Κατάλογος Προσωπικού

ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ

AGAPIOU AGAPIOS
+357-22-895432
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Office B133 (Wing Ε)
Πανεπιστημιούπολη
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2019
Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2014
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Τομέας Ι, 2007-2014
Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα, 2002-2006
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάδα, 1996-2001
Χρήση και ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (ανθρωπογενών ή βιογενών)
Χαρτογράφηση των χημικών υπογραφών της ανθρώπινης παρουσίας που εκπέμπονται από τον εκπνεόμενο αέρα, ούρα, αίμα και άλλες βιολογικές εκκρίσεις
Μέτρηση της ποιότητας του αέρα σε κλειστούς ή/και ανοικτούς χώρους για έκθεση σε τοξικούς περιβαλλοντικούς ρύπους
Πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση διάφορων ασθενειών και μεταβολικών διαταραχών μέσω του συσχετισμού των πτητικών οργανικών ενώσεων με τα αντίστοιχα μεταβολικά μονοπάτια
Αποικοδόμηση της οργανικής ύλης για τοξικολογικές εφαρμογές
Ανάλυση του πτητικού προφίλ των τροφίμων και των ποτών
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος καυσίμων και φυσικού αερίου
1. Stylianou, M. Vyrides, I. Agapiou, A., “Oil biodesulfurization: A review of applied analytical techniques”, Journal of Chromatography B 1171 (2021) 122602.
2. Christodoulou, E. Agapiou, A. Omirou, M. Ioannides, I.M, “Profiling soil volatile organic compounds after N fertilization in a soil grown with Rosmarinus officinalis”, Applied Soil Ecology 164 (2021) 103934.
3. Petsas, C. Stylianou, M. Zorpas, A. Agapiou, A., “Measurements of local sources of particulates with a portable monitor along the coast of an Insular city”, Sustainability 13 (2021) 261.
4. Papaefstathiou, E. Stylianou, M. Andreou, C. Agapiou, A., “Breath analysis of smokers, non-smokers, and e-cigarette users”, Journal of Chromatography B 1160 (2020) 122349.
5. Agapiou, A. Vasileiou, A. Stylianou, M. Mikedi, K. Zorpas, A. “Waste aroma profile in the framework of food waste management through household composting“, Journal of Cleaner Production 257 (2020) 1203402.
6. Stylianou, M. Gavriel, I. Vogiatzakis, I.N. Zorpas, A. Agapiou, A., “Native plants for the remediation of abandoned sulphide mines in Cyprus: A preliminary assessment”, Journal of Environmental Management 274 (2020) 110531.
7. Stylianou, M. Montel, E. Dermentzis, K. Agapiou, A., “Electrochemical Treatment of Cattle Wastewater Samples”, Waste and Biomass Valorization 11 (2020) 5185–5196.
8. Stylianou, M. Christou, A. Dalias, P. Polycarpou, P. Michael, C. Agapiou, A. Papanastasiou, P. Fatta-Kassinos, D., “Physicochemical and structural characterization of biochar derived from the pyrolysis of biosolids, cattle manure and spent coffee grounds”, Journal of the Energy Institute 93(5) (2020) 2063-2073.
9. Krokou, A. Kokkinofta, R. Stylianou, M. Agapiou, A., “Decoding carob flavor aroma using HS–SPME–GC–MS and chemometrics”, European Food Research and Technology 246 (2020) 1419–1428
10. Papaefstathiou, E. Bezantakos, S. Stylianou, M. Biskos, G. Agapiou, A., “Comparison of particle size distributions and volatile organic compounds exhaled by e-cigarette and cigarette users”, Journal of Aerosol Science 141 (2020) 105487.
11. Kokkinofta, R. Yiannopoulos, S., Stylianou M., Agapiou, A., “Use of chemometrics for correlating carobs nutritional compositional values with geographic origin”, Metabolites 10 (2020) 62.
12. Kaikiti, K. Stylianou, M. Agapiou, A., “Use of biochar for the sorption of volatile organic compounds (VOCs) emitted from cattle manure”, Environmental Science and Pollution Research (2020)
13. Krokou, A. Stylianou, M. Agapiou, A., “Assessing the volatile profile of carob tree (Ceratonia siliqua L.)”, Environmental Science and Pollution Research 26:3 (2019) 5375–35376
14. Stergiopoulos, D. Dermentzis, K. Spanos, T. Agapiou, A. Stylianou, M., “Combined electrocoagulation/electrowinning process for recovery of metallic copper from electroplating effluents”, Journal of Engineering Science and Technology Review 12 (3) (2019) 1-4.
15. Constantinou, P., Louca-Christodoulou, D., Agapiou, A., “LC-ESI-MS/MS determination of oxyhalides (chlorate, perchlorate and bromate) in food and water samples, and chlorate on household water treatment devices along with perchlorate in plants”, Chemosphere 235 (2019) 757-766.
16. Christodoulou, E., Agapiou, A., Anastopoulos, I., Omirou, M., Ioannides, I.M., “The effects of different soil nutrient management schemes in nitrogen cycling”, Journal of Environmental Management (243) 2019 168-176.
17. Papaefstathiou, E., Stylianou, M., Agapiou, A., “Main and side stream effects of electronic cigarettes”, Journal of Environmental Management (238) 2019, 10-17.
18. Christou, C., Poulli, E., Yiannopoulos, S., Agapiou, A., “GC–MS analysis of D-pinitol in carob: Syrup and fruit (flesh and seed)”, Journal of Chromatography B (1116) 2019 60-64.
19. Begou, O., Deda, O., Agapiou, A., Taitzoglou, I., Gika, H., Theodoridis, G., “Urine and fecal samples targeted metabolomics of carobs treated rats”, Journal of Chromatography B (1114-1115) 2019 76-85.
20. Giannoukos, S., Agapiou, A., Brkić, B., Taylor, S., “Volatolomics: A broad area of experimentation”, Journal of Chromatography B (1105) 2019 136-147.
21. Krokou, A., Stylianou, M., Agapiou, A., “Assessing the volatile profile of carob tree (Ceratonia siliqua L.)”, Environmental Science and Pollution Research 26(35) (2019) 35365-35374.
22. Papaefstathiou, E., Agapiou, A., Giannopoulos, S., Kokkinofta, R., “Nutritional characterization of carobs and traditional carob products”, Food Science and Nutrition 6 (8) 2018 2151-2161.
23. A.T. Güntner, N.J. Pineau, P. Mochalski, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, S.E. Pratsinis, “Sniffing entrapped humans with sensor arrays”, Analytical Chemistry 90 (2018) 4940−4945.
24. M. Stylianou, A. Agapiou, M. Omirou, I. Vyrides, I.M. Ioannides, G. Maratheftis, D. Fasoula, “Converting environmental risks to benefits by using spent coffee grounds (SCG) as a valuable resource, Environmental Science and Pollution Research (25) 2018, 35776-35790.
25. S. Giannoukos, A. Agapiou, S. Taylor, “Advances in chemical sensing technologies for VOCs in breath for security/threat assessment, illicit drug detection, and human trafficking activity”, Journal of Breath Research 12 (2018) 027106.
26. P. Mochalski, H. Wiesenhofer, M. Allers, S. Zimmermann, A.T. Güntner, N.J. Pineau, W. Lederer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, V. Ruzsanyi, “Monitoring of selected skin- and breath-borne volatile organic compounds emitted from the human body using gas chromatography ion mobility spectrometry (GC-IMS)”, Journal of Chromatography B 1076 (2018) 29–34.
27. C. Christou, A. Agapiou, R. Kokkinofta, “Use of FTIR spectroscopy and chemometrics for the classification of carobs origin”, Journal of Advanced Research 10 (2018) 1–8.
28. M. Stylianou, V. Inglezakis, A. Agapiou, G. Itskos, A. Jetybayeva, M. Loizidou, “A comparative study on phyllosilicate and tectosillicate mineral structural properties”, Desalination and Water Treatment 112 (2018) 119-146.
29. X. Tsangari, X.D. Andrianou, A. Agapiou, P. Mochalski, K.C. Makris, "Spatial characteristics of urinary BTEX concentrations in the general population", Chemosphere 173 (2017) 261-266.
30. M.A. Stylianou, V.J. Inglezakis, M.D. Loizidou, A. Agapiou, G. Itskos, "Equilibrium ion exchange studies of Zn+2, Cr+3 and Mn+2 on natural bentonite", Desalination and Water Treatment 57 (2016) 27853–27863.
31. W. Filipiak , P. Mochalski , A. Filipiak, C. Ager, R. Cumeras, C.E. Davis , A. Agapiou, K. Unterkofler, J. Troppmair, "A compendium of volatile organic compounds (VOCs) released by human cell lines", Curr. Med. Chem. 23(20) (2016) 2112-31.
32. A. Agapiou, J.P. Vamvakari, A. Andrianopoulos, A. Pappa, "Volatile emissions during storing of green food waste under different aeration conditions", Environmental Science and Pollution Research 23(9) (2016) 8890-8901.
33. C. Kramer, P. Mochalski, K. Unterkofler, A. Agapiou, V. Ruzsanyi, K.R. Liedl, "Prediction of blood:air and fat:air partition coefficients of volatile organic compounds for the interpretation of data in breath gas analysis", Journal of Breath Research 10 (2016) 017103.
34. A. Anton, A. Agapiou, "Breath and sweat analysis as a tool for medical diagnostics", (2015) Proceedings of the 2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming Healthcare Through Innovations in Mobile and Wireless Technologies", MOBIHEALTH 2014, art. no. 7015958, pp. 250-253.
35. A. Agapiou, A. Amann, P. Mochalski, M. Statheropoulos, C.L.P Thomas, "Trace detection of endogenous human volatile organic compounds for search, rescue and emergency applications"", Trends in Analytical Chemistry 66 (2015) 158–175.
36. A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, L. McGregor, C. Spiliopoulou, M. Statheropoulos, Analysis of VOCs released from the decay of surrogate human models simulating victims of collapsed buildings by thermal desorption-comprehensive two-dimensional gas chromatography-time of flight mass spectrometry, Analytica Chimica Acta 883 (2015) 99–108.
37. M. Statheropoulos, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Giannoukos, A. Agapiou, W. Vautz, C.L.P. Thomas, “Dynamic vapor generator that simulates transient odor emissions of victims entrapped in the voids of collapsed buildings”, Analytical Chemistry 86 (2014) 3887-3894.
38. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Karma, J. Vamvakari, M. Dandoulaki, F. Andritsos, C.L.P. Thomas, “Factors that affect rescue time in urban search and rescue (USAR) operations” Natural Hazards 75 (2015) 57–69.
39. P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, K. Mikedi, G.C. Pallis, Α. Pappa, M. Statheropoulos, “A scale-up field experiment for the monitoring of a burning process using chemical, audio, and video sensors”, Environmental Science and Pollution Research 21 (2014) 891–900.
40. P. Mochalski, J. Rudnicka, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski,“Near real-time VOCs analysis using an aspiration ion mobility spectrometer”, Journal of Breath Research 7 (2013) 026002.
41. A. Agapiou, K. Mikedi, S. Karma, Z.K. Giotaki, D. Kolostoumbis, C. Papageorgiou, E. Zorba, C. Spiliopoulou, A. Amann, M. Statheropoulos,“Physiology and biochemistry of human subjects under entrapment”, Journal of Breath Research 7 (2013) 016004.
42. K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, K. Moirogiorgou, S. Karma, G.C. Pallis, A. Pappa, M. Statheropoulos, M.E. Zervakis, “Chemical, acoustic and optical response profiling for analysing burning patterns”, Sensors and Actuators B 176 (2013) 290– 298.
43. P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, “Permeation profiles of potential urine-born markers of human presence over brick and concrete”, Analyst 137 (14) (2012) 3278-3285.
44. P. Mochalski, K. Krapf, C. Ager, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, M. Statheropoulos, D. Fuchs, E. Ellmerer, B. Buszewski, A. Amann, “Temporal profiling of human urine VOCs and its potential role under the ruins of collapsed buildings”, Toxicology Mechanisms and Methods 22(7) (2012) 502–511.
45. P. Mochalski, M. Buszewska, A. Agapiou, M. Statheropoulos, B. Buszewski, A. Amann, “Preliminary investigation of permeation profiles of selected headspace urine volatiles using IMS”, Chromatographia 75 (2012) 41–46.
46. R. Huo, A. Agapiou, V. Bocos-Bintintan, L. Brown, C. Burns, C.S. Creaser, N. Davenport, B. Gao-Lau, C. Guallar-Hoyas, L. Hildebrand, A. Malkar, H. Martin, V.H. Moll, P. Patel, A. Ratiu, J.C. Reynolds, S. Sielmann, R. Slodzynski, M. Statheropoulos, M. Turner, W. Vautz, V. Wright, P. Thomas, “The Trapped Human Experiment”, Journal of Breath Research 5 (2011) 046006.
47. M. Statheropoulos, K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, G. Pallis, A. Pappa, “A preliminary study of combining mass spectrometric data with audio and video signals for real-time monitoring of controlled lab-scale fires”, Sensors and Actuators B 159 (2011) 193-200.
48. Α. Pappa, K. Mikedi, A. Agapiou, S. Karma, G.C. Pallis, M. Statheropoulos, M. Burke, “TG-MS analysis of nitrile butadiene rubber blends (NBR/PVC)”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92 (2011) 106-110.
49. A.P. Mäyrä, A. Agapiou, L. Hildebrand, K.M. Ojala, K. Mikedi, M. Statheropoulos, “Optical sensors for urban search and rescue operations”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8185 (2011) 81850F.
50. M. Statheropoulos, A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, S. Karma, G.C. Pallis, C. Eliopoulos, C. Spiliopoulou, “Combined chemical and optical methods for monitoring the early decay stages of surrogate human models”, Forensic Science International 210 (2011) 154-163.
51. J. Rudnicka, P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski, “Application of Ion Mobility Spectrometry for the detection of human urine”, Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010) 2031-2038.
52. M. Statheropoulos, A. Agapiou, C. Spiliopoulou, G.C. Pallis, E. Sianos, “Environmental aspects of VOCs evolved in the early stages of human decomposition”, Science of the Total Environment 385 (2007) 221–227.
53. M. Statheropoulos, K. Mikedi, A. Agapiou, A. Georgiadou, S. Karma, “Discriminant analysis of VOCs data related to a new location method of entrapped people in collapsed buildings of an earthquake”, Analytica Chimica Acta 566 (2006) 207-216.
54. M. Statheropoulos, A. Agapiou, A. Georgiadou, “Analysis of expired air of fasting male monks at mount Athos”, Journal of Chromatography B 832 (2006) 274-279.
55. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G. Pallis, “A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins”, Atmospheric Environment 39 (2005) 4639-4645.
56. M. Statheropoulos, E. Sianos, A. Agapiou et al., “Preliminary investigation of using volatile organic compounds from human expired air, blood and urine for locating entrapped people in earthquakes”, Journal of Chromatography B 822 (2005) 112-117.
57. M. Statheropoulos, C. Spiliopoulou, A. Agapiou, “A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body”, Forensic Science International 153 (2005) 147-155.
58. M. Statheropoulos, A. Agapiou, “Field chemical analysis and technology: for locating entrapped people”, Journal of Process Analytical Chemistry 10 (2005) 6-10.
 
 
 
Book Chapter:
M. Jeguirim, A.A. Zorpas, J.N. Pedreno, L. Limousy, P. Loizia, M. Stylianou, A. Agapiou, In Char and Carbon Materials Derived from Biomass: Production, Characterization and Applications, M. Jeguirim, L. Limousy, Ed., Elsevier: Amsterdam, 2019; pp 447-479.
A. Agapiou, P. Mochalski, A. Schmid, A. Amann, In Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine; Amann, A., Smith, D., Ed.; Elsevier: New York, 2013; pp 514−558.