ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΔΡΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΛΔΡΑΜΊΔΟΥ ΑΘΗΝΆ
VALDRAMIDOU ATHINA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892028
22895066
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διδακτική της Λογοτεχνίας, Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία Λογοτεχνίας και Μετάφραση του ίδιου Πανεπιστημίου (2002). Για δύο χρόνια (1992-1994) εργάστηκε ως συντάκτρια στο Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669) του Ε. Κριαρά και ως θεωρήτρια στο Νέο Ελληνικό Λεξικό του ίδιου (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995). Από το 1996 μέχρι και το 1998 εργάστηκε ως διορθώτρια-επιμελήτρια στο τμήμα εκδόσεων και δημοσίων σχέσεων του Kρατικού Θεάτρου Bορείου Eλλάδος, ενώ για δύο χρόνια (2001-2003) εργάστηκε στο τμήμα καταλογογράφησης ξένων βιβλίων της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Κέιμπριτζ. Από το 2003 μέχρι και το 2009 υπήρξε συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος M. Tριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. για την προετοιμασία της β΄ βελτιωμένης έκδοσης του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής. Έχει διδάξει ελληνικά για ξένους στα προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού του Ινστιτούτου Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1999-2001) και στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. (2003-2004).
 
Από τον Ιανουάριο του 2005 διδάσκει στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στο ΣΕΓ έχει διδάξει ελληνικά σε ξένους σε όλα σχεδόν τα επίπεδα τόσο σε εντατικά όσο και σε μη εντατικά τμήματα και στα ετήσια, εξαμηνιαία και θερινά προγράμματα του Σχολείου. Εκτός από τα διδακτικά της καθήκοντα, έχει οργανώσει και διδάξει σεμινάρια επαγγελματικής γραπτής επικοινωνίας σε διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κύπρου (ακαδ. έτη 2009-2010 και 2012-2013), έχει διδάξει taster courses ελληνικών σε διοικητικούς υπαλλήλους ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Erasmus Staff Week (Απρίλιος - Μάιος 2014, Ιούνιος 2015, 2016, 2017, 2018), έχει εκπονήσει διαδικτυακά μαθήματα για το επίπεδο Β2 της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Campus Europae (Hook Up! Language Learning Gateway) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για το εξ αποστάσεως διαδικτυακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας (για απόδημους)» - επίπεδα Β1 και Β2 (2018). Από τον Φεβρουάριο του 2020 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτρια, συντάκτρια αναλυτικών προγραμμάτων και επιμορφώτρια καθηγητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής σε Πρόσφυγες και Υπηκόους Τρίτων Χωρών με καθεστώς επικουρικής προστασίας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική ξένων γλωσσών - Ηλεκτρονική μάθηση - Blended learning - Εκπαίδευση ενηλίκων - Λεξικογραφία - Θεωρία λογοτεχνίας και μετάφραση
Εμμανουήλ Κριαρά, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669), τόμος ΙΓ΄, Θεσσαλονίκη 1994. [σύνταξη λημμάτων].
Εμμανουήλ Κριαρά, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669), τόμος ΙΔ΄, Θεσσαλονίκη 1997. [σύνταξη λημμάτων].
Raman Selden (επιμ.), Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας ? 8, Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 2004 [μετάφραση της «Εισαγωγής» και των κεφαλαίων 9: «Ερμηνευτική», 10: «Φαινομενολογία» και 11: «Θεωρία της πρόσληψης: η Σχολή της Κωνσταντίας»].
Αθηνά Βαλδραμίδου - Μαρία Πολυχρονά, «Κερδίζοντας στα ελληνικά: η λειτουργία των παιχνιδιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» στο: Languages for Intercultural Dialogue, Πρακτικά του συνεδρίου «Γλώσσες και Διαπολιτισμικός Διάλογος», Λευκωσία, 7-9 Νοεμβρίου 2008, eds. J. Burston et al., European Parliament Office and Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus, Nicosia 2008.Ελληνικά Β2: κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Hook up! Language Learning Gateway του Campus Europae.
Ελληνικά Β2: κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Hook up! Language Learning Gateway του Campus Europae. http://languagelearning.campuseuropae.org/

Profile Information

Graduated in 1992 from the Department of Literature, Aristotle University of Thessaloniki, where she specialized in Medieval and Modern Greek Literature. In 2002 she completed her MPhil in Comparative Literature, Theory of Literature and Translation at the same University. For two years (1992-1994) she was member of the main editorial team of E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669) and proof-reader of E. Kriaras, New Greek Dictionary, Athens: Ekdotiki Athinon, 1995. From 1996 to 1998 she worked at the Public Relations Department of the National Theatre of Northern Greece. For two years (2001-2003) she worked as a library assistant/cataloguer of German, French and Spanish material at Cambridge University Library, U.K. From 2003 to 2009 she worked as a part-time lexicographer of the Institute for Modern Greek Studies–Manolis Triandafyllidis Foundation for the second revised edition of the Dictionary of Modern Greek. She taught Greek as a foreign language at the programmes for Greek language and Culture of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki (1999-2001) and at the School of Modern Greek of the Aristotle University (2003-2004).
 
Since January 2005 she teaches Greek at the School of Modern Greek of the University of Cyprus. During her appointment she has taught Greek to foreigners at all levels, intensive and non-intensive programmes, in Fall, Winter, Spring and Summer semesters. Apart from her teaching duties, she has organised and taught seminars on professional written communication addressed to members of administrative staff of the University of Cyprus (academic years 2009-2010 and 2012-2013), she has taught Greek taster courses to administrative staff of European Universities in the framework of the Erasmus Staff Week (April-Nay 2014, June 2015, 2016, 2017, 2018), she has produced online teaching material at B1 and B2 levels of Greek as a Foreign Language for the European Programme Campus Europae (Hook up! Language Learning Gateway), as well as for the Distance Greek language programme for Greek and Cypriot expatriates of the Open University of Cyprus (2018). Since February 2019, she has been working as a scientific associate in the Greek Language Learning Programme of the Cyprus Labour Institute (INEK-PEO) in collaboration with the University of Cyprus (production of syllabus and teaching material, teacher training, assistance and assessment).
Contemporary trends in language teaching - E-learning - Blended learning - Adult education - Lexicography - Literary Theory and Translation
E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669), vol. xiii, Thessaloniki 1994. [compilation of entries, in Greek]
 
E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669), vol. xiv, Thessaloniki 1997. [compilation of entries, in Greek]
 
Raman Selden (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism, volume 8, From Formalism to Poststructuralism, Institute of Modern Greek Studies [M. Triandafyllidis Foundation], Thessaloniki 2004. [translation into Greek of the “Introduction” and chapters 9: “Hermeneutics”, 10: “Phenomenology”, 11: “Reception theory: School of Constance”]
 
Athina Valdramidou - Maria Polychrona, “Κερδίζοντας στα ελληνικά: η λειτουργία των παιχνιδιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας" (Winning in Greek: the Function of Games in Teaching Greek as a Foreign Language) in: Languages for Intercultural Dialogue, Conference papers “Languages and Intercultural Dialogue”, Nicosia, November 7-9 2008, eds. J. Burston et al., European Parliament Office and Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus, Nicosia 2008.
 
Greek B2: a Greek online multimedia course designed for the European programme Hook up! Language Learning Gateway of the Campus Europae. http://languagelearning.campuseuropae.org/