ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU ΑΝΝΑ
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
108
22893854
22894491
www.annapanayotou.com

Προσωπικό Προφίλ

ΣΠOYΔEΣ

Προπτυχιακές:

 • Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών (πτυχίο Iστορικού-Aρχαιολογικού Tμήματος 1978)

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο Πολιτικού Tμήματος 1983).

Mεταπτυχιακές:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1978-1980, γλωσσολογία, αρχαία και νέα ελληνική φιλολογία, σανσκριτικά, λαογραφία)

 • Πανεπιστήμιο Nancy II της Γαλλίας (1984-1989, θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ελληνική και λατινική επιγραφική, αρχαία ελληνική φιλολογία, αρχαιολογία και ιστορία)· DEA στην ελληνική διαλεκτολογία, επιγραφική και αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Nancy II 1985).

Διδακτορικό δίπλωμα στις αρχαίες γλώσσες και φιλολογίες (Πανεπιστήμιο Nancy II, 1990). Τίτλος διατριβής: La langue des inscriptions de Macédoine (IVe s. a.C. VΙΙe s. p.C.). Phonétique-Phonologie, Morphologie.

 

 ΣTAΔIOΔPOMIA

― 1981-1994: Aθήνα, Kέντρο Eλληνικής και Pωμαϊκής Aρχαιότητος του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών. Βοηθός Ερεύνης (1981-1990) και Δόκιμη Ερευνήτρια (1990-1994) στο Πρόγραμμα Μακεδονίας (1981-1994) και στο πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος (1992-1994).

― 1993‒ Πανεπιστήμιο Kύπρου (1993-1995 ως Eπίκουρος Kαθηγήτρια, 1995-2007 ως Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια, από τον Μάιο του 2007 και εξής ως Kαθηγήτρια). 

 

Κύριοι ερευνητικοί τομείς: Γλωσσολογία και επιγραφική.

― Συλλαβικές γραφές και αλφάβητα του ελληνόφωνου χώρου.

― Επιγραφές Mακεδονίας, M. Aσίας και Kύπρου.

― Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και Kοινή.

― Aρχαία, μεσαιωνική και νεότερη κυπριακή διάλεκτος.

― Κοινωνιογλωσσολογία.

 

 

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ– ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννα, «Εγχάρακτη στλεγγίδα από την Αιανή», Fortunatae 32/2 2020, 519-524.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ– ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννα, «Δύο προσωπικότητες της κυπριακής αρχαιολογίας: Ινώ (1929-2018) και Κυριάκος Νικολάου (1918-1981)», Κυπριακαὶ Σπουδαί 78-79 [2019], Ζείδωρος Ὑετός, Τιμητικὸς τόμος στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο ἐπὶ τ ἑβδομηντακονταπεντηρίδι του, ημίτομος 3, 1069-1098.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ– ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννα, «Ανθρωπωνύμια σε επιγραφές πρωτοχριστιανικής και παλαιοχριστιανικής περιόδου από τη Μακεδονία», Κυπριακαὶ Σπουδαί 78-79 [2019], Ζείδωρος Ὑετός, Τιμητικὸς τόμος στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο ἐπὶ τῇ ἑβδομηντακονταπεντηρίδι του, ημίτομος 2, 565-580, πίνακας 1.
 • PANAYOTOU Anna 2017, «Les parlers locaux chypriotes de l’époque archaïque à la fin du IVe s. a.C.», στο: Anna Panayotou — Giovanbattista Galdi (éd.), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν ἀρχαῑο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), BCLL 137, Leuven: Peeters, 71-93.
 • Anna PANAYOTOU - Giovanbattista GALDI 2017, «I colloqui internazionali di dialettologia greca antica, 1986-2011», στο: Anna Panayotou — Giovanbattista Galdi (éd.), λληνικς διάλεκτοι στν ρχαο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), BCLL 137, Leuven: Peeters, 3-10.

 • Anna PANAYOTOU - Giovanbattista GALDI (éd.), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν ἀρχαῑο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), Bibliothèque des Cahiers de Linguistique de Louvain 137, Leuven: Peeters 2017, σελ. 387.
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ– ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ά. – ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ά., Επιμέλεια έκδοσης και γλωσσική επιμέλεια του τόμου Η αρχαία κυπριακή γραμματεία ανά τους αιώνες. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού συνεδρίου αρχαίας κυπριακής γραμματείας, Κύπρος 20-22 Μαρτίου 2015, Λευκωσία: ΥΠΠΟ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 2017, σελ. 462.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A, «The Impact of Late Geometric Greek Inscriptions from Methone on Understanding the Development of Early Euboean Alphabet», στο: Jenny Strauss Clay, Irad Malkin, Yannis Z. Tzifopoulos (eds.), Panhellenes at Methone: Graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE), (Trends in Classics- Supplementary Volumes 44), Berlin and Boston: Walter de Gruyter GmbH 2017, 232-241.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., « L’onomastique dialectale en Chalcidique (VIIe s. - 348 a.C.) », Monuments and Texts in Antiquity and beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915-1991), Studia Classica Serdicensia V, Sofia 2016, 468-477.
 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., «Cypriot», in: G. K. Giannakis (ed.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden – Boston: BRILL, 2014, vol. 1, 401-404.
 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A.., «Arcado-Cypriot», in: G. K. Giannakis (ed.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden – Boston: BRILL 2014, vol. 1, 154-158.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Ἄγγελος en grec chypriote”, in: Ángel Martínez Fernández, Begoña Ortega Villaro, Henar Velasco López, Henar Zamora Salamanca (eds.), ÁGALMA. Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro, ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid 2014, 227-235.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ A., “Η φοινικική ανθρωπωνυμία της αρχαίας Κύπρου” [Phoenician personal names in ancient Cyprus], in: Demetrios Michaelides (ed.), Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers in Honour of Ino Nicolaou, Uppsala: Åströms förlag 2013, 129-157.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “The Μacedonian Onomasticon during Archaic, Classical and Εarly Hellenistic Periods”, in: Michalis Tiverios, Pantelis Nigdelis, Polyxeni Adam-Veleni (eds.), Threpteria. Studies on ancient Macedonia, Thessaloniki: AUTH Press 2012, 604-619 (in Greek and in English).

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ A., Chapter “Γραφή” [Script], in: D.B. Grammenos (ed.), Στη Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα. Μελέτες και λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης [In Macedonia from seventh century BC up to the late Antiquity (…), Thessaloniki: Ζitros 2011, 393-398.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ A., “Οι αρχαίες πηγές για τη μακεδονική, οι Μακεδόνες των αρχαιολογικών μαρτυριών και το πρώιμο επιγραφικό υλικό της Μακεδονίας” [The ancient sources on Macedonian, archaeological testimonies on Macedonians, and early inscriptions from Macedonia], in: G. I. Xydopoulos, M. Baltatzani, T. Tsangalidis & G. K. Giannakis (eds.), 12 κείμενα για την Γλωσσολογία, Ιωάννινα 2004-2008 [12 texts on Linguistics, Ioannina 2004-2008], Pinakates: Kontyli 2011, 143-159.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ A., “Γραφή και ‘γλωσσική πολιτική’ στα κυπριακά βασίλεια κατά την κλασική περίοδο” [State ‘policy’ about script and language within Cypriot kingdoms during Classical period], in A. Voskos – D. Goutsos – A. Mozer (eds.), Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα [Greek Language in Cyprus from Antiquity to the present], Athens: National and Capodistrian University of Athens 2010, 36-57.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Liens familiaux et tradition dans l’onomastique personnelle chypriote : l’expression de la filiation à Chypre durant le Ier millénaire a.C.”, Pasiphae. Rivista di Filologia e antichità egee 3, 2009 [2010], 199-208.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ A., “Ελληνική ανθρωπωνυμία της αρχαίας Κύπρου” [Greek personal names in ancient Cyprus], in: Martínez Fernández Á. (ed.), Estudios de Epigrafía Griega, La Laguna 2009, 181-191.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Les écritures chypriotes et la présence mycénienne à Chypre”, in: A. Sacconi, M. Del Freo, L. Godart, M. Negri (eds.), Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internazionale di Micenologia, Roma 20-25 febbraio 2006, II, Pisa – Roma: Fabrizio Serra Editore 2008, 651-658.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Mobilité sociale et ‘epigraphical habit’ à l’époque romaine : le cas de Béroia en Macédoine”, in: Marc Mayer i Olivé, Giulia Baratta, Alejandra Guzmán Almagro (eds.), Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus descriptae, Barcelona, 3-8 Septembris 2002 (Monografiesde la Secció Històrico-Arquelògica, X), Barcelona 2007, 1087-1092.

 • PANAYOTOU A., Chapters “Ionic and Attic”, “Arcado-Cypriot”, “Pamphylian”, “The position of the Macedonian dialect”, “Greek and Thracian”, in: A.-F. Christidis (ed.), A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity, Cambridge: Cambridge University Press 2007: “Ionic and Attic” pp. 405-416 and 503-504 (bibliography), “Arcado-Cypriot” 417-426 and 504-506 (bibliography), “Pamphylian” 427-432 and 506-507 (bibliography), “The position of the Macedonian dialect” 433-443 and 507-508 (bibliography), “Greek and Thracian” 738-744 and 852 (bibliography).

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Macedonian among ancient literary tradition, 19th century debates and the new texts”, in: I. Hajnal (chief ed., in collaboration with B. Stefan), Die altgriechischen Dialekte. Wesen und Werden, Akten des Kolloquiums Freie Universität Berlin, 19. - 22. September 2001, Innsbruck 2007, 385-392.

 •  PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Scolarisation, ‘politique linguistique’, et organisation politique à Chypre aux époques archaïque, classique et hellénistique”, CILL 32, 2006 [2008], 119-133.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Languages and Scripts in Ancient Cyprus”, in: J. Chrysostomides and Ch. Dendrinos (eds.), “Sweet Land…”: Lectures on the History and Culture of Cyprus, Camberley: Porphyrogenitus Ltd 2006, 61-75.

 • ANAΣTAΣIAΔH-ΣYMEΩNIΔH Α. – T. KYPIAKOΠOYΛOY – Γ. NIKOΛAOY – A. ΠANAΓIΩTOY-TPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOY – B. ΦOYΦH, «Oρολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος», [Terminology and automatic spelling correction], Eλληνική γλώσσα και ορολογία. Aνακοινώσεις 5ου Συνεδρίου, 13-15 Oκτωβρίου 2005, Aθήνα: Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας 2005, σελ. 252-261 (in Greek, with English summary).

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Phonological constraint on the phonetics of Cypriot Greek: does Cypriot Greek have geminate stops?”, in: Katsimali G. – A. Kalokairinos – E. Anagnostopoulou – I. Kappa (eds.), (Proceedings of the) 6th International Conference of Greek Linguistics, University of Crete, Rethymno, September 18-21, 2003, http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL  [2004].

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Évolution des constrictives en chypriote ancien”, L’Antiquité classique 73, 2004, 1-14.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “‘Spontaneous’ gemination in Cypriot Greek”, in: M. Chehab, Y. Ioannou, Fr. Métral (eds.), Méditerranée: Ruptures et continuités. Actes du Colloque tenu à Nicosie les 20-22 octobre 2001, organisé par les Universités Lumière-Lyon 2, Université de Chypre (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 37), Lyon: Maison de l’Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 2003, 151-160.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Crète minoenne et Chypre : la transmission et la diffusion d’une écriture linéaire”, in: Y. Duhoux (ed.), Briciaca. A tribute to W. C. Brice (Cretan Studies no. 9), Amsterdam: Adolf M. Hakkert 2003, 203-215.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Consonantal gemination in Cypriot Greek”, in: Chr. Clairis (ed.), Recherches en linguistique grecque. Actes du 5e Colloque international de linguistique grecque, Sorbonne, 13–15 septembre 2001, Paris-Budapest-Torino: L’Harmattan 2002, vol. I, 155-158.

 • PANAYOTOU A., “La tradition orale, Homère et les débuts de l’écriture alphabétique en Grèce”, Živa Antika 50 (2000) [2002], 177-184.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Strident palatals in Cypriot Greek”, in: AGOURAKI Y. ― A. ARVANITI ― J. DAVY ― D. GOUTSOS ― M. KARYOLAIMOU ― A. PANAYOTOU ― A. PAPAPAVLOU ― P. PAVLOU ― A. ROUSSOU (eds.), Greek Linguistics ‘99. Proceedings of the 4thInternational Conference on Greek Linguistics, Nicosia, University of Cyprus, September 17-19, 1999, Thessaloniki: University Studio Press 2001, 338-345.

 • AGOURAKI Y. ― A. ARVANITI ― J. DAVY ― D. GOUTSOS ― M. KARYOLAIMOU ― A. PANAYOTOU ― A. PAPAPAVLOU ― P. PAVLOU ― A. ROUSSOU (eds.), Greek Linguistics ‘99. Proceedings of the 4thInternational Conference on Greek Linguistics, Nicosia, University of Cyprus, September 17-19, 1999, Thessaloniki: University Studio Press 2001, pp. 728.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “French Loans in Cypriot Greek”, in: Y. Ioannou – Fr. Métral – M. Yon (eds.), Chypre et la Méditerranée orientale. Actes du Colloque tenu à Lyon, 1997, Université Lumière-Lyon 2, Université de Chypre (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 31), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen-Paris: De Boccard 2000, 113-125.

 • ΠANAΓIΩTOY-TPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOY Α., “H νεοελληνική στη σύγχρονη Kύπρο” [Modern Greek in today’s Cyprus], Πρακτικά συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα. 1976-1996 Eίκοσι χρόνια από την καθιέρωση της Nεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας, Aθήνα 29 Nοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996 [Conference on Greek Language. 1976-1996 Twenty years from the installation of Modern Greek (Demotic) as official language], Athens, November 29-December 1, 1996, Athens: University of Athens 1999, 283-289.

 • PANAYOTOU A., “Dialectal Inscriptions from Chalcidice, Macedonia and Amphipolis”, Third International Symposium on Macedonia, Thessaloniki, 8-12 December 1993,Thessaloniki: Aristotle University 1996, 124-163 (in Greek and in English).

 • DAVY J., Y. IOANNOU, A. PANAYOTOU, “French and English Loans in Cypriot Diglossia”, in: Fr. Métral, M. Yon, Y. Ioannou (eds.), Chypre hier et aujourd'hui. Entre Orient et Occident. Actes du colloque tenu à Nicosie, 1994, Université de Chypre et Université Lumière Lyon II (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 25), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 1996, 127-136.

 • PANAYOTOU A., “Le chypriote contemporain : essai de description”, in: Fr. Métral, M. Yon et Y. Ioannou(eds.), Chypre hier et aujourd'hui. Entre Orient et Occident. Actes du colloque tenu à Nicosie, 1994, Université de Chypre et Université Lumière Lyon II (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 25), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 1996, 121-125.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le plomb magique de Phalasarna (IC II-XIX 7)”, in: Cl. Brixhe (ed.), Hellènika Symmikta. Histoire, archéologie, épigraphie II, Nancy: A.D.R.A. – Paris: De Boccard 1995, 23-38, pl. I-III.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 107, 1994, pp. 564-588 nos. 468-611.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le macédonien”, in: Fr. Bader (ed.), Langues indo-européennes, Paris: C.N.R.S. 1994 (reprinted with corrections in 1997), 205-220.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le thrace”, in: Fr. Bader (ed.), Langues indo-européennes, Paris: C.N.R.S. 1994 (reprinted with corrections in 1997), 179-203.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 106, 1993, pp. 529-556 nos. 403-611.

 • PANAYOTOU A. – P. CHRYSOSTOMOU, “Inscriptions de la Bottiée et de l'Almopie en Macédoine”, BCH 117, 1993, 359-400.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ A., “Bιβλιογραφία για τις ελληνικές διαλέκτους και την Kοινή της αρχαίας Μακεδονίας” [Bibliography on the Greek Dialects and the Koiné of Ancient Macedonia], Elliniki Dialektologia 3 (1991-1992) [1993], 113-145.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ A., “Φωνητική και φωνολογία των ελληνικών επιγραφών της Mακεδονίας” [Phonology of the Greek Inscriptions of Macedonia], Elliniki Dialektologia 3 (1991-1992) [1993], 5-32.
 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 105, 1992, pp. 495-527 nos. 367-546.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ A., Chapters “H γλώσσα των επιγραφών της Mακεδονίας” [Ancient Authors on the Language of Macedonians], and “Oι μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων για τη γλώσσα των Mακεδόνων” [The Language of Macedonian inscriptions], in: G. Babiniotis (ed.), H γλώσσα της Mακεδονίας [The Language of Macedonia], Athens: Holkos 1992, 181-194.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Une inscription très courtisée: SEG 24, 548 (Pella)”, ZPE 91, 1992, 129-135, pl. III.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 104, 1991, pp. 512-537 nos. 443-609.

 • PANAYOTOU A., “Textes d'époques archaïque et classique d'Acanthos”, in: P. Goukowsky & Cl. Brixhe eds., Hellènika Symmikta. Histoire, archéologie, épigraphie, Nancy: PUN 1991, 127-132, pl. VIII.

 • BRIXHE Cl.- A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 103, 1990, pp. 563-585 nos. 616-807.

 • PANAYOTOU A., “Des dialectes à la Koiné : l'exemple de la Chalcidique”, in: Poikila (MELETEMATA 10), Athens 1990, 191-228.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU – R. HODOT – M. BILE, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 102, 1989, pp. 438-487, nos. 481-790.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “L'atticisation de la Macédoine : l'une des sources de la koiné”, Verbum 11, 1988, 245–260.

 • PANAYOTOU A., “Variations graphiques en linéaire B ―les signes ‘complexes’”, in: Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 8th Annual Meeting of the Department of Linguistics, University of Thessaloniki 27-29 April 1987 (A Festschrift for John Chadwick), Thessaloniki 1987, 35-58.

 • PANAYOTOU A., “Γλωσσικές παρατηρήσεις σε μακεδονικές επιγραφές” [Linguistic comments on Macedonian inscriptions], in: Ancient Macedonia IV, 4th International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1983 [1986], 413-429.

 • PANAYOTOU A., “An Inscribed Pithos Fragment from Aiane (West Macedonia)”, Kadmos 25, 1986, 97-101.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ A., “Mερικές περιπτώσεις υποκορισμού σε επιγραφές της αρχαίας Mακεδονίας” [On hypocoristic suffixes in Macedonian inscriptions], in: Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 5th Annual Meeting of the Department of Linguistics, University of Thessaloniki, Thessaloniki 1984 [1985], 9-27.

 • PANAYOTOU A., “Mycenaean ko-no-ni-pi”, Kadmos 24, 1985, 153-160.

Profile Information

BACKGROUND

 • Undergraduate studies at the Faculty of Letters, University of Athens, Greece (BA in History and Archaeology 1978)
 • Undergraduate studies at the Panteion University of Athens (BA in Political Studies 1983).
 • Graduate studies at the University of Thessaloniki, Greece, in Linguistics, Ancient and Modern Greek Literature, Sanscrit, Ethnography (1978-1980)
 • Graduate studies at the University of Nancy II, France, in General and Applied Linguistics, Greek and Latin Epigraphy, Ancient Greek Literature, Ancient Greek History, Archaeology (1984-1989); DEA in Ancient Greek Dialectology, Epigraphy and Archaeology (1985);
 • PhD in “Langues et littératures anciennes” (Ancient Languages and Literatures) (1990). Title of thesis: La langue des inscriptions grecques de Macédoine (IVe s. a.C.-VIIe s. p.C.). Phonétique-Phonologie, Morphologie). Supervisor: Professor Cl. Brixhe.

 

ACADEMIC EMPLOYEMENT

• 1981-1994: Centre of Greek and Roman Antiquity of the National Research Foundation.
• University of Cyprus 1993–: Assistant Professor (1993-1995), Associate Professor (1995-2007), Professor 2007–

Historical Linguistics and Epigraphy. Specialisation in:

 • The syllabic scripts and alphabets of Eastern Mediterranean
 • Ancient Greek dialects
 • Koiné Greek
 • Epigraphy of Macedonia, Asia Minor and Cyprus
 • Ancient, Medieval and Modern Cypriot dialect
 • Sociolinguistics

 

 • PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU Anna, «Εγχάρακτη στλεγγίδα από την Αιανή» [Incised Strigil from Aiani], Fortunatae 32/2 2020, 519-524 (in Greek, with English summary).

 • PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU A., «Ανθρωπωνύμια σε επιγραφές πρωτοχριστιανικής και παλαιοχριστιανικής περιόδου από τη Μακεδονία» [Anthroponymes dans les inscriptions proto- et paléochrétiennes de Macédoine], Κυπριακαὶ Σπουδαί 78-79 [2019], Ζείδωρος Ὑετός, Τιμητικὸς τόμος στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο ἐπὶ τῇ ἑβδομηντακονταπεντηρίδι του, fasc. 2, 565-580, pl. 1 (in Greek, with French summary).
 • PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU Anna, «Δύο προσωπικότητες της κυπριακής αρχαιολογίας: Ινώ (1929-2018) και Κυριάκος Νικολάου (1918-1981)» [Deux personnalités de l’archéologie chypriote : Ino (1929-2018) et Kyriakos Nicolaou (1918-1981)], Κυπριακαὶ Σπουδαί 78-79 [2019], Ζείδωρος Ὑετός, Τιμητικὸς τόμος στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Δ. Τριανταφυλλόπουλο ἐπὶ τῇ ἑβδομηντακονταπεντηρίδι του, fasc. 3, 1069-1098 (in Greek, with French summary).
 • PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU Anna, «The Impact of Late Geometric Greek Inscriptions from Methone on Understanding the Development of Early Euboean Alphabet», στο: Jenny Strauss Clay, Irad Malkin, Yannis Z. Tzifopoulos (eds.), Panhellenes at Methone: Graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE), (Trends in Classics- Supplementary Volumes 44), Berlin and Boston: Walter de Gruyter GmbH 2017, 232-241.
 • PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU Anna – GEORGIADOU Anna (eds.), Η αρχαία κυπριακή γραμματεία ανά τους αιώνες. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού συνεδρίου αρχαίας κυπριακής γραμματείας, Κύπρος 20-22 Μαρτίου 2015 [Ancient Cypriot Literature through the centuries. Proceedings of the First International Conference, Cyprus, March 20-22, 2015], Nicosia: Ministry of Education and Culture, Cyprus Pedagogical Institute 2017, pp. 462.
 • Anna Panayotou - Giovanbattista Galdi (éd.), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν ἀρχαῑο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), Bibliothèque des Cahiers de Linguistique de Louvain 137, Leuven: Peeters 2017, pp. 387.
 • Anna Panayotou - Giovanbattista Galdi 2017, «I colloqui internazionali di dialettologia greca antica, 1986-2011», στο: Anna Panayotou — Giovanbattista Galdi (éd.), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν ἀρχαῑο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), BCLL 137, Leuven: Peeters, 3-10.
 • Panayotou Anna 2017, «Les parlers locaux chypriotes de l’époque archaïque à la fin du IVe s. a.C.», στο: Anna Panayotou — Giovanbattista Galdi (éd.), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν ἀρχαῑο κόσμο. Actes du VIe Colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011), BCLL 137, Leuven: Peeters, 71-93.
 • Panayotou-Triantaphyllopoulou Anna, « L’onomastique dialectale en Chalcidique (VIIe s. - 348 a.C.) », Monuments and Texts in Antiquity and beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915-1991), Studia Classica Serdicensia V, Sofia 2016, 468-477.
 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., «Cypriot», in: G. K. Giannakis (ed.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden – Boston: BRILL, 2014, vol. 1, 401-404.
 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A.., «Arcado-Cypriot», in: G. K. Giannakis (ed.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Leiden – Boston: BRILL 2014, vol. 1, 154-158.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Ἄγγελος en grec chypriote”, in: Ángel Martínez Fernández, Begoña Ortega Villaro, Henar Velasco López, Henar Zamora Salamanca (eds.), ÁGALMA. Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro, ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid 2014, 227-235.

 • PANAYOTOU A., “Η φοινικική ανθρωπωνυμία της αρχαίας Κύπρου” [Phoenician personal names in ancient Cyprus], in: Demetrios Michaelides (ed.), Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers in Honour of Ino Nicolaou, Uppsala: Åströms förlag 2013, 129-157.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “The Μacedonian Onomasticon during Archaic, Classical and Εarly Hellenistic Periods”, in: Michalis Tiverios, Pantelis Nigdelis, Polyxeni Adam-Veleni (eds.), Threpteria. Studies on ancient Macedonia, Thessaloniki: AUTH Press 2012, 604-619 (in Greek and in English).

 • PANAYOTOU A., Chapter “Γραφή” [Script], in: D.B. Grammenos (ed.), Στη Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότηταΜελέτες και λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης [In Macedonia from seventh century BC up to the late Antiquity (…), Thessaloniki: Ζitros 2011, 393-398.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Οι αρχαίες πηγές για τη μακεδονική, οι Μακεδόνες των αρχαιολογικών μαρτυριών και το πρώιμο επιγραφικό υλικό της Μακεδονίας” [The ancient sources on Macedonian, archaeological testimonies on Macedonians, and early inscriptions from Macedonia], in: G. I. Xydopoulos, M. Baltatzani, T. Tsangalidis & G. K. Giannakis (eds.), 12 κείμενα για την ΓλωσσολογίαΙωάννινα 2004-2008 [12 texts on Linguistics, Ioannina 2004-2008], Pinakates: Kontyli 2011, 143-159.

 • PANAYOTOU A., “Γραφή και ‘γλωσσική πολιτική’ στα κυπριακά βασίλεια κατά την κλασική περίοδο” [State ‘policy’ about script and language within Cypriot kingdoms during Classical period], in A. Voskos – D. Goutsos – A. Mozer (eds.), Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα [Greek Language in Cyprus from Antiquity to the present], Athens: National and Capodistrian University of Athens 2010, 36-57.

 • PANAYOTOU A., “Liens familiaux et tradition dans l’onomastique personnelle chypriote : l’expression de la filiation à Chypre durant le Ier millénaire a.C.”, Pasiphae. Rivista di Filologia e antichità egee 3, 2009 [2010], 199-208.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Ελληνική ανθρωπωνυμία της αρχαίας Κύπρου” [Greek personal names in ancient Cyprus], in: Martínez Fernández Á. (ed.), Estudios de Epigrafía Griega, La Laguna 2009, 181-191.

 • PANAYOTOU A., “Les écritures chypriotes et la présence mycénienne à Chypre”, in: A. Sacconi, M. Del Freo, L. Godart, M. Negri (eds.), Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internazionale di Micenologia, Roma 20-25 febbraio 2006, II, Pisa – Roma: Fabrizio Serra Editore 2008, 651-658.

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Mobilité sociale et ‘epigraphical habit’ à l’époque romaine : le cas de Béroia en Macédoine”, in: Marc Mayer i Olivé, Giulia Baratta, Alejandra Guzmán Almagro (eds.), Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus descriptae, Barcelona, 3-8 Septembris 2002 (Monografiesde la Secció Històrico-Arquelògica, X), Barcelona 2007, 1087-1092.

 • PANAYOTOU A., Chapters “Ionic and Attic”, “Arcado-Cypriot”, “Pamphylian”, “The position of the Macedonian dialect”, “Greek and Thracian”, in: A.-F. Christidis (ed.), A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity, Cambridge: Cambridge University Press 2007: “Ionic and Attic” pp. 405-416 and 503-504 (bibliography), “Arcado-Cypriot” 417-426 and 504-506 (bibliography), “Pamphylian” 427-432 and 506-507 (bibliography), “The position of the Macedonian dialect” 433-443 and 507-508 (bibliography), “Greek and Thracian” 738-744 and 852 (bibliography).

 • PANAYOTOU – TRIANTAPHYLLOPOULOU A., “Macedonian among ancient literary tradition, 19th century debates and the new texts”, in: I. Hajnal (chief ed., in collaboration with B. Stefan), Die altgriechischen Dialekte. Wesen und Werden, Akten des Kolloquiums Freie Universität Berlin, 19. - 22. September 2001, Innsbruck 2007, 385-392.

 • PANAYOTOU A., “Scolarisation, ‘politique linguistique’, et organisation politique à Chypre aux époques archaïque, classique et hellénistique”, CILL 32, 2006 [2008], 119-133.

 • PANAYOTOU A., “Languages and Scripts in Ancient Cyprus”, in:J. Chrysostomides and Ch. Dendrinos (eds.), “Sweet Land…”: Lectures on the History and Culture of Cyprus, Camberley: Porphyrogenitus Ltd 2006, 61-75

 • ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS A. – T. KYRIAKOPOULOU – G. NIKOLAOU – A. PANAYOTOU-TRIANTAPHYLLOPOULOU – V. FOUFI, “Terminology and automatic spelling correction”, in: Hellenic Language and Terminology. Fifth Conference Papers, Athens 2005, 252-261 (in Greek, with English summary).

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Phonological constraint on the phonetics of Cypriot Greek: does Cypriot Greek have geminate stops?”, in: Katsimali G. – A. Kalokairinos – E. Anagnostopoulou – I. Kappa (eds.), (Proceedings of the) 6th International Conference of Greek Linguistics, University of Crete, Rethymno, September 18-21, 2003, http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL  [2004].

 • PANAYOTOU A., “Évolution des constrictives en chypriote ancien”, L’Antiquité classique 73, 2004, 1-14.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “‘Spontaneous’ gemination in Cypriot Greek”, in: M. Chehab, Y. Ioannou, Fr. Métral (eds.), Méditerranée: Ruptures et continuités. Actes du Colloque tenu à Nicosie les 20-22 octobre 2001, organisé par les Universités Lumière-Lyon 2, Université de Chypre (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 37), Lyon: Maison de l’Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 2003, 151-160.

 • PANAYOTOU A., “Crète minoenne et Chypre : la transmission et la diffusion d’une écriture linéaire”, in: Y. Duhoux (ed.), Briciaca. A tribute to W. C. Brice (Cretan Studies no. 9), Amsterdam: Adolf M. Hakkert 2003, 203-215.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Consonantal gemination in Cypriot Greek”, in: Chr. Clairis (ed.), Recherches en linguistique grecque. Actes du 5e Colloque international de linguistique grecqueSorbonne13–15 septembre 2001, Paris-Budapest-Torino: L’Harmattan 2002, vol. I, 155-158.

 • PANAYOTOU A., “La tradition orale, Homère et les débuts de l’écriture alphabétique en Grèce”, Živa Antika 50 (2000) [2002], 177-184.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “Strident palatals in Cypriot Greek”, in: AGOURAKI Y. ― A. ARVANITI ― J. DAVY ― D. GOUTSOS ― M. KARYOLAIMOU ― A. PANAYOTOU ― A. PAPAPAVLOU ― P. PAVLOU ― A. ROUSSOU (eds.), Greek Linguistics ‘99. Proceedings of the 4thInternational Conference on Greek Linguistics, Nicosia, University of Cyprus, September 17-19, 1999, Thessaloniki: University Studio Press 2001, 338-345.

 • AGOURAKI Y. ― A. ARVANITI ― J. DAVY ― D. GOUTSOS ― M. KARYOLAIMOU ― A. PANAYOTOU ― A. PAPAPAVLOU ― P. PAVLOU ― A. ROUSSOU (eds.), Greek Linguistics ‘99. Proceedings of the 4thInternational Conference on Greek Linguistics, Nicosia, University of Cyprus, September 17-19, 1999, Thessaloniki: University Studio Press 2001, pp. 728.

 • DAVY J. – A. PANAYOTOU, “French Loans in Cypriot Greek”, in: Y. Ioannou – Fr. Métral – M. Yon (eds.), Chypre et la Méditerranée orientaleActes du Colloque tenu à Lyon, 1997, Université Lumière-Lyon 2, Université de Chypre (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 31), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen-Paris: De Boccard 2000, 113-125.

 • PANAYOTOU A., “H νεοελληνική στη σύγχρονη Kύπρο” [Modern Greek in today’s Cyprus], in: Πρακτικά συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα. 1976-1996 Eίκοσι χρόνια από την καθιέρωση της Nεοελληνικής (Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας, Aθήνα 29 Nοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996 [Conference on Greek Language. 1976-1996 Twenty years from the installation of Modern Greek (Demotic) as official language], Athens, November 29-December 1, 1996, Athens: University of Athens 1999, 283-289.

 • PANAYOTOU A., “Dialectal Inscriptions from Chalcidice, Macedonia and Amphipolis”, Third International Symposium on MacedoniaThessaloniki, 8-12 December 1993,Thessaloniki: Aristotle University 1996, 124-163 (in Greek and in English).

 • DAVY J., Y. IOANNOU, A. PANAYOTOU, “French and English Loans in Cypriot Diglossia”, in: Fr. Métral, M. Yon, Y. Ioannou (eds.), Chypre hier et aujourd'hui. Entre Orient et Occident. Actes du colloque tenu à Nicosie, 1994, Université de Chypre et Université Lumière Lyon II (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 25), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 1996, 127-136.

 • PANAYOTOU A., “Le chypriote contemporain : essai de description”, in: Fr. Métral, M. Yon et Y. Ioannou(eds.), Chypre hier et aujourd'hui. Entre Orient et Occident. Actes du colloque tenu à Nicosie, 1994, Université de Chypre et Université Lumière Lyon II (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen n° 25), Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen – Paris: De Boccard 1996, 121-125.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le plomb magique de Phalasarna (IC II-XIX 7)”, in: Cl. Brixhe (ed.), Hellènika Symmikta. Histoire, archéologie, épigraphie II, Nancy: A.D.R.A. – Paris: De Boccard 1995, 23-38, pl. I-III.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 107, 1994, pp. 564-588 nos. 468-611.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le macédonien”, in: Fr. Bader (ed.), Langues indo-européennes, Paris: C.N.R.S. 1994 (reprinted with corrections in 1997), 205-220.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Le thrace”, in: Fr. Bader (ed.), Langues indo-européennes, Paris: C.N.R.S. 1994 (reprinted with corrections in 1997), 179-203.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, RE106, 1993, pp. 529-556 nos. 403-611.

 • PANAYOTOU A. – P. CHRYSOSTOMOU, “Inscriptions de la Bottiée et de l'Almopie en Macédoine”, BCH 117, 1993, 359-400.

 • PANAYOTOU A., “Bιβλιογραφία για τις ελληνικές διαλέκτους και την Kοινή της αρχαίας Μακεδονίας” [Bibliography on the Greek Dialects and the Koiné of Ancient Macedonia], Elliniki Dialektologia 3 (1991-1992) [1993], 113-145.

 • PANAYOTOU A., “Φωνητική και φωνολογία των ελληνικών επιγραφών της Mακεδονίας” [Phonology of the Greek Inscriptions of Macedonia], Elliniki Dialektologia 3 (1991-1992) [1993], 5-32.
 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, RE105, 1992, pp. 495-527 nos. 367-546.

 • PANAYOTOU A., Chapters “H γλώσσα των επιγραφών της Mακεδονίας” [Ancient Authors on the Language of Macedonians], and “Oι μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων για τη γλώσσα των Mακεδόνων” [The Language of Macedonian inscriptions], in: G. Babiniotis (ed.), H γλώσσα της Mακεδονίας [The Language of Macedonia], Athens: Holkos 1992, 181-194.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Une inscription très courtisée: SEG 24, 548 (Pella)”, ZPE 91, 1992, 129-135, pl. III.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 104, 1991, pp. 512-537 nos. 443-609.

 • PANAYOTOU A., “Textes d'époques archaïque et classique d'Acanthos”, in: P. Goukowsky & Cl. Brixhe eds., Hellènika Symmikta. Histoire, archéologie, épigraphie, Nancy: PUN 1991, 127-132, pl. VIII.

 • BRIXHE Cl.- A. PANAYOTOU, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 103, 1990, pp. 563-585 nos. 616-807.

 • PANAYOTOU A., “Des dialectes à la Koiné : l'exemple de la Chalcidique”, in: Poikila (MELETEMATA 10), Athens 1990, 191-228.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU – R. HODOT – M. BILE, “Bulletin épigraphique. Asie Mineure”, REG 102, 1989, pp. 438-487, nos. 481-790.

 • BRIXHE Cl. – A. PANAYOTOU, “L'atticisation de la Macédoine : l'une des sources de la koiné”, Verbum 11, 1988, 245–260.

 • PANAYOTOU A., “Variations graphiques en linéaire B ―les signes ‘complexes’”, in: Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 8th Annual Meeting of the Department of LinguisticsUniversity of Thessaloniki 27-29 April 1987 (A Festschrift for John Chadwick), Thessaloniki 1987, 35-58.

 • PANAYOTOU A., “Γλωσσικές παρατηρήσεις σε μακεδονικές επιγραφές” [Linguistic remarks on Macedonian inscriptions], in: Ancient Macedonia IV, 4th International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1983 [1986], 413-429.

 • PANAYOTOU A., “An Inscribed Pithos Fragment from Aiane (West Macedonia)”, Kadmos 25, 1986, 97-101.

 • PANAYOTOU A., “Mερικές περιπτώσεις υποκορισμού σε επιγραφές της αρχαίας Mακεδονίας” [On hypocoristic suffixes in Macedonian inscriptions], in: Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 5th Annual Meeting of the Department of Linguistics, University of Thessaloniki, Thessaloniki 1984 [1985], 9-27.

 • PANAYOTOU A., “Mycenaean ko-no-ni-pi”, Kadmos 24, 1985, 153-160.