ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
MOUTSIOU THEODORA
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of History and Archaeology
Archaeological Research Unit
12, Gladstonos str.
-
+357 22893573
-
ucy.academia.edu/TheodoraMoutsiou

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα εξάμηνο στο University of Sheffield ως φοιτήτρια Erasmus (1998-2003). Μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Southampton (MA στην Αρχαιολογία της Ανθρώπινης Καταγωγής, 2005) και στο Royal Holloway, University of London (PhD στην Παλαιολιθική Αρχαιολογία, 2011). Έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, Αφρική, Βουλγαρία και Κύπρο και ως research assistant σε διάφορα ιδρύματα όπως το Royal Holloway, Institute of Archaeology και The Natural History Museum, London. Από το Σεπτέμβιο του 2015 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με υποτροφία της Ευρωπαικής Ένωσης της δράσης Marie Skłodowska-Curie (HORIZON 2020) ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehitoric Mediterranean Seascapes» (PRENET). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: Παλαιολιθική αρχαιολογία, καταγωγή του ανθρώπου, μετακίνηση και επιλογή λίθινων πρώτων υλών, οψιανός, εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και νοημοσύνης, επιστήμη του Τεταρτογενούς, επικοισμός των νησιών.

 

Ερευνητικά Προγράμματα και Συνεργασίες

PRENET Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehistoric Mediterranean Seascapes. A Marie Proposal Number SEP-210192892. Call: H2020-MSCA-IF-2014 (2015-2017)

Ειδική Ερευνήτρια αυτού του Marie Curie Individual Fellowship ερευνητικού έργου. Σκοπός της προγράμματος είναι να μελετηθεί το γεωγραφικό εύρος, οι κατευθύνσεις  και η ένταση των κοινωνικών επαφών των κατοίκων της Ανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο την Κύπρο, κατά την πρώιμη αρχαιότητα. Στόχος της έρευνας, που θα χρησιμοποιήσει τις πιο σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους για την ανάλυση πρώτων υλών σε χρήση στην προϊστορική Κύπρο είναι να διαφανεί πως, αντίθετα με τις επικρατούσες θεωρίες, η Μεσόγειος δεν ήταν εμπόδιο στην επικοινωνία των ανθρώπων αλλά μάλλον συνδετικός κρίκος, ειδικά όταν επρόκειτο για την ανταλλαγή σπάνιων πρώτων υλών.

 

ΣΝΑΠ: Το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα της Στελίδας, Νάξος (2013-σήμερα)

Ειδκή Ερευνήτρια στο γεο-αρχαιολογικό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση του Δρ. Tristan Carter του McMaster University με άδεια από την Εφορεία Κυκλαδικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπό την αιγίδα του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα (CIG). Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: α) ο χαρακτηρισμός και η χρονολόγηση της προιστορικής χρήσης του πυριτόλιθου του λόφου της Στελίδας και, β) η συνεισφορά στη ως τώρα γνώση μας της πρωιμότερης προιστορίας των Κυκλάδων, ειδικά στο γενικότερο πλαίσιο των πρόσφατων ανακαλύψεων της Παλαιολιθικής δράσης στο Αιγαίο. https://stelida.mcmaster.ca/

 

Lucy to Language: The Archaeology of the Social Brain (2005-2010)

Διδακτορική Φοιτήτρια στο ανωτέρω ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Βρετανική Ακαδημία (προς τιμήν των εκατό χρόνων από τη δημιουργία της) και υπό τη διεύθηνση των καθηγητών R.I.M. Dunbar FBA, Professor C.S. Gamble FBA, Professor J.A.J. Gowlett. Το πρόγραμμα είχε ως κύριο στόχο να ερευνήσει πώς το πρώιμο ανθρώπινο μυαλό εξελίχθηκε από τις πιθηκοειδείς απαρχές του περί τα 5 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα στο μοντέρνο άνθρωπο υπεύθυνο για τα επιτεύγματα της «Επανάστασης της Ανώτερης Παλαιολιθικής» γύρω στα 50,000 χρόνια από σήμερα και την τελική του έκφραση στις δραματικές κοινςνικές και οικονιμικές αλλαγές των τελευταίων 10,000 ετών, με σκοπό να δώσει απαντήσεις στο τί είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Η συνεισφορά της Δώρας στο πρόγραμμα ήταν η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «The Obsidian Evidence for the Scale of Social Life during the Palaeolithic» (Ενδείξεις για την κλίμακα της κοινωνικής ζωής κατά την Παλαιολιθική από την χρήση του οψιανού. http://www.britac.ac.uk/lucy/index.cfm

Moutsiou, Th., 2014. ‘The obsidian evidence for the scale of social life during the Palaeolithic’. Archaeopress, BAR-IS 2613.

 

Pearce, E. & Moutsiou, Th., 2014. ‘Using obsidian transfer distances to explore social network maintenance in late Pleistocene hunter-gatherers’, Journal of Anthropological Archaeology 36, 12-20.

 

Carter, T., Contreras, D.A., Mihailovic, D.D., Moutsiou, T., Skarpelis, N. & Doyle, S., 2014. The Stélida Naxos Archaeological Project: New Data on the Mesolithic and Middle Palaeolithic Cyclades, Antiquity, Project Gallery 341. http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/carter341

 

Moutsiou, Th., 2012. ‘Changing scales of obsidian movement and social networking’. In Ruebens, K. et al. (eds) Unravelling the Palaeolithic: ten years of research at the Centre for the Archaeology of Human Origins (CAHO, University of Southampton), University of Southampton Series in Archaeology No. 8, 85-96.

 

Gamble, C. & Moutsiou, Th., 2011. ‘The time revolution of 1859 and the stratification of the Primeval mind’, Notes & Records of the Royal Society (Notes Rec. R. Soc. 65, 43-63).

Profile Information

Undergraduate studies in the Department of History and Archaeology at Aristotle University of Thessaloniki with a six-month Erasmus scholarship at the University of Sheffield (1998-2003). Postgrdaute studies at the University of Southampton (MA in the Archaeology of Human Origins, 2005) and Royal Holloway, University of London (PhD in Palaeolithic Archaeology, 2011). She has participated in multiple fieldwork projects in Greece, Africa, Bulgaria and Cyprus and has worked as research assistant in several international institutions including Royal Holloway, the Institute of Archaeology, UCL and The Natural History Museum, London.  In September 2015 she joined the Archaeological Research Unit team of the University of Cyprus as a Marie Skłodowska-Curie Fellow (Horizon 2020) to work as a post-doctorate researcher at the project entitled «Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehitoric Mediterranean Seascapes» (PRENET).

Her research interests include: Palaeolithic archaeology, human origins, raw material movement and selectivity, obsidian, human cognitive and behavioural evolution, Quaternary science, island colonisation

 

Research Projects

PRENET Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehistoric Mediterranean Seascapes. A Marie Proposal Number SEP-210192892. Call: H2020-MSCA-IF-2014 (2015-2017)

Experienced Researcher of this Marie Curie Individual Fellowship project. The aim of the project is to investigate the geographical extent, directionality and intensity of social communication in the early prehistory of the Eastern Mediterranean seascape and the cognitive/behavioural factors behind the observed patterns. The specific scientific objectives of the proposal are: 1) the investigation of social interactions in Eastern Mediterranean through the examination of raw material movement in early prehistoric Cyprus, and 2) the determination of cognitive/behavioural elements behind our ancestors’ choices of specific raw materials, through the study of raw material selectivity.

 

SNAP: The Stélida Naxos Archaeological Project (2013-present)

Experienced Researcher at the geo-archaeological project directed by Dr. Tristan Carter of McMaster University with permission from the Ephorate of Antiquities of Cyclades of the Hellenic Republic’s Ministry of Culture and Sports and under the auspices of the Canadian Institute in Greece (CIG).  The main aims of the project are: a) to characterise and date the prehistoric exploitation of the Stélida hill chert and, b) to make a significant contribution to our knowledge of the earlier prehistoric Cyclades, especially in the broader context of other recent discoveries of Palaeolithic activity on the Aegean Basin. https://stelida.mcmaster.ca/

 

Lucy to Language: The Archaeology of the Social Brain (2005-2010)

Post-graduate (PhD) Student at the British Academy Centenary Research Project directed by Professor R.I.M. Dunbar FBA, Professor C.S. Gamble FBA and Professor J.A.J. Gowlett. The project aimed to explore how the early hominid brain evolved from its essentially apelike beginnings among the earliest australopithecines (circa 5 million years ago) to the modern human potential of the “Upper Palaeolithic Revolution” (circa 50,000 years ago) and its final expression in the dramatic social and economic changes of the last 10,000 years in order to answer what makes us human. Dora’s contribution was her PhD thesis entitled “The Obsidian Evidence for the Scale of Social Life during the Palaeolithic”. http://www.britac.ac.uk/lucy/index.cfm

Moutsiou, Th., 2014. ‘The obsidian evidence for the scale of social life during the Palaeolithic’. Archaeopress, BAR-IS 2613.

 

Pearce, E. & Moutsiou, Th., 2014. ‘Using obsidian transfer distances to explore social network maintenance in late Pleistocene hunter-gatherers’, Journal of Anthropological Archaeology 36, 12-20.

 

Carter, T., Contreras, D.A., Mihailovic, D.D., Moutsiou, T., Skarpelis, N. & Doyle, S., 2014. The Stélida Naxos Archaeological Project: New Data on the Mesolithic and Middle Palaeolithic Cyclades, Antiquity, Project Gallery 341. http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/carter341

 

Moutsiou, Th., 2012. ‘Changing scales of obsidian movement and social networking’. In Ruebens, K. et al. (eds) Unravelling the Palaeolithic: ten years of research at the Centre for the Archaeology of Human Origins (CAHO, University of Southampton), University of Southampton Series in Archaeology No. 8, 85-96.

 

Gamble, C. & Moutsiou, Th., 2011. ‘The time revolution of 1859 and the stratification of the Primeval mind’, Notes & Records of the Royal Society (Notes Rec. R. Soc. 65, 43-63).