Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

MD
22674658
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, EM17 Archaeology
Γλάδστωνος 12
Bασικές σπουδές στο Courtauld Institute, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (B.A. History of European Art, 1969), Μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Archaeology, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (M.A. Archaeology of the Roman Provinces, 1971. Ph.D. "The Pavements of Roman Benghazi, Libya", 1981). Έχει διδάξει στο Universitá per gli Stranieri, Perugia, Iταλία (Part-time Lecturer, 1975-77), εργάστηκε στο British School at Rome, Iταλία (Assistant Director, 1978, Cultural Adviser and Assistant Librarian, 1981-82), διετέλεσε Fellow of the M. Aylwin Cotton Foundation, 1978-79, και Αρχαιολογικός Λειτουργός στο Tμήμα Aρχαιοτήτων Kύπρου, 1982-92. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1992. Είναι μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών του LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) και της Association Internationale pour l'Etude de la Mosaϊque Antique. Είναι Αντιπρόεδρος της Ιστορικής Εταιρείας Κύπρου και Πρόεδρος της International Committee for the Conservation of Mosaics.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Eλληνιστικά και Pωμαϊκά Ψηφιδωτά και Tοιχογραφίες. Ιατρική κατά την Αρχαιότητα. Eμπόριο Mαρμάρου, Aμφορέων και Kατεργασμένων Kογχυλιών. Tοπογραφία της Eλληνιστικής και Ρωμαϊκής Kύπρου και Tοπογραφία της Λευκωσίας.
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 
"A Roman Surgeon's Tomb from Nea Paphos", Part 1, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 1984.
 
"Some aspects of Marble Imitation in Mosaic", in P. Pensabene (ed.), Marmi Antichi. Problemi d'Impiego, di Restauro e d'Identificazione (Studi Miscellanei 26), Roma 1985.
 
"A new Orpheus mosaic in Cyprus", in Acts of the International Colloquium: "Cyprus between the Orient and the Occident", Nicosia, 8-14 September 1985. Nicosia 1986.
 
Cypriot Mosaics, Department of Antiquities, Nicosia 1987; 2nd revised edition 1992.
 
Guide to the Paphos Mosaics (with W. A. Daszewski), Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Department of Antiquities, Nicosia 1988; Greek, French and German editions in 1989.
 
Mosaic Floors in Cyprus (Biblioteca di Felix Ravenna 3) (with W. A. Daszewski), Ravenna 1988.
 
"The Tombs, their Excavation and Architecture", Chapter I in V. Karageorghis, Tombs at Palaepaphos: 1. Teratsoudhia. 2. Eliomylia. Nicosia 1990.
 
"The Roman Period", in Sir David Hunt (ed.), Footprints in Cyprus, an illustrated history (revised edition). London1990; repr. 1994.
 
"Οι Ροδιακοί Αμφορείς και ένα Ταφικό Έθιμο της Πάφου" (Rhodian amphorae and a
funerary custom of Paphos), in Πρακτικά της Β΄Επιστημονικής Συνάντησης για την
Ελληνιστική Κεραμεική: Χρονολογικά Προβλήματα της Ελληνιστικής Κεραμεικής. Ρόδος,
22-25 Μαρτίου 1989. Αθήνα 1990.
 
"Roman Wall Paintings from Berenice (Benghazi), Libya", in Akten d. 4. Internationales
Kolloquium zur Römischen Wandmalerei, Köln, 20-23 September 1989 (Kölner Jahrbuch
für Vor- und Frühgeschichte 24). Köln 1991.
 
D. Michaelides and D. Wilkinson (eds), Excavations at Otranto, vol. 1. Università di Lecce. Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Collana del Dipartimento 5. Lecce 1992.
 
"Opus sectile in Cyprus", in A.A.M. Bryer and G.S. Georghallides (eds), 'The Sweet Land
of Cyprus'. Papers given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring Symposium of Byzantine
Studies, Birmingham, March 1991. Nicosia 1993.
 
"Cyprus and the Persian Gulf in the Hellenistic and Roman Periods: The Case of
Pinctada margaritifera", in V. Karageorghis and D. Michaelides (eds), Cyprus and the
Sea. International Symposium organized by the Cyprus Ports Authority and the
Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, 25-26 September.
Nicosia 1993.
 
"Το Magenta Ware στην Κύπρο" (Magenta ware in Cyprus), in Γ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: "Χρονολογημένα Σύνολα-Εργαστήρια". Θεσσαλονίκη, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991 (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αριθ. 137). Αθήναι 1994.
 
V. Karageorghis and D. Michaelides (eds), Cyprus and the Sea. Proceedings of the International Symposium organized by the Cyprus Ports Authority and the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, Nicosia, 25-26 September. Nicosia 1995.
 
"The Economy of Cyprus during the Hellenistic and Roman Periods", in V. Karageorghis
and D. Michaelides (eds), The Development of the Cypriot Economy from the Prehistoric
Period to the Present Day. International Conference organized by the Bank of Cyprus,
the Archaeological Research Unit and the Department of Economics of the University of
Cyprus, Nicosia, 28-29 April. Nicosia 1996.
 
V. Karageorghis and D. Michaelides (eds), The Development of the Cypriot Economy
from the Prehistoric Period to the Present Day. International Conference organized by
the Bank of Cyprus, the Archaeological Research Unit and the Department of Economics
of the University of Cyprus, Nicosia, 28-29 April. Nicosia 1996.
 
"Food in Ancient Cyprus", in P. Lysaght (ed.), Food and the Traveller: Migration,
Tourism and Ethnic Food. Proceedings of the 11th Conference of the International
Commission for Ethnological Food Research. Cyprus, Nicosia, June 8-14, 1996.
Nicosia 1998.
 
The Pavements of Berenice (Vol. IV of Excavations at Sidi Khrebish (Berenice) = Supplements to Libya Antiqua V), London 1998.
M. Iacovou and D. Michaelides (eds), Cyprus. The Historicity of the Geometric Horizon.
Workshop organized by the Archaeological Research Unit, Department of History and
Archaeology, University of Cyprus. Archaeological Research Unit, Nicosia, 11 October
1998. Nicosia 1999.
 
"Some characteristic traits of a mosaic workshop in Early Christian Cyprus", in D.
Paunier and C. Schmidt (eds), Actes du VIIIéme Colloque International sur la Mosaϊque
Antique et Médiévale, Lausanne, 6-11 October (Cahiers d'Archéologie Romande No.
86). Lausanne 2001.
 
"Archeologia Paleocristiana a Cipro", in XLIV Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina: "Le grandi isole del Mediterraneo orientale tra tarda antichità e medioevo",
Ravenna 1998. Ravenna 2001.
 
"The Excavation of a Late Roman 1 Amphora kiln in Paphos"(with S. Demesticha), in E. Villeneuve and P.M. Watson (eds), La Céramique Byzantine et Proto-Islamique en Syrie-Jordanie (IVe-VIIIe siècles apr. J.-C.). Actes du colloque tenu à Amman les 3, 4 et 5 décembre 1994 (= IFAPO: Bibliothèque Archéologique et Historique T. 159). Beyrouth
2001.
 
"The ambo of Basilica A at Cape Drepanon", in J. Herrin, M. Mullett and C. Otten-Froux
(eds), Mosaic. Festschrift for A.H.S. Megaw; British School at Athens. Studies 8, 2001.
 
"'Αραβικοί' αμφορείς στην Κύπρο" ("Arab" amphoras of Cyprus) (with Ch. Bakirtzis), in
Ch. Bakirtzis (ed.), VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en
Méditerranée. Thessaloniki, 11-16 October 1999. Edition de la Caisse des Recettes
Archéologiques. Athens 2003.
 
D. Michaelides (ed.), Mosaics make a Site. The Conservation in situ of Mosaics on Archaeological Sites. Proceedings of the VIth International Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Nicosia 1996. The ICCM, the Getty Conservation Institute and ICCROM, 2003.
 
"Cypriot painted tombs and their ceilings", in L. Borhy (ed.), Plafonds et voûtes à l'époque antique'. Actes du VIIIe Colloque International de l'Association Internationale pour la Peinture Murale Antique, Budapest - Veszprém, 15-19 Mai 2001. Budapest 2004.
 
"'Ayioi Pente' at Yeroskipou. A new Early Christian site in Cyprus", Musiva et Sectilia 1, 2005.
 
«Ιατροί και Ιατρική στην Αρχαία Κύπρο». Κεφάλαιο στον τόμο Η Ιατρική στην Κύπρο,
από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανεξαρτησία. Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής.
Λευκωσία 2006, 12-68./ "Doctors and Medicine in Ancient Cyprus". Chapter in
Medicine in Ancient Cyprus (in Greek). Cultural Centre of the Popular (Bank) Group, 2006.
 
"Lessons not Learnt: The Shelters of Kourion" (with Niki Savvides), in A. Ben Abed, M. Demas and Th. Roby (eds), "Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation". Proceedings of the 9th Conference of the International Committee
for the Conservation of Mosaics. Hammamet, Tunisia, November29–December 3, 2005.
The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2008.