ΦΡΥΝΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ ΦΡΥΝΗ
KAKOYIANNI-DOA FRYNI
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αθηνά
Λεωφ. Αγλαντζιας 12
-
22894378
22894387
-

Προσωπικό Προφίλ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδικότητα σε θέματα Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας (μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία), αλλά και σε θέματα Ειδικής Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζεται κυρίως στα επιρρηματικά στοιχεία και τα προθετικά σύνολα της γαλλικής και ελληνικής γλώσσας αλλά και στα μέσα απόκτησης και διδακτικής προσέγγισης της Γαλλικής ως Δεύτερης Γλώσσας (εποπτικά μέσα, σημειωτική της εικόνας, αξιοποίηση του ήχου και της εικόνας).

Γαλλική και Συγκριτική γλωσσολογίαΘεωρητικό πλαίσιο: μετασχηματιστική γραμματική (Zelling Harris), Λεξικό-γραμματική (Maurice Gross). Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρεται στη σύνταξη της γαλλικής γλώσσας και τη συγκριτική γραμματική της γαλλικής και ελληνικής γλώσσας: σημασιολογικές τάξεις, αμφισημίες και πολυσημίες, ανάλυση μέσα από παράλληλα σώματα κειμένων, με ειδίκευση στη μορφοσύνταξη και τη σημασιολογία των επιρρηματικών στοιχείων και των εμπρόθετων προσδιορισμών των δύο γλωσσών.Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας: διδακτική, του προφορικού και γραπτού λόγου, της γραμματικής (ιδιαίτερα των επιρρηματικών στοιχείων), της εικόνας και της φωνητικής• εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Εφαρμογές της θεωρίας του Λεξικού-Γραμματικής στη διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας.

(selected) 

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Olivier DELHAYE, 2017: «Préface», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2017: «Apprentissage de stratégies communicatives au sein de tâches orales en FLE», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΙΣ, 2017: «Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones», Revue du Centre Européen d'Études Slaves - La revue 6, ηλεκτρονικό περιοδικό.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Créativité et innovation : la salle des langues hybride», Revue Pédagogie des langues étrangères n°9, Créativité et innovation, LAIRDIL, σελ. 55-69.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Représentations et défis de la langue française à Chypre», Revue de didactique, Le Langage et l’Homme, L’Harmattan, Παρίσι, σελ. 191-200.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2016: «Applications of corpus-based research on language pedagogy: Teaching personal opinion adverbials», Selected papers on theoretical and applied linguistics 21.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΗΣ, 2016: «Évaluation de la production de la nasale [ɛ̃] chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale», Istanbul Journal of Innovation in Education, σελ. 65-76.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Expressions parenthétiques dans un corpus parallèle français-grec : les adverbiaux de conviction personnelle», Discours, Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 15, Varia.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Nikolaos LAVIDAS, Thomaï-Sougari ALEXIOU, Maria ARETI (επιμ.): Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1, Versita Emerging Science Publishers, σελ. 305-318.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 2013: «Stratégies de reformulations verbale et non verbale en expression orale : Apprenants hellénophones chypriotes», in Ana Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA (επιμ.): Pratique et enjeux de la didactique des langues aujourd’hui, Épilogos 4, ηλεκτρονικές εκδόσεις του ERIAC, σελ. 89-110.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Les TICΕ dans l’enseignement à Chypre : du scepticisme à l’intégration», in Revue Terminale, technologie de l’information, culture et société n° 113-114, L’Harmattan, σελ. 103-109.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Source: Building a Searchable Online French Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus», in Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 13 (número especial) (ηλεκτρονικό περιοδικό).

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «Vers une oralisation optimale du texte iconique en FLE», Lingua Viva 14, Vlastimil Johanus Press, Czech Republic, σελ. 29-40.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ. 2009. « Adverbes de phrase francais et grecs: les adverbes indiquant la sincerite du locuteur ». In Camilla Skogseth Clausen et al. (dir.), Arena Romanistica: Journal of Romance Studies, vol. 4, Bergen: University of Bergen, p. 173-181.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, 2015: «Contextualisation grammaticale en milieu plurilingue : le cas du français langue étrangère à Chypre», in Jean-Michel KALMBACH, Sofia STRATILAKI-KLEIN (επιμ.): Actes du 2e Colloque international du GRAC, Descriptions linguistiques et descriptions pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage du français, DILTEC – EA 2288 Πανεπιστήμιο Paris III-Sorbonne Nouvelle και Kielten laitos Πανεπιστήμιο της Γυβάσκυλας, σελ. 82-94.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Blocages et Stratégies en expression orale : le cas des chypriotes hellénophones FLE», in SHS Web of Conferences 8, 4e Congrès Mondial de Linguistique Française, σελ. 915-926.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Στέφανος ΑΝΤΑΡΗΣ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «A Free Online Parallel Corpus Construction Tool for Language Teachers and Learners», in Chelo VARGAS-SIERRA (επιμ.): Procedia - Social and Behavioral Sciences 95, 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), σελ. 535-541.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Προτασιακά επιρρήματα της ΝΕ: η περίπτωση των μεταγλωσσικών με επίκληση στο ήθος και την ψυχολογική διάθεση του ομιλητή», in Μελετές για την Ελληνική γλώσσα 33, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 163-173.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Historical document retrieval for the Source Corpus Project», in Proceedings of the International Document Image Processing Summer School, IDIPS 2013, 3-7 Ιουνίου, Φούρνοι, Ελλάδα, σελ. 7-14.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2012: «Adverbiaux de conviction personnelle dans un corpus parallèle grec-français», in Jan RADIMSKÝ (επιμ.): Actes du 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας, Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχική Δημοκρατία, σελ. 80-87.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «L’acquisition de l’opposition +voisé/-voisé dans les Occlusives : Apprenants Hellénophones Chypriotes», in Θεμιστοκλής ΓΚΟΓΚΑΣ, Περικλής ΤΑΓΚΑΣ (επιμ.): Foreign Language in tertiary education III: current trendsConference Proceedings, Εκδόσεις Διόνικος, σελ. 225-239.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ηλίας ΑΡΓΥΡΟΥ, 2011: «À la recherche du temps passé», in II FLLAS International Conference Language for specific purposes: Challenges and Prospects, University of Belgrade, σελ. 640-651.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Analyse d’une tâche éducationnelle/professionnelle», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 148-154.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Formation initiale des futurs enseignants FLE à Chypre», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 265-270.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2010: «Les adverbes français dans un corpus d’apprenants chypriotes grecs», in Ljubomir POPOVIĆ, Cvetana KRSTEV, Duško VITAS, Gordana PAVLOVIĆ-LAŽETIĆ (επιμ.): Actes du 29e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, University of Belgrade, σελ. 161-170.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Entre image et texte», in Jack BURSTON, Monique MONVILLE-BURSTON, Ευτύχιος ΓΑΒΡΙΗΛ, Παύλος ΠΑΥΛΟΥ (επιμ.): Languages for Intercultural Dialogue, Εκδόσεις European Parliament Office in Cyprus, σελ. 170-179.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2009: «Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Πρακτικά της 30ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 149-161.

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Toulouse-Le-Mirail (France) and Tourism Studies Program (Cyprus). Degrees: Licence in French Language and Literature (1983). Diploma in Tourism Guiding (1984). Postgraduate studies at the University of Toulouse-Le-Mirail. Degrees: Maitrise in French Language and Literature (1984), DEA in Sciences du langage (2004). Doctorat Ph. D. Thesis in “Sciences du Langage” (2008).She has taught courses in linguistics, grammar, syntax, phonetics and didactics for French as a second / foreign language. Her research interests include comparative linguistics, morphosyntax, grammar, French as a second / foreign language (teaching, learning, multimedia and other material), pedagogical methods, material development, phonetics, semiotics, dialectology and neurolinguistics. She has taught, designed and co-ordinated courses for French as a second / foreign language. She is a member of professional committees (Ministry of Education and other organisations) deciding on matters of teaching methodology, exams and rewards. Her publications include articles in national and international conferences and forthcoming volumes.

Comparative linguistics, Morphosyntax linguistic, linguistics grammar, French as second/foreign language teaching and learning, multimedia and other material, pedagogical methods, material development, phonetics, semiotics, dialectology and neurolinguistics.

(selected)

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Eleni TZIAFA, 2021, « Overview of the SOURCe Project as an Open Educational Resource », in Eleni AGATHOPOULOU, Olympia TSAKNAKI, Freiderikos VALETOPOULOS (dir.): Journal of Applied Linguistics (JAL), n° 33, p. 124-142.

Monique MONVILLE-BURSTON, Fryni KAKOYIANNI-DOA, Spyros ARMOSTIS, 2020, « Magie des sons et apprentissage de la phonétique par la poésie : Le Pont Mirabeau, in Florentina Fredet et Christos Nikou (dir.) : CORELA (Cognition, représentation, langage), p.1-20.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Monique MONVILLE-BURSTON, 2019, « L’exercice dans une série de manuels FLE grecs des années 1940-1950 : La méthode Dimitracopoulos », in Michel BERRE & Gérard VIGNER (dir.) : Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde n° 62-63, p.449-371.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Monique MONVILLE-BURSTON, Spyros ARMOSTIS, Nathalie CHRISTOFOROU, 2019 : « Η παραγωγή των Γαλλικών έρρινων συμφώνων /ɛ̃/ και /ɑ̃/ από ομιλητές της Κυπριακής Ελληνικής: παρεμβολές από τη Γ1 », in Ioanna KAPPA, I. & M. TZAKOSTA (dir.) : Proceedings of the 7th Ιnternational Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, p.72-83.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2018, « La place de la culture dans l’enseignement du français à Chypre (XIXe-XXe siècles) », in Despina PROVATA (dir.) : Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde n° 60-61, p.345-357.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2018, « Apport didactique d’un corpus parallèle bilingue: le cas de pendant Ntemps dans le couple français-grec Études », Revue Études en didactique des langues & Pédagogie des langues étrangères no 31, Les corpus / Corpora, p. 21-36.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2018 : « Le statut affectif des adverbiaux évaluatifs français et grecs », in Raluca NITA et Freiderikos VALETOPOULOS (dir.) : L’expression des sentiments, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, p. 47-64.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Olivier DELHAYE, 2017 : « Préface », MÉTHODAL n°1, mai 2017.

Nathalie CHRISTOFOROU, Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2017 : « Apprentissage de stratégies communicatives au sein de tâches orales en FLE », MÉTHODAL n°1, mai 2017.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Monique MONVILLE-BURSTON, Spyros ARMOSTIS, 2017: « Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones », Revue du Centre Européen d'Études Slaves - La revue 6, revue en ligne.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2016: « Créativité et innovation : la salle des langues hybride », Revue Pédagogie des langues étrangères n°9, Créativité et innovation, LAIRDIL, p. 55-69.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2016 : « Représentations et défis de la langue française à Chypre », Revue de didactiqueLe Langage et l’Homme, L’Harmattan, Paris, p. 191-200.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Eleni TZIAFA, 2016 : « Applications of corpus-based research on language pedagogy: Teaching personal opinion adverbials », Selected papers on theoretical and applied linguistics 21

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Nathalie CHRISTOFOROU, Monique MONVILLE-BURSTON, Spyros ARMOSTIS, 2016 : « Évaluation de la production de la nasale [ɛ̃] chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale », Istanbul Journal of Innovation in Education, p. 65-76,

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2014 : « Expressions parenthétiques dans un corpus parallèle français-grec : les adverbiaux de conviction personnelle », Discours, Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 15, Varia.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2014 : « Τα διαθεσιακά επιρρήματα: επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής », in Nikolaos LAVIDAS, Thomaï-Sougari ALEXIOU, Maria ARETI (dir.) : Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1, Versita Emerging Science Publishers, p. 305-318, 

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Nathalie CHRISTOFOROU, 2013 : « Stratégies de reformulations verbale et non verbale en expression orale : Apprenants hellénophones chypriotes », in Ana Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA (dir.) : Pratique et enjeux de la didactique des langues aujourd’huiÉpilogos 4, Publications électroniques de l’ERIAC, p. 89-110.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2013 : « Les TICΕ dans l’enseignement à Chypre : du scepticisme à l’intégration », inRevue Terminale, technologie de l’information, culture et société n° 113-114, L’Harmattan, p. 103-109.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Eleni TZIAFA, 2013 : « SOURCe: Building a Searchable Online French Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus », inRevista Nebrija de Lingüística Aplicada 13 (número especial).

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2011 : « Vers une oralisation optimale du texte iconique en FLE », in Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVA (dir.) : Lingua Viva 14, Vlastimil Johanus Press, République Tchèque, p. 29-40.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2009 :« Adverbes de phrase français et grecs : les adverbes indiquant la sincérité du locuteur », in Camilla SKOGSETH CLAUSEN et al. (dir.) : Arena Romanistica: Journal of Romance Studies vol. 4, University of Bergenp. 173-181.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Monique MONVILLE-BURSTON, 2015 : « Contextualisation grammaticale en milieu plurilingue : le cas du Français Langue Étrangère à Chypre », in Jean-Michel KALMBACH, Sofia STRATILAKI-KLEIN (dir.) : Actes du 2e Colloque international du GRAC, Descriptions linguistiques et descriptions pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage du français, DILTEC – EA 2288 Université Paris III-Sorbonne Nouvelle et Kielten laitos Université de Jyväskylä, p. 82-94, 

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Stefanos ANTARIS, Eleni TZIAFA, 2013 : « A Free Online Parallel Corpus Construction Tool for Language Teachers and Learners », in Chelo VARGAS-SIERRA (dir.) : Procedia - Social and Behavioral Sciences 95, 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), p. 535-541.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, 2013 : « Προτασιακά επιρρήματα της ΝΕ: η περίπτωση των μεταγλωσσικών με επίκληση στο ήθος και την ψυχολογική διάθεση του ομιλητή », inΜελετέςγιατηνΕλληνικήγλώσσα33, Institut des Études de Grec moderne, Université Aristote de Thessalonique, p. 163-173,

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Eleni TZIAFA, 2013 : « Historical document retrieval for the Source Corpus Project », inProceedings of the International Document Image Processing Summer School, IDIPS 2013, 3-7 juin, Fourni, Grèce, p. 7-14

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Stavroula VOYATZI, Eleni TZIAFA, 2012 : « Adverbiaux de conviction personnelle dans un corpus parallèle grec-français », in Jan RADIMSKÝ (dir.) : Actes du 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, Université de Bohême du Sud, České Budějovice, République Tchèque, p. 80-87.

Fryni KAKOYIANNI-DOA, Elias ARGYROU, 2011: « À la recherche du temps passé », inII FLLAS International Conference Language for specific purposes: Challenges and Prospects, University of Belgrade, p. 640-651.