ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
TSAKAS NIKOLAOS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
116
(+357) 2289 3688
-
sites.google.com/site/nikolastsakas/

Προσωπικό Προφίλ

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2004-09), στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάλυση (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11) και εκπόνισε διδακτορική διατριβή με θέμα τη μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Εργάστηκε για ένα χρόνο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σιγκαπούρη (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) και από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του UCY LExEcon, του Εργαστηρίου Πειραματικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. . 

Διδασκαλία:

ΟΙΚ223 - Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 

ΟΙΚ301 - Θέματα Μικροοικονομικών

ΟΙΚ651 - Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

ΟΙΚ312 - Βιομηχανική Οργάνωση

ΟΙΚ362 - Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων

Βιογραφικό Σημείωμα

Η έρευνα του εκτείνεται κυρίως στα πεδία της Μικροοικονομικής Θεωρίας, της Θεωρίας Παιγνίων και μίας σειράς εφαρμογών αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών δικτύων. Τα ερευνητικά του εργαλεία περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση θεωρητικών υποδειγμάτων, όσο και εργαστηριακών πειραμάτων.

Αυτή την περίοδο, ασχολείται κυρίως με προβλήματα σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία (strategic communication) και με διαδικασίες σχηματισμού απόψεων (opinion formation) υπό κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Τομείς Έρευνας:

  • Μικροοικονομική Θεωρία
  • Θεωρία Παιγνίων
  • Κοινωνικά Δίκτυα
  • Πειραματικά Οικονομικά
  • Βιομηχανική Οργάνωση.

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435

Profile Information

Studied in the Engineering School of University of Patras (Civil Engineering Department, 2004-09) and then moved to Madrid, Spain for postgraduate studies in Economic Analysis (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11), where he also completed his PhD thesis that focused on the study and analysis of social networks (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Subsequently, worked for one year as Postdoctoral Reseacrh Fellow in Singapore (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) and since 2015 he has been a faculty member at the Department of Economics at University of Cyprus.

He is a founding member of UCY LExEcon, the Laboratory for Experimental Economics at the University of Cyprus.

Teaching:

ECO223 - Mathematics for Economics II

ECO301 - Topics in Microeconomics

ECO651 - Microeconomic Analysis II

ECO312 - Industrial Organization

ECO362 - Structure and Strategy of Firms

Curriculum Vitae

His research spans across microeconomic theory, game theory and a broad range of their applications, with a special focus on the study of social and economic networks. His work often combines theoretical modeling with lab experiments.

Currently, he is particularly interested in problems related to strategic communication and to processes of opinion formation under social interactions.

Research Fields:

  • Microeconomic Theory
  • Game Theory
  • Social and Economic Networks
  • Experimental Economics
  • Industrial Organization

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435