Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

GIANNOULI ANTONIA
22893887
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη, 305
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
Ολοκλήρωσε προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Απέκτησε το διδακτορικό τίτλο τον Μάιο 1998.
Συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα σε ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Kommission für Byzantinistik) της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών: στο λεξικογραφικό πρόγραμμα του Lexikon zur Byzantinischen Gräzität και στο πρόγραμμα κριτικής έκδοσης του Ιερού Κωδικίου του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης των ετών 1350-1363 (1996-1999 και 2000-2002).
Εργάστηκε επίσης ως ερευνήτρια Βυζαντινολόγος στο πρόγραμμα του Thesaurus Linguae Graecae του Πανεπιστημίου του Irvine της Καλιφόρνιας (ακαδημαϊκό έτος 1999/2000).
Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας (1992–1995), και Summer Fellow του ερευνητικού κέντρου Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies [Harvard University], στην Ουάσινγκτον (Ιούνιος–Αύγουστος 2003).
Από το 2002 διδάσκει Βυζαντινή Φιλολογία στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αρχικά ως επισκέπτρια καθηγήτρια και από τον Δεκέμβριο 2013 ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας.
Τά ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη βυζαντινή θρησκευτική ποίηση και υμνογραφία, τις βυζαντινές ερμηνείες της, την ιστορία και τη θεωρία ερμηνευτικών και ομιλητικών κειμένων και το ρόλο τους στην εκπαίδευση και την πνευματική ζωή του Βυζαντίου. Στο ερευνητικό της πεδίο εντάσσονται επίσης η λεξικογραφία, η προσωπογραφία, η κριτική έκδοση και η ερμηνευτική βυζαντινών κειμένων.

I. Δημοσιεύσεις / Publications

1. Βιβλία/Books:

 • 2007: A. Giannouli, Die beiden byzantinischen Kommentare zum Großen Kanon des Andreas von Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie, [Wiener Byzantinistischen Studien 26]. Vienna (435 pages).

2. Επιμέλεια βιβλίου/Editing of book in series:

 • 2011: A. Giannouli - Elisabeth Schiffer, From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10–11 December 2009) – Vom Codex zur Edition. Akten des internationalen Arbeitstreffens zu Fragen der Textkritik und Editionspraxis byzantinischer Texte (Wien, 10.–11. Dezember 2009), [Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 431: Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 29]. Wien (216 pages).

 3. Κεφάλαια ή άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους / Chapters or articles in journals or collective volumes:

 • 2014: Education and Literary Language in Byzantium, in: Μ. Hinterberger (ed.), The Language of the Byzantine Learned Literature, [Studies in Byzantine History and Civilization 9]. Turnhout 2014, 52–71.
 • 2014: Byzantine Hagiography and Hymnography: an Interrelationship, in: St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol. II: Genres and Contexts. Farnham, 285–312.
 • 2013: Catanyctic Religious Poetry: A survey, in: A. Rigo – P. Ermilov – M. Trizio (eds.), Theologica minora. The Minor Genres of Byzantine Theological Literatur, [Byzantios–Studies in Byzantine History and Civilization 8]. Turnhout, 86–109.
 • 2013: Coronation Speeches in the Palaiologan Period? in: A. Beihammer – S. Constantinou – M. Parani (eds.), Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean: Comparative Perspectives, [The Medieval Mediterranean 98]. Leiden 203–223.
 • 2011: Leon Balianites, Exegetische Didaskalien: Zur Interpunktion im Codex Escorialensis Υ-ΙΙ-10, in: see above, no 2, 79–84.
 • 2011: Introduction, in: see above, no 2, 17–24.
 • 2010: Paränese zwischen Enkomion und Psogos: Zur Gattungseinordnung byzantinischer Fürstenspiegel, in: A. Rhoby – Elisabeth Schiffer (eds.), Imitatio – Aemulatio – Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22. –25. Oktober 2008), [Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 402: Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 21]. Wien, 119–128.
 • 2009: Die Tränen der Zerknirschung. Zur katanyktischen Kirchendichtung als Heilmittel, in: P. Odorico – P. A. Agapitos – M. Hinterberger (eds.), «Doux remède...». Poésie et Poétique à Byzance. Actes du quatrième colloque international philologique EPMHNEIA, [Dossiers Byzantins 9]. Paris, 141–155.
 • 2007: Das Apokryphon des Lot (CAVT, Nr. 93): Zur Entstehung und Entwicklung einer Legende, in: M. Hinterberger – E. Schiffer (eds.), Byzantinische Sprachkunst, [Byzantinisches Archiv 20]. München – Leipzig 2007, 88–103.
 • 2005: Βυζαντινές καὶ μεταβυζαντινὲς ἑρμηνεῖες τοῦ ΜεγάλουΚανόνος, in: Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης, πολιοῦχος Ἐρεσοῦ Λέσβου. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 1η–4η Ιουλίου 2003. Mytilene, 203–220.
 • 2004: Die exegetischen Didaskalien von Leon Balianites. Einige Anmerkungen zu ihrem Charakter, in: W. Hörandner – J. Koder – Maria Stassinopoulou (eds.), Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion „Vierzig Jahre für Byzantinistik und Neogräzistik“ der Universität Wien im Gedanken an Herbert Hunger (Wien, 4. bis 7. Dezember 2002), [Byzantina et Neograeca Vindobonensia 24]. Wien, 143–158.
 • 2001: Eine Rede auf das Akathistos-Fest (BHG3 1140, CPG 8197) und Theodoros II. Dukas Laskaris. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 51, 259–283.
 • 1999: Die Kommentartradition zum Großen Kanon des Andreas von Kreta – einige Anmerkungen. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 49, 143–159.

4. Συμμετοχή σε συλλογικές δημοσιεύσεις (ερευνητικά προγράμματα) / Collaboration in collective publications (research projects):

 • a. 2005: Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts. 5.Faszikel (Λ–παλιάνθρωπος), erstellt von E. Trapp unter Mitarbeit von S. Schönauer, J. Diethart, M. Cassiotou-Panayotopoulos, E. Schiffer, C. Cupane, W. Hörandner, sowie von M. Hammer, J. Declerck, A. Giannouli, M. Hinterberger, R. Volk, G. Fatouros, N. Gaul, A. Rhoby [Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, Βand VI/5]. Wien.
  • b. 1999: Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts. 3. Faszikel (δυσαφής–ζωώτρια), erstellt von E. Trapp unter Mitarbeit von W. Hörandner, J. Diethart, M. Cassiotou-Panayotopoulos, A. Steiner-Weber, sowie von A. Giannouli, M. Hammer, G. Fatouros, J. Declerck, M. Hinterberger, R. Volk, E. Schiffer, [Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik, Βand VI/3]. Wien.
 • 2001: Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 3. Teil: Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1350–1363, εκδ. από J. Koder, M. Hinterberger και O. Kresten σε συνεργασία με A. Giannouli, Ch. Gonsa, H. Hunger (†), I. Konidaris, Ch. Kraus, P.E. Pieler, G. Thür, R. Willvonseder, H. Wurm [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 19/3]. Wien.
 • 2000: Thesaurus Linguae Graecae (CD-Rom E version). Irvine/California.

 

II. Ερευνητικά προγράμματα / Researchprojects

 • Byzantine Hymnography and the Tradition of Rhetoric [HYMNORHET]
  • Principal Investigator of the Research Project. Duration June 2013 – May 2015

 

III. Organization of an International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts