ΗΡΩ ΤΖΙΜΑ
ΤΖΙΜΑ ΗΡΩ
TZIMA IRO
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
A002
22892028
-
http://www.ucy.ac.cy/mogr/el/

Προσωπικό Προφίλ

         
            ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 • (2019 έως σήμερα) Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 • (2018 - σήμερα) Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • (2011 - 2018) Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αλλοδαπούς σπουδαστές στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος»). Συμμετοχή σε 8 ετήσια προγράμματα (Ι.Κ.Υ., Χειμερινό ΚΕΔΕΓΠΟ, Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ελληνικών σε Κινέζους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνο στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνο)
 • (2015-2018) Διδασκαλία Ιστορίας της Τέχνης, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ελληνικού Πολιτισμού, Ιστορίας Θεάτρου και Κινηματογράφου και Αγωγής του Λόγου στην ιδιωτική σχολή Δέλτα (Ι.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων. 
 • (2011-2018) Διδασκαλία Φιλολογικών μαθημάτων σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στα Ιωάννινα.
 • (2011 Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο) Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (University of Warsaw, Interdisciplinary Research Artes Liberales, Department of Modern Greek Philology) με το συγχρηματοδοτούμενο από το Ι.Κ.Υ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2010-1-GR1-LEO02-3966 (επιλεγμένη μεταξύ 30 ατόμων, πιστοποιητικό αποδείξεως)
           ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΣΠΟΥΔΕΣ 
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010)
 • Απόφοιτη του τμηματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007)
            ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Αγγλικά (Michigan Proficiency, C2 level)
 • Ισπανικά (Instituto Cervantes, nivel B2)
 • Ιταλικά (Palso, livello B2)
 • Κινέζικα (Confucius Institute, HSK 2)
            ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών με θέμα την Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα Διαδρομές) (2013)
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 22 ωρών με θέμα «Γενικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» και «Παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (2012)
 • Συνάντηση Εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011)
 • Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών που πραγματοποίησε ο τομέας Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011)
 • Ετήσια ημερίδα του συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011)
 • Ετήσια ημερίδα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010)
 • Ετήσια διημερίδα του συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010)
 • Ετήσια ημερίδα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)
 • Θερινό σχολείου με θέμα «Ψυχογλωσσολογία» στο Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης της Ολλανδίας (17/08/2009-21/08/2009)
 • Ετήσια ημερίδα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2008)
 • Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2007) 
           ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου "Γλωσσικές Δραστηριότητες για την Ελληνική ως Ξένη / Δεύτερη Γλώσσα" (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, 2020)
 • Παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής «Η φωνητική των Ηπειρωτικών ιδιωμάτων με βάση το λεξικό Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου του Ευάγγελου Μπόγκα» στην 2η ετήσια ημερίδα του συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2011)
 • Παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής «Η φωνητική των Ηπειρωτικών ιδιωμάτων με βάση το λεξικό Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου του Ευάγγελου Μπόγκα» στην 6η Συνάντηση Εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011)
 • Παρουσίαση της εργασίας «Ιστορική εξέλιξη των απρόσωπων ρημάτων και απρόσωπων εκφράσεων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα» στην 1η ετήσια διημερίδα του συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010)
 • Παρουσίαση της εργασίας «Επιτονισμός των ελληνικών ερωτήσεων αντήχησης (echo questions)» στην 6η ετήσια ημερίδα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)
          ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 • Υπότροφος του κληροδοτήματος Χριστόδουλου Ευθυμίου καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών.
 • Υπότροφος του προγράμματος Leonardo Da Vinci 2010-1-GR1-LEO02-3966, συγχρηματοδοτούμενο από το Ι.Κ.Υ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 

Profile Information

 
VOCATIONAL TRAINING
 • (September 2019 -  today) Specialist Scientist of Teaching at the School of Modern Greek of the University of Cyprus.
 • (September 2018 - today) Special Scientist of Project Supporting at the University of Cyprus School of Modern Greek.
 • (2011 - 2018) Teaching Greek as a foreign language to foreign students at the Center for Greek Language and Culture of the University of Ioannina (DIKEPEPE Stavros Niarchos). Participation in 8 annual programs (IKY, Winter KEDEGPO, Program of Teaching Greek to Chinese Students of Beijing University in the framework of the cooperation of the University of Ioannina with the University of Beijing)
 • (2015-2018) Teaching of History of Art, Modern Greek Literature, Greek Culture, History of Theater and Cinema and Speech Education at the private Institution Delta (IEK) of Ioannina.
 • (2011-2018) Teaching of philology courses in a secondary private school in Ioannina.
 • (2011 Spring Academic Semester) Teaching Greek as a Foreign Language in the Department of Modern Greek Philology, University of Warsaw, Department of Modern Greek Philology, co-funded by IKI and the European Union Leonardo Da Vinci program 2010-1-GR1-LEO02-3966 (selected among 30 people)
EDUCATIONAL TRAINING / STUDIES
 • Holder of a Master's Degree in Linguistics from the University of Ioannina (2010)
 • Graduate of the Department of Classical Philology, University of Ioannina (2007)
Foreign Languages
 • English (Michigan Proficiency, C2 level)
 • Spanish (Instituto Cervantes, level B2)
 • Italian (Palso, livello B2)
 • Chinese (Confucius Institute, HSK 2)
FOLLOW-UP / TRAINING
 • 200 Hour Training Seminar on Greek Language Teaching (Thessaloniki Greek Language Center, Routes Program) (2013)
 • 22-hour training seminar on "General principles of teaching Greek as a second language" and "Pedagogical framework of teaching in multicultural classroom" of Aristotle University of Thessaloniki. (2012)
 • Meeting of Postgraduate Students and PhD Candidates at the Department of Philology of the National and Kapodistrian University of Athens (2011)
 • Classical Studies Symposium held by the Department of Classical Philology of the Department of Philology, University of Ioannina (2011)
 • Annual meeting of the Association of Postgraduate Students and Doctoral Candidates of the Department of Philology, University of Ioannina (2011)
 • University of Ioannina Annual Linguistics Day (2010)
 • Anniversary conference of the Association of Postgraduate Students and PhD Candidates of the Department of Philology, University of Ioannina (2010)
 • University of Ioannina Annual Linguistics Day (2009)
 • Summer School on "Psycholinguistics" at Utrecht University, The Netherlands (17/08 / 2009-21 / 08/2009)
 • University of Ioannina Annual Linguistics Day (2008)
 • International Conference on Greek Linguistics at the University of Ioannina (2007)
PUBLICATIONS - PRESENTATIONS
 • Participation in the writing of the textbook "Linguistic Activities for Greek as a Foreign / Second Language" (University of Ioannina, Center for the Teaching of Greek Language and Culture, 2020)
 • Presentation of the thesis "The Phonetic of Epirus based on the Dictionary of the Evangelical Boga Linguistic Idioms of the Continent" at the 2nd Annual Meeting of the Association of Postgraduate Students and Candidates of Philology (2011)
 • Presentation of the master thesis "The Continental Phonetic Vocabulary Based on the Dictionary of the Evangelical Boga Linguistic Idioms of the Continent" at the 6th Workshop of Postgraduate Students and PhD Candidates in the Faculty of Philology
 • Presentation of the work "Historical Evolution of Faceless Verbs and Faceless Expressions from Ancient Times to the Present" in the 1st Annual Conference of the Postgraduate Students and Candidates Association of the Department of Philology, University of Ioannina (2010)
 • Presentation of the thesis "Focusing on Greek echo questions" at the 6th annual linguistic conference of the University of Ioannina (2009)
SCHOLARSHIPS
 • Scholarship of Christodoulos Efthimios Bequest throughout my postgraduate studies.
 • Fellowship of Leonardo Da Vinci 2010-1-GR1-LEO02-3966 Program, co-funded by IKY. and the European Union.