Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

AM
22892633
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΡΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 134
Πανεπιστημιούπολη
 Πτυχίο (BSc) Μαθηματικών (2008), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Μεταπτυχιακό (MSc) στην Στατιστική και Μοντελοποίηση (2010), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Διδακτορικό (PhD) στην Στατιστική (2016), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc) στη Στατιστική (2017 - 2018), University of Rouen, France, Laboratoire de Mathématiques
Raphaël Salem, Γαλλία

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc) στη Στατιστική (2020 - 2022), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, Ελλάδα, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

 Στοχαστική Μοντελοποίηση, Στοχαστικές Διαδικασίες, Εφαρμοσμένες Πιθανότητες, Μαθηματική Στατιστική, Ημι-Μαρκοβιανές Διαδικασίες, Θεωρία Αξιοπιστίας, Multi-State Συστήματα, Χρονικές Σειρές, Εντροπία και Απόκλιση, ́Ελεγχοι καλής προσαρμογής, Διαγράμματα Ελέγχου - Ποιοτικός Στατιστικός  'Ελεγχος
 • Makrides, A. (2022). Statistical Inference for Multi State Systems under the Generalized Modified Weibull Class, Journal of Reliability and Statistical Studies, Vol. 15 (2).
 • Barbu, V. S., Guglielmo, D. A. and Makrides, A. (2022). A continuous-time semi-Markov system governed by stepwise transitions, Mathematics, Vol. 10 (15), 2745.Kroustalli, Ch., Karagrigoriou, A., Makrides, A. (2022).
 • Stochastic Processes & Reliability Analysis: Theoretical Issues & Applications, Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, Vol. 13 (3), 563-580.
 • Kalligeris, E., N. and Makrides, A. (2022). Statistical Process Monitoring Techniques for COVID-19, Data Analysis and Related Applications: Theory and Practice Vol. 2, ed. Zafeiris, K. et al., 211 - 223, iSTE Wiley.
 • Βarbu, V. S., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2021). Reliability and Inference for Multi State Systems: The Generalized Kumaraswamy case Mathematics, Vol. 9 (16).
 • Barbu, V. S., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2021). Semi-Markov Processes for  Earthquake Forecast In Statistical Methods and Modeling of Seismogenesis, Limnios, N., Papadimitriou, E. and Tsaklidis, G., eds. iSTE WILEY, 299-308.
 • Barbu, V. S., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2020). Statistical inference for a general class of distributions with time varying parameters, J. Appl. Stat., Vol. 47 (13-15),  354-2373.
 • Barbu, V. S., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2020). Modelling and inference for special types of semi-Markov processes, In Stochastic Models in Reliability Engineering, Cui, L, Frenkel, I., Lisnianski, A. eds., CRC Press, 113-124.
 • Barbu, V. S., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2019). Estimation and Reliability for a special type of Semi-Markov Process, J. Math. Stat., Vol. 15, 259-272.
 • Karagrigoriou, A., Makrides, A. and Vonta, I. (2019). On a control chart for the Gini index with simulations, Communications in Statistics - Simulation and Computation, Vol. 48 (4), 1121-1137, DOI: 10.1080/03610918.2017.1406510.
 • Barbu, V., Karagrigoriou, A., Makrides, A. (2017). Semi-Markov modelling for multi-state systems, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol. 19, 1011-1028.
 • Karagrigoriou, A., Makrides, A., Tsapanos, Th., Vougiouka, G. (2016). Earthquake forecasting based on multi-state system methodology, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol. 18 (2), 547-561.
 • Dimou, F., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2015). Control charts for the coefficient of variation, In Statistical, Stochastic and Data Analysis Methods and Applications, Karagrigoriou, A., Oliveira, T. and Skiadas, Ch. eds., ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, ISBN: 978-618-5180-07-2, 83-95.
 • Makrides, A. and Karagrigoriou, A. (2014). Statistical inference for multi-state systems, Biometrie und Medizinische Informatik, Greifswalder Seminarbeichte, Aachen: Shaker Verlag, Vol. 23, 241-258.
 • Makrides, A., Karagrigoriou, A., and Vonta, F. (2013). Entropy type goodness of fit tests for heavy-tailed distributions, In Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis, Couallier, V., Gerville-Reache, L., Huber, C., Limnios N. and Mesbah, M. eds, Hermes-Wiley, 33-44.