CHRISTIANE BULUT
BULUT CHRISTIANE
BULUT CHRISTIANE
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
-
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
FR 208
22893954
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 M.A. στις Ισλαμικές Σπουδές και Αμερικανικές Σπουδές (1987). Διατριβή Master με θέμα τη σύγχρονη αραβική λαϊκή αφήγηση που αντιπροσωπεύει το είδος των παραμυθιών των προφητών. Διδακτορικό στις Τουρκικές και Ισλαμικές Σπουδές στο Johannes Gutenberg-University Mainz. Διδακτορική διατριβή για την ορθογραφία και τη γλώσσα του Seyâhatnâme, ένα οδοιπορικό του 17ου αιώνα από τον Οθωμανό περιηγητή κόσμου Evliya Çelebi. Habilitation (2006) με μια διατριβή που βασίζεται σε μια επιτόπια μελέτη των ομιλούμενων ποικιλιών Τουρκικών στο Δυτικό Ιράν.
Διάφορες ακαδημαϊκές θέσεις στην Τουρκολογία και στις Μεσανατολικές Σπουδές, όπως Λέκτορας σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και Επίκουρη Καθηγήτρια Τουρκολογίας και Μεσανατολικών Σπουδών (2000-2008). Ερευνήτρια σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών για >Πολιτιστικές και Γλωσσικές Επαφές στη Βορειοανατολική Αφρική και τη Νοτιοδυτική Ασία< (1997 έως 2009). Επισκέπτρια ερευνήτρια στο Σουηδικό Κολέγιο για Προχωρημένες Σπουδές, 2005/2006. Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο UCY από το 2008.
 Τουρκολογία και Μεσανατολικές Σπουδές. Τουρκική Γλωσσολογία (εμπειρική), ομιλούμενες ποικιλίες Τουρκικών στις μεταβατικές περιοχές της ΝΑ Ανατολίας, του Ιράκ, του Ιράν και του Αζερμπαϊτζάν. Ιστορία των τουρκικών γλωσσών και των τουρκικών λαών. Παλαιά Τουρκικά της Μικράς Ασίας και Οθωμανική Τουρκική, Evliya Çelebi; Τουρκο-ινδοευρωπαϊκές/ιρανικές γλωσσικές και πολιτιστικές επαφές. Τουρκο-ελληνικές λογοτεχνικές μεταφράσεις. Urum, μια τουρκόφωνη μειονότητα της Κύπρου. Ιστορία υπό το Ανατολικό Χαλιφάτο. Σύγχρονα Περσικά και Κουρδικά (Κουρμάντζι).
 
 
Monographs
Evliya Çelebis Reise von Bitlis nach Van. Ein Auszug aus dem Seyahatname. (Turcologica 35) Wiesbaden: Harrassowitz 1997.
 
Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery. (Turcologica 111) Wiesbaden: Harrassowitz 2018, 482 pp.
 
Lars Johanson, Christiane Bulut (eds.): Turkic-Iranian contact areas. Historical and linguistic aspects. (Turcologica 62) Wiesbaden: Harrassowitz 2006.
 
Under preparation:
The Turks of Iran. Language and Culture in the Turkic Region of Bayâdestân. Vol. 1: Texts & Vol. 2: Commentary. Wiesbaden: Harrassowitz.
 
Articles
(1) Evliya Çelebi und die Inschrift von Adana. Journal of Turkology, Vol. 1 Nr. 2 (1993), 193-201.
(2) Strategies of relativization in Ottoman Turkish. In: Kamile Îmer & E. Uzun (eds.). Proceedings of the VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, August 7-9, 1996. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi 1996, 76-87.
(3) Irano-Turkic language contact: The case of Kurmanji. Orientalia Suecana, Vol. 45-46 (1996-1997), 13-19.
(4) Copied strategies of clause combining. Turkic languages , Vol. 2 (1998), 171-197.
(5) Klassifikatorische Merkmale des Iraktürkischen. Orientalia Suecana, Vol. 48 (1999), 5-27.
(6) Optative constructions in Iraqi-Turkmen. In: Aslı Göksel & Celia Kerslake (eds.). Studies on Turkish and Turkic Languages. Proceedings of the IXth International Conference on Turkish Linguistics, Lincoln College, Oxford, August 12-14, 1998 (Turcologica 46) Wiesbaden: Harrassowitz 2000, 161-169.
(7) Indirectivity in Kurmanji. In: Johanson, L. & B. Utas, (eds.): Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages. Berlin; New York: Mouton de Gruyter 2000, 147-184.
(8) & Kıral, Filiz. Turkic Varieties in South Anatolian and West Iranian Contact Areas in their Relationship to Normative Centres. In: Sumru Özsoy & Eser E. Taylan (eds.): Türkçe’nin Ağızları Çalıştay Bildirileri. İstanbul 2000, 73-80.
(9) Turkic Language in Arabic Script. Behzâd Behzâdî’s Farhang-e Âzarbayjânî-Fârsî. In: Nurettin Demir & Emine Yılmaz (eds.): Uluslararası Sözlükbilim Semposyumu Bildirileri, Mayıs 1999. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi 2001, 17-33.
(10) Evliya Çelebi as a Linguist and Dialectologist: 17th century East Anatolian and Azeri Turkic Dialects. In: Nuran Tezcan & Kadir Atlansoy (eds.): Evliya Çelebi ve Seyahatname. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları 2002, 49-64.
(11) Bayadistan (Îran)’daki Türk Kavimleri. In: Hasan Celâl, C. Cem Oğuz, Osman Karatay (eds.): Turkler. Ankara: Yeni Türkiye Publications 2002, Vol. VI, 679-694.
The Turkic Tribes of Bayadistan (İran). In: Hasan Celâl, C. Cem Oğuz, Osman Karatay (eds.): The Turks. Ankara: Yeni Türkiye Publications 2002, Vol. VI, 675-689.
(12) Türkische Dialekte der Übergangsgebiete nach Evliya Çelebi. In: Nurettin Demir & Fikret Turan (eds.): Scholary Depth and Accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Ankara: Grafiker Yayıncılık 2002, 83-100.
(13) Pronominal systems in the transitional varieties of the Turkic dialects in East Anatolia, Iraq and Western Iran. Sumry Özsoy (ed.): Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics, August 16-18, 2000, Boğaziçi University, İstanbul: Boğaziçi Yayınları 2003, 321-335.
(14) An Ottoman in Iran. Evliya Çelebi’s journey through Persian Iraq. In: İsmail Erünsal (ed.). Nejat Göyünç’e Armağan. (Osmanlı Araştırmaları XXII). İstanbul 2003, 153-175.
(15) Patterns and restrictions in code copying. Kamile İmer, Gürkan Doğan (eds.). Current Research in Turkish Linguistics. Proceedings of the Eleventh International Conference on Turkish Linguistics, Gazimağusa, Aug. 2002. Gazimağusa 2004, 178-189.
(16) & Kıral, Filiz. Kode-Kopieren und struktureller Wandel in turko-iranischen Sprachkontakten. In: W. Bisang, T. Bierschenk, D. Kreikenbom & U. Verhoeven (eds.): Kultur, Sprache, Kontakt. Kulturelle und sprachliche Kontakte I. Würzburg 2004, 149-167.
(17) Turkish elements in spoken Kurmanji. In: Hendrik Boeschoten & Lars Johanson (eds.). Turkic Languages in Contact. Proceedings of the Wassenaar Meeting, Feb. 1996. Turcologica 61. Wiesbaden: Harrassowitz 2005, 95-121.
(18) Zum Kopierverhalten türkischer Übergangsdialekte. In: Walter Bisang, Thomas Bierschenk, Detlev Kreikenbom, UrsulaVerhoeven (eds.). Prozesse des Wandels in historischen Spannungsfeldern Nordostafrikas/Westasiens. Akten zum 2. Symposium des SFB 295. Mainz, 15.10. - 17.10. 2001 (Kulturelle und sprachliche Kontakte, Bd. 2) Würzburg: Ergon-Verlag 2005, 221-233.
(19) Iranian influences in Sonqor Turkic. In: Eva A. Csató, Bo Isaksson & Carina Jahani (eds.): Linguistic Convergence Contact and Areal Diffusion. Case studies from Iranian, Semitic and Turkic. London: Routledge Curzon 2005, 241-269.
(20) Tilim Chan. Ein iran-türkischer ašıq. Orientalia Suecana, Vol. 54 (2005), 37-48.
(21) Syntactic traces of Turkic-Iranian contiguity. In: Lars Johanson, Christiane Bulut (eds.): Turkic-Iranian contact areas. Historical and linguistic aspects. Wiesbaden: Harrassowitz 2006, 161-204.
(22) Iraqi Turkman, in: N. Postgate (Hg.). The languages of Iraq – Ancient and Modern. London: The British School of Archaeology 2006, 159 – 187.
(23) Languages, dialects and peoples in Orhan Kemal’s Adana novels. In: Boeschoten, Hendrik & Rentzsch, Julian (eds.): Turkologie in Mainz. Turcologica 82. Wiesbaden: Harrassowitz 2009, 55-88.
(24) Conditional in Iran Turkic. In: Éva Á. Csató et al. (eds.) Turcological letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Press. 2009, 35–76.
(25) Azerbaycan, Irak ve Irak-ı Acem. In: Nuran Tezcan, Semih Tezcan (eds.) Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011, 118-134.
(26) Turkic varieties in West Iran and Iraq. Representatives of a South Oghuz dialect group? In: Heidi Stein (ed.) Turkic in Iran. Past and Present. Turcologica 100. Wiesbaden: Harrassowitz 2014, 15-99.
(27) Journey in Azerbaijan and the Two Iraqs. In: Robert Dankoff & Nuran and Semih Tezcan. Evliya Chelebi. Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Istanbul: Golden Medya Matbaacılık 2012, 119-134.
(28) Relics of subordinative structures in Iran-Turkic. Nurettin Demir, Birsel Karakoç and Astrid Menz (eds.). Turcology and Linguistics, Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2014, 115-126.
(29) ‘Âbed—a Mevlevîye Sufi from South Iran (14th century). Evangelia Balta, Georgios Salakides, Theocharis Stavrides (eds.). Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharides. 2 vol. Istanbul: The Isis Press, vol. II. 2014, 85-104.
(30) The Urum (‘Pontioi’) of Cyprus: A multi-lingual minority. In: Deniz Zeyrek , Çiğdem Sağın Şimşek, Jochen Rehbein (eds.). Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics.
Proceedings of the ICTL 2012/The 16th International Conference on Turkish Linguistics (18th to 21st September 2012 Ankara, Turkey). (Turcologica 103) Wiesbaden: Harrassowitz 2015, 530-542.
(31) No thorn without roses: The Sonqorî poet Rûḥollâh Amîrî. In: Nuran & Semih Tezcan (eds.). Çekirge Budu – Festschrift in Honor of Robert Dankoff. (Journal of Turkish Studies, Vol. 44). Harvard: University Press 2015, 191-200.
(32) Convergence and variation in the Turkic varieties of Iran: Examples from Qashqâ’î. In: Éva Á. Csató, Lars Johanson, András Róna-Tas, and Bo Utas. Turks and Iranians. Interactions in Language and History (Turcologica 105). Wiesbaden: Harrassowitz 2016, 235-282.
(33) Regional expression and special terms in Iran-Turkic. In: Sertkaya, Osman Fikri, Süer Eker, Hatiçe Şirin, Erdem Uçar (eds.). Talât Tekin Hatıra Kitabı. 2 vols. İstanbul: Çantay 2017, vol. I, pp. 239-268.
(34) Printing in the peripheries. In: Börte Sagaster , Theoharis Stavrides, Birgitt Hoffmann (eds.). Press and Mass Communication in the Middle East: Festschrift for Martin Strohmeier (Bamberger Orientstudien 12). Bamberg: University Press 2017, pp. 337-366.
(35) The wicked mother-in-law in Iran-Turkic folk poetry. In: Csató, Éva Á., Parslow, Joakim, Türker, Emel & Wigen Einar (eds.). Building Bridges to Turkish. Essays in Honour of Bernt Brendemoen. (Turcologica 116.) Wiesbaden: Harrassowitz 2018, pp. 51-63.
(36) Anonby, Erik & Taheri-Ardali, Mortaza & Schreiber, Laurentia & Bulut, Christiane (2020). Turkic languages in the Atlas of Iran (ALI). Project report. In: Turkic Languages, Volume 24 (2020), number 2, pp. 290-308.
(37) Word order in Iran-Turkic. In: Asadpour, Hiwa & Juegel, Thomas (eds.) Word Order Variation – Semitic, Turkic, Caucasian and Indo-European Languages in Contact. Series: Thomas Stolz (Editor in Chief). Sprachtypologie und Universalienforschung. De Gruyter 2021
(38) Ιστορικές και γλωσσικές πτυχές των μεταφράσεων της τουρκικής λογοτεχνίας. In: Georgios Salakides & Börte Sagaster (eds.). Μελέτες για τη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχωία (Studies on Modern Turkish Literature). Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Σταμουλη, pp. 61-83.
 
Book chapters
The Turkic varieties of Iran. In: Geoffrey Haig & Geoffrey Khan. The languages and linguistics of Western Asia: An areal perspective. (The World of Linguistics 6). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton 2019, pp. 398-444.
 
Iraq-Turkic. In: Geoffrey Haig & Geoffrey Khan. The languages and linguistics of Western Asia: An areal perspective. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton 2019, pp. 354-384.
 
Turkic Languages of Iran. In: Lars Johanson & Éva Á. Csató (eds.). The Turkic Languages. London/New York: Routledge, 2021
 

Profile Information

 

M.A. in Islamic Studies and American Studies (1987); M.A. thesis on a modern Arabic folk narrative representing the genre of the Tales of the Prophets. PhD in Turcology and Islamic Studies (1995) at Johannes Gutenberg-University Mainz; PhD thesis on orthography and language of the Seyâhatnâme, a 17th century travelogue by the Ottoman globetrotter Evliya Çelebi. Habilitation (2006) with a thesis based on a large scale field study of spoken varieties of Turkic in West Iran.

Various academic positions in Turcology and Middle Eastern Studies, such as lecturer for Modern Turkish, and Assistant Professor in Turcology and Oriental Studies (2000-2008). Researcher at a programme funded by the German Research Foundation on >Cultural and Linguistic Contacts in Northeast-Africa and Southwest Asia< (1997 to 2009). Guest researcher at the Swedish Collegium for Advanced Study, 2005/2006. Associate professor at the Department of Turkish and Middle Eastern Studies at UCY since 2008.

Turcology and Middle Eastern Studies; Turkic Linguistics (empirical), spoken varieties of Turkic in the transitional areas of SE Anatolia, Iraq, Iran, and Azerbaijan; History of Turkic and the Turkic peoples; Old Anatolian Turkic and Ottoman Turkish, Evliya Chelebi; Turkic-Indo-European/Iranian linguistic and cultural contacts; Turkish-Greek literary translations; Urum of Cyprus; History under the Eastern Caliphate; Modern Persian and Kurdish (Kurmanji).
Books:

Evliya Çelebis Reise von Bitlis nach Van. Ein Auszug aus dem Seyahatname. (Turcologica 35) Wiesbaden: Harrassowitz 1997.

Editor:

Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery. (Turcologica 111) Wiesbaden: Harrassowitz 2018.

 Co-editor:

Lars Johanson, Christiane Bulut (eds.): Turkic-Iranian contact areas. Historical and linguistic aspects. (Turcologica 62) Wiesbaden: Harrassowitz 2006.

Under preparation:

The Turks of Iran. Language and Culture in the Turkic Region of Bayâdestân. Vol. 1: Texts; Vol. 2: Commentary. Wiesbaden: Harrassowitz (Habilitation thesis, Nov. 2006).

 

Articles:

(1) Evliya Çelebi und die Inschrift von Adana. Journal of Turkology, Vol. 1 Nr. 2 (1993), 193-201.

(2) Strategies of relativization in Ottoman Turkish. In: Kamile Îmer & E. Uzun (eds.). Proceedings of the VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, August 7-9, 1996. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi 1996, 76-87.

(3) Irano-Turkic language contact: The case of Kurmanji. Orientalia Suecana, Vol. 45-46 (1996-1997), 13-19.

(4) Copied strategies of clause combining. Turkic languages , Vol. 2 (1998), 171-197.

(5) Klassifikatorische Merkmale des Iraktürkischen. Orientalia Suecana, Vol. 48 (1999), 5-27.

(6) Optative constructions in Iraqi-Turkmen. In: Aslı Göksel & Celia Kerslake (eds.). Studies on Turkish and Turkic Languages. Proceedings of the IXth International Conference on Turkish Linguistics, Lincoln College, Oxford, August 12-14, 1998 (Turcologica 46) Wiesbaden: Harrassowitz 2000, 161-169.

(7) Indirectivity in Kurmanji. In: Johanson, L. & B. Utas, (eds.): Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages. Berlin; New York: Mouton de Gruyter 2000, 147-184.

(8) & Kıral, Filiz. Turkic Varieties in South Anatolian and West Iranian Contact Areas in their Relationship to Normative Centres. In: Sumru Özsoy & Eser E. Taylan (eds.): Türkçe’nin Ağızları Çalıştay Bildirileri. İstanbul 2000, 73-80.

(9) Turkic Language in Arabic Script. Behzâd Behzâdî’s Farhang-e Âzarbayjânî-Fârsî. In: Nurettin Demir & Emine Yılmaz (eds.): Uluslararası Sözlükbilim Semposyumu Bildirileri, Mayıs 1999. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi 2001, 17-33.

(10) Evliya Çelebi as a Linguist and Dialectologist: 17th century East Anatolian and Azeri Turkic Dialects. In: Nuran Tezcan & Kadir Atlansoy (eds.): Evliya Çelebi ve Seyahatname. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları 2002, 49-64.

(11) Bayadistan (Îran)’daki Türk Kavimleri. In: Hasan Celâl, C. Cem Oğuz, Osman Karatay (eds.): Turkler. Ankara: Yeni Türkiye Publications 2002, Vol. VI, 679-694.

The Turkic Tribes of Bayadistan (İran). In: Hasan Celâl, C. Cem Oğuz, Osman Karatay (eds.): The Turks. Ankara: Yeni Türkiye Publications 2002, Vol. VI, 675-689.

(12) Türkische Dialekte der Übergangsgebiete nach Evliya Çelebi. In: Nurettin Demir & Fikret Turan (eds.): Scholary Depth and Accuracy. A Festschrift to Lars Johanson. Ankara: Grafiker Yayıncılık 2002, 83-100.

(13) Pronominal systems in the transitional varieties of the Turkic dialects in East Anatolia, Iraq and Western Iran. Sumry Özsoy (ed.): Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics, August 16-18, 2000, Boğaziçi University, İstanbul: Boğaziçi Yayınları 2003, 321-335.

(14) An Ottoman in Iran. Evliya Çelebi’s journey through Persian Iraq. In: İsmail Erünsal (ed.). Nejat Göyünç’e Armağan. (Osmanlı Araştırmaları XXII). İstanbul 2003, 153-175.

(15) Patterns and restrictions in code copying. Kamile İmer, Gürkan Doğan (eds.). Current Research in Turkish Linguistics. Proceedings of the Eleventh International Conference on Turkish Linguistics, Gazimağusa, Aug. 2002. Gazimağusa 2004, 178-189.

(16) & Kıral, Filiz. Kode-Kopieren und struktureller Wandel in turko-iranischen Sprachkontakten. In: W. Bisang, T. Bierschenk, D. Kreikenbom & U. Verhoeven (eds.): Kultur, Sprache, Kontakt. Kulturelle und sprachliche Kontakte I. Würzburg 2004, 149-167.

(17) Turkish elements in spoken Kurmanji. In: Hendrik Boeschoten & Lars Johanson (eds.). Turkic Languages in Contact. Proceedings of the Wassenaar Meeting, Feb. 1996. Turcologica 61. Wiesbaden: Harrassowitz 2005, 95-121.

(18) Zum Kopierverhalten türkischer Übergangsdialekte. In: Walter Bisang, Thomas Bierschenk, Detlev Kreikenbom, UrsulaVerhoeven (eds.). Prozesse des Wandels in historischen Spannungsfeldern Nordostafrikas/Westasiens. Akten zum 2. Symposium des SFB 295. Mainz, 15.10. - 17.10. 2001 (Kulturelle und sprachliche Kontakte, Bd. 2) Würzburg: Ergon-Verlag 2005, 221-233.

(19) Iranian influences in Sonqor Turkic. In: Eva A. Csató, Bo Isaksson & Carina Jahani (eds.): Linguistic Convergence Contact and Areal Diffusion. Case studies from Iranian, Semitic and Turkic. London: Routledge Curzon 2005, 241-269.

(20) Tilim Chan. Ein iran-türkischer ašıq. Orientalia Suecana, Vol. 54 (2005), 37-48.

(21) Syntactic traces of Turkic-Iranian contiguity. In: Lars Johanson, Christiane Bulut (eds.): Turkic-Iranian contact areas. Historical and linguistic aspects. Wiesbaden: Harrassowitz 2006, 161-204.

(22) Iraqi Turkman, in: N. Postgate (Hg.). The languages of Iraq – Ancient and Modern. London: The British School of Archaeology 2006, 159 – 187.

(23) Languages, dialects and peoples in Orhan Kemal’s Adana novels. In: Boeschoten, Hendrik & Rentzsch, Julian (eds.): Turkologie in Mainz. Turcologica 82. Wiesbaden: Harrassowitz 2009, 55-88.

(24) Conditional in Iran Turkic. In: Éva Á. Csató et al. (eds.) Turcological letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus Press. 2009, 35–76.

(25) Azerbaycan, Irak ve Irak-ı Acem. In: Nuran Tezcan, Semih Tezcan (eds.) Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011, 118-134.

(26) Turkic varieties in West Iran and Iraq. Representatives of a South Oghuz dialect group? In: Heidi Stein (ed.) Turkic in Iran. Past and Present. Wiesbaden: Harrassowitz 2014, 15-99.

(27) Journey in Azerbaijan and the Two Iraqs. In: Robert Dankoff & Nuran and Semih Tezcan. Evliya Chelebi. Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Istanbul: Golden Medya Matbaacılık 2012, 119-134.

(28) Relics of subordinative structures in Iran-Turkic. Nurettin Demir, Birsel Karakoç and Astrid Menz (eds.). Turcology and Linguistics, Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2014, 115-126.

(29) ‘Âbed—a Mevlevîye Sufi from South Iran (14th century). Evangelia Balta, Georgios Salakides, Theocharis Stavrides (eds.). Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharides. 2 vol. Istanbul: The Isis Press, vol. II. 2014, 85-104.

(30) The Urum (‘Pontioi’) of Cyprus: A multi-lingual minority. In: Deniz Zeyrekhttp://www.ictl2012.metu.edu.tr/index_htm_files/0.gif" />, Çiğdem Sağın Şimşek, Jochen Rehbein (eds.). Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics.

Proceedings of the ICTL 2012/The 16th International Conference on Turkish Linguistics (18th to 21st September 2012 Ankara, Turkey). (Turcologica 103) Wiesbaden: Harrassowitz 2015, 530-542.

(31) No thorn without roses: The Sonqorî poet Rûḥollâh Amîrî. In: Nuran & Semih Tezcan (eds.). Çekirge Budu Festschrift in Honor of Robert Dankoff. (Journal of Turkish Studies, Vol. 44). Harvard: University Press 2015, 191-200.

(32) Convergence and variation in the Turkic varieties of Iran: Examples from Qashqâ’î. In: Éva Á. Csató, Lars Johanson, András Róna-Tas, and Bo Utas. Turks and Iranians. Interactions in Language and History (Turcologica 105). Wiesbaden: Harrassowitz 2016, 235-282.

(33) Regional expression and special terms in Iran-Turkic. In: Sertkaya, Osman Fikri, Süer Eker, Hatiçe Şirin, Erdem Uçar (eds.). Talât Tekin Hatıra Kitabı. 2 vols. İstanbul: Çantay 2017, vol. I, pp. 239-268.

(34) Printing in the Peripheries. In: Börte Sagaster, Theoharis Stavrides and Birgitt Hoffmann (eds.) Press and Mass Communication in the Middle East : Festschrift for Martin Strohmeier. (Bamberger Orientstudien 12) Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2017.