DIONYSIOS STATHAKOPOULOS
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
STATHAKOPOULOS DIONYSIOS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
-
+357-25346728
http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/dstath01

Προσωπικό Προφίλ

FOR THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE, CLICK "PROFILE INFORMATION" ABOVE
 
Ο Διονύσιος Σταθακόπουλος πήρε το πρώτο του πτυχίο στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία από το Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1991-1996) και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (1996-2000). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης στη Βουδαπέστη προτού έρθει στο King's College του Λονδίνου ως ερευνητικός εταίρος (2005-2008), λέκτορας (2008-2015) και επίκουρος καθηγητής Βυζαντινών Σπουδών (2015-2020). Από τον Αύγουστο του 2020 είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 

Κατάλογος μαθημάτων

ΙΣΤ 112 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

ΙΣΤ 200 Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (324-717)

ΙΣΤ 213 Ιστορία της Ιατρικής από τον Ιπποκράτη έως τον Μαύρο Θάνατο

ΙΣΤ 222 Κοινωνία και οικονομία στο Βυζάντιο (9ος-15ος αι)

ΙΣΤ 238 Η Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (1204-1453)

ΙΣΤ 261 Η μέση βυζαντινή περίοδος (717-1204)

ΙΣΤ 313 Αντιλήψεις και στρατηγικές για τη μεταθανάτια ζωή στο Βυζάντιο

ΙΣΤ 320 Η Εποχή της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

ΙΣΤ 321 Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες

ΙΣΤ 357 Το Βυζάντιο κι οι απαρχές του Ισλάμ (600-800)

ΙΣΤ 551 Oriens et occidens

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν γενικότερα την κοινωνική ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με έμφαση στην περιβαλλοντική ιστορία καθώς και στην ιστορία της ιατρικής. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιστρέφονται γύρω από τον πλούτο και τις χρήσεις του στην ύστερη βυζαντινή αυτοκρατορία (1261-1453), και ιδίως τις επενδύσεις σε στρατηγικές διαχείρισης της μεταθανάτιας ζωής, όπως η φιλανθρωπία και η λειτουργική μνημόνευση.

ΒΙΒΛΙΑ

A Short History of the Byzantine Empire (London, 2014).

Μεταφράσεις: Εσθονικά (AS Äripäev, 2016), Ελληνικά (Πατάκης, 2016), Τουρκικά (İletişim, 2018), Κινέζικα (Chemical Industry Press, 2019).

Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A System­atic Survey of Subsistence Crises and Epidemics, Birmingham Byzantine and Otto­man Monographs 9 (Aldershot, 2004).

(επιμελητής μαζί με τον G. Saint-Guillain) Liquid & Multiple: Individuals & Identities in the Thirteenth-Century Aegean, Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance (Paris, 2012).

(επιμελητής μαζί με τους M. Grünbart, E. Kislinger, A. Muthesius) Ma­te­rial Culture and Well–Being in Byzantium (400–1453), Österreichische Aka­demie der Wissenschaften, Philosophisch–Historische Klasse, Denk­schrif­ten 356 = Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 11 (Vienna, 2007).

(επιμελητής) The Kindness of Strangers. Charity in the Pre-Modern Mediterranean, Centre for Hellenic Studies Occasional Publications 2 (London, 2007).

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

From Crete to Hell: The textual tradition on punishments in the afterlife and the writings of Joseph Bryennios on Crete, στο Hell in the Byzantine World: A History of Art and Religion in Venetian Crete and the Eastern Mediterranean, επιμ. A. Lymberopoulou (Cambridge University Press, 2020), 21-59.

The boundaries between possession and disease: medical concepts in Byzantine exorcisms, στο Wahnsinn und Ekstase. Literarische Konfigurationen zwischen christlicher Antike und Mittelalter, επιμ. Cora Dietl, Nadine Metzger, Christoph Schanze (Wiesbaden: Reichert, 2020), 69-81.

Galen in non-medical Byzantine texts, στο Brill’s Companion to the Reception of Galen, επιμ. B. Zipser and P. Bouras-Vallianatos (Boston and Leiden, 2019), 140-59.

Sister, Widow, Consort, Bride: Four Latin Ladies in Greece (1330-1430), στο Cross-Cultural Interaction between Byzantium and the West, 1204-1669. Whose Mediterranean is it anyway? επιμ. A. Lymberopoulou (London and New York, 2018) 236-57.

Gesellschaft und Demographie im spätbyzantinischen Griechenland (1261-1453), στο Hinter den Mauern und auf dem offenen Land: Neue Forschungen zum Leben im Byzantinischen Reich, επιμ. F. Daim, J. Drauschke (Mainz, 2016) 181-88.

I seek not my own: Is there a female mode of charity?, στο: Female Founders in Byzantium and Beyond, επιμ. L. Theis, M. Mullett and M. Gruenbart = special volume of Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 60-61 (2011/12, κυκλοφόρησε το 2014) 383-97.

On whose authority? Regulating medical practice in the twelfth and early thirteenth century, στο Authority in Byzantium, επιμ. P. Armstrong, (Farnham, 2013) 227-38.

The location of medical practice in Thirteenth-Century Eastern Mediterranean, στο Liquid & Multiple [όπως παραπάνω], 135-54.

Death in the countryside: the effects of famine and pestilence, Antiquité Tardive 20 (2012) 105-114.

Prêcher les émotions incarnées. Évêques, mendiants et leurs publics dans l’Antiquité tardive, Médiévales 61 (2011) 25-38.

Invisible Protagonists: the Justinianic Plague from a zoocentric point of view, στο Animals and Environment in Byzantium (7th-12th c.), επιμ. I. Anagnostakis, T. Kollias and E. Papadopoulou (Athens, 2011) 87-95.

The dialectics of expansion and retraction: recent scholarship on the Pa­lai­ologan aristocracy, Byzantine and Modern Greek Studies 33 (2009) 92-101.

Philoptochos basileus: Kaiserliche Armenfürsorge zwischen Rhetorik und Realität in Byzanz, στο Zwischen Ausschluss und Solidarität: Modi der In­klu­sion/Exklusion von Fremden und Armen: Praktiken und Repräsentationen im Wan­del von Herrschaft und Gesellschaft, Inklusion/Exklusion Studien zu Fremd­heit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart 6, επιμ. L. Raphael and H. Urelings (Frankfurt a. M., 2008) 165-179.

Crime and Punishment: The Plague in the Byzantine Empire 541–749, στο Plague and the End of Antiquity The Pandemic of 541–750, επιμ. L. Little (Cambridge, 2007) 99-118.

Discovering a military Order of the Crusades: the Hospital of St. Sampson of Constantinople, Viator 37 (2006) 255–273.

Stiftungen von Spitälern in spätbyzantinischer Zeit (1261–1453), στο Stiftungen in den großen Kulturen des alten Europa, Stiftungsgeschichten 4, επιμ. M. Borgolte (Berlin, 2005) 149-160.

La décadence? Anmerkungen zu Victorien Sardous Théodora, στο Wie­ner Byzantinistik und Neogräzistik, Byzantina et Neograeca Vindobonensia 24, επιμ. W. Hörandner, J. Koder and M. Stassinopoulou (Vienna, 2004) 430-444.

The Justinianic Plague revisited, Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000) 256–276.

(με τον E. Kislinger) Pest und Perserkriege bei Prokop. Chronologische Überlegungen zum Geschehen 540–545, Byzantion 69 (1999) 76-98.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

– Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός από τους Ελληνιστικούς στους Πρώιμους Βυζαντινούς Χρόνους (4ος αι. π.Χ.- 7ος αι. μ.Χ.) https://ucy.ac.cy/motherbreast/el/to-programma

– Wealth, Consumption and Inequality in the Late Byzantine World, 1200-1453. Με χρηματοδότηση από Leverhulme Trust, Gerda Henkel Stiftung (2018-2019). (προσωπικό πρόγραμμα)

– Register Medicorum Medii Aevi https://wiki.digitalclassicist.org/Register_Medicorum_Medii_Aevi

Με χρηματοδότηση από Andrew W Mellon Foundation (2010-2011), (μέλος της ερευνητικής ομάδας, co-Investigator)

– Damned in Hell in Frescoes on Venetian-Dominated Crete http://www.open.ac.uk/arts/research/damned-in-hell/

Με χρηματοδότηση από Leverhulme Trust (2010-2014), (μέλος της ερευνητικής ομάδας)

Profile Information

Dionysios Stathakopoulos read Byzantine and Medieval History at the Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1991-1996) and took his doctorate at the University of Vienna (1996-2000). He taught at the University of Vienna and the Central European University in Budapest before coming to King's College London as a research fellow (2005-2008), lecturer (2008-2015) and senior lecturer in Byzantine Studies (2015-2020). From August 2020 he is a member of the Department of History and Archaeology at the University of Cyprus.
 
 

List of courses

ΙST 112 Introduction to Byzantine History

ΙST 200 The early centuries of Byzantium (324-717)

ΙST 213 History of medicine: from Hippocrates to the Black Death

ΙST 222 Society and economy in Byzantium (9th-15th c.)

ΙST 238 The late Byzantine period (1204-1453)

ΙST 261 The middle Byzantine period (717-1204)

ΙST 313 Perceptions and strategies around the afterlife in Byzantium

ΙST 320 The era of the Fall of Constantinople

ΙST 321 Byzantium and the Crusades

ΙST 357 Byzantium and the rise of Islam (600-800)

ΙSΤ 551 Oriens et occidens

His research interests are on the social history of the Byzantine Empire with an emphasis on environmental history as well as the history of medicine. He is currently working on wealth and its uses in the late Byzantine empire (1261-1453), particularly investments in afterlife management strategies such as charity and the cult of remembrance.
 

Books

A Short History of the Byzantine Empire (London, 2014).

Translations in: Estonian (AS Äripäev, 2016), Greek (Patakis, 2016), Turkish (İletişim, 2018), Chinese (Chemical Industry Press, 2019).

Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A System­atic Survey of Subsistence Crises and Epidemics, Birmingham Byzantine and Otto­man Monographs 9 (Aldershot, 2004).

(as editor; with G. Saint-Guillain) Liquid & Multiple: Individuals & Identities in the Thirteenth-Century Aegean, Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance (Paris, 2012).

(as editor; with M. Grünbart, E. Kislinger, A. Muthesius) Ma­te­rial Culture and Well–Being in Byzantium (400–1453), Österreichische Aka­demie der Wissenschaften, Philosophisch–Historische Klasse, Denk­schrif­ten 356 = Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 11 (Vienna, 2007).

(as editor) The Kindness of Strangers. Charity in the Pre-Modern Mediterranean, Centre for Hellenic Studies Occasional Publications 2 (London, 2007).

Articles/Chapters

From Crete to Hell: The textual tradition on punishments in the afterlife and the writings of Joseph Bryennios on Crete, in Hell in the Byzantine World: A History of Art and Religion in Venetian Crete and the Eastern Mediterranean, ed. A. Lymberopoulou, ed. A. Lymberopoulou (Cambridge University Press, 2020), 21-59.

The boundaries between possession and disease: medical concepts in Byzantine exorcisms, in Wahnsinn und Ekstase. Literarische Konfigurationen zwischen christlicher Antike und Mittelalter, eds Cora Dietl, Nadine Metzger, Christoph Schanze (Wiesbaden: Reichert, 2020), 69-81.

Galen in non-medical Byzantine texts, in Brill’s Companion to the Reception of Galen, eds B. Zipser and P. Bouras-Vallianatos (Boston and Leiden, 2019), 140-59.

Sister, Widow, Consort, Bride: Four Latin Ladies in Greece (1330-1430), in Cross-Cultural Interaction between Byzantium and the West, 1204-1669. Whose Mediterranean is it anyway? ed. A. Lymberopoulou (London and New York, 2018) 236-57.

Gesellschaft und Demographie im spätbyzantinischen Griechenland (1261-1453), in Hinter den Mauern und auf dem offenen Land: Neue Forschungen zum Leben im Byzantinischen Reich, eds F. Daim, J. Drauschke (Mainz, 2016) 181-88.

I seek not my own: Is there a female mode of charity?, in: Female Founders in Byzantium and Beyond, eds L. Theis, M. Mullett and M. Gruenbart = special volume of Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 60-61 (2011/12, published 2014) 383-97.

On whose authority? Regulating medical practice in the twelfth and early thirteenth century, in Authority in Byzantium, ed. P. Armstrong, (Farnham, 2013) 227-38.

The location of medical practice in Thirteenth-Century Eastern Mediterranean, in Liquid & Multiple [as above], 135-54.

Death in the countryside: the effects of famine and pestilence, in Antiquité Tardive 20 (2012) 105-114.

Prêcher les émotions incarnées. Évêques, mendiants et leurs publics dans l’Antiquité tardive, in Médiévales 61 (2011) 25-38.

Invisible Protagonists: the Justinianic Plague from a zoocentric point of view, in Animals and Environment in Byzantium (7th-12th c.), eds I. Anagnostakis, T. Kollias and E. Papadopoulou (Athens, 2011) 87-95.

The dialectics of expansion and retraction: recent scholarship on the Pa­lai­ologan aristocracy, in Byzantine and Modern Greek Studies 33 (2009) 92-101.

Philoptochos basileus: Kaiserliche Armenfürsorge zwischen Rhetorik und Realität in Byzanz, in Zwischen Ausschluss und Solidarität: Modi der In­klu­sion/Exklusion von Fremden und Armen: Praktiken und Repräsentationen im Wan­del von Herrschaft und Gesellschaft, Inklusion/Exklusion Studien zu Fremd­heit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart 6, eds L. Raphael and H. Urelings (Frankfurt a. M., 2008) 165-179.

Crime and Punishment: The Plague in the Byzantine Empire 541–749, in Plague and the End of Antiquity The Pandemic of 541–750, ed. L. Little (Cambridge, 2007) 99-118.

Discovering a military Order of the Crusades: the Hospital of St. Sampson of Constantinople, in Viator 37 (2006) 255–273.

Stiftungen von Spitälern in spätbyzantinischer Zeit (1261–1453), in Stiftungen in den großen Kulturen des alten Europa, Stiftungsgeschichten 4, ed. M. Borgolte (Berlin, 2005) 149-160.

La décadence? Anmerkungen zu Victorien Sardous Théodora, in Wie­ner Byzantinistik und Neogräzistik, Byzantina et Neograeca Vindobonensia 24, eds W. Hörandner, J. Koder and M. Stassinopoulou (Vienna, 2004) 430-444.

The Justinianic Plague revisited, in Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000) 256–276.

with E. Kislinger) Pest und Perserkriege bei Prokop. Chronologische Überlegungen zum Geschehen 540–545, in Byzantion 69 (1999) 76-98.

RESEARCH GRANTS & COLLABORATIONS

– Research collaborator in the project Lactating Breasts: Motherhood and Breastfeeding in Antiquity and Byzantium (4th Century BCE-7th Century CE) https://ucy.ac.cy/motherbreast/en/the-programme

– Wealth, Consumption and Inequality in the Late Byzantine World, 1200-1453. Funded by the Leverhulme Trust, Gerda Henkel Stiftung (2018-2019). Δ. Σταθακόπουλος (personal funding).

– Register Medicorum Medii Aevi https://wiki.digitalclassicist.org/Register_Medicorum_Medii_Aevi

Funded by the Andrew W Mellon Foundation (2010-2011). (Co-Investigator)

– Damned in Hell in Frescoes on Venetian-Dominated Crete http://www.open.ac.uk/arts/research/damned-in-hell/

Funded by the Leverhulme Trust (2010-2014). (Member of the research network)