ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
GEORGIADES SAVVAS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B146
+357-22892779
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ιούλιος 2018-). 
 
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αύγουστος 2011-Ιούνιος 2018).
 
Λέκτορας στη Φαρμακευτική και Χημεία, Kingston University, Kingston Upon Thames, Ηνωμένο Βασίλειο (Αύγουστος 2010-Ιούλιος 2011).
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στη Χημική Βιολογία, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο (Nοέμβριος 2007-Ιούλιος 2010).
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στη Συνθετική Οργανική Χημεία, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, Η.Π.Α. (Σεπτέμβριος 2006-Οκτώβριος 2007).
 
Διδακτορικό (Ph.D.) στην Οργανική Χημεία/Χημική Βιολογία, Harvard University, Cambridge, MΑ, Η.Π.Α. (Ιανουάριος 2003-Ιούνιος 2006).
 
Διδακτορικός Φοιτητής στην Οργανική Χημεία, Cornell University, Ithaca, NΥ, Η.Π.Α. (Σεπτέμβριος 2001-Δεκέμβριος 2002, το Ph.D. ολοκληρώθηκε στο Harvard University).
 
Πτυχίο (B.Sc.) στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος (Σεπτέμβριος 1997-Ιούλιος 2001).
 
-
Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην περιοχή της Συνθετικής, Βιοοργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών μεθόδων για τη σύνθεση βιολογικά δραστικών μορίων (συμπεριλαμβανομένων και φυσικών προϊόντων), τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη θεραπειών ή διαγνωστικών εργαλείων για διερεύνηση βιολογικών συστημάτων.
 
Μια περιοχή εστίασης της έρευνας μας είναι η σύνθεση ενώσεων που μπορούν να δρουν σαν (τοπικοί και χρονικοί) τροποποιητές σημαντικών μονοπατιών κυτταρικής επικοινωνίας, για παράδειγμα το μονοπάτι που περιλαμβάνει PI3K/PTEN/Akt/FOXO, μια περίπτωση όπου προσφέρονται μοναδικές ευκαιρίες για ανάπτυξη αντικαρκινικών, αντιδιαβητικών και νευροπροστατευτικών θεραπειών.
 
Μια άλλη περιοχή ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη νέων χημικών μορίων με δυνατότητα σταθεροποίησης δομής τετραπλής έλικας σε αλληλουχίες DNA πλούσιες σε γουανίνη, οι οποίες προέρχονται από τα ανθρώπινα τελομερίδια ή από εκκινητές συγκεκριμένων ογκογονιδίων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο σχηματισμός τετραπλής έλικας έχει διασυνδεθεί με μια σημαντική παρεμπόδιση της δράσης ενζύμων, κρίσιμων για την εξέλιξη του καρκίνου.
 
Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί μια πληθώρα συνθετικών τεχνικών για την διεκπεραίωση των εργασιών του, που περιλαμβάνουν μεθόδους υγρής και στερεάς κατάστασης, καθώς και δυναμικές και συνδυαστικές μεθόδους.
 
-

1. "N-Directed Pd-Catalyzed Photoredox-Mediated C–H Arylation for Accessing Phenyl-Extended Analogues of Biginelli/Suzuki-Derived Ethyl 4-Methyl-2,6-Diphenyl-pyrimidine-5-Carboxylates" Georgiades, S. N.* (corresponding author); Nicolaou, P. G.; Panagiotou, N. Catalysts 202111, 1071, doi: 10.3390/catal11091071.

2. "Recent Developments in Small-Molecule Ligands of Medicinal Relevance for Harnessing the Anticancer Potential of G-Quadruplexes" Savva, L.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Molecules 2021, 26, 841, doi:10.3390/molecules26040841.

3. "A Novel Conjugate of Bis[((4-bromophenyl)amino)quinazoline], a EGFR-TK Ligand, with a Fluorescent Ru(II)-Bipyridine Complex Exhibits Specific Subcellular Localization in Mitochondria" Ilmi, R.; Tseriotou, E.; Stylianou, P.; Christou, Y. A.; Ttofi, I.; Dietis, N.; Pitris, C.; Odysseos, A. D.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Mol. Pharmaceutics 201916, 4260-4273.

4. "Recent Advances in Carbazole Syntheses" Georgiades, S. N.* (corresponding author); Nicolaou P. G. Adv. Heterocyclic Chem. 2019, 129, 1-88.

5. "Investigation of 'Head-to-Tail'-Connected Oligoaryl N,O-Ligands as Recognition Motifs for Cancer-Relevant G-Quadruplexes" Rizeq, N.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Molecules 201722, 2160, doi: 10.3390/molecules22122160.

6. “Linear and Branched Pyridyl-Oxazole Oligomers: Synthesis and Circular Dichroism Detectable Effect on c-Myc G-Quadruplex Helicity” Rizeq, N.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Eur. J. Org. Chem. 2016, 122-131.

7. “Synthesis of a ‘Propeller-Like’ Oligoheteroaryl with Alternating Pyridine and Oxazole Motifs” Georgiades, S. N.* (corresponding author); Rizeq, N. Synlett 2015, 26, 489-493.

8. "In situ polymerised polyamide 6/sepiolite nanocomposites: Effect of different interfaces" Bilotti, E.; Duquesne, E.; Deng, H.; Zhang, R.; Quero, F.; Georgiades, S. N.; Fischer, H. R.; Dubois, P.; Peijs, T. Eur. Polymer J. 2014, 56, 131-139.
 
9. “Pleckstrin Homology Domain-Mimicking Small Molecule Binds Phosphatidyl Inositol (4,5)-Biphosphate with High Affinity and Specificity” Mak, L. H.; Georgiades, S. N.; Rosivatz, E.; Mirabelli, M.; Vilar, R.; Woscholski, R. ACS Chem. Biol. 2011, 6, 1382-1390.
 
10. “Inhibition of Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) and Cyclin-Dependent Kinase 2 (Cdk2) by Platinum(II) Phenanthroline Complexes” Child, E. S.; Georgiades, S. N.; Rose, K. N.; Stafford, V. S.; Patel, C. B. K.; Steinke, J. H. G.; Mann, D. J.; Vilar, R. J. Chem. Biol. 2011, 4, 159-165.
 
11. “Identification of a Potent Activator of Akt Phosphorylation from a Novel Series of Phenolic, Picolinic, Pyridino and Hydroxamic Zinc(II) Complexes” Georgiades, S. N.; Mak, L. H.; Angurell, I.; Rosivatz, E.; Mohd Mustapa, M. F.; Polychroni, C.; Woscholski, R.; Vilar, R. J. Biol. Inorg. Chem. 2011, 16, 195-208.
 
12. “Interactions of Metal Complexes with G-Quadruplex DNA” Georgiades, S. N.; Abd-Karim, N. H.; Suntharalingam, K.; Vilar, R. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 4020-4034.
 
13. “Interactions of Metal Complexes with Nucleic Acids” Georgiades, S. N.; Vilar, R. Ann. Rep. Prog. Chem. A: Inorg. Chem. 2010106, 481-503.
 
14. “FOXO3a is Broadly Neuroprotective In Vitro and In Vivo Against Insults Implicated in Motor Neuron Diseases” Mojsilovic-Petrovic, J.; Nedelsky, N.; Boccitto, M.; Mano, I.; Georgiades, S. N.; Zhou, W.; Liu, Y.; Neve, R. L.; Taylor, J. P.; Driscoll, M.; Clardy, J.; Merry, D.; Kalb, R. G. J. Neurosci. 2009, 29, 8236-8247.
 
15. “Synthetic Libraries of Tyrosine-Derived Bacterial Metabolites” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 3117-3121.
 
16. “Preparation of a Psammaplysene-Based Library” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Org. Lett. 2006, 8, 4251-4254.
 
17. “Total Synthesis of Psammaplysenes A and B, Naturally Occurring Inhibitors of FOXO1a Nuclear Export” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Org. Lett. 2005, 7, 4091-4094.
 
18. “Synthesis and Characterization of Double-Hydrophilic Model Networks Based on Cross-Linked Star Polymers of Poly(Ethylene Glycol) Methacrylate and Methacrylic Acid” Georgiades, S. N.; Vamvakaki, M.; Patrickios, C. S. Macromolecules 2002, 35, 4903-4911.

Profile Information

Assistant Professor, University of Cyprus (July 2018-). 
 
Lecturer, University of Cyprus (Aug. 2011-Jun. 2018).
 
Lecturer in Pharmacy and Chemistry, Kingston University, Kingston Upon Thames, UK (Aug. 2010-Jul. 2011).
 
Postdoctoral Research Associate in Chemical Biology, Imperial College, London, UK (Nov. 2007-Jul. 2010).
 
Postdoctoral Research Associate in Synthetic Organic Chemistry, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA (Sep. 2006-Oct. 2007).
 
Ph.D. in Organic Chemistry/Chemical Biology, Harvard University, Cambridge, MΑ, USA (Jan. 2003-Jun. 2006).
 
Full-time Ph.D. Student in Organic Chemistry, Cornell University, Ithaca, NΥ, USA (Sep. 2001-Dec. 2002, Ph.D. completed at Harvard University).
 
B.Sc. in Chemistry, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus (Sep. 1997-Jul. 2001).
 
-
Our research interests encompass the areas of Synthetic, Bioorganic and Medicinal Chemistry. In particular, we are looking into novel and efficient ways for synthetically accessing biologically active small molecules (including natural products), which can be elaborated into therapeutics or chemical probes for the study of biological systems.
 
One area of focus is the synthesis and investigation of compounds with the potential to act as spatial and temporal modulators of critical cellular signal transduction pathways, for example the PI3K/PTEN/Akt/FOXO pathway, which provide promise for development of anti-cancer, anti-diabetic or neuroprotective therapies.
 
Another research domain is the development of new chemical agents that act as stabilizers of DNA G-quadruplexes in human guanine-rich single-stranded DNA sequences, such as the ones from the telomeres or some oncogene-promoter regions. In either case, quadruplex formation within the sequence has shown potential for inhibition of enzymes involved in the progression of cancer.
 
Various synthetic approaches are used in the lab to carry out our research activities, including conventional solution- and solid-phase synthesis, as well as dynamic and combinatorial methods.
 
-

1. "N-Directed Pd-Catalyzed Photoredox-Mediated C–H Arylation for Accessing Phenyl-Extended Analogues of Biginelli/Suzuki-Derived Ethyl 4-Methyl-2,6-Diphenyl-pyrimidine-5-Carboxylates" Georgiades, S. N.* (corresponding author); Nicolaou, P. G.; Panagiotou, N. Catalysts 202111, 1071, doi: 10.3390/catal11091071.

2. "Recent Developments in Small-Molecule Ligands of Medicinal Relevance for Harnessing the Anticancer Potential of G-Quadruplexes" Savva, L.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Molecules 2021, 26, 841, doi:10.3390/molecules26040841.

3. "A Novel Conjugate of Bis[((4-bromophenyl)amino)quinazoline], a EGFR-TK Ligand, with a Fluorescent Ru(II)-Bipyridine Complex Exhibits Specific Subcellular Localization in Mitochondria" Ilmi, R.; Tseriotou, E.; Stylianou, P.; Christou, Y. A.; Ttofi, I.; Dietis, N.; Pitris, C.; Odysseos, A. D.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Mol. Pharmaceutics 2019, 16, 4260-4273.

4. "Recent Advances in Carbazole Syntheses" Georgiades, S. N.* (corresponding author); Nicolaou P. G. Adv. Heterocyclic Chem. 2019, 129, 1-88.

5. "Investigation of 'Head-to-Tail'-Connected Oligoaryl N,O-Ligands as Recognition Motifs for Cancer-Relevant G-Quadruplexes" Rizeq, N.; Georgiades, S. N.* (corresponding author)Molecules 2017, 22, 2160, doi: 10.3390/molecules22122160.

6. “Linear and Branched Pyridyl-Oxazole Oligomers: Synthesis and Circular Dichroism Detectable Effect on c-Myc G-Quadruplex Helicity” Rizeq, N.; Georgiades, S. N.* (corresponding author) Eur. J. Org. Chem. 2016, 122-131.

7. “Synthesis of a ‘Propeller-Like’ Oligoheteroaryl with Alternating Pyridine and Oxazole Motifs” Georgiades, S. N.* (corresponding author); Rizeq, N. Synlett 2015, 26, 489-493.

8. "In situ polymerised polyamide 6/sepiolite nanocomposites: Effect of different interfaces" Bilotti, E.; Duquesne, E.; Deng, H.; Zhang, R.; Quero, F.; Georgiades, S. N.; Fischer, H. R.; Dubois, P.; Peijs, T. Eur. Polymer J. 2014, 56, 131-139.
 
9. “Pleckstrin Homology Domain-Mimicking Small Molecule Binds Phosphatidyl Inositol (4,5)-Biphosphate with High Affinity and Specificity” Mak, L. H.; Georgiades, S. N.; Rosivatz, E.; Mirabelli, M.; Vilar, R.; Woscholski, R. ACS Chem. Biol. 2011, 6, 1382-1390.
 
10. “Inhibition of Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) and Cyclin-Dependent Kinase 2 (Cdk2) by Platinum(II) Phenanthroline Complexes” Child, E. S.; Georgiades, S. N.; Rose, K. N.; Stafford, V. S.; Patel, C. B. K.; Steinke, J. H. G.; Mann, D. J.; Vilar, R. J. Chem. Biol. 2011, 4, 159-165.
 
11. “Identification of a Potent Activator of Akt Phosphorylation from a Novel Series of Phenolic, Picolinic, Pyridino and Hydroxamic Zinc(II) Complexes” Georgiades, S. N.; Mak, L. H.; Angurell, I.; Rosivatz, E.; Mohd Mustapa, M. F.; Polychroni, C.; Woscholski, R.; Vilar, R. J. Biol. Inorg. Chem. 2011, 16, 195-208.
 
12. “Interactions of Metal Complexes with G-Quadruplex DNA” Georgiades, S. N.; Abd-Karim, N. H.; Suntharalingam, K.; Vilar, R. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 4020-4034.
 
13. “Interactions of Metal Complexes with Nucleic Acids” Georgiades, S. N.; Vilar, R. Ann. Rep. Prog. Chem. A: Inorg. Chem. 2010106, 481-503.
 
14. “FOXO3a is Broadly Neuroprotective In Vitro and In Vivo Against Insults Implicated in Motor Neuron Diseases” Mojsilovic-Petrovic, J.; Nedelsky, N.; Boccitto, M.; Mano, I.; Georgiades, S. N.; Zhou, W.; Liu, Y.; Neve, R. L.; Taylor, J. P.; Driscoll, M.; Clardy, J.; Merry, D.; Kalb, R. G. J. Neurosci. 2009, 29, 8236-8247.
 
15. “Synthetic Libraries of Tyrosine-Derived Bacterial Metabolites” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 3117-3121.
 
16. “Preparation of a Psammaplysene-Based Library” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Org. Lett. 2006, 8, 4251-4254.
 
17. “Total Synthesis of Psammaplysenes A and B, Naturally Occurring Inhibitors of FOXO1a Nuclear Export” Georgiades, S. N.; Clardy, J. Org. Lett. 2005, 7, 4091-4094.
 
18. “Synthesis and Characterization of Double-Hydrophilic Model Networks Based on Cross-Linked Star Polymers of Poly(Ethylene Glycol) Methacrylate and Methacrylic Acid” Georgiades, S. N.; Vamvakaki, M.; Patrickios, C. S. Macromolecules 2002, 35, 4903-4911.