ΧΑΡΗΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
THEOCHARIS CHARIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B122
22892775
-
-

Προσωπικό Προφίλ

PSG Logo New 2
 
Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Προηγούμενες Θέσεις · Πτυχίο Εφηρμοσμένης Χημείας, Πανεπιστήμιο του Brunel. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1979.·
Διδακτορικό στη Φυσικοχημεία, Πανεπιστήμιο του Cambridge, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1982.·
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο του Cambridge, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1982-1984.·
Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο του Brunel, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1984-1992.·
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών και Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1992-2000.·
Εκδοτικό Συμβούλιο, “Journal of Chemical Technology and Biotechnology”.·
Εκδοτικό Συμβούλιο, “Chemistry Education: Research and Practice in Europe (CERAPIE)”.
Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ)
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κυρίου Θεοχάρη είναι:
Η μελέτη της προσρόφησης σε πορώδη στερεά, οι επιφανειακές ιδιότητες των ζεολίθων, μικροπορώδεις φάσεις ALPO-n και αντιδράσεις στην επιφάνειά τους με αέρια και ατμούς, επιφανειακή δομή και ιδιότητες οξειδίων και υδροξειδίων του ασβεστίου και του μαγνησίου, χημείας στερεάς κατάστασης οργανικών κρυστάλλων.
Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (1) Επιφανειακή χημεία ζεολίθων: μελέτη δειγμάτων ZSM-5 που περιέχουν διαφορετικές αναλογίες Si:Al, παρασκευασθέντων από μη-οργανικές μεθόδους μήτρας. Σύγκριση με δείγματα παρασκευασθέντα με συμβατικές μεθόδους. Ο στόχος είναι να κατανοηθεί ο ρόλος του αλουμινίου και της διευθέτησής του στην επιφανειακή χημεία των ζεολίθων.
(2) Ο χαρακτηρισμός της επιφανειακής χημείας δειγμάτων ασβεστίτη από διαφορετικά Κυπριακά ορυχεία γνωστά για τη λειτουργία τους κατά την κλασσική περίοδο. (3) Μελέτη της επιφανειακής δομής σειράς μεσοπορωδών στερεών τεχνολογικής σπουδαιότητας.
(4) Η μελέτη της επιφανειακής χημείας καινοτόμων καταλυτών εκπομπής αυτοκινήτων βασισμένων στο δημήτριο.
(5) Ο χημειομετρικός χαρακτηρισμός Κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων.
Untitled
 
Petrakis, D. E.; Pashalidis, I.; Theocharis, C. R.; Hudson, M. J.; Pomonis, P. J. “Scaling Dimensions of Nitrogen Adsorption Characteristics in Modulated Mesoporous Aluminophosphates,” J. Colloid & Interface Sci. 1997, 185, 104-110. Kyriakou, G.; Paschalidis, I.; Theocharis, C. R. “Preparation of Mesoporous Ceria with the Use of Humic Acid as Matrix,” In Kaneko, K.; Kanoh, H.; Hanzawa, Y., Eds., Fundamentals of Adsorption 2002, 7, 201-207. Kyriakou, G.; Theocharis, C. R. “The Anomalous Sorptive Behaviour of ZSM-5 and Silicalite I: Observation of Low-Pressure Hysteresis in Nitrogen Adsorption,” Stud. Surf. Sci. Catal. 2002, 144, 709-716. Christophidou, M.; Theocharis, C. R. “Preparation and Surface Characterisation of Novel Ceria-Copper and Ceria-Manganese Mixed Oxides,” Stud. Surf. Sci. Catal. 2002, 144, 75-82. Kokkinofta, R.; Petrakis, P. V.; Mavromoustakos, T.; Theocharis, C. R. “Authenticity of the Traditional Cypriot Spirit “Zivania” on the Basis of Metal Content using a Combination of Coupled Plasma Spectroscopy and Statistical Analysis,” J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 6233-6239. Theocharis, C. R.; Kyriacou, G; Christophidou, M. “Preparation and Characterization of Nanoporous Ceria Containing Heteroatoms, With and Without a Matrix,” Adsorption 2005, 11, 763-767. Kokkinofta, R. I.; Theocharis, C. R. “Chemometric Characterization of the Cypriot spirit “Zivania”,” J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 5067-5073. Tillirou, A.; Theocharis, C. R. “Preparation of Mesoporous Ceria in the Presence of Non-Aqueous Phases,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 639-644. Attipa, C.; Theocharis, C. R. “Preparation and Characterization of Nanoporous Ceria Containing Heteroatoms,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 615-620. Panayi, E.; Theocharis, C. R. “Study of the Anomalous Behaviour of MFI Zeolites Towards Nitrogen Adsorption,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 273-278. Hapeshi, E.; Theocharis, C. R. “Preparation and Characterization of Nanoporous Solids With Composition CexMn1-xO2-y With x Values 0 to 1,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 645-650. Ballabio, D.; Kokkinofta, R.; Todeschini, R.; Theocharis, C. R. “A Classification Model Built By Means Of Artificial Neural Networks For The Characterization Of The Traditional Cypriot Spirit Zivania,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2007, 87, 78-84. 

The Role of the Solvent in Determining the Surface Texture of Magnesium Hydroxide, C.A. Papatryfonos and C.R. Theocharis, AR Journal Chem, 2, 1-10, (2017) The Effect of Surface and Textural Characteristics on the Uranium Adsorption by Nanoporous Titania, P. Paschalidou, I. Liatsou, I. Pashalidis and C. R. Theocharis, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 314, 1141-1147, (2017) Using Swellable Polymers as Structure Directing Scaffolds in Mesoporous Titania Synthesis, C. A. Papatryfonos and C. R. Theocharis, Materials Sciences and Applications, 9, 211-227, (2018) Tuning the Porosity and Surface Characteristics of Nanoporous Titania using Non-Ionic Surfactant Reverse Micelles, P. Paschalidou and C.R. Theocharis, RSC Advances, 8, 29890 – 29898 (2018) The Effect of Surface Properties on the Uranium Adsorption by Mesoporous Ceria, P. Paschalidou, I. Liatsou, I. Pashalidis , and C. R Theocharis, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 318, 2193–2197 (2018) Surface Properties of Ceria Synthesised Using Triton-X Based Reverse MicroEmulsions, P. Paschalidou and C.R. Theocharis, RSC Advances, 9, 7025 – 7031, (2019) Discrimination of Cheddar and Kefalotyri Cheese Samples: Analysis by Chemometrics of Proton-NMR and FTIR Spectra, M. Tarapoulouzi and C.R. Theocharis, J. Agriculture Science and Technonology B, 9, 347-355, (2019)  Comparison of textural characteristics of ceria solids prepared via Triton X reverse micelles and in situ synthesized Ce(OiPr)4 and Ce(OiPr)3 precursors, Materials Sciences and Applications, 10, 585-599, (2019) Chemometric analysis combined with FTIR spectroscopy of milk and Halloumi cheese samples according to species’ origin, M. Tarapoulouzi, R. Kokkinofta, and C. R. Theocharis, Food Science & Nutrition, In the Press

Profile Information

Education, Experience and Previous PositionsB. Tech. in Applied Chemistry, Brunel University, UK, 1979. Ph.D. in Physical Chemistry, University of Cambridge, UK, 1982. Post-doctoral Research Fellow, University of Cambridge, UK, 1982-1984. Lecturer, Department of Chemistry, Brunel University, UK, 1984-1992. Associate Professor, Department of Natural Sciences and Department of Chemistry, University of Cyprus, 1992-2000. Editorial Board, “Journal of Chemical Technology and Biotechnology”. Editorial Board, “Chemistry Education: Research and Practice in Europe (CERAPIE)”. Member of Divisional Board of Education, Division of FECS National Delegate to IUPAC.
The research interests of Professor Theocharis are: The study of adsorption on porous solids; surface properties of zeolites; microporous ALPO-n phases and the reactions of their surface with gases and vapours; surface texture and properties of the oxides and hydroxides of calcium and magnesium, solid state chemistry of organic crystals. Other research interests include: (1) Surface chemistry of zeolites: the study of ZSM-5 samples containing different Si:Al ratios, prepared from non-organic template routes. Comparison with samples prepared from conventional routes. The aim is to understand the role of aluminium and of its zoning in the surface chemistry of zeolites. (2) The characterization of the surface chemistry of samples of calcite (marble or limestone) from different Cyprus quarries known to have been in use during the classical period. (3) The study of the surface texture of a series of mesoporous solids of technological importance. (4) The study of the surface chemistry of novel cerium-based automobile emission catalysts. (5) The characterisation of traditional Cyprus products, such as Zivania, Commandaria, etc
1. Petrakis, D. E.; Pashalidis, I.; Theocharis, C. R.; Hudson, M. J.; Pomonis, P. J. “Scaling Dimensions of Nitrogen Adsorption Characteristics in Modulated Mesoporous Aluminophosphates,” J. Colloid & Interface Sci. 1997, 185, 104-110. 2. Kyriakou, G.; Paschalidis, I.; Theocharis, C. R. “Preparation of Mesoporous Ceria with the Use of Humic Acid as Matrix,” In Kaneko, K.; Kanoh, H.; Hanzawa, Y., Eds., Fundamentals of Adsorption 2002, 7, 201-207. 3. Kyriakou, G.; Theocharis, C. R. “The Anomalous Sorptive Behaviour of ZSM-5 and Silicalite I: Observation of Low-Pressure Hysteresis in Nitrogen Adsorption,” Stud. Surf. Sci. Catal. 2002, 144, 709-716. 4. Christophidou, M.; Theocharis, C. R. “Preparation and Surface Characterisation of Novel Ceria-Copper and Ceria-Manganese Mixed Oxides,” Stud. Surf. Sci. Catal. 2002, 144, 75-82. 5. Kokkinofta, R.; Petrakis, P. V.; Mavromoustakos, T.; Theocharis, C. R. “Authenticity of the Traditional Cypriot Spirit “Zivania” on the Basis of Metal Content using a Combination of Coupled Plasma Spectroscopy and Statistical Analysis,” J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 6233-6239. 6. Theocharis, C. R.; Kyriacou, G; Christophidou, M. “Preparation and Characterization of Nanoporous Ceria Containing Heteroatoms, With and Without a Matrix,” Adsorption 2005, 11, 763-767. 7. Kokkinofta, R. I.; Theocharis, C. R. “Chemometric Characterization of the Cypriot spirit “Zivania”,” J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 5067-5073. 8. Tillirou, A.; Theocharis, C. R. “Preparation of Mesoporous Ceria in the Presence of Non-Aqueous Phases,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 639-644. 9. Attipa, C.; Theocharis, C. R. “Preparation and Characterization of Nanoporous Ceria Containing Heteroatoms,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 615-620. 10. Panayi, E.; Theocharis, C. R. “Study of the Anomalous Behaviour of MFI Zeolites Towards Nitrogen Adsorption,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 273-278. 11. Hapeshi, E.; Theocharis, C. R. “Preparation and Characterization of Nanoporous Solids With Composition CexMn1-xO2-y With x Values 0 to 1,” “Studies in Surface Science and Catalysis,” Elsevier Science Publishers 2006, 160, 645-650. 12. Ballabio, D.; Kokkinofta, R.; Todeschini, R.; Theocharis, C. R. “A Classification Model Built By Means Of Artificial Neural Networks For The Characterization Of The Traditional Cypriot Spirit Zivania,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2007, 87, 78-84.