboration with the Cyprus Broadcasting Corporation. The production was funded by the Laiki Group Cultural Centre. The film, of 87´ duration, was completed at the end of 2004. Collaborators: Maro Theodosiadou, Eleni Lambrou. E. Egoumenidou was responsible for the research involved in the production of the film. The film won the "Award of the best TV cultural production of the year 2004", presented by the Cyprus Radiotelevision Authority.
 
2000-2006: Recording and study of the Ethnographic Collection of the Pierides Foundation Museum in Larnaca. E. Egoumenidou was writer and editor of a monograph (288 pages) published by the Laiki Group Cultural Centre in 2006 (see List of Publications).
2000- : Transcription, commentary and analysis of the manuscript relating to the property of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios, for publication (the work is in progress).
 
2001: Research on the corn grinding windmills in Cyprus (18th–20th c.) and preparation of two articles (see List of Publications).
 
2001-2003: Participation in the programme of documentation and presentation of the Turkish Baths (Hammam) in Paphos. Scientific Committee: Paphos Municipality, Department of Antiquities, Anna Marangou, Elli Constantinidou, E. Egoumenidou.
 
2001-2003: "Traditional Craftsmen and wood-related professions in the Aegean, Thrace and Cyprus". Two-year project "Thrace-Aegean-Cyprus". Collaborators: the Scientific and Educational Foundation of the Cyclades, the Institute of Cultural and Educational Technology, the National Hellenic Foundation and the University of Cyprus. E. Egoumenidou was responsible for the implementation of the programme in Cyprus, on behalf of the University.
 
2001-2007: Research for the preparation of a monograph on Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries. Introduction: Roy Thomson, Chief Executive, The Leather Conservation Centre, Northampton. It will be published by the Cyprus Research Centre in 2008.
 
2002: Scientific consultancy for the setting up of the Ethnographic Museum in Avgorou (Pierides Foundation).
 
2004: Research for the production of a documentary film on "The last maker of printed head scarves in Cyprus". Duration 45´. Scenery production: Paschalis Papapetrou. Scientific consultancy: E. Egoumenidou. Co-production: Cultural Services of the Ministry of Education and Culture and Anadysis Films Ltd – 2004.
 
2004 - 2005: "Traditional Ovens and Kneaded Food in Thrace-Aegean-Cyprus". Two-year programme "Thrace-Aegean-Cyprus". Co-operators: Organizations, institutions and universities in Greece, and the University of Cyprus. Co-ordinator in Cyprus: The Pancyprian Organization for Architectural Heritage. Funding: Ministry of the Aegean, Greece. E. Egoumenidou collected material from many areas of the island and presented a paper on the traditional ovens of Cyprus (see List of Publications).
 
2004 - 2006: Study of the Cypriot Ethnographic Collection in the Benaki Museum in Athens, to be published by the Benaki Museum in 2007.
 
2004 - 2008: COST-Action A27: "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes". E. Egoumenidou is one of the two representatives of Cyprus in the management committee of Action G2, of the European programme COST, which records and studies ancient landscapes.
 
2005 - 2006: Research for the production of a documentary film on "The bread of the Cypriots". Duration 55´. Scenery production: Paschalis Papapetrou. Scientific consultancy: E. Egoumenidou. Production: Anadysis Films Ltd – 2006. The film won the first prize in the fourth festival of documentary films (Limassol 2006).
 
2005 - 2008: "Recording, study and publication of the corn-grinding watermills in Cyprus (18th-20th c.)". Three-year programme funded by the University of Cyprus, in collaboration with six architects, one geologist, the Director of the Museum of the Holy Monastery of Kykkos, Theodoros Papadopoullos (Cultural Foundation of Archbishop Makarios III), the Cyprus Department of Antiquities, and the Department of Information Technology, University of Cyprus (Coordinator: E. Egoumenidou).
 
2005 - : External Research Project "ALION": "Establishing a Historic and Ethnographic Archive of the Community of Idalion". E. Egoumenidou participates as a consultant for setting up an Ethnographic Museum in Idalion.
 
2006: "Di Terra in Terre, Laboratorio internationale: L´argilla dai fianchi larghi, terrecotte e cibi a confronto l´esperienza di Cipro". Project in collaboration with the Municipality of Fratte Rosa, Provincia de Pesaro e Urbino, Confcommercio Pesaro e Urbino, Italy, for the study and presentation of the traditional pottery of Cyprus and Fratte Rosa. Coordinator of the project in Cyprus: Cultural Services of the Ministry of Education and Culture.
 
2006: Project of collaboration with the State University of Humanities, Marioupolis, on "The Greeks of Azoph". Recording of customs and rites, traditions, songs etc. in 20 Greek villages in the region of Marioupolis, Ukraine (23.6 - 6.7.2006). Coordinator of the project: Professor Irene Ponomariova. E. Egoumenidou organized and prepared the participation in the project of nine students of the Department of History and Archaeology, University of Cyprus.
 
2006 - 2009: Study of a private collection (Aziz Damdelen) of traditional Turkish Cypriot costumes and relevant old photographs towards the preparation of a book on Turkish Cypriot Dress The Aziz Damdelen Collection, to be published by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture.
 
2006 - 2009: "Balnéorient. Balaneia, thermes et hammams. Origine et devenir du bain collectif dans le bassin oriental de la Mediterranée". International project, which started with the initiative of researchers from La Maison de l´Orient (www.balneorient.mom.fr). As a participant in the project, E. Egoumenidou is carrying out research on the hammams from the period of Ottoman rule in Cyprus.
2008 - 2011: "Virtual Museum of Cypriot Food and Nutrition". Project of the Research Promotion Foundation. Collaborators: PRIME TEL, Harokopeio University, Chrystalleni Lazarou (private researcher).
 
2011 - 2012: "The presence of Venetians in Ottoman Cyprus: aspects of material and social life". Project of the University of Cyprus (coordinator: Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou) in collaboration with Regione del Veneto and Archivio di Stato di Venezia.
 
LECTURES
 
1995: -"Preserving the Cypriot Cultural Past: Practical Guidelines to Ethnographic Research", Round Table Seminar, Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI), Nicosia.
 
1996: - "Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries", lecture given on the occasion of the presentation of the book with the same title, at the Old Parliament, Athens.
 
- "Neolithic and Chalcolithic figurines from Cyprus", lecture organized by the N. P. Goulandris Foundation, Museum of Cycladic and Ancient Greek Art, Athens.
 
- "Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries", lecture organized by the Friends of the Cyprus Museum in Paphos.
 
- "The Cypriot traditional gold- and silversmithing", lecture at the inauguration of the "Chrysotheke", Nikos Ioannou Collection, Nicosia.
1997: - "The 18th and 19th centuries in Cyprus presented through the study of urban dress of the time", lecture given at the Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki.
 
- "Traditional forms of nutrition in Cyprus (18th – 20th cent.)", lecture given at CAARI, Nicosia.
 
- "Traditional costumes and jewellery in Cyprus, during the periods of Ottoman rule and British administration", lecture given at the Dianellios Technical School, Larnaca.
 
- "The art of calico-printing in Cyprus", lecture given in a workshop on "Printed textiles and tsevredes", at the Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia.
 
1998: -"Relations between Cyprus and Asia Minor in the field of folk art", lecture organized by the Ladies of Limassol Association, Limassol.
- "Cypriot traditional costumes in relation to traditional music and dance", lecture given in a seminar organized by the Group "Rymvos", Nicosia.
 
-"Cypriot traditional costumes", lecture organized by the Cypriot Committee of the International Organization of Folk Culture, Paralimni.
 
1999: - "Cypriot traditional costumes", lecture given in a workshop on "Cypriot Tradition", organized by the Group "Digenis", Oroklini.
 
2000: -"Cypriot society at the end of the 19th century, as reflected in the appearance of the people", lecture given on the occasion of the exhibition "The world of Cyprus at the dawn of the 20th century", National Historical Museum, Athens.
 
- "The study of material life in the urban centres of Cyprus during the 18th and 19th centuries", lecture organized by the Greek Society for Ethnology, Athens.
 
- "Traditional life in Cyprus", lecture given at the inaugural ceremony of the World Congress organized by the Hellenic Psychiatric Society, Paphos.
 
- "The world of Cyprus at the dawn of the 20th century, as reflected in the dress of the period", lecture organized by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, Programme "Athena", Agros
.
- "The manuscript relating to the property of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios. A contribution to the study of the material and cultural life of Cyprus (end of 18th – beginning 19th century)", lecture organized by the Cyprus Embassy and "The House of Cyprus", Athens.
 
2001: - "The world of Cyprus at the end of the 19th century as reflected in the appearance of its people", lecture organized by the Open University, Aglantzia.
 
- "The manuscript relating to the property of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios. A contribution to the study of the material and cultural life of Cyprus (end of 18th – beginning 19th century)", lecture organized by the Larnaca Municipality and the University of Cyprus, Larnaca.
 
- "Aspekte des täglichen Lebens auf Zypern während der Zeit der osmanischen Herrschaft – die materiellen Hinterlassenschaften", lecture organized by the Institut für Interdisziplinäre Zypern-Studien, Münster.
 
- "Tanning in Cyprus during the recent past and traditional tanning installations", lecture given at the Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia.
 
- "Aspects of everyday life in Cyprus during the period of Ottoman rule", lecture given in a seminar for the Tourist Guides, organized by the Cyprus Tourism Organization, Nicosia.
 
2002: - "The House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios: History, restoration and presentation as a Museum", lecture given for the participants of the General Meeting of UNICA.
 
- "Traditional Flour Mills in Cyprus", lecture given at the Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
2003: -"Tracing of corn grinding windmills of Cyprus", lecture organized by the Open University, Aglantzia.
-"Tracing of corn grinding windmills of Cyprus", lecture organized by the Open University, Larnaca.
 
-"The Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios as a historical personality", lecture organized by "Kyproepia" publications, Limassol.
 
- Guided tour of the House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios and the mansion in Axiothea Street, Nicosia, for the members of the socio-cultural club "Enorasis".
 
- "The development of traditional Cypriot costume", lecture given at the high School of Enkomi, Nicosia.
 
- "The House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios", lecture given within the framework of the programme "Folk Culture and its expression in contemporary creations", Days of Culture 2003, organized by the House of Parliament.
 
- "The Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries", lecture given within the framework of the programme "Folk Culture and its expression in contemporary creations", Days of Culture 2003, organized by the House of Parliament.
 
- "Buckles and belts. The Collection of the Leventis Municipal Museum of Nicosia", lecture given at the Leventis Municipal Museum of Nicosia.
 
- "The House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios", lecture given on the occasion of the "Presentation of Cypriot monuments which won the Europa Nostra Award", Famagusta Gate, Nicosia.
 
2004:
- "The world of Cyprus at the end of the 19th century as reflected in the appearance of its people", lecture organized by the Open University, Limassol.
- "Decorated and anthropomorphic pottery of Famagusta (19th – 20th cent.)", lecture organized by the Society of Cypriot Studies and the Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia. Setting up of an exhibition on the same subject, organized by the Society of Cypriot Studies and the Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia (exhibition prepared by E. Egoumenidou).
- Introductory speech at the premier of the documentary film "Red clay traditional potters in Cyprus", University of Cyprus, Nicosia.
-"Wine culture in Cyprus", lecture organized by the Embassy of Cyprus in Lisbon, on the occasion of the accession of Cyprus in the European Union.
- Introductory lecture at the premier of the documentary film "The last maker of printed head scarves in Cyprus", in memory of Nikos Kakoullis, Archaeological Research Unit, Nicosia.
 
2005: - "Weaving and embroidery in Cyprus: research and perspectives", lecture given
at the Leventis Municipal Museum of Nicosia, in the framework of the project "The weft and the needle", "Thrace - Aegean - Cyprus".
- Interview in the Spanish journal Dialogo Europeo, on aspects of the Folk Culture of Cyprus.
 
2006: - "Traditional Cypriot costumes (18th-20th c.)", lecture at the J. W. Fulbright
Centre, within the framework of a bicommunal seminar on "Dance for Peace".
- Guided tour of the village of Phikardou and the local Rural Museum, for Erasmus students and members of the Student Archaeological Society, University of Cyprus.
- Guided tour of the Historical Centre of Nicosia and the House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios, for Noam Chomsky.
-Presentation of the grounds for offering the "Award for the Preservation and Promotion of the Archaeological Heritage of Cyprus" to the Swedish Cyprus Expedition, as the President of the Committee for the Award in 2006, during the special celebration for the presentation of the award.
 
2007: - "The corn grinding windmills of Cyprus", lecture organized by the Free
University of Yeroskipou.
- Guided tour of the House of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios, Nicosia, for postgraduate students of the Department of History and Archaeology, University of Thessaloniki.
- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus, from the last quarter of the 18th century up to 1821", lecture given at the Archaeological Research Unit, within the framework of the process of promotion to the rank of Professor.
 
2008: - "Yiannis Cleanthous and the Yeroskipou Folk Art Museum", presentation at the Bank of Cyprus, during an event organized by the Kyrenia – Chrysocava Cultural Foundation and the Kerynia Municipality.
- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus, from the last quarter of the 18th century up to 1821", lecture given at the Archaeological Research Unit for the Art Group of the Cyprus Diplomatic Ladies League.
 
2009: - "Wine culture in Cyprus, 4,000 years of tradition", lecture given at the Cultural Centre in Axiothea Street, for the foreign diplomats in Cyprus, organized by the Ministry of Foreign Affairs.
 
2011: - "Corn-grinding watermills in Cyprus", lecture given at the Municipal Centre, Nicosia, organized by the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), Cyprus Section, on the occasion of the International Day of Cultural Heritage of Monuments and Sites.
 
PRESENTATIONS OF BOOKS
 
1996: - Η Αστική Ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα (Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries) (Nicosia 1996), organized by the Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia.
 
1997: - Τα Ελληνικά Σταμπωτά 18ος-20ός αιώνας (Greek printed textiles18th-20th century) (Athens 1997), at the Folklore Historical Museum of Larissa.
 
1999: - Two books written by Chariklia Michalopoulou-Charalambous:
(a) Λαϊκή Χειροτεχνία και Κειμήλια Περιστερωνοπηγής (Traditional Handicrafts and Heirlooms from Peristeronopigi) (Nicosia 1993)
(b) Περιστερωνοπηγή από την αρχαιότητα μέχρι το 1974 (Peristeronopigi from antiquity to 1974) (Nicosia 1998). Both presentations in Nicosia.
- Female costume in Cyprus from antiquity to the present day (Nicosia 1999), at the A. G. Leventis Foundation, Nicosia.
 
2004: Presentation of the book Η αμπελοοινική παράδοση στην Ιερά Μονή Κύκκου (The vine and wine tradition in the Holy Monastery of Kykkos), by Kostis Kokkinoftas, at the Kykkos Monastery Research Centre, Nicosia.
 
2005: Presentation of the book Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος - 20ός αιώνας) (Anthropomorphic koukkoumares. The development of the decorated pottery of Famagusta (19th-20th c.)), by E. Rizopoulou - Egoumenidou, at the Archaeological Research Unit, Nicosia.
 
2008: Presentation of the book Textiles from Cyprus, by Eleni Papademetriou, Nicosia 2008, within the framework of the Exhibition of Cypriot Publications, at Makedonitissa.
 
2010: Participation in the presentation of the book: Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009 (Cyprus Research Centre Publications), at the Σπίτι της Κύπρου (House of Cyprus), Athens.
 
EVALUATION OF BOOKS / ARTICLES
 
2005: - Evaluation of the book Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο (Customs of the traditional wedding in Cyprus) by Kalliopi Protopapa, Cyprus Research Centre, Nicosia 2005 (two volumes, 939 pages).
2007: - Review of the article "Bindalli baggy trousers (şalvar), inner blouse and jacket
with gilded silver thread worn at Beypazari in Ankara", to be published in Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
2008: - Review of the article "Pomak weaving tradition – A brief history", to be published in Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
Review of the article "The clothing culture of Turks, and Entaris", to be published in Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
2010: - Review of the article "Cultural values in traditional Turkish female headdresses", to be published in Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
2011: - Review of the article "The Adventure of Mohair in Anatolia", to be published in Folk Life. Journal of Ethnological Studies.
 
PRESENTATION OF TOPICS IN RADIO / TV PROGRAMMES
 
1996 and 1997:
- Presentation of the book "Urban dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries" in TV programmes of CyBC and "Logos".
 
1998:
-"Traditional Cypriot dress and British women travellers", CyBC Radio programme.
-"The Mansion of the Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios", CyBC Radio programme.
 
1999:
-"Female dress in Cyprus through the ages", CyBC TV and Radio programmes.
- "The pottery tradition in Cyprus", CyBC TV programme "Πάντα Τέχνη Εστί" (All is Art).
 
2000:
- "The results of research on water power in the traditional energy producing systems: exhibition at Famagusta Gate", programme for "Radio Athena".
- "The Cypriot costumes in the National Historical Museum, Athens", CyBC Radio programme "Πολιτιστικά Θέματα" (Cultural topics).
(a) "The water mills of Cyprus"
(b) "Traditional 19th century Cypriot costumes in the collection of the National Historical Museum, Athens", CyBC Radio programmes, in collaboration with P.I.O., "Κύπρος Πατρίδα μου" (Cyprus is my homecountry), for Cypriots living abroad.
- "The protection of children from the media", Radio programme. E. Egoumenidou participated as member of the Cyprus Radiotelevision Authority.
- "Gold- and silversmithing in Cyprus through the ages; techniques and styles; programme recorded in the Cyprus Museum", Radio programme BBC World Service – OUTLOOK Cultural Magazine.
 
2002:
- "Traditional dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries", CyBC TV programme "Sweet Land", for Cypriots living abroad.
 
2003:
- "Folk Culture", round table discussion, CyBC TV programme.
- "Belts and Buckles of the 18th and 19th centuries in Cyprus", CyBC Radio programme "Περίπλους" on the occasion of the Exhibition of belts and buckles at the Leventis Municipal Museum in Nicosia.
 
2004:
- "Red clay traditional potters in Cyprus", CyBC Radio programme "Περίπλους".
- "The corn-grinding windmill of Paphos", TV cultural programme, Paphos TV.
 
2005:
- "The research of Folk Culture in Cyprus", CyBC TV programme "Εντέχνως". Interview to Kostas Charalambides.
- Interview with K. Sotiropoulos on the book Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας) (Anthropomorphic koukkoumares. The development of the decorated pottery of Famagusta, 18th-20th c.), by E. Egoumenidou, CyBC TV programme "Εντέχνως".
- Interview with Olga Pieridou on the book Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας), (Anthropomorphic koukkoumares. The development of the decorated pottery of Famagusta, 18th-20th c.), CyBC Radio programme "Περίπλους".
 
2008:
- Participation in SIGMA TV programme concerning the professional career of young people, especially of University graduates.
- Participation in a documentary film concerning the activities of the Bank of Cyprus Cultural Foundation, on the occasion of the offer to the Foundation the Award for the Protection and Promotion of the Archaeological Heritage of Cyprus.
 
2010:
- Participation in CyBC TV programme "Συν-Πλην", on traditional culture (duration: 2 hours).
- Participation in CyBC TV programme "Συν-Πλην" on the preservation and presentation of antiquities and the promotion of the cultural heritage of Cyprus (duration: 2 hours).
 
2011:
- CyBC Radio Programme "Περίπλους" on the subject "olive tree and olive oil in the traditional life in Cyprus", including comments on the documentary film "The olive tree and olive oil of Cypriots", produced by Paschalis Papapetrou (45´).
- ANTENNA TV programme on customs and rites during the twelve days from Christmas to Epiphany.
- Participation in ANTENNA TV programme on the celebration of the Epiphany in the past and present (90´).
- Programme of the University of Cyprus Radio Station on folk art, its promotion and teaching at the University of Cyprus, on the occasion of my candidature for the Madame Figaro Woman of the Year Award (category: scholar / academic) (40´).
 
PARTICIPATION IN CONFERENCES
(For the titles of papers see List of Publications).
 
1995:
- "Le mariage en Europe, le jour des noces", P.A.C.T. EURETHNO, Brussels 12-15 September.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Society - Cultural Tradition - Built Environment", Second European Seminar of Ethnography, Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean, in collaboration with the European Network P.A.C.T.-EURETHNO, the European Foundation for Heritage Skills of the Council of Europe and the University of Athens, 15 November - 15 December. Participation with a three-hour seminar for European Postgraduate students.
 
1996:
- "Η Λάρvακα δια μέσoυ τωv αιώvωv" (Larnaca through the ages), Second Kitian Symposium, Municipality of Larnaca, Larnaca 27-28 April.
- "Η μέλισσα και τα πρoϊόvτα της" (Bee and its products), 6th Workshop, organized by the Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Nikiti 12-15 September.
- "Δρώμενα: Σύγχρovα Μέσα και Τεχvικές Καταγραφής τoυς" (Dromena: Modern Media and Techniques for their Recording), First International Conference, Centre of Folk Drama of Komotini, Komotini 4-6 October.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts and Techniques of Heritage", Third European Seminar of Ethnography, Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean, Athens 13 November - 20 December. Participation with a three-hour seminar for European postgraduate students.
- "Α´ Παvελλήvιo Συvέδριo Μικρασιατικής Λαoγραφίας" (First Panhellenic Conference of the Folklore of Asia Minor), Union of Smyrneans, Athens 29 November - 1 December.
 
1997:
- "Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδoσιακές χρήσεις και δυvατότητες αξιoπoίησής τoυς" (Medicinal and aromatic plants. Traditional uses and possibilities), 7th Workshop, Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development and Biological Society of Cyprus, Paralimni 21-25 March.
- "The Road of Food Habits in the Mediterranean Area", 7th Meeting of the International Committee of Anthropology of Food, Body of the I.U.A.E.S., Naples, Italy, 26-30 May.
- "L' espace-temps saisonnier européen, fêtes et rites calendaires", XIième Atelier Européen, P.A.C.T. EURETHNO, Athens 5-7 September.
- "Παραδoσιακή Βαλκαvική Αρχιτεκτovική" (Traditional architecture of the Balkans), International Conference to celebrate Thessaloniki as the Cultural Capital of Europe, School of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 7-11 November.
- "Γ´ Συμπόσιo Κυπριακής Λαoγραφίας" (Third Symposium of Cypriot Folklore), Limassol Folklore Association and Peloponnesian Folklore Foundation, Limassol 29-30 November.
- "Folk Culture and its Prospects for the third Millenium - Underneath Pissistratos' Olive Tree", International Organization of Folk Art, Athens 6-11 December.
 
1998:
- "Εngendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus", CAARI International Conference, Participation in a round table discussion on "Equity. Issues in Archaeology Today", Nicosia 19-23 March.
- "Γυvαικώv Βήματα" (Women steps), Conference organized by the Leventis Municipal Museum of Nicosia, Nicosia 23 May.
- "Making the most of nature. 12th International Ethnological Food Research Conference", International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Umeå/Frostviken, Sweden, 8-14 June.
- "Δoμικός Λίθoς" (Building Stone), Interdisciplinary Workshop, Department of Geological Survey, Cyprus, Institute of Geological and Metallurgical Research, Greece, General Secretary of Research and Technology, Ministry of Culture, Greece, Archaeological Research Unit, University of Cyprus, and Cyprus Department of Antiquities, Nicosia 19 June.
- "Επικoιvωvίες και Μεταφoρές στηv Πρoβιoμηχαvική Περίoδo" (Communication and Transport in Pre-industrial Times), XI Symposium of History and Art, Society of Monemvasia, Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Monemvasia Castle 23-25 July.
- "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe", XIIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, International Colloquium, Montpellier, France, 4-7 September.
- "Folk Culture and Tourism", 7th European Conference of the International Organization of Folk Culture (IΟV), Cyprus Committee - IΟV, Nicosia 22-25 September.
- "University and Heritage", Third International Forum UNESCO, Deakin University, Melbourne και Geelong, Australia, 4-8 October.
- "Τhe European Press Forum", Trieste 30 October - 2 November.
- "The Greek Salt", 8th Workshop, Ministry of the Aegean, Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Mytilene 5-8 November.
 
1999:
- First Symposium of the International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, Spain, 18-20 March.
- Projet européen: "Survival skills in the field of Ethnographic Heritage", Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean Centre of Vocational Training, Athens 15 March - 30 April. Participation with two seminars on "Traditional Weaving of Cyprus" and "Traditional Pottery of Cyprus".
- "Problems in research and documentation of Hellenic Mills", First Scientific Meeting of the Institute of Hellenic Mills, Athens 7-9 May.
- "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", Seminar within the framework of Raffaelo Programme, Project Eurofacade (97/F62) COMETT LI.SA., Genova, Italy, 8-12 July.
- "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d'un siècle", XIIIème Atelier Européen PACT-EURETHNO, Council of Europe, Nicosia 22-25 September.
- "Development and Preservation of Natural and Cultural Heritage in Cyprus", Seminar organized by the Cyprus Conservation Foundation, Nicosia 4 November.
 
2000:
- "Culture Traditions in the River Valleys Project Area", "River Valley Settlements in the Paphos District", Seminars organized by the Cyprus Conservation Foundation, Nicosia 28-29 February.
- "Dance-Music-Dress in the traditional society of Cyprus", Seminar organized by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, the Municipality of Aglantzia, the CyBC and the Cyprus Tourism Organization, Nicosia 15 April.
- "EPRA Meeting", Workshop on "Monitoring". E. Egoumenidou participated as representative of the Cyprus Radiotelevision Authority, Paris 25-26 May.
- "Food and Celebration: From Fasting to Feasting", 13th International Ethnological Food Research Conference, Ljubliana, Preddvor, Piran, Slovenia, 5-11 June.
- Organization of Workshop and Exhibition in collaboration with the Institute of Hellenic Mills, on "Water in the traditional energy-producing systems of the Aegean from Thrace to Cyprus", Project "Thrace-Aegean-Cyprus" (Workshop: Nicosia 17 June. Exhibition: 16-30 June).
- "Vieillir en Europe. Anthropologie-Ethnologie-Géographie-Histoire-Médicine-Psychologie", Colloque International Pluridisciplinaire, Université Paul Valéry-Montpellier III, Montpellier, France, 15-17 September.
- "Diachronical Relations between Cyprus and Greece", Symposium organized by the Municipality of Nicosia, Nicosia 25 November.
- "Water in the traditional energy-producing systems of the Aegean from Thrace to Cyprus", Workshop within the framework of the Project "Thrace-Aegean-Cyprus", Institute of Hellenic Mills, Alexandroupolis 1 December.
 
2001:
- "The Teaching of Ancient Greek Language and Culture. Ancient Greek Technology", 7th Seminar. Organizers: Council of Europe, Ministry of Education and Culture, Cyprus, Limassol 7-11 May.
- "Vine and Wine in European Culture", Second International Symposium of the History and Civilization of Vine and Wine, International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, Porto, Lamego, Vila Real, Portugal, 10-12 September.
- "Greek Tanneries 19th–20th c.", Workshop organized by the Section of Folklore, University of Ioannina, Ioannina 5-7 October.
 
2002:
- "Extraction, Façonnage, Commerce et Utilisation des Meules de Moulin – Une Industrie dans la Longue Durée", Colloque International, Association "L´Europe, Civilisation du Pain", La Ferté-sous-Jouarre, France, 16-19 May.
- "The 20th CAARI Archaeological Workshop in collaboration with the Department of Antiquities", Cyprus American Archaeological Research Institute, Nicosia 6 July. Paper on "The Watermill in the village of Pyrgos, Limassol".
- "Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections", XVIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, Pardubice, Czechoslovakia, 13-16 September.
- "Changing Tastes. Food Culture and the Process of Industrialization", 14th International Ethnological Food Research Conference in Association with SIEF, Basel/Vevey, Switzerland, 30 September - 5 October.
 
2003:
- Scientific Meeting of the members of the International Molinological Society, Tallin, Estonia, 10-11 August.
- "The development of the olive-presses in the Aegean from Thrace to Cyprus", European Days of Cultural Heritage, Lefkes, Paros, 26-28 September.
 
2004:
- "Earth – Womb of Life and Creation", Scientific Meeting organized by the Museum of Greek Folk Art and the National Historical Museum, Athens 19-21 March.
- "The Folk Culture of the Mediterranean Countries, 19th-20th c.", Second International Conference organized by the Centre of Cretan Literature, Crete 15-17 April.
- "Malemort, deuil, revenants et vampires en Europe", Colloque International francophone, XVIIIème Atelier du Réseau FER-EURETHNO du Conseil de l´Europe, Véliko Tarnovo, Bulgaria, 10-12 September.
- 11th Symposium of The International Molinological Society, Portugal, 25 September - 2 October 2004.
 
2005:
- "Traditional Ovens and Kneaded Food", Project "Thrace-Aegean-Cyprus", First Scientific Meeting. Organizers: Pancyprian Organization for Architectural Heritage, Archaeological Research Unit, University of Cyprus (E. Egoumenidou). Paper on "Traditional ovens in Cyprus", Nicosia 24-26 February.
- "Installations of Pre-industrial Technology", Workshop organized by the Archaeological Research Unit, Department of History and Archaeology, University of Cyprus (E. Egoumenidou), and the Pancyprian Organization for Architectural Heritage, Nicosia 26 February (E. Egoumenidou: Introductory speech and paper on "The corn grinding windmills of Cyprus").
- "Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future", Second International Conference, MeDiet 2005, Athens 20-22 April.
- "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes: Landmarks", COST A27 Meeting, Odense, Denmark, 28-30 May. Participation with two papers on rural landscapes in Cyprus.
- "Le petit patrimoine des Européens. Patrimoine pour l´être et non pour l´ avoir. Anthropologie - Ethnologie - Histoire - Psychologie", Colloque International francophone, XIXème Atelier du Réseau P.A.C.T. EURETHNO, FER EURETHNO (Fédération Européenne des Réseaux de Cooperation du Conseil de l´Europe), Universités de Montpellier I et Montpellier III, Montpellier, France, 9-11 September.
- "The History of the Greek Milk and its Products", Tenth Workshop, Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Aristidis Daskalopoulos Foundation, Xanthi 7-9 October.

2006:
- "Cultural Landscapes: Economy and Regional Development", COST Action A27 Meeting, Samos 4-7 May.
- "La fête du village. Patrimoine festif européen", XXe Atelier FER EURETHNO, P.A.C.T. EURETHNO, Conseil de l´Europe, Universidade Catolica Portuguesa, Braga, Portugal, 1-3 September.
- "Sanitas per Aquas (SPA). Foodways and Lifestyles in the Search for Health and Beauty", 16th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Innsbruck, Austria – Merano / Meran, Italy, 25th September - 1st October.
- "Folk Art: New Finds – New Interpretations", Conference in honour of Popi Zora, organized by the Museum of Greek Folk Art and other Organizations and Museums in Greece, Athens 2-5 November.
- Conference for the celebration of the Tenth Anniversary of the Faculty of Letters, University of Cyprus, Nicosia 25 November.
 
2007:
- "Costumes régionaux, mutations vestimentaires et "modes" de constructions identitaires", International Conference, Université Rennes 2, Haute Bretagne, Centre de Recherches Historiques de l´Ouest - Centre de Recherches Historiques sur les Societés et les Cultures de l´Ouest européen (CERHIO-CRHISCO), Rennes, France, 18-20 January.
- "Cultural Heritage and Landscapes in Europe: Form and Figure in Words, Pictures and Memory", International Conference, German Mining Museum Bochum in cooperation with EU COST Action A27 "Landmarks - understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes", Bochum, Germany, 6–10 June.
- "Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in Ancient Greece and Cyprus", First International Conference Wine in Ancient Greece and Cyprus (University of Cambridge, American School of Classical Studies (Wiener Lab), Ikaria Island, Greece, 21-23 September.
 
2008:
- "From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)". European Conference, New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest, Romania, 13-14 June.
- "Les rites de la Semaine Pascale: Mort et Resurrection", XXIIe Atelier URETHNO, F.E.R., EURETHNO, Universite de Cosenza, Calabre, Lamezia Terme, Italy, 6-8 September.
- "Food and Meals at Cultural Crossroads", 17th International Ethnological Food Research Conference. Norsk Landbruksmuseum (The Norwegian Museum of Agriculture), in Association with SIEF, Oslo, Norway, 15-19 September.
- "The mastic of Chios", 11th Workshop, Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Union of Mastic Producers of Chios, Chios, Greece, 17-19 October.
- "1908-2008: 100 years since the birth of Pavlos Xioutas", Conference on Cypriote Folklore, University of Cyprus, Newspaper "Haravgi", Nicosia 29 November.
 
2009:
- "On the Land of Saints and Heroes", First Pankarpasian Scientific Conference, organized by the Free United Karpasia Association (Σωματείο Ελεύθερη – Ενιαία Καρπασία), Limassol 4-5 April.
- "Nouvelles approaches de l'identite culturelle: fetes des morts, cimetieres et tombes comme elements de l'identite en Europe", XXIIIe Atelier du Reseau de cooperation scientifique F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l'Europe, Saint Petersbourg (Russia) 17-19 September.
- "Βαλανεία, Thermes et Hammams", International Conference organized by Balneorient, l'Institut Francais du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, Damascus 2-6 November.
 
2010:
- "The novelist Giorgos Philippou Pierides", Conference organized by the Ministry of Education and Culture and the University of Cyprus, 20 February.
- Meeting of The Archaeological Leather Group, Suffolk, UK, 14-16 April. Presentation of the book: Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009 (Publications of the Cyprus Research Centre).
- "Everyday Food and Changing Meal Habits", 18th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research, Abo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 August.
- "Bergers et patres d' Europe, pratiques et fetes", XXIVeme Colloque International EURETHNO, Le Reseau EURETHNO de la F.E.R., Montpellier, 11-12 September.
- "The folklore of Cyprus, Past and Present", conference organized by the Limassol Folklore Association on the occasion of the 50th anniversary of the Republic of Cyprus, Limassol 6 November.
 
2011:
"Folklore of Crete and Cyprus", conference organized by the Society of Cretan Studies, E. Kapsomenos Foundation, and the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, Cyprus, Hania, Crete, 21-24 July.
"The 13th Symposium of The International Molinological Society, Aalborg, Denmark, 3-11 Septeber.
- "Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions": 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Volubilis, Morocco, 24-27 October.
 
PARTICIPATION IN RESEARCH TOURS
(Organizer: The International Molinological Society).
 
2003: Recording of 79 watermills and windmills in the Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithouania), 2-10 August.
 
2004: Comparative study of mills in Azores, 21-25 September.
Comparative study of mills in Portugal and Galicia (Spain), 3-6 October.
 
2005: Comparative study of watermills, saw-mills and animal-driven mills in the area of the Black Forest, Germany, 2-8 September.
 
2009: Survey of watermills, windmills, saw-mills etc. in the Czech Republic, 28 August – 6 September.
 
2011: Recording of traditional craftsmen in Meknes, Fes and Marrakesh, Morocco, 22-30
October.
 
TEACHING OTHER THAN IN THE UNIVERSITY OF CYPRUS
 
1999: - Thirteen lectures on traditional architecture and aspects of folk art of Cyprus, University of Torino, Italy (October).
 
2001: - Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, pre-industrial technology, customs and rites (March/April).
 
2006: - Three lectures on traditional dress, folk art, customs and rites, in the State University of Humanities, Marioupolis, Ukraine (11-15 February).
 
- Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, traditional architecture and pre-industrial technology (February/March).
 
2009: - Four seminars (eight hours) for postgraduate students and researchers at the Laboratoire d' Archéologie Médiévale Méditerranéenne UMR 7562 – Université de Provence, C.N.R.S., Aix-en-Provence, France, within the framework of the ERASMUS – TS (Erasmus Teachers' Mobility Scheme).
 
2010: - Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, pre-industrial technology, customs and rites (June/September).
 
PARTICIPATION IN SPECIAL COMMITTEES, UNIVERSITY OF CYPRUS
 
Head of the special committee for appointment to the post of Assistant Professor of Contemporary Greek History (Petros Papapolyviou).
 
Head of the special committee for the promotion of the Lecturer George Papasavvas to Assistant Professor.
 
Member of the committee for Elena Lymbouri, Ph.D. student in the School of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 
Member of two five-member committees for two Ph.D. students in the Department of History and Archaeology, University of Cyprus (Christodoulos Hadjichristodoulou and Marina Kyriakidou).
 
OTHER ACTIVITIES
Participation in seminars organized by the European Commission, as representative from the University of Cyprus, Brussels 6-9 December 2005.
 
Participation in an educational excursion of students of the Faculty of Letters, University of Cyprus, to Constantinople, 12-17 June 2006.
 
TEACHING OTHER THAN IN THE UNIVERSITY OF CYPRUS
 
1999: - Thirteen lectures on traditional architecture and aspects of folk art of Cyprus, University of Torino, Italy (October).
 
2001: - Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, pre-industrial technology, customs and rites (March/April).
 
2006: - Three lectures on traditional dress, folk art, customs and rites, in the State University of Humanities, Marioupolis, Ukraine (11-15 February).
 
- Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, traditional architecture and pre-industrial technology (February/March).
 
2009: - Four seminars (eight hours) for postgraduate students and researchers at the Laboratoire d' Archéologie Médiévale Méditerranéenne UMR 7562 – Université de Provence, C.N.R.S., Aix-en-Provence, France, within the framework of the ERASMUS – TS (Erasmus Teachers' Mobility Scheme).
 
2010: - Fourteen lectures at the School of Cyprus Tourist Guides, on aspects of folk art, pre-industrial technology, customs and rites (June/September).
 

LIST OF PUBLICATIONS

I. Books
V. Karageorghis, F. Rizopoulou - Egoumenidou, D. Bakirtzis and C. Elliott, Ancient Cypriot Art in the Pierides Foundation Museum (One volume in Greek and English) (Pierides Foundation, Larnaca, Cyprus, 1985), 279 pages.

F. Egoumenidou, A. Floridou, Phikardou. A traditional village in Cyprus (Greek and English editions) (A.G. Leventis Foundation, Nicosia 1987), 22 pages.

G. London, F. Egoumenidou, V. Karageorghis, Töpferei auf Zypern damals-heute. Traditional pottery in Cyprus (Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1989), 84 pages.

The house of the Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios (Greek, English, French and German editions) (Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia 1991), 71 pages.

Ο Δραγoμάvoς Χατζηγεωργάκης Κoρvέσιoς και η επoχή τoυ (The Dragoman Hadjigeorgakis Kornessios and his era) (A. G. Leventis Foundation, Nicosia 1995), 31 pages.

Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα (Urban Dress of Cyprus during the 18th and 19th centuries) (Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia 1996), 316 pages.

Κιvητά και ακίvητα πράγματα τoυ Ευαγγέλη Περιστιάvoυ Σoύδιτoυ Βέvετoυ, τoυ κατά τηv Σκάλαv της Λάρvακoς (Movable and immovable property of the Venetian subject Evangelis Peristianos in Scala of Larnaca) (Larnaca Municipality, Larnaca 1998), 115 pages.

Περιδιάβαση στo Λεβέvτειo Δημoτικό Μoυσείo Λευκωσίας (A tour of the Leventis Municipal Museum of Nicosia) (CD, Greek and English, produced by the Friends of the Leventis Municipal Museum of Nicosia, Nicosia 1998), 19 pages.

E. Rizopoulou-Egoumenidou, L. Loizou Hadjigavriel, Πούκλες και ζώνες. Η συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας (Buckles and belts.The collection of the Leventis Municipal Museum of Nicosia) (Nicosia 2003), 88 pages.

Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος/20ός αιώνας) (Anthropomorphic koukkoumares. The development of the decorated pottery of Famagusta, 19th-20th c.) (Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia 2005), 102 pages.

E. Lambrou, E. Rizopoulou - Egoumenidou, Εξ οπτής γης. Ανιχνεύοντας τα παραδοσιακά αγγειοπλαστεία της Λευκωσίας (Of baked earth. Tracing the traditional pottery workshops of Nicosia) (Ministry of Education and Culture - Cultural Services, Nicosia 2005), 171 pages.Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (The Ethnographic Collection of the Laiki Group) (Cultural Centre of the Laiki Group, Nicosia 2006), 288 pages.

Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries (Cyprus Research Centre, Nicosia 2009), 419 pages.

Η Κυπριακή Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη (The Cypriot Ethnographic Collection in Benaki Museum) (Benaki Museum, Athens 2010), 189 pages.

E. Rizopoulou - Egoumenidou, Aziz Damdelen, Turkish Cypriot dress The Aziz Damdelen Collection (Ministry of Education and Culture – Cultural Services, Nicosia, January 2012), 389 pages.

ΙΙ. Editing of books

E. Rizopoulou - Egoumenidou and Chr. Hadjichristodoulou (eds), Νέα Εικόνα και Ιστορική Μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός (Α new icon and historical evidence by Ioannis Cornaro of Crete) (Paphos Bishopric, Nicosia 2000), 46 pages.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (The Ethnographic Collection of the Laiki Group) (Cultural Centre of the Laiki Group, Nicosia 2006), 288 pages.


III. Chapters or articles in books or volumes

A. Floridou, E. Egoumenidou, “Traditionelle Architektur”, in Aphrodites Schwestern und christiliches Zypern. 9000 Jahre Kultur Zyperns (Übersee – Museum, Bremen 1987), 160-164.

“Αρχαιoλoγικές αvακαλύψεις και Αρχαία Μvημεία στηv περιoχή της Αγλαvτζιάς” (Archaeological discoveries and ancient monuments in the Aglantzia region), in Αγλαvτζιά διαμέσoυ τωv αιώvωv (Aglantzia through the centuries) (Aglantzia Municipality, Nicosia 1990), 85-107.

“The Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios”, “The marble relief above the entrance” and “Historical background, sources and documents”, in M. Pihler (ed.), A Dragoman's House (The Department of Antiquities of the Republic of Cyprus and The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen 1993), 10-19 and 51-60.

“Η περίoδoς της Οθωμαvικής κυριαρχίας. Η vεότερη Κύπρoς” (The period of Ottoman rule. Modern Cyprus), in Ες Κύπρov (To Cyprus) (Greek and English editions) (TOPIO publications, Athens 1994), 42-51.

“Cyprus”, in Neolithic Culture in Greece (N. P. Goulandris Foundation, Museum of
Cycladic and Ancient Greek Art, Athens 1996), 183-190 and 344-351.

“Cyprus, decorative arts, textiles”, “Interior decoration and furniture” and “Metalwork”, entries in The Dictionary of Art (MacMillan publishers Ltd, London 1996).

“The economy of Cyprus under Ottoman Rule with special emphasis on the late 18th and early 19th centuries”, in V. Karageorghis and D. Michaelides (eds), The development of the Cypriot economy from the Prehistoric period to the present day (University of Cyprus, Bank of Cyprus, Νicosia 1996), 193-208.

“Administration and legal protection of ancient monuments”, in S. Hadjisavvas (ed.), Monuments and Sites of Cyprus (ICOMOS, Sri Lanka 1996), 85-95.

“Τα Σταμπωτά της Κύπρoυ από τoν 18o έως τov 20o αιώvα” (Cypriot printed textiles from the 18th-20th century), in Τα Ελληvικά Σταμπωτά. 18oς-20oς Αιώvας (Greek printed cloths 18th-20th century) (Folkore Historical Museum of Larissa, Athens 1997), 33-43.

“Η γυvαικεία εvδυμασία στηv Κύπρo κατά τoυς vεότερoυς χρόvoυς (18oς-20oς αιώvας)” (Cypriot female dress in modern times (18th-20th century), in Female costume in Cyprus from antiquity to the present day, (Greek and English) (The Anastasios G. Leventis Foundation, Nicosia 1999), 20-27.

“Cypriot costume at the end of the 19th century”, pp. 50-79, “Bibliography and Glossary”, pp. 219-222 and “Descriptions of the Costumes”, pp. 80-217 (the last chapter by: D. Gangadi, E. Rizopoulou-Egoumenidou and O. Fakatseli), in Cypriot Costumes in the National Historical Museum. The World of Cyprus at the dawn of the 20th century (Greek and English editions) (National Historical Museum, Athens, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Athens 1999).


“Το Κονάκι και ο Δραγομάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος” (The Dragoman Hadjigeorgakis and his mansion), in G. Prodromou (ed.), Οι Γείτονές μας Άραβες. Ιστορία της Λευκωσίας. Οι Συνομιλίες για Eπίλυση του Κυπριακού (Our Arab Neighbours - History of Nicosia - Talks for solving the Cyprus Problem) (Nicosia Municipality, Nicosia 2001), 81-107.

“Silver liturgical vessels”, “Offerings to the Virgin”, “19th century buckles and belts”, in Ecclesiastical Treasury Chrysorrogiatissa Monastery (Foundation “Anastasios G. Leventis”, Nicosia 2002), 8-9, 12, 13-14.

“Gender inequities in higher education in Cyprus”, in D. Bolger and N. Serwint (eds), Engendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus (CAARI Monographs volume 3, American Schools of Oriental Research, Boston 2002), 439-441.

“Fêtes et rites agraires à Chypre: le blé, l´olivier et la vigne”, in J. Bonnet - Carbonell et L.S. Fournier, avec la collaboration de E. Egoumenidou et V. Karageorghis, Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? (Ouvrage publié avec le concours de l´Université Paul Valery (Montpellier III), Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2004), 73-100.

“Belt Buckle”, entry no.116 in From Byzantium to Modern Greece. Hellenic Art in University, 1453-1830. From the Collections of the Benaki Museum, Athens (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA), Benaki Museum, Athens, New York 2005), 203.

“Malemort, deuil et revenants à Chypre”, in J. Bonnet - Carbonell (ed.), Malmorts, revenants et vampires en Europe (Ouvrage publié avec le concours de l´Université Paul Valery (Montpellier III) et de l´Université Véliko Tarnovo, Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2005), 29-47.

“Η ενδυμασία στα αστικά κέντρα της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση” (Dress in the urban centres of Cyprus during the 18th and 19th centuries in relation to social stratification), in Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία (Folk Culture and its expression in modern creation) (Office for Research, Studies and Publications of the House of the Parliament, Cyprus, Nicosia 2006), 38-49.

“Φούρνος και παραδοσιακή κατοικία” (Oven and traditional house), in Ovens and traditional kneaded food in Thrace, Aegean and Cyprus (Project “Thrace-Aegean-Cyprus”, Thera 2007), 225-234.

“The Folk Culture of Cyprus”, in Cyprus from Ancient Times to the Present (Kotinos Publications, Athens 2007), 482-515.

“La table traditionelle chypriote”, in J. Bonnet-Carbonell and L.-S. Fournier (eds), Peurs et risque au coeur de la fête (L’ Harmattan, Paris 2007), 59-76.

“Le petit patrimoine: un lien de communication et de rapprochement entre Chypriotes grecs et turcs”, in L.S. Fournier (ed.), Le “petit patrimoine” des Europeens: objets et valeurs du quotidian (L’ Harmattan, Paris 2008), 101-110.

“Conceptualising landscape” (Chapter 1: Cyprus), in Graham Fairclough and Per Grau Moller (eds.), Landscape as Heritage – The management and Protection of Landscape in Europe, a summary by the COST A27 project “Landmarks” (COST reference number: PUB 710) (GEOGRAPHICA BERNENSIA G 79, University of Berne, Bern, Switzerland, 2008), 33-44.

“The Folk Art Museum”, in Geroskipou from Antiquity to the Present. A Collective Work (Municipality of Geroskipou, Nicosia 2008), 217-254.

“Traditional Craftsmen in Cyprus during the Period of Ottoman Rule, through Lists of Property of Deceased Persons”, in Michalis N. Michael, Matthias Kappler and Eftihios Gabriel (eds.), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009), 231-257.

“Traditional Cypriote pottery”, in Vassos Karageorghis in collaboration with Evanthia Baboula, Jeremy Coote, Marina de Alarcon and Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou Cypriote Art in the Pitt Rivers Museum, University of Oxford (A.G.Leventis Foundation, Pitt Rivers Museum University of Oxford, Nicosia 2009), 125-133.
“Traditional dress in Cyprus (18th-20th c.) as reflection of national identity”, in Jean-Pierre Lethuillier (dir.), Les costumes regionaux. Entre memoire et histoire (Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009), 479-486.

“Cypriot Dress”, in D. Bartlett (ed.), Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 9: East Europe, Russia, and the Caucasus (Berg Publishers, New York 2010), 426-431 (4,600 words).

“La fete du village a Chypre: le “panayrin” chypriote”, in L.S. Fournier (ed.), La fete du village: Continuités et reconstructions en Europe contemporaine (l’ Harmattan, collection “Ethnologie de l’ Europe”, 2011), 97-119.

“Nicosia under Ottoman Rule 1570-1878. Part II: The town, the people and aspects of material life”, in D. Michaelides (ed.), Historic Nicosia (University of Cyprus, Nicosia 2012), 267-323.

“H Αγορά της Λευκωσίας κατά τη Μεσαιωvική Περίoδo (Φραγκoκρατία (1192-1489) - Εvετoκρατία (1489-1570)" (The market of Nicosia during the Medieval period), the first chapter of a book on "Η αγoρά (τα παζάρια) της Λευκωσίας από τo Μεσαίωvα ως την περίοδο της Βρετανικής Διακυβέρνησης" (The market (the bazaars) of Nicosia from Medieval times to the period of British rule), to be published in collaboration with Agni Petridou (NICOSIA MASTER PLAN), 20 pages.


IV. Articles in journals with an evaluation system

“Λιθαvάγλυφα φυλακτά σπιτιώv τoυ χωριoύ Λαζαvιά” (Protective reliefs on lintels of houses in the village of Lazania), RDAC 1984, 375-388.

A. Savopoulou - Floridou, F. Egoumenidou, “Τo Αρχovτικό τoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ” (The Mansion of Hadjigeorgakis Kornessios), RDAC 1985, 350 - 363.

“Στοιχεία λαϊκής διακοσμητικής τέχνης στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου” (Folk art decoration in the traditional architecture of Cyprus), Αρχαιολογία 24 (September 1987), 44-49.

A. Floridou, F. Rizopoulou - Egoumenidou, “To xωριό Φικάρδoυ - Αρχιτεκτovική, εργασίες συvτήρησης και απoκατάστασης” (Phikardou village - Architecture, conservation and restoration works), RDAC 1988, 255-263.

“Η αμπελοκαλλιέργεια και οι παραδοσιακοί ληνοί της Κύπρου” (Viticulture and traditional wine-presses of Cyprus), Τεχνολογία 3 (1989), 20-22.

“Τoιχoγραφίες Λαϊκής Τέχvης στo “Καζίvo” στηv Κρήτoυ Τέρρα” (Folk art wall-paintins in the “casino” of Kritou Terra), RDAC 1989, 195-202.

Gl. Papadouris, F. Egoumenidou, “Τo Αρχovτικό της oδoύ Αξιoθέας στη Λευκωσία” (The Mansion in Axiothea Street, Nicosia), in Studies in Honour of Vassos Karageorghis (Kυπριακαί Σπoυδαί ΝΔ'-ΝΕ' 1990-1991) (Nicosia 1992), 351-367.

“The Cyprus Department of Antiquities and the protection of monuments of the recent past”, International Journal of Cultural Property No. 1, Vol. 2 (1993), 163-169.

A. Pitsillides, E. Egoumenidou, “Θησαυρός oθωμαvικώv voμισμάτωv από τo Παραλίμvι” (A hoard of Ottoman coins from Paralimni), RDAC 1994, 309-313.

“Σύμβoλα και επιγραφές σε παραδoσιακά πιθάρια της Κύπρoυ. Μια ιστoρική αvαφoρά για τη Μovή Μαχαιρά” (Symbols and inscriptions on traditional pithoi of Cyprus. A historical reference to the Monastery of Machaeras), RDAC 1995, 289-298.

“Η Αγγελική Πιερίδoυ και η Κυπριακή Εθvoγραφία” (Angleliki Pieridou and Cypriot Ethnography), RDAC 1996, 367-371.

“Traditional forms of nutrition in Cyprus as known from written sources and oral
tradition (18th-20th century)”, Rivista di Antropologia, Suppl. vol. 76 (1998),
271-281.

E. Rizopoulou - Egoumenidou, K. Seretis, “Folk art stone carvings in traditional houses in the village of Mitsero”, RDAC 2000, 407-431.

“Οι αλεστικοί ανεμόμυλοι της Κύπρου 18ος - 20ός αιώνας” (Corn grinding windmills in Cyprus (18th - 20th cent.)), RDAC 2001, 397-423.

“Corn grinding windmills in Cyprus (18th - 20th cent.)”, International Molinology. Journal of the International Molinological Society, No. 63 (December 2001), 10-16.

E. Rizopoulou - Egoumenidou, D. Myrianthefs, Fr. Hadjichristofi, “Ο νερόμυλος στον Πύργο Λεμεσού” (The watermill in the village of Pyrgos, Limassol), RDAC 2002, 381-400.

“From the grape to the vat: traditional buildings and installations for the production and storage of wine in Cyprus (18th - 20th c.)”, Douro - Estudos & Documentos, vol. VII (13) (2002), 135-142.

“Autour de la table à Chypre: société traditionelle contre société contemporaine”, Scientific Papers of the University of Pardubice. Facutlty of Humanities, Series C, Supplement 6 (2002) (Pardubice 2003), 19-32.

“Διακοσμημένη και ανθρωπόμορφη παραδοσιακή κεραμική της Αμμοχώστου” (Decorated and anthropomorphic traditional pottery of Ammochostos), in Studies in Honour of Theodoros Papadopoullos (Kυπριακαί Σπουδαί ΞΔ´-ΞΕ´ 2000-2001) (Nicosia 2003), 639-692.

“The traditional wedding of the Greek Cypriots”, Archiv für Völkerkunde 54 (2004), 113-128.

“Οι παραδοσιακοί προβιομηχανικοί μύλοι της Κύπρου” (The traditional pre-industrial mills of Cyprus), Αρχαιολογία και Τέχνες 97 (December 2005), 48-54.

"Cypriot costumes as seen by women travellers during the first decades of British rule: impressions and reality", Folk Life. Journal of Ethnological Studies 44 (2006), 48-62.

“Κατά το κοινόν έθος. Ένα κυπριακό προικοσύμφωνο του 1852” (According to the common custom. A Cypriot wedding contract of 1852), under publication in Εθνογραφικά 14 (2009), 135-150.

“Lifestyle and Social Behaviour of the Elite of Cyprus, c. 1775-1821”, Folk Life: Journal of Ethnological Studies, Vol. 48 No 2 (2010), 87-111.


V. Articles in conference proceedings with an evaluation system

“Συλλoγή Ειδώv Λαϊκής Τέχvης” (Folk Art Collection), in Kυπριακή Λαϊκή Τέχvη (Cypriot Folk Art) (Nicosia 1993), 5-15.

“Η παραγωγή λαδιoύ κατά τoυς Νεώτερoυς Χρόvoυς στηv Κύπρo και oι παραδoσιακoί ελαιόμυλoι” (Olive-oil production and traditional olive-presses in Cyprus during the recent past), in “The olive tree and oil”, Fourth Workshop Kalamata 7-9 May 1993 (Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Athens 1996), 324-339.

“Reasons for having ethnographic Museums in Cyprus”, in Proceedings of the First European Meeting of Ethnography and Social History Museums (Musée National Des Arts et Traditions Populaires, École du Louvre, Paris 1996), 195-198.

“Cypriot Monuments of the Recent Past and their Integration in the Modern Environment”, in E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Ethnography of European Traditional Cultures. Society, Cultural Tradition, Built Environment. European Seminar II-Proceedings (Athens 1996), 98-134.

“Τα δρώμεvα στov παραδoσιακό κυπριακό γάμo. Πρoβλήματα καταγραφής τoυς” (Dromena in the traditional Cypriot wedding and problems of their recording), “Dromena: Modern Media and Techniques for their Recording”, First International Conference, 4-6 October 1996, Proceedings (Centre of Folk Drama of Komotini, Komotini 1997), 149-160.

“Traditional Crafts and Craftsmen in Cyprus”, in E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Εthnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts, Techniques of Heritage. European Seminar III-Proceedings (Athens 1998), 78-103.

“Σχέσεις Κύπρoυ και Μικράς Ασίας σε τoμείς της λαϊκής τέχvης” (Relations between Cyprus and Asia Minor in the field of folk art), in Proceedings of the Panhellenic Conference of the Folklore of Asia Minor, Athens 29 November - 1 December 1996 (Union of Smyrneans, Athens 1998), 125-147.

“Ο δoμικός λίθoς στηv παραδoσιακή αρχιτεκτovική της Κύπρoυ” (The building stone in the traditional architecture of Cyprus), in Proceedings of the Interdisciplinary Workshop: “Building Stone”, Nicosia 19 June 1998 (Department of Geological Survey, Cyprus, Institute of Geological and Metallurgical Research, Greece, Nicosia 1998), 87-92.

“University and Heritage: projects and perspectives concerning the cultural heritage of the recent past in Cyprus”, in 3rd International Forum UNESCO Proceedings: "University and Heritage", Deakin University, Melbourne and Geelong, Australia 4-8 October 1998 (Melbourne 1998), 172-175.

“Η παραδoσιακή αργυρoχρυσoχoΐα της Κύπρoυ. Χρήση, τέχvη και τεχvική” (The traditional silversmithing of Cyprus: use, art and craft), in Proceedings of the Third Symposium of Cypriot Folklore (Limassol Folklore Association, Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion 1999), 25-38 and 59-64.

“Η Παραδoσιακή Αρχιτεκτovική της Κύπρoυ (18oς - 20ός αιώvας)” (The traditional architecture of Cyprus, 18th-20th cent.), in V. Tourptsoglou-Stephanidou (ed.), The Traditional Architecture of the Balkans. Acts of an International Conference Thessaloniki 7-10 November 1997 (School of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki. Organization of the Cultural Capital of Europe: Thessaloniki 1997, Thessaloniki 1999), 325-349.

“Τhe House of the Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios: façade and interior decoration”, in Atti del Seminario "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", Genova 9 luglio 1999 (Raffaello Programme, Project Eurofacade (97/F62) COMETT LI.SA, Genova 1999), 15-20.

“Η παραδοσιακή μελισσοκομία στην Κύπρο και τα προϊόντα της (μέλι, κερί) κατά τους νεότερους χρόνους” (Traditional beekeeping and its products (honey, wax) in Cyprus during the recent past), in “The bee and its products”, 6th Workshop, Nikiti 12-15 September 1996 (Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Athens 2000), 390-408.

E. Egoumenidou, D. Michaelides, “Gathering, hunting, fishing: the procurement of food from the non-domesticated animal kingdom in Cyprus through the ages”, in P. Lysaght (ed.), Food from Nature. Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998 (The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, Uppsala 2000), 111-120.

“Η παραδοσιακή χρήση φυτών στην Κύπρο στη βαφική και στην κοσμητική κατά τους Νεότερους Χρόνους” (The traditional use of plants in Cyprus in dyeing and cosmetics during the recent past), in “Medicinal and Aromatic Plants”. Seventh Workshop, Cyprus, Paralimni 21-25 March 1997 (Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Athens 2001), 262-276.

“Επικoιvωvίες και μεταφoρές στηv πρoβιoμηχαvική Κύπρο (18ος - 20ος αιώνας)” (Communication and transport in pre-industrial Cyprus), in Communication and Transport in Pre-Industrial Times, XI Symposium of History and Art, Monemvasia Castle, 23-26 July 1998 (Society of Monemvasia, Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Athens 2001), 253-264.

“Οι αλυκές και τo αλάτι της Κύπρoυ κατά τoυς Νεότερoυς Χρόvoυς. Ο ρόλoς τoυ αλατιoύ στηv παραδoσιακή ζωή” (The salt pans and the salt of Cyprus during the recent past. The role of salt in traditional life), in “The Greek Salt”. Eighth Workshop, Mytilene 5-8 November 1998 (Ministry of the Aegean, Cultural Foundation of the Hellenic Bank of Industrial Development, Athens 2001), 303-314.

“The diachronicity of cutltural tradtions: salvaging and revitilizing traditions and customs as important contributors to strengthening cultural identity: The case of the Paphos river valleys”, in River Valleys Project, Life 99 (1999-2002), Part of the Final Report 2002 (Cyprus Conservation Foundation, Nicosia), 1- 5.

E. Rizopoulou – Egoumenidou, D. Michaelides, “Fasting in Cyprus”, in P. Lysaght (ed.), “Food and Celebration: From Fasting to Feasting”, Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljiana, Preddvor and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000, (Založba ZRC/ZRC Publishing, ZRC SAZU in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Ljubljana 2002), 55-64.

E. Egoumenidou, D. Myrianthefs, “Trade and use of millstones in Cyprus during the recent past (18th - 20th century)”, in M. Barboff, F. Sigaut, C. Griffin - Kremer, R. Kremer (eds), Meules à Grains. Actes du Colloque International de La Ferté-sous-Jouarre, 16-19 mai 2002, (Editions Ibis Press, Editions de la Maison des Sciences de l´Homme, Paris 2003), 175-183.

“Τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας στην Κύπρο κατά το πρόσφατο παρελθόν (18ος -19ος αιώνας)” (Techniques of silversmithing in Cyprus during the recent past (18th -20th cent.)), in The Teaching of Ancient Greek Language and Culture. Ancient Greek Technology. Proceedings of the 7th Seminar of the Council of Europe 7-11 May 2001, Limassol - Cyprus (Ministry of Education and Culture, Pedagogical Institute, Nicosia 2003), 155-167.

“The birth of industrialized food production in Cyprus”, in P. Lysaght (ed.), Changing Tastes. Food culture and the process of industrialization. Proceedings of the 14th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Basel and Vevey, Switzerland, 30 September - 6 October 2002 (Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Basel 2004), 101-109.

“Η Βυρσοδεψία στην Κύπρο κατά τους Νεότερους Χρόνους και τα παραδοσιακά γναφκειά” (Tanning in Cyprus during the recent past and the traditional tanneries), in V. Rokou (ed.), Workshop of Pre-industrial Tecnology. Greek Tanneries 19th - 20th century, Workshop Meeting, Ioannina 5-7 October 2001(University of Ioannina, Department of History and Archaeology, Section of Folklore, Ioannina 2004), 205-244.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου. Καταγραφή, έρευνα, δημοσίευση” (The watermills of Cyprus. Recording, research, publication), in Water in the traditional energy-producing systems of the Aegean, Thrace and Cyprus. Proceedings of the Scientific Meetings in Nicosia of Cyprus 17-18.6.2000, in Pythagoreion of Samos 19.8.2000, and in Alexandroupolis of Thrace 1-3.12.2000 (Institute of Hellenic Mills, Athens 2005), 119-126.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου στην ιστορική τους διάσταση” (The watermills of Cyprus in their historical perspective), in Water in the traditional energy-producing systems of the Aegean, Thrace and Cyprus. Proceedings of the Scientific Meetings in Nicosia of Cyprus 17-18.6.2000, in Pythagoreion of Samos 19.8.2000, and in Alexandroupolis of Thrace 1-3.12.2000 (Institute of the Hellenic Mills, Athens 2005), 127-145.

“The role of olive tree and olive oil in the traditional life of Cyprus”, in Second International Conference, Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, focusing on Olive Oil and Traditional Products, Athens 20-22 April 2005 (CD produced by “Heliotopos Conferences”), 10 pages.

“A Festa da Aldeia em Chipre. O Panayrin Cipriota”, in José Da Silva Lima (ed.), A Festa da Aldeia, Património Festivo Europeu, Actas Do XX.˚ Atelier EURETHNO , 1-2-3 Septembro 2006 (UCP – Faculdade de Ciências Sociais, Centro Regional de Braga, Universidade Católica Portuguesa, Societas Colecçao de Estudos Sociais, Alcalá, Braga 2007), 209-226.

“Corn Grinding Watermills in Cyprus (18th-mid 20th centuries) in Transactions 11th International Symposium of T.I.M.S. – The International Molinological Society, Portugal, Amadora, Recreios Da Amadora, Boticas, 25th September – 2nd October 2004 (edited by Jorge Augusto Miranda and Michael Harverson, Belas 2007), 59-70.

“Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στον ετήσιο κύκλο της παραδοσιακής ζωής στην Κύπρο” (Milk products in the annual circle of traditional life in Cyprus), in The History of the Greek Milk and its Products. Tenth Workshop, Xanthi, 7-9 October 2005 (Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Athens 2008), 401-423.

“Kythrea – Kephalovryso (Head-Spring): A Paradise in the Past, a Distorted Landscape in the Present”, in Christoph Bartels and Claudia Kuepper-Eichas (eds.), Cultural Heritage and Landscapes in Europe. Landschaften: Kulturelles Erbe in Europa. Proceedings of the International Conference, Bochum June 8-10, 2007 (Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bochum, Germany, 2008), 385-392.

E. Egoumenidou and D. Michaelides, “The Exploitation of Mineral Springs in Cyprus During British Rule (1878-1960): Dreams Unfulfilled”, in Patricia Lysaght (ed.), Sanitas per Aquas. Spas, Lifestyles and Foodways. Proceedings of the 16th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Innsbruck, Austria and Meran(o), Italy, 25 September-1 October 2006 (Südtiroler Landesmuseen, StudienVerlag, Innsbruck 2008), 133-156.

“Μάνα Γη. Γεωργικά έθιμα στην Κύπρο σχετικά με το σιτάρι, την ελιά και το αμπέλι” (Mother Earth. Agricultural customs in Cyprus concerning wheat, olive and vine), in E. Dafni (ed.), Proceedings of the Scientific Meeting “Earth – Womb of Life and Creation”, Athens, 19-21 March 2004 (Museum of Greek Folk Art, Friends of the Museum of Greek Folk Art, Athens 2008), 49-62.

“Σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας σε τομείς της Λαϊκής Τέχνης” (Relations between Cyprus and Greece in fields of Folk Art), in K. Protopapa (ed.), Proceedings of the Fourth Symposium of Cypriot Folklore (Folklore Group of Limassol, Nicosia 2008), 121-145.


“Food at Cultural Crossroads: Dietary Habits in Cyprus under Ottoman Rule (1570-1878) as Perceived by Foreign Travellers”, in Patricia Lysaght (ed.) in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred, “Food and Meals at Cultural Crossroads”, Proceedings of the 17th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15-19, 2008 (Novus Press, Oslo 2010), 56-71.

“Οι προβιομηχανικοί αλεστικοί μύλοι της Καρπασίας” (The pre-industrial corn- grinding mills of Karpasia), in Pananagiotis Papageorgiou (ed.), Καρπασία. Πρακτικά Α΄Επιστημονικού Συνεδρίου «Ες γην των Αγίων και των Ηρώων» Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2009, Ξενοδοχείο Navarria, Λεμεσός (Karpasia. Proceedings of the First Scientific Conference, Saturday 4 and Sunday 5 April 2009, Navarria Hotel, Limassol), (Free United Karpasia Association, Σωματείο Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία, Limassol, January 2010), 375-390.

“Γύψινες αρσέρες και σουβάντζες στην παραδοσιακή κατοικία της Κύπρου. Διακοσμητικά θέματα, συμβολισμοί και επιδράσεις” (Gypsum skylight panels and shelves in traditional houses in Cyprus. Decorative patterns, symbolisms and influences), under publication in Proceedings of the Conference “Folk Art: New Finds - New Interpretations”, in Honour of Popi Zora, Athens, 2-5 November 2006, 10 pages.

“Wine culture in Cyprus: 4000 years of tradition”, in Margaritis, E., Jones, M. and Renfrew, J. (eds.) submitted. Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in ancient Greece and Cyprus. (Conference Proceedings, to be published as a Hesperia supplement, end of 2012), 11 pages.

“From Oriental (Ottoman) to European (Frankish) dress. Dress as key indicator of the lifestyle and the role of the elite of Cyprus during the 18th and 19th centuries”, under publication in the Proceedings of the European Conference “From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)”, Bucharest 13-14 June 2008, 10 pages.

“Les rites de la Semaine Pascale en Chypre”, under publication in “Les rites de la Semaine Pascale: Mort et Resurrection”, Proceedings of the XXII Atelier EURETHNO, Calabre, Lamezia Terme 6-8 Septembre 2008, 10 pages.

“Τρεμιθόπισσα, πίσσα άσπρη ή παφίτικη πίσσα: η μαστίχα της Κύπρου” (Tremithopissa, white pissa or pafitiki pissa: the mastic (chewing gum) of Cyprus), under publication in Μαστίχα Χίου (Mastic of Chios) Tenth Workshop, Chios, 17-19 October 2008 (Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Athens), 10 pages.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου” (Wood-carved stone-carved and painted decoration in the traditional architecture of Cyprus), under publication in the Proceedings of the Conference “Λαϊκός Πολιτισμός Κρήτης και Κύπρου” (Folk Culture of Crete and Cyprus), Hania, Crete, 21-24 July 2011 (Society of Cretan Studies, E. Kapsomenos Foundation, and Cultural Services, Ministry of Education and Culture, Cyprus), 12 pages.

“Monuments funeraires, memoire et identité: le culte des morts dans le monde grec orthodoxe de Chypre”, under publication in the Proceedings of the XXIII Atelier du Réseau de cooperation scientifique F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l’Europe, Saint Petersbourg (Russia) 17-19 September 2009, 20 pages.

“The hammams of Nicosia, Cyprus”, under publication in the proceedings of the International Colloquium Βαλανεία, Thermes et Hammams (Balnéorient, l’Institut Français du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie), Damascus, 2-6 November 2009, 24 pages.

“Time for producing and consuming food in traditional Cypriot society. Changing eating habits in the course of the twentieth century”, under publication in P. Lysaght (ed.), Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Turku, Finland, August 18-21, 2010, 10 pages.

“Aspects de la vie pastorale a Chypre”, under publication in the proceedings of the XXIVeme International Atelier du Réseau EURETHNO de la F.E.R., Bergers et pâtres d’ Europe, pratiques et fêtes, Montpellier, France, 11-12 septembre, 2010, 20 pages.

“Ο παραδοσιακός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου”, under publication in the Proceedings of the conference on Folklore “50 Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας” (50th Anniversary of the Republic of Cyprus), Limassol, 6 November, 2010, 15 pages.

“The pre-industrial corn grinding mills of Karpasia”, under publication in the Proceedings of the 13th International Symposium on Molinology, Aalborg, Denmark, 3-11 September 2011 (The International Molinological Society), 10 pages.

VI. Papers presented in Conferences which will not be published

“The traditional wedding in Cyprus”, IXème Atelier Européen “Le marriage en Europe, le jour des noces”. Bruxelles, 12-15 septembre 1995 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 16 pages.

“Fêtes et rites calendaires à Chypre”, Xième Atelier Européen: L' espace-temps saisonnier européen; fêtes et rites calendaires, Athènes 5-7 Septembre 1997 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 17 pages.

“Festivités sacrées et profanes des périodes de Noël et de Pâques à Chypre”, ΧIIème Atelier, Colloque International: "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe”, Montpellier 4-7 Septembre 1998 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 13 pages.

“Η παραδoσιακή αvτρική εvδυμασία στηv Κύπρo από τov 18o έως τov 20ό αιώvα” (Men´s traditional costumes in Cyprus from the 18th to the 20th c.), 7th European Conference of the International Organization of Folk Culture (IΟV): "Folk Culture and Tourism”, Nicosia 22-25 September 1998 (Cyprus Committee- IΟV, Nicosia), 8 pages.

“The Press in Cyprus. Present State. Problems and Perspectives. The Press versus Deontology”, European Press Forum, Trieste 30 October-2 November 1998, 4 pages.

“Vines and wines in the traditional culture of Cyprus”, First Symposium of the International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, 18-20 March 1999, 18 pages.

“Pottery: tradition, survival and perspective” and “Textiles (weaving/embroidery): tradition, revival and perspective”, Projet européen: “Survival skills in the field of Ethnographic Heritage”, Athens 15 March - 30 April 1999, 10 and 9 pages respectively.

“Vieillir à Chypre: vieillir autrefois, vieillir aujourd´hui”, Colloque International Pluridisciplinaire, Montpellier, 15-17 septembre 2000 (Université Paul Valéry-Montpellier III), 10 pages.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου (19ος-20ος αι.)” (Woodcarved, stonecarved and painted decoration in the traditional architecture of Cyprus, 19th-20th c.), under publication in the Proceedings of the Second International Conference of the Centre of Cretan Literature “The folk culture of the Mediterranean countries, 19th-20th c.”, Crete, 15-17 April 2004, 12 pages.


“Οι παραδοσιακοί ελιόμυλοι της Κύπρου: τυπολογική εξέλιξη και λειτουργία” (The traditional olive presses of Cyprus: typological development and function), under publication in Proceedings of the Scientific Meeting “The development of the olive-presses in the Aegean from Thrace to Cyprus”, Lefkes, Paros, 26-28 September 2003, European Days of Cultural Heritage, 10 pages.

“Ο Παραδοσιακός Πολιτισμός” (Traditional Culture), under publication in I. Taifakos (ed.), Διαχρονικές Όψεις του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο (Diachronical Aspects of Hellenism in Eastern Mediterranean) (The Celebration of the Tenth Anniversary (1996-2006) of the Faculty of Letters, University of Cyprus, Nicosia 25 November 2006), 13 pages.