ΕΦΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΦΗ
LAMPROU EFI
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of French and European Studies
Athena
12, Aglantzias Ave.
AT 207
+357 22.89.43.77
+357 22.89.43.87
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992-1996). Mεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Γλώσσας στο Universite Paris ΧIII – Laboratoire de Linguistique Informatique (D.E.A. 1997, Doctorat 2004). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην εκπόνηση ηλεκτρονικών λεξικών στα ελληνικά και γαλλικά και στην αυτοματοποίηση της γαλλικής γλώσσας με στόχο την αυτόματη μετάφραση στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή μονόγλωσσου ελληνικού λεξικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται : στη γλωσσολογική προσέγγιση και περιγραφή της γλώσσας με στόχο την αυτόματη μετάφραση, στην πολυσημία, στις παγιωμένες εκφράσεις, στα γλωσσολογικά προβλήματα της πρακτικής της μετάφρασης, στη διδασκαλία του λεξιλογίου της γαλλικής και ελληνικής ως ξένες γλώσσες.
1. Συμμετοχή σε Συλλογικούς ΤόμουςΓαβριηλίδου, M., Λαμπροπούλου, Π., & Αγγελάκος, K., (έκδ.) (2008), Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008. 2. Βιβλία (επιμέλεια)Λάμπρου, Ε., Φλώρος, Γ., (επιμ.) (2009), Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα,(υπό δημοσίευση). Baider, F., Burston, M., Lamprou, E., (eds) (2009), La Marque en lexicographie. Etats des lieux et voies d’avenir, Limoges Lambert Lucas [Λεξικογραφία και χρηστικά σημάδια. Καταγραφή της παρούσας κατάστασης και προοπτικές για το μέλλον] (υπό δημοσίευση).3.Άρθρα σε διεθνή περιοδικάLamprou, E., & Catena, A., (2009), « Les predicats d’affect dans des dictionnaires monolingues coordonnes espagnol/ grec/francais », LIDIL, Revue de linguistique et de didactique des langues, Universite Stendhal de Grenoble, Grenoble, Ellug (υπό δημοσίευση).Baider, F. & Lamprou, E., (2007), « La traduction du non-traduit dans la publicite a Chypre. Quels enjeux culturels, quels procedes cognitifs ? », Meta, vol. 52, no 1, Montreal, Les presses universitaires de Montreal, pp. 93-107 .4. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κρίσης Lamprou, E., & Valetopoulos, F., (2009), « Evaluation des besoins langagiers des apprenants chypriotes hellenophones en francais langue etrangere. In Proceedings Languages for Intercultural dialogue, Colloque International, Universite de Chypre, Nicosie, 7-9 novembre 2008 (υπό δημοσίευση).Baider, F., & Lamprou, E., (2009), « Alternance de code a Chypre : faux contacts ou multilinguisme ». Colloque International de la SILF, Universite de Chypre, 17-21 octobre 2006 (υπό δημοσίευση).Lamprou, E., (2003), « Vers une classe semantique de noms predicatifs en grec et en francais : Reciprocite », 5e Colloque international de linguistique grecque. Universite Paris V-Sorbonne. Paris, L’Harmattan, pp. 120-124. Lamprou, E., (2001), « Les verbes supports pour les noms predicatifs de perception en grec ». Studies in Greek Linguistics, Thessalonique, Kyriakides, pp. 82-93. Lamprou, E., (2000), « La diversite semantique des verbes supports », Studies in Greek Linguistics, Thessalonique, Kyriakides, pp. 121-132.5. Μεταφράσεις και άλλες δημοσιεύσειςGeorgallides, A., (2007), Colours accross colours, Royaume Uni, The Cromwell Press. Ποιητική Συλλογή μεταφρασμένη σε οκτώ γλώσσες (σ. 33). Η μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά είναι δική μου. Φλώρος, Γ., & Λάμπρου, Ε., (2009), « Αντί προλόγου : Η Διδακτική της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο : Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές » στο Λάμπρου, Ε. & Φλώρος Γ., (επιμ.), Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (υπό έκδοση).

Profile Information

Laboratory for Computational linguistics (D.E.A. 1997, Doctorat 2004). She has participated in various research programmes at the Laboratory of Computational linguistics aiming at the elaboration of electronic dictionaries in French and Greek and the automatization of the French language leading to automatic translation. She has also participated as a lexicographer in a project concerning the creation of a Greek dictionary for the Pedagogical Institute. Her research interests focus on: the linguistic approach and description of a language leading to automatic translation, polysemy, linguistic problems related to translation, idiomatic expressions, the teaching of the vocabularies of French and Greek as foreign languages.
• Interface syntaxe-lexique-semantique.• Lexicologie (dans une perspective de traitement automatique).• Ses applications en traduction automatique ou humaine et en FLE.• Semantique lexicale descriptive.• Description linguistique destinee a la traduction automatique et au traitement automatique—dictionnaires electroniques coordonnes, classes d’objets.
1. Contribution a des ouvrages collectifsGavrilidou, M., Lampropoulou, P., & Aggelakos, K. (dir.) (2008), Dictionnaire du grec moderne. Athenes, Maison d’edition Metechmio et ΟEDV. Participation a l’equipe de redaction (v. Annexes).2. Direction d’ouvrages collectifsLamprou, E. & Floros, G. (sous contrat, prevu en 2009), Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, [La Didactique de la traduction dans l’espace hellenophone. Nouvelles tendances et perspectives, Athenes, Ellinika Grammata,].Baider, F., Burston, M., & Lamprou, E., (dir.) (sous presse, 2009), La Marque en lexicographie. Etats des lieux et voies d’avenir, Limoges, Lambert Lucas.3. Articles dans des revues internationales (apres selection)Lamprou, E., & Catena, A., (sous presse, 2009), « Les predicats d’affect dans des dictionnaires monolingues coordonnes espagnol/ grec/francais ». LIDIL, Revue de linguistique et de didactique des langues, Universite Stendhal de Grenoble, Grenoble, Ellug.Baider, F., & Lamprou, E., (2007), « La traduction du non-traduit dans la publicite a Chypre. Quels enjeux culturels, quels procedes cognitifs ? », Meta, vol. 52, no 1, Montreal, Les Presses universitaires de Montreal, pp. 93-107.4. Articles dans des actes de colloques avec comite de lecture Lamprou, E., & Valetopoulos, F., (a paraitre en 2009), « Evaluation des besoins langagiers des apprenants chypriotes hellenophones en francais langue etrangere ». In Proceedings of the Languages for Intercultural dialogue Conference [Actes du Colloque International Languages for Intercultural dialogue Conference].Universite de Chypre, Nicosie, 7-9 novembre 2008.Baider, F., & Lamprou, E., (a paraitre en 2009). « Alternance de code a Chypre : faux contacts ou multilinguisme ? », Colloque International de la Societe Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF), Universite de Chypre, 17-21 octobre 2006.Lamprou, E., (2003), « Vers une classe semantique de noms predicatifs en grec et en francais : Reciprocite », 5e Colloque international de linguistique grecque, Universite Paris V-Sorbonne, Paris, L’Harmattan, pp. 120-124.Lamprou, E., (2001), « Les verbes supports pour les noms predicatifs de perception en grec ». Studies in Greek Linguistics, Thessalonique, Kyriakides, pp. 82-93.Lamprou, E., (2000), « La diversite semantique des verbes supports ». Studies in Greek Linguistics, Thessalonique, Kyriakides, pp. 121-132.5. Traductions et autres publicationsGeorgallides, A., (2007), Colours accross colours, Royaume-Uni, The Cromwell Press. Collection poetique traduite en 8 langues (p. 33). Traduction du grec vers le francais.Floros, G. & Lamprou, E. (prevu en 2009), « En guise d’introduction. La didactique de la traduction dans le milieu hellenophone. Nouvelles tendances et perspectives », In Lamprou, E. & Floros, G. (sous contrat, prevu en 2009). Η Διδακτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα [La Didactique de la traduction dans l’espace hellenophone. Nouvelles tendances et perspectives, Athenes, Ellinika Grammata,].