ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
LOUKIDIS DIMITRIOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Civil and Environmental Engineering
Green Park
91, Aglantzias Ave.
105
+357 22892192
+357 22895080
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δημήτρης Λουκίδης αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούλιο του 1999. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε γεωτεχνικά στο Purdue University, από όπου έλαβε πτυχίο MSCE (Δεκέμβριος 2000) και PhD (Μάιος 2006). Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στη καταστατική προσομοίωση άμμων και την εφαρμογή της στη μηχανική των θεμελιώσεων. Μετά την περάτωση των μεταπτυχιακών του σπουδών, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Purdue University (2006-2008). Τον Ιανουάριο 2009, έγινε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 
θεμελιώσεις, διογκώσιμα εδάφη, ευστάθεια πρανών, υπολογιστική γεωμηχανική, καταστατική προσομοίωση, σεισμική γεωτεχνική μηχανική
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2008). “Analysis of the shaft resistance of non-displacement piles in sand.” Geotechnique, Vol. 58, No. 4, pp. 283-296.
 
Loukidis, D., Chakraborty, T. & Salgado, R. (2008). “Bearing capacity of strip footings on purely frictional soil under eccentric and inclined loads.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, No. 6, pp. 768-787.
 
Loukidis, D., Bouckovalas, G. D., Papadimitriou, A. (2009). “Analysis of fault rupture propagation through uniform soil cover.” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, pp. 1389-1404.
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2011). “Effect of relative density and stress level on the bearing capacity of footings on sand.” Geotechnique, Vol. 61, No. 2, pp. 107-119.
 
Loukidis, D. & Salgado, R. (2012). “Active pressure on gravity walls supporting purely frictional soils.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 49, No. 1, pp. 78-97.
 
Vavourakis, V., Loukidis, D., Charmpis, D. C. & Papanastasiou, P. (2013). “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems.” Finite Element Analysis and Design, Vol. 77, pp. 1-15.
 
Salgado, R., Loukidis, D. Abou-Jaoude, G. & Zhang, Y. (2015). “The role of soil stiffness non-linearity in 1D pile driving simulations.” Géotechnique, Vol. 65, pp. 169-187.
 
Loukidis, D. and Tamiolakis, G-P (2017). “Spatial distribution of Winkler spring stiffness for rectangular mat foundation analysis.” Engineering Structures, 153, 443-459.
 
Lazarou, G., Loukidis, D. & Bardanis, M. (2018). “Moisture migration under mat foundations in Nicosia marl”. Geotechnical and Geological Engineering, 37(3), 1585-1608.

Profile Information

Dimitrios Loukidis received his Diploma in Civil Engineering from the National Technical University of Athens (NTUA) in July 1999. Upon completion of his undergraduate degree, he pursued graduate studies at Purdue University in the area of geotechnical engineering, where he received his MSCE degree (December 2000) and PhD degree (May 2006). His PhD dissertation was about constitutive modeling of sands and its application to foundation engineering. After completion of his studies, he worked as a post-doctoral research associate at Purdue University (2006-2008). In January of 2009, he joined the faculty of Civil and Environmental Engineering Department of the University of Cyprus.
 
 
foundation engineering, expansive soils, slope stability, computational geomechanics, constitutive modeling, geotechnical earthquake engineering

Loukidis, D. & Salgado, R. (2008). “Analysis of the shaft resistance of non-displacement piles in sand.” Geotechnique, Vol. 58, No. 4, pp. 283-296.

Loukidis, D., Chakraborty, T. & Salgado, R. (2008). “Bearing capacity of strip footings on purely frictional soil under eccentric and inclined loads.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, No. 6, pp. 768-787.

Loukidis, D., Bouckovalas, G. D., Papadimitriou, A. (2009). “Analysis of fault rupture propagation through uniform soil cover.” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, pp. 1389-1404.

Loukidis, D. & Salgado, R. (2011). “Effect of relative density and stress level on the bearing capacity of footings on sand.” Geotechnique, Vol. 61, No. 2, pp. 107-119.

Loukidis, D. & Salgado, R. (2012). “Active pressure on gravity walls supporting purely frictional soils.” Canadian Geotechnical Journal, Vol. 49, No. 1, pp. 78-97.

Vavourakis, V., Loukidis, D., Charmpis, D. C. & Papanastasiou, P. (2013). “A robust finite element approach for large deformation elastoplastic plane-strain problems.” Finite Element Analysis and Design, Vol. 77, pp. 1-15.

Salgado, R., Loukidis, D. Abou-Jaoude, G. & Zhang, Y. (2015). “The role of soil stiffness non-linearity in 1D pile driving simulations.” Géotechnique, Vol. 65, pp. 169-187.

Loukidis, D. and Tamiolakis, G-P (2017). “Spatial distribution of Winkler spring stiffness for rectangular mat foundation analysis.” Engineering Structures, 153, 443-459.
 
Lazarou, G., Loukidis, D. & Bardanis, M. (2018). “Moisture migration under mat foundations in Nicosia marl”. Geotechnical and Geological Engineering, 37(3), 1585-1608.