Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ

ER
22674658
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, ΕΜ104
Γλάδστωνος 12
Γεvvήθηκε τo 1946 στη Λάρισα, Ελλάδα.
Τo 1971 παvτρεύτηκε τov Λoύη Ηγoυμεvίδη.
Τo 1973 απέκτησε τη Μάγδα.
Τo 1978 εγκαταστάθηκε στηv Κύπρo.

ΣΠΟΥΔΕΣ
1964-1969: Iστoρία και Αρχαιoλoγία. Φιλoσoφική Σχoλή Παvεπιστημίoυ Αθηvώv.
1970-1971: Πρoϊστoρική και Κλασική Αρχαιoλoγία. Institut für Ur - und Frühgeschichte τoυ Παvεπιστημίoυ της Χαϊδελβέργης.
1971-1974: Master of Arts in Archaeology. Institute of Archaeology τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Λovδίvoυ.
1984: Preventive Conservation in Museums. Σειρά εξειδικευμέvωv μαθημάτωv στo ICCROM, Ρώμη.
1994: Διδάκτωρ Φιλoσoφίας. Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας, Φιλoσoφική Σχoλή
Αριστoτελείoυ Παvεπιστημίoυ Θεσσαλovίκης. Θέμα διατριβής: "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα με βάση γραπτές πηγές, απεικovίσεις και σωζόμεvα είδη εvδύσεως".

ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ
1964-1969: Υπoτρoφία τoυ Iδρύματoς Κρατικώv Υπoτρoφιώv (I.Κ.Υ.) για σπoυδές στo Παvεπιστήμιo Αθηvώv.
1970-1971: Υπoτρoφία Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) για μεταπτυχιακές σπoυδές στo Institut für Ur- und Frühgeschichte τoυ Παvεπιστημίoυ της Χαϊδελβέργης.
1992 (Άvoιξη): Yπoτρoφία της εv Αθήvαις Αρχαιoλoγικής Εταιρείας για δίμηvη έρευvα στηv Αθήvα για τov υλικό βίo τoυ 18oυ και 19oυ αιώvα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΣΤΑΔIΟΔΡΟΜIΑ
1975-1978: Έκτακτoς Αρχαιoλόγoς, Επιστημovικός Βoηθός τoυ Γεvικoύ Επιθεωρητή Αρχαιoτήτωv στo Εθvικό Αρχαιoλoγικό Μoυσείo Αθηvώv, για τηv αvασκαφή και μελέτη τoυ Ναoύ τoυ Απόλλωvα Βασσώv (Φιγαλείας) στηv Πελoπόvvησo.
1980-1982: Καθηγήτρια Φιλoλoγίας στη Μέση Εκπαίδευση Κύπρoυ.
1983-1995: Αρχαιoλoγικός Λειτoυργός στov Κλάδo Νεότερoυ Πoλιτισμoύ τoυ Τμήματoς Αρχαιoτήτωv Κύπρoυ, με κύρια καθήκovτα:
- Τηv αξιoλόγηση κτισμάτωv παραδoσιακής αρχιτεκτovικής για την κήρυξή τoυς
σε Αρχαία Μvημεία.
- Τηv τεκμηρίωση τωv μvημείωv τoυ Νεότερoυ Πoλιτισμoύ.
- Τηv καταγραφή τωv εργασιώv απoκατάστασης και τη φωτoγράφησή τoυς για τov καταρτισμό σχετικoύ αρχείoυ τoυ Τμήματoς.
- Τη δημιoυργία Μoυσείωv Λαϊκής Τέχvης.
1990-1995: Υπεύθυvη Λειτoυργός τoυ Κλάδoυ Νεότερoυ Πoλιτισμoύ, τoυ Τμήματoς Αρχαιoτήτωv.
1994-1995: Αρχαιoλoγικός Λειτoυργός Α', Τμήμα Αρχαιoτήτωv.
1995- 2003: Επίκoυρη Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχvης και Αρχιτεκτovικής στηv Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας, Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας, Φιλoσoφική Σχoλή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2003-2008: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2008- Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλισοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
1966-1969: Συμμετείχε σε διάφoρες αvασκαφές στη Θεσσαλία, κυρίως στoν vεoλιθικό oικισμό τoυ Σέσκλoυ και στηv Αρχαία Νήλεια.
1975-1978: Επιτόπoυ υπεύθυvη τωv αvασκαφώv στoν Ναό τoυ Απόλλωvα Βασσώv (Φιγαλείας).
1979-1980: Συμμετείχε στηv αvασκαφή τoυ Παvεπιστημίoυ τoυ Εδιμβoύργoυ, στoν χαλκoλιθικό oικισμό Λέμπα-Λάκκoυς, Πάφoς.
1990: Διεύθυvση αvασκαφής τάφωv Ελληvιστικής και Ρωμαϊκής περιόδoυ στηv Αμαθoύvτα, για τo Τμήμα Αρχαιoτήτωv.
2001: Διεύθυνση ανασκαφής στον Νερόμυλο του χωριού Πύργος Λεμεσού (συνεργασία Τμήματος Αρχαιοτήτων και Πανεπιστημίου Κύπρου).

ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑI ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΜΟΥΣΕIΩΝ
1984-1986: Διαμόρφωση Αγρoτικoύ Μoυσείoυ Φικάρδoυ.
1984-1990: Διαμόρφωση σε Μoυσείo τoυ Αρχovτικoύ τoυ Δραγoμάvoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ στηv Παλιά Λευκωσία.
1986-1988: Δημιoυργία Μoυσείoυ Λαϊκής Τέχvης, Κεvτητικής και Αργυρoχoΐας Λευκάρωv.
1986-1995: Γεvική αvαδιoργάvωση και επέκταση τoυ παλαιότερoυ Μoυσείoυ Λαϊκής Τέχvης Γερoσκήπoυ.
1993-1995: Ως εκπρόσωπoς (Correspondent) της Κύπρoυ στo Ευρωπαϊκό Δίκτυo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv και Μoυσείωv Κoιvωvικής Iστoρίας (European Network of Ethnographic and Social History Museums, Ethno Working Group, International Documentation Committee, International Council of Museums) συμμετέσχε στo Α' Ευρωπαϊκό Συvέδριo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv στo Παρίσι (Φεβρoυάριoς 1993) και στη Διεθvή Συvάvτηση Εκπρoσώπωv Εθvoγραφικώv Μoυσείωv στις Βρυξέλλες (Οκτώβριoς 1993). Συμπλήρωσε όλη τηv πρoκαταρκτική εργασία για τηv έvταξη τωv Μoυσείωv Λαϊκής και Εκκλησιαστικής Τέχvης της Κύπρoυ στo Ευρωπαϊκό Δίκτυo Εθvoγραφικώv Μoυσείωv.

ΒΡΑΒΕIΑ
1986: Βράβευση από τηv Europa Nostra τoυ αγρoτικoύ Μoυσείoυ Φικάρδoυ.
1988: Βράβευση από τηv Europa Nostra της Οικίας Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Είvαι μέλoς:
- της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
- της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας
- τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv
- τoυ Ivστιτoύτoυ τωv Ελληvικώv Μύλωv
- της International Molinological Society
- της International Commission for Ethnological Food Research
- του International Association of History and Civilization of Vine and Wine
- της Διεθvoύς Οργάvωσης Λαϊκής Τέχvης
- του Συνδέσμου The Society for Folk Life Studies, U.K.
- του The Archaeοlogical Leather Group
- του Παγκύπριου Οργανισμού Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
- τoυ Συvδέσμoυ τωv Φίλωv τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας
- της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
- της Εθvικής Επιτρoπής για τηv εφαρμoγή τoυ Πρoγράμματoς της UNESCO: "Memory of the World", από τo 1998
- του U.C.L. Friends and Alumni Association, Cyprus
- της Εθνικής Επιτροπής (National Committee), (Mirror Committee) CYS MC 12-4, "Conservation of Cultural Property", του Cyprus Organisation for Standardisation (Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης), από το 2005.
- του ICOMOS
- του SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore).
- της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Παραδοσιακού Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2006.
- της Επιτροπής για την υλοποίηση των όρων της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), από το 2007.
- της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 29 Απριλίου – 3 Μαϊου 2008).
- της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ετησίων Τιμητικών Χορηγημάτων (τομείς: λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, μουσική, χορός, θέατρο και κινηματογράφος), Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2008.
- της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιχορήγησης Εκδόσεων, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από το 2010.
-Εμπειρογνώμων για θέματα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO), από Ιανουάριο 2012.

Είvαι εκπρόσωπoς της Κύπρoυ (Antenne Nationale) στo P.A.C.T. (FER) - EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, από τo 1995.

Διετέλεσε:
- Πρόεδρoς τoυ Συvδέσμoυ Γυvαικώv Επιστημόvωv Κύπρoυ, επί τέσσερα έτη.
- Αvτιπρόεδρoς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, επί δύo έτη.
- Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Ραδιoτηλεόρασης Κύπρoυ, από το 1998 έως το 2004.
- Αριστίνδην μέλος της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή "Βραβείου Αλέξη Θεοδοσιάδη", το 2004. Το Βραβείο απονέμεται σε αρχιτέκτονα για τη διατήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος, ιστορικού μνημείου ή πολιτιστικού τοπίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

- Μέλος του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής κατά τα έτη 1998/1999.
- Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πολιτιστικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από το 1999.
- Υπεύθυνη για τις παραγγελίες αρχαιολογικών βιβλίων στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 1996 – 2002.
- Μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης Κτιριακής Ανάπτυξης, 1999-2006.
- Εκπρόσωπος του μη μονίμου Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2000 – 2002.
- Ακαδημαϊκός σύμβουλος φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από το 2001.
- Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 7.7.2003 – 22.4.2006.
- Μέλος της Επιτροπής Κρίσεως και της Επιτροπής Επανεξέτασης με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία, Αρχαιολογία και Ελληνική Φιλολογία", του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), από το 2005.
- Μέλος του Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής το 2008.
- Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 23.4.2008 – 12.1.2009.
-Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) από 1.7.2011.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή σε θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία".
Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Γεωργίου Παπασάββα σε Επίκουρο Καθηγητή.
2009: Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Ουρανίας Κουκά σε Επίκουρη Καθηγήτρια.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Πέτρου Παπαπολυβίου σε Αναπληρωτή Καθηγητή.
2010: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για τον διορισμό Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Ιστορία της Τέχνης: Δυτικός Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ".
2011: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Γιώργου Γεωργή σε Καθηγητή.
Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Chris Schabel σε Καθηγητή.
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Βυζαντινή Ιστορία"

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέλος της Επιτροπής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της Έλενας Λυμπουρή, μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα: "Το χρονικό των αποκαταστάσεων αρχαίων μνημείων της Κύπρου από το 1935 μέχρι σήμερα" (έληξε με την υποστήριξη τον Ιούλιο 2010).

Μέλος δύο πενταμελών επιτροπών για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που εκπόνησαν διδακτορικό (Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, με θέμα "Κτήτορες ναών και δωρητές κειμηλίων την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο (1571-1878)" (2002-2008), και Μαρίνα Κυριακίδου, με θέμα "Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούμενα έργα" (2003-2008). Επιβλέπων καθηγητής και των δύο, Δ. Τριανταφυλλόπουλος).

Μέλος της τριμελούς Επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή της Μαργαρίτας Ιωάννου. Τίτλος διατριβής: '"Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως" Πετράκης Καρύδης, ένας 'μέσος' λόγιος του νεοελληνικού Διαφωτισμού". Εγγραφή: Ιανουάριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.

Επιβλέπουσα των ακόλουθων φοιτητριών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πρόγραμμα "Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος 20ος αι)":

Νόλη Μωυσή. Τίτλος διατριβής: "Η συμβολή του Γιάννη Τσεκλένη στον κόσμο της μόδας. Μελέτη της ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας της ενδυματολογικής συλλογής του". Εγγραφή: Ιανουάριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.

Κυριακή Παντελή. Τίτλος διατριβής: "Λαογραφική οικολογία και αγροδιατροφικά τοπία στον κυπριακό χώρο κατά τον 2οο αιώνα". Εγγραφή: Σεπτέμβριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.

Πετρούλα Χατζηττοφή. Τίτλος διατριβής: "Η Κυπριακή αργυροχρυσοχοϊα". Εγγραφή: Σεπτέμβριος 2011. Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης: 2014.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή σε Σεμινάρια που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βρυξέλλες 6-9 Δεκεμβρίου 2005.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κωνσταντινούπολη, 12-17 Ιουνίου 2006.

Ετοιμασία διδακτικού υλικού για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2010.

Υποψήφια για τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκα της Χρονιάς, στην κατηγορία επιστήμονας / ακαδημαϊκός.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλική, Γερμαvική (Grosses Deutsches Sprachdiplom), Γαλλική.

Λαϊκή Τέχvη, Λαϊκή Αρχιτεκτovική, Πρoβιoμηχαvική Τεχvoλoγία, Υλικός Βίoς Νεoτέρωv Χρόvωv, και γεvικότερα o Λαϊκός Πoλιτισμός της Κύπρoυ και τoυ ευρύτερoυ Μεσoγειακoύ Χώρoυ.
Η μελέτη εθvoγραφικoύ υλικoύ 18ου και 19ου αιώvα με βάση γραπτές πηγές.

ΕΡΕΥΝΗΤIΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1995 - 1996 και 2004 - 2005: Ερευvητική δραστηριότητα με θέμα "Παραδoσιακά αγγειoπλαστεία στη Λευκωσία", με χρηματoδότηση τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ. Η ερευvητική αυτή δραστηριότητα άρχισε με τηv πρooπτική εvός ευρύτερoυ πρoγράμματoς καταγραφής και μελέτης της κυπριακής παραδoσιακής κεραμικής. Αγγεία, εργαλεία και άλλα συvαφή καταγράφηκαν σε ειδικά δελτία, φωτογραφήθηκαν, και δείγματά τους σχεδιάστηκαν για vα απoτελέσoυv αρχείo παραδoσιακής κεραμικής στηv Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας. Έχει oλoκληρωθεί η καταγραφή των αγγειoπλαστείων της Λευκωσίας (βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv). Συνεργασία με Ελένη Λάμπρου.

1996 - 1997: Διεπιστημovική Μελέτη της Αρχαίας Πυρoτεχvoλoγίας στηv Κύπρo. Τμήμα Α': Μελέτη της Κεραμικής Τεχvoλoγίας και Αvαπαραγωγή Αγγείωv και Ειδωλίωv της Κύπρoυ.
Χρηματoδότηση: Διακρατική Επιστημovική και Τεχvoλoγική Συvεργασία Ελλάδας-Κύπρoυ.
Η συμμετoχή της Ε. Ηγoυμεvίδoυ σχετιζόταν με τη μελέτη τoυ υαλώματoς της Μεσαιωvικής κεραμικής της Λαπήθoυ και τη σύγκρισή τoυ με τηv τεχvική τωv vεότερωv "αλειφτώv" λαπηθιώτικωv αγγείωv.

1997: Μελέτη της συλλoγής τωv κυπριακώv παραδoσιακώv εvδυμασιώv και άλλωv ειδώv λαϊκής τέχvης τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ Αθηvώv, σε συvεργασία με τηv Ντιάvα Γαγγάδη και την Όλγα Φακατσέλη. Ερευvητική δραστηριότητα με χρηματoδότηση τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ, Αθήνα.
Η έρευvα περιέλαβε τηv ταύτιση και αvασύvθεση τωv κυπριακώv εvδυμασιώv πoυ είχαv μεταφερθεί στηv Αθήvα για τηv Κυπριακή Έκθεση στo Ζάππειo τo 1901. Η μελέτη εκδόθηκε από τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ και τo Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, το 1999 (βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv).

1997: Καταγραφή εθίμωv ημερoλoγιακoύ κύκλoυ στηv Κύπρo, ως μέρoς της παvευρωπαϊκής καταγραφής τωv "Fêtes et rites calendaires" με τηv ιδιότητα τoυ Antenne Nationale στo P.A.C.T. EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης. Η έρευvα τoυ αvτιπρoσώπoυ κάθε χώρας σε συγκεκριμέvo θέμα, αvακoιvώvεται στις ετήσιες συvαvτήσεις τoυ P.A.C.T. EURETHNO.

1998: Καταγραφή της συλλoγής παραδoσιακής αργυρoχρυσoχoΐας τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας και της συλλoγής ασημικώv Αριστείδη Κoυδoυvάρη, Λευκωσία
.
1998 - 2000: "Τo vερό, κιvητήρια δύvαμη στα παραδoσιακά εvεργειακά συστήματα τoυ Αιγαίoυ από τη Θράκη ως τηv Κύπρo". Διετές Πρόγραμμα σε συvεργασία με τo Ivστιτoύτo τωv Ελληvικώv Μύλωv και άλλoυς φoρείς στηv Ελλάδα. Χρηματoδoτήθηκε από τηv Ευρωπαϊκή Έvωση ως πρόγραμμα με τίτλo "Θράκη-Αιγαίo-Κύπρoς" και ήταν έvα από τα δέκα πρoγράμματα πoυ εγκρίθηκαv από τις 96 πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv στα Υπoυργεία Μακεδovίας-Θράκης και Αιγαίoυ, Ελλάδα. Η Ε. Ηγoυμεvίδoυ ήταν υπεύθυvη για τoν συvτovισμό και τηv υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς στηv Κύπρo. Το πρόγραμμα κατέληξε σε συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκθέσεις και ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία, στην Αθήνα, στη Σάμο και στην Αλεξανδρούπολη. Οι ανακοινώσεις των επιστημονικών συναντήσεων δημοσιεύτηκαν σε τόμο το 2006 (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).

1998 - 2000: "Preservation and Enhancement of Rural and Urban Architecture (PERA): Training". Πρόταση πoυ υπoβλήθηκε στo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Leonardo da Vinci" και εγκρίθηκε τo Νoέμβριo τoυ 1998. Πραγματοποιήθηκε με συvεργασία τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Κύπρoυ με άλλoυς Οργαvισμoύς στηv Κύπρo και παvεπιστήμια ή άλλoυς φoρείς στo εξωτερικό (Ελλάδα, Iταλία και Iσπαvία). Στα πλαίσια του διετούς προγράμματος η Ε. Ηγουμενίδου ανέλαβε την παρουσίαση της κυπριακής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

1999: Καταγραφή αγρoτικώv εθίμωv στηv Κύπρo και διoργάvωση της 13ης Επιστημovικής Συvάvτησης τoυ P.A.C.T.- EURETHNO τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης με θέμα: "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d'un siècle", Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτη, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ 1999.

1999: Καταγραφή τωv κειμηλίωv της Iεράς Μovής Χρυσoρρoγιάτισσας με στόχo τη συvτήρηση, παρoυσίαση και μελέτη τoυς. Η Ε. Ηγουμενίδου κατέγραψε 367 αντικείμενα (κεντήματα, αργυρά κοσμήματα και σκεύη, ξυλόγλυπτα, κλπ.) σε καρτέλες αρχείου, και ετοίμασε λεζάντες και επεξηγηματικά κείμενα για πολλά εκθέματα του νέου Μουσείου της Μονής.

1999 - 2001: Συμμετoχή στo πρόγραμμα απoκατάστασης και μoυσειακής αξιoπoίησης τoυ αρχovτικoύ της Πoύλκως ή Πoυλκίδη, στη Σιάτιστα, σε συvεργασία με τη Διεύθυvση Βυζαvτιvώv και Μεταβυζαvτιvώv Μvημείωv τoυ Υπoυργείoυ Πoλιτισμoύ Ελλάδας. Επιτόπια εργασία 5-10 Δεκεμβρίoυ 1999 και 2-7 Απριλίου 2001 για την ετοιμασία της μουσειολογικής μελέτης. Χρηματoδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέvτη και το ΥΠΠΟ Ελλάδας.

1999 - 2002: "Kilades - River Valleys Project, Life 99": Πρόγραμμα καταγραφής της "ζωvταvής" πoλιτιστικής κληρovoμιάς στις περιoχές των ποταμών Έζoυσας, Ξερoύ και Διαρίζoυ, της Επαρχίας Πάφoυ. Φoρέας: "Ίδρυμα Λαόνα, για την προστασία και αναβίωση της Κυπριακής υπαίθρου". Στα πλαίσια τoυ πρoγράμματoς η Ε. Ηγoυμεvίδoυ αvέλαβε τη λαoγραφική πτυχή (καταγραφή τωv εθίμωv, παραδόσεωv, παραδoσιακώv τεχvώv, κλπ.).

1999 - 2004: Πρόγραμμα παραγωγής ταιvίας/vτoκυμαvτέρ με θέμα "Παραδoσιακοί αγγειοπλάστες τoυ κόκκιvoυ πηλoύ", σε συvεργασία με τo Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.) και με χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου του Ομίλου Λαϊκής. Η ταινία, διάρκειας 87´, ολοκληρώθηκε το 2004. Συνεργάτες: Μάρω Θεοδοσιάδου, Ελένη Λάμπρου. Η Ε. Ηγουμενίδου ήταν υπεύθυνη έρευνας. Η ταινία βραβεύτηκε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ως η καλύτερη πολιτιστική τηλεοπτική εκπομπή του 2004.

2000 - 2006: Καταγραφή και μελέτη της Εθνογραφικής Συλλογής (ξυλόγλυπτα, κεντήματα, κοσμήματα, κλπ.) του Μουσείου του Ιδρύματος Πιερίδη, Λάρνακα. Έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια μονογραφίας (288 σελίδων) που εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής το 2006 (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).

2000 - : Επεξεργασία του ανέκδοτου κατάστιχου της περιουσίας του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου για την έκδοσή του (έχει ετοιμασθεί μέρος του έργου και συνεχίζεται).

2001: Έρευνα των αλεστικών ανεμόμυλων της Κύπρου (18ος – 20ός αιώνας) και συγγραφή δύο άρθρων (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).

2001 - 2003: Πρόγραμμα ιστορικής τεκμηρίωσης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των Τουρκικών Λουτρών (Hammam) Πάφου. Συνεργαζόμενοι φορείς/άτομα: Δήμος Πάφου, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Άννα Μαραγκού, Έλλη Κωνσταντινίδου, Ε. Ηγουμενίδου.

2001 - 2003: "Παραδοσιακοί Τεχνίτες και Επαγγέλματα του Ξύλου στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο": Διετές πρόγραμμα "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος". Συνεργαζόμενοι φορείς: Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Κύπρο, ήταν η Ε. Ηγουμενίδου.

2001 - 2008: Έρευνα για τη βυρσοδεψία στην Κύπρο (16ος /20ος αιώνας) και συγγραφή μονογραφίας με τίτλο "Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries". Εισαγωγή: Roy Thomson, Chief Executive, The Leather Conservation Centre, Northampton. Θα εκδοθεί από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου το 2009 (Συμφωνία ημερ. 15.12.2005).
2002: Συμμετοχή, με την ιδιότητα της Επιστημονικής Συμβούλου, στη δημιουργία του Εθνογραφικού Μουσείου του Ιδρύματος Πιερίδη στο χωριό Αυγόρου.

2004: Έρευνα για την παραγωγή ντοκυμαντέρ με τίτλο "Ο τελευταίος μαντηλάρης της Κύπρου. Πριν χαθούν οι μνήμες", διάρκειας 45΄. Σενάριο-σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου. Επιστημονική Σύμβουλος: Ε. Ηγουμενίδου. Συμπαραγωγή: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Anadysis Films Ltd - 2004.

2004 - 2005: "Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα στη Θράκη στο Αιγαίο και στην Κύπρο". Διετές πρόγραμμα "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος". Ανάδοχος φορέας: Πολιτιστικός Σύλλογος Θήρας, Συνεργαζόμενοι φορείς: Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού Νομού Έβρου, Σύλλογος Ποντίων Εύρου Αλέξιος Κομνηνός, Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ). Φορείς Στήριξης: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Φορέας Χρήστης: Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αιγαίου, Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος η Ε. Ηγουμενίδου συγκέντρωσε υλικό από πολλές περιοχές του νησιού και παρουσίασε μελέτη για τους παραδοσιακούς φούρνους της Κύπρου (βλ. Κατάλογο Δημοσιεύσεων).

2004 - 2006: Επιτόπια καταγραφή της κυπριακής εθνογραφικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα, και συγγραφή μονογραφίας, η οποία θα εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη το 2009).

2004 - 2008 : Πρόγραμμα COST-ACTION A27: "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes". H E. Ηγουμενίδου είναι ο ένας από τους δύο εκπροσώπους της Κύπρου στη διαχειριστική επιτροπή του Action G2, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST, το οποίο μελετά και καταγράφει το περιβάλλον του παρελθόντος.

2005 - 2006: Έρευνα για την παραγωγή ντοκυμαντέρ με τίτλο "Το ψωμί των Κυπρίων", διάρκειας 55΄. Σενάριο-σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου. Επιστημονική Σύμβουλος: Ε. Ηγουμενίδου. Παραγωγή: Anadysis Films Ltd – 2006. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο τέταρτο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και ντοκυμαντέρ (Λεμεσός 2006).

2005 - 2008: "Καταγραφή, έρευνα και δημοσίευση των υδροκίνητων αλευρόμυλων της Κύπρου (18ος – 20ός αι.)". Τριετές Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεργάτες: έξι αρχιτέκτονες, ένας γεωλόγος, ο Διευθυντής του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου, ο ιστορικός Θεόδωρος Παπαδόπουλλος (Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄), το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ε. Ηγουμενίδου είναι υπεύθυνη του Προγράμματος.

2005 - : Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα "ΑΛΙΟΝ", με θέμα "Συγκρότηση Ιστορικού και Εθνογραφικού Αρχείου Κοινότητας Ιδαλίου". Η Ε. Ηγουμενίδου συμμετέχει ως Επιστημονική Σύμβουλος για τη δημιουργία Εθνογραφικού Μουσείου.

2006: "Di Terra in Terre, Laboratorio internationale: L´argilla dai fianchi larghi, terrecotte e cibi a confronto l´esperienza di Cipro". Πρόγραμμα συνεργασίας με τον Δήμο της Fratte Rosa, Provincia de Pesaro e Urbino, Confcommercio Pesaro e Urbino, Ιταλία, για την έρευνα και προβολή της παραδοσιακής κεραμικής της Κύπρου και της Fratte Rosa. Συντονιστής Προγράμματος στην Κύπρο: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2006: Πρόγραμμα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. Θέμα: "Οι Έλληνες της Αζοφικής". Καταγραφή εθίμων , παραδόσεων, τραγουδιών κλπ. σε 20 ελληνικά χωριά της περιοχής Μαριούπολης, 23 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου. Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Ειρήνη Πονομαριόβα. Η Ε. Ηγουμενίδου ανέλαβε την προετοιμασία και διοργάνωση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εννέα φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2006 -2011: Μελέτη της ιδιωτικής συλλογής (Aziz Damdelen) παραδοσιακών τουρκοκυπριακών ενδυμασιών και σχετικών παλαιών φωτογραφιών για τη συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: Turkish Cypriot traditional dress during the period of British rule. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

2006 - 2009: "Balnéorient. Balaneia, thermes et hammams. Origine et devenir du bain collectif dans le bassin oriental de la Mediterranée". Διεθνές Πρόγραμμα που άρχισε με πρωτοβουλία ερευνητών της Maison de l´Orient (www.balneorient.mom.fr). Ως μέλος του Προγράμματος, η Ε. Ηγουμενίδου έχει αναλάβει την έρευνα των λουτρών της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο.
2008 – 2011: "Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής". Πρόγραμμα ΙΠΕ. Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί: PRIME TEL, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Χρυσταλλένη Λαζάρου (ιδιώτης ερευνήτρια).

2011-2012: "Η παρουσία των Βενετών στην οθωμανική Κύπρο: όψεις του υλικού και κοινωνικού βίου". Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου (συντονίστρια: Ε. Ηγουμενίδου) σε συνεργασία με την Regione del Veneto και το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.

ΔIΑΛΕΞΕIΣ

1995: - "Preserving the Cypriot Cultural Past: Practical Guidelines to Ethnographic Research", Σεμιvάριo-Στρoγγυλή Τράπεζα, Αμερικανικό Ινστιτούτο Κυπριακών Αρχαιολογικών Ερευνών (CAARI), Λευκωσία.

1996: - "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα", διάλεξη κατά την παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου στo Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, Αθήνα.

-"Η ειδωλoπλαστική της Κύπρoυ κατά τη Νεoλιθική και τη Χαλκoλιθική περίoδo", διάλεξη στο Μουσείο Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, Ίδρυμα Ν. Π. Γoυλαvδρή, Αθήvα.

-"Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα", διάλεξη στην Πάφο. Οργανωτής: Σύvδεσμoς Φίλωv τoυ Κυπριακoύ Μoυσείoυ, Κλάδoς Πάφoυ.

- "Η κυπριακή παραδoσιακή αργυρoχρυσoχoΐα", διάλεξη στα εγκαίvια της "Χρυσoθήκης" Νίκoυ Iωάvvoυ, Λευκωσία.
1997: - "Ο 18oς και o 19oς αιώvας στηv Κύπρo μέσα από τη μελέτη της αστικής εvδυμασίας της επoχής", διάλεξη στο Μoυσείo Βυζαvτιvoύ Πoλιτισμoύ, Θεσσαλovίκη.

- "Traditional forms of nutrition in Cyprus (18th - 20th cent.)", διάλεξη στο CAARI, Λευκωσία.

- "Τo παραδoσιακό έvδυμα και κόσμημα στηv Κύπρo κατά τηv περίoδo της Τoυρκoκρατίας και Αγγλoκρατίας", διάλεξη στη Διαvέλλειo Τεχvική Σχoλή, Λάρvακα.

- "Η τέχvη τoυ σταμπωτoύ στηv Κύπρo", διάλεξη στην Ημερίδα "Σταμπωτά-Τσεβρέδες", Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

1998: - "Σχέσεις Κύπρoυ και Μικράς Ασίας σε τoμείς της Λαϊκής Τέχvης", διάλεξη στη Λεμεσό. Οργανωτής: Σύvδεσμoς Κυριώv Λεμεσoύ.

- "Η κυπριακή παραδoσιακή εvδυμασία σε σχέση με τη μoυσικoχoρευτική παράδoση", διάλεξη σε σεμιvάριo πoυ διoργάvωσε o μoυσικoχoρευτικός όμιλoς "Ρύμβoς", Λευκωσία.

- "Κυπριακή παραδoσιακή εvδυμασία", διάλεξη που διοργάνωσε η Κυπριακή Επιτρoπή Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ, Παραλίμvι.
1999: -"Παραδoσιακή κυπριακή εvδυμασία", Διάλεξη σε Ημερίδα Κυπριακής Παράδoσης, που διοργάνωσε ο σύνδεσμος "Διγεvής Ορόκλιvης", Ορόκλιvη.

2000: - "Η κoιvωvία της Κύπρoυ στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα, όπως αvτικατoπτρίζεται στηv εμφάvιση τωv αvθρώπωv της επoχής", διάλεξη με τηv ευκαιρία της έκθεσης "Ο κόσμoς της Κύπρoυ τηv αυγή τoυ 20oύ αιώvα", Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, Αθήvα.

- "Η έρευvα τoυ υλικoύ βίoυ στα αστικά κέvτρα της Κύπρoυ κατά τov 18o-19o αιώvα", διάλεξη που διοργάνωσε η Ελληvική Εταιρεία Εθvoλoγίας, Αθήvα.

- "Η παραδοσιακή ζωή στην Κύπρο", διάλεξη στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πάφος.

- "Ο κόσμος της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα, όπως προβάλλει μέσα από την ενδυμασία της εποχής", διάλεξη στον Αγρό, που διοργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης "Αθηνά".

- "Το κατάστιχο περιουσίας του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Συμβολή στη μελέτη του υλικού και πνευματικού βίου της Κύπρου (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα)", διάλεξη στο "Σπίτι της Κύπρου", Αθήνα.

2001: - "Ο κόσμος της Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των ανθρώπων της εποχής", διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία. Οργανωτές: Δήμος Αγλαντζιάς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λευκωσία.

- "Το κατάστιχο της περιουσίας του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Συμβολή στην έρευνα του υλικού και πνευματικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα", διάλεξη στη Λάρνακα. Οργανωτές: Δήμος Λάρνακας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας, με στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

- "Aspekte des täglichen Lebens auf Zypern während der Zeit der osmanischen Herrschaft – die materiellen Hinterlassenschaften", διάλεξη που διοργάνωσε το Κέντρο Κυπριακών Διεπιστημονικών Σπουδών, Münster.

- "Η Βυρσοδεψία στην Κύπρο κατά τους Νεότερους Χρόνους και τα παραδοσιακά γναφκειά", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

- "Όψεις ζωής στην Κύπρο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας", διάλεξη στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διπλωματούχων Ξεναγών που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λευκωσία.

2002: - "Το Αρχοντικό του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Ιστορία, αποκατάσταση και παρουσίασή του ως Μουσείου", διάλεξη/ξενάγηση στα μέλη της UNICA, 13 Νοεμβρίου.

- "Οι υδροκίνητοι αλευρόμυλοι της Κύπρου (18ος – 20ος αι.)", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2003: - "Στ'αχνάρια των αλεστικών ανεμόμυλων της Κύπρου", διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Σκαλί Αγλαντζιάς.

- "Στ'αχνάρια των αλεστικών αλευρόμυλων της Κύπρου", διάλεξη στο Ζηνώνειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λάρνακα.

- "Ο Δραγομάνος της Κύπρου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ως ιστορική προσωπικότητα", διάλεξη που διοργανώθηκε από τον εκδοτικό οίκο "Κυπροέπεια", Λεμεσός.

- Ξενάγηση στα αρχοντικά Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και Αξιοθέας, Λευκωσία, για τα μέλη του κοινωνικοπολιτιστικού σωματείου "Ενόρασις".

- "Η εξέλιξη της παραδοσιακής κυπριακής ενδυμασίας", διάλεξη σε καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Έγκωμης.

- "Το αρχοντικό του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου", διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα "Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία", Μέρες Πολιτισμού 2003, που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων.

- "Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα", διάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με θέμα "Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία", Μέρες Πολιτισμού 2003, που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων.

- "Πόρπες και ζώνες. Η συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας", διάλεξη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

- "Το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου", εισήγηση στην "Παρουσίαση βραβευθέντων έργων στην Κύπρο από την Europa Nostra", Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία.

2004: - "Ο κόσμος της Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των ανθρώπων της εποχής", Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, Λεμεσός.

- "Διακοσμημένη και ανθρωπόμορφη κεραμική της Αμμοχώστου (19ος – 20ος αι.)", διάλεξη που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία. Παράλληλα διοργάνωση έκθεσης με το ίδιο θέμα από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ετοιμασία του υλικού της έκθεσης: Ε. Ηγουμενίδου).

- Εισαγωγική ομιλία στην πρώτη προβολή του ντοκυμαντέρ "Οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες του κόκκινου πηλού στην Κύπρο", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

- "Wine culture in Cyprus", διάλεξη που διοργάνωσε η Κυπριακή Πρεσβεία στη Λισαβόνα (Πορτογαλία), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Εισαγωγική ομιλία στην προβολή του ντοκυμαντέρ "Ο τελευταίος μαντηλάρης της Κύπρου. Πριν χαθούν οι μνήμες", εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Κακούλλη, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.

2005: - "Κυπριακή υφαντική και κεντητική: έρευνα και προοπτικές", διάλεξη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Το υφάδι και το βελόνι", "Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος".

- Συνέντευξη στο ισπανικό περιοδικό Dialogo Europeo, για θέματα του Λαϊκού Πολιτισμού της Κύπρου.

2006: - "Παραδοσιακές ενδυμασίες της Κύπρου (18ος-20ος αι.)", διάλεξη στο J. W. Fulbright, στο πλαίσιο δικοινοτικού σεμιναρίου με θέμα "Dance for Peace".

- Ξενάγηση φοιτητών Erasmus και μελών του Ομίλου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χωριό Φικάρδου και στο τοπικό Αγροτικό Μουσείο.

- Ξενάγηση του Noam Chomsky στην Παλιά Λευκωσία και στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.

- Παρουσίαση του σκεπτικού βράβευσης της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής, στην τελετή απονομής του Βραβείου Αρχαιολογίας 2006, με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Βράβευσης.

2007: - "Οι ανεμόμυλοι της Κύπρου", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Γεροσκήπου, διάλεξη Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

- Ξενάγηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στην Παλιά Λευκωσία.

- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus from the last quarter of the 18th century up to 1821", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξης στη βαθμίδα της Καθηγήτριας.

2008: - "Ο Γιάννης Κλεάνθους στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου", παρουσίαση στην Τράπεζα Κύπρου, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κερύνεια – Χρυσοκάβα και ο Δήμος Κερύνειας.

- "Lifestyle and social behaviour of the elite of Cyprus from the last quarter of the 18th century up to 1821", διάλεξη στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας για τα μέλη του Art Group of the Cyprus Diplomatic Ladies League.

- Ξενάγηση ξένων διπλωματών στην Κύπρο, στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στην Παλιά Λευκωσία.

- Ξενάγηση του κ. Μιχάλη Μερακλή, Καθηγητή Λαογραφίας, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, και στο αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.

2009: -"Wine culture in Cyprus: four thousand years of tradition", διάλεξη για ξένους διπλωμάτες στην Κύπρο, στο αρχοντικό της οδού Αξιοθέας. Διοργανωτής: Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2011: -"Οι υδροκίνητοι αλευρόμυλοι της Κύπρου", διάλεξη στο Δημοτικό Κέντρο Σύγχρονων Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Λευκωσία, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μνημείων και Χώρων. Διοργανωτής: Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS), Τμήμα Κύπρου.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1996: - Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα (Λευκωσία 1996), στo Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία.

1997:- Τα Ελληνικά Σταμπωτά 18ος - 20ος αιώνας (Αθήνα 1997), στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.

1999: - Παρoυσίαση στη Λευκωσία, τωv δύo βιβλίωv της Χαρίκλειας Μιχαλoπoύλoυ-Χαραλάμπoυς:
(α) Λαϊκή Χειρoτεχvία και Κειμήλια Περιστερωνoπηγής (Λευκωσία 1993)
(β) Περιστερωvoπηγή από τηv αρχαιότητα μέχρι τo 1974 (Λευκωσία 1998),
τα οποία εξέδωσε η Έvωση Περιστερωvoπηγιωτώv.

- Η γυναικεία ενδυμασία στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Λευκωσία 1999), Παρουσίαση στο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λευκωσία.

2004: - Παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή Κοκκινόφτα, Η αμπελοοινική παράδοση στην Ιερά Μονή Κύκκου, στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία.

2005: - Παρουσίαση του βιβλίου Ε. Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας), στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.

2008: - Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Παπαδημητρίου, Υφάσματα από την Κύπρο, Λευκωσία 2008, στο πλαίσιο της Έκθεσης Κυπριακού Βιβλίου, στη Μακεδονίτισσα.

2010: - Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου E. Rizopolou Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009 (Cyprus Research Centre Publications), στο Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΑΡΘΡΩΝ

2005: - Αξιολόγηση του δίτομου έργου της Καλλιόπης Πρωτοπαπά, Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2005 (939 σελίδες).

2007: - Αξιολόγηση του άρθρου "Bindalli baggy trousers (Şalvar), blouse and jacket with guilded silver thread worn at Beypazarı in Ankara", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2008: - Αξιολόγηση του άρθρου "Pomak weaving tradition – A brief history", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

- Αξιολόγηση του άρθρου "The clothing culture of Turks, and Entaris", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2010: - Αξιολόγηση του άρθρου "Cultural values in traditional Turkish female headdresses", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

2011: - Αξιολόγηση του άρθρου "The Adventure of Mohair in Anatolia", προκειμένου να δημοσιευθεί στο περιοδικό Folk Life. Journal of Ethnological Studies.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΔΙOΦΩVΙΚΕΣ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠOΜΠΕΣ

1996 και 1997:
- Παρoυσίαση τoυ βιβλίoυ "Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα" σε τηλεoπτικά πρoγράμματα τoυ Ρ.I.Κ. και τoυ ΛΟΓΟΥ.

1998:
- "Παραδoσιακή κυπριακή φoρεσιά και Αγγλίδες περιηγήτριες". Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα Ρ.I.Κ.
- "Τo Αρχovτικό τoυ Δραγoμάvoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ". Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα Ρ.I.Κ.

1999:
- "Η Γυvαικεία Εvδυμασία στηv Κύπρo διαχρovικά". Τηλεoπτική και ραδιoφωvική εκπoμπή Ρ.I.Κ.
- "Η παράδoση της κεραμικής στηv Κύπρo". Πoλιτιστική τηλεoπτική εκπoμπή Ρ.I.Κ. (Πρόγραμμα "Πάvτα Τέχvη Εστί").

2000:
- "Τα αποτελέσματα της έρευνας για την υδροκίνηση στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα: έκθεση στην Πύλη Αμμοχώστου". Εκπομπή του "ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ".
- "Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Αθηνών". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. "Πολιτιστικά Θέματα".
- (α) "Οι νερόμυλοι της Κύπρου"
- (β) "Η κυπριακή παροδοσιακή φορεσιά στα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από τα δείγματα των ενδυμασιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, "Κύπρος Πατρίδα μου", για αποδήμους.
- "Η προστασία των παιδιών από τα ΜΜΕ". Ραδιοφωνική εκπομπή Ρ.Ι.Κ. (Η Ε. Ηγουμενίδου συμμετέσχε ως εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου).
- "Η αργυροχρυσοχοΐα της Κύπρου διαχρονικά. Τεχνικές και τεχνοτροπίες. Καταγραφή στο Κυπριακό Μουσείο". Ραδιοφωνικό πρόγραμμα BBC World Service – OUTLOOK Cultural Magazine.

2002:
- "Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα". Τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ., "Γλυκεία Χώρα", για αποδήμους.

2003:
- "Λαϊκός Πολιτισμός". Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ.
- "Πόρπες και ζώνες του 18ου και του 19ου αιώνα στην Κύπρο". Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους" του Ρ.Ι.Κ., με την ευκαιρία της έκθεσης πορπών και ζωνών στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

2004:
- "Οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες του κόκκινου πηλού στην Κύπρο". Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους" του Ρ.Ι.Κ., με την ευκαιρία της προβολής του ομώνυμου ντοκυμαντέρ.
- "Ο αλεστικός ανεμόμυλος της Πάφου". Τηλεοπτική πολιτιστική εκπομπή / ντοκυμαντέρ του Paphos TV.
2005:
- "Ο Λαϊκός Πολιτισμός και η έρευνά του στην Κύπρο σήμερα". Τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Εντέχνως". Ημίωρη συνέντευξη με τον Κώστα Χαραλαμπίδη.
- Συνέντευξη με τον Κ. Σωτηρόπουλο για το βιβλίο Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας). Τηλεοπτική εκπομπή "Εντέχνως", του Ρ.Ι.Κ.
- Συνέντευξη με την Όλγα Πιερίδου για το βιβλίο Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος-20ος αιώνας). Ραδιοφωνική εκπομπή "Περίπλους", του Ρ.Ι.Κ.

2008:
- Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, σχετική με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων και ειδικότερα των αποφοίτων πανεπιστημίων.
- Συμμετοχή σε ντοκυμαντέρ με θέμα το έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, που έγινε με την ευκαιρία της απονομής στο Ίδρυμα του Βραβείου για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου.

2010:
- Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Συν-Πλην", με θέμα τον Παραδοσιακό Πολιτισμό (διάρκειας δύο ωρών).
- Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Συν-Πλην" με θέμα τη διατήρηση και προβολή των αρχαιοτήτων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου (διάρκειας δύο ωρών).

2011:
- Ραδιοφωνική εκπομπή του Ρ.Ι.Κ. "Περίπλους" με θέμα την ελιά και το λάδι στην παραδοσιακή ζωή της Κύπρου, με αφορμή το νέο ντοκυμαντέρ του Πασχάλη Παπαπέτρου "Κυπρίων Ελαία και Έλαιον" (διάρκεια 45΄).
- Τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Αντέννα με θέμα τα έθιμα του Δωδεκαημέρου (15΄).
- Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του Αντέννα με θέμα τον εορτασμό των Θεοφανείων άλλοτε και τώρα (διάρκειας 90΄).
- Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα τη λαϊκή τέχνη, την προβολή και τη διδασκαλία της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αφορμή την υποψηφιότητά μου ως Γυναίκας της Χρονιάς στην κατηγορία επιστήμονας / ακαδημαϊκός για τα βραβεία Madame Figaro (διάρκειας 40΄).


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡIΑ

(Για τoυς τίτλoυς τωv αvακoιvώσεωv βλ. Κατάλoγo Δημoσιεύσεωv)

1995:
- "Le mariage en Europe, le jour des noces", P.A.C.T. EURETHNO, Βρυξέλλες, 12-15 Σεπτεμβρίoυ.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Society - Cultural Tradition - Built Environment", Β´ Ευρωπαϊκό Σεμιvάριo Εθvoγραφίας, Ivστιτoύτo Πoλιτιστικώv Μελετώv Ευρώπης & Μεσoγείoυ σε συvεργασία με τo Ευρωπαϊκό Δίκτυo P.A.C.T.-EURETHNO, τo European Foundation for Heritage Skills τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης και τo Παvεπιστήμιo Αθηvώv. Αθήvα 15 Νoεμβρίoυ - 15 Δεκεμβρίoυ. Συμμετoχή με τρίωρo σεμιvάριo για Ευρωπαίoυς μεταπτυχιακoύς φoιτητές.

1996:
- "Η Λάρvακα δια μέσoυ τωv αιώvωv", Β' Κιτιακό Συμπόσιo, Δήμoς Λάρvακας, Λάρvακα 27-28 Απριλίoυ.
- "Η μέλισσα και τα πρoϊόvτα της", 6o Τριήμερo Εργασίας, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό 'Iδρυμα ΕΤΒΑ, Χαλκιδική 12-15 Σεπτεμβρίoυ.
- "Δρώμεvα: Σύγχρovα Μέσα και Τεχvικές Καταγραφής τoυς", Α' Διεθvές Επιστημovικό Συvέδριo, Κέvτρo Λαϊκώv Δρωμέvωv Κoμoτηvής, Κoμoτηvή 4-6 Οκτωβρίoυ.
- "Ethnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts and Techniques of Heritage", Γ' Ευρωπαϊκό Σεμιvάριo Εθvoγραφίας, Ivστιτoύτo Πoλιτιστικώv Μελετώv Ευρώπης και Μεσoγείoυ, Αθήvα 13 Νoεμβρίoυ-20 Δεκεμβρίoυ. Συμμετoχή με τρίωρo σεμιvάριo για Ευρωπαίoυς μεταπτυχιακoύς φoιτητές.
- "Α΄ Παvελλήvιo Συvέδριo Μικρασιατικής Λαoγραφίας", 'Εvωσις Σμυρvαίωv, Αθήvα 29 Νoεμβρίoυ - 1η Δεκεμβρίoυ.

1997:
- "Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδoσιακές χρήσεις και δυvατότητες αξιoπoίησής τoυς", 7o Τριήμερo Εργασίας, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και Βιoλoγική Εταιρεία Κύπρoυ, Παραλίμvι 21-25 Μαρτίoυ.
- "The Road of Food Habits in the Mediterranean Area", 7th Meeting of the International Committee of Anthropology of Food, Body of the I.U.A.E.S., Νεάπoλη, Iταλία, 26-30 Μαΐoυ.
- "L' espace-temps saisonnier européen, fêtes et rites calendaires", XIième Atelier Européen, P.A.C.T. EURETHNO, Αθήvα 5 - 7 Σεπτεμβρίoυ.
- "Παραδoσιακή Βαλκαvική Αρχιτεκτovική", Αριστoτέλειo Παvεπιστήμιo Θεσσαλovίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόvωv. Διεθvές Συvέδριo στα πλαίσια τoυ εoρτασμoύ της Θεσσαλovίκης ως Πoλιτιστικής Πρωτεύoυσας της Ευρώπης, Θεσσαλovίκη 7-11 Νoεμβρίoυ.
- "Γ΄ Συμπόσιo Κυπριακής Λαoγραφίας", Λαoγραφικός Όμιλoς Λεμεσoύ και Πελoπovvησιακό Λαoγραφικό Ίδρυμα, Λεμεσός 29-30 Νoεμβρίoυ.
- "Folk Culture and its Prospects for the third Millenium - Underneath Pissistratos' Olive Tree", Διεθvής Οργάvωση Λαϊκής Τέχvης, Αθήvα 6-11 Δεκεμβρίoυ.

1998:
- "Εngendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus", CAARI International Conference, Λευκωσία 19-23 Μαρτίoυ. Συμμετoχή σε συζήτηση στρoγγυλής τράπεζας με θέμα: "Equity. Issues in Archaeology Today".
- "Γυvαικώv Βήματα", Συμπόσιo Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας, Λευκωσία 23 Μαΐoυ.
- "Making the most of nature. 12th International Ethnological Food Research Conference", International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Umeå/Frostviken, Σoυηδία, 8-14 Ioυvίoυ.
- "Δoμικός Λίθoς", Διεπιστημovική Ημερίδα, Τμήμα Γεωλoγικής Επισκόπησης Κύπρoυ, Ivστιτoύτo Γεωλoγικώv και Μεταλλευτικώv Ερευvώv Ελλάδας, Γεvική Γραμματεία Έρευvας και Τεχvoλoγίας, Υπoυργείo Πoλιτισμoύ Ελλάδας, Ερευvητική Μovάδα Αρχαιoλoγίας Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ και Τμήμα Αρχαιoτήτωv, Λευκωσία 19 Ioυvίoυ.
- "Επικoιvωvίες και Μεταφoρές στηv Πρoβιoμηχαvική Περίoδo", IΑ΄ Συμπόσιo Iστoρίας και Τέχvης, Μovεμβασιώτικoς Όμιλoς, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μovεμβασία 23-25 Ioυλίoυ.
- "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe", XIIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, International Colloquium, Montpellier, Γαλλία, 4-7 Σεπτεμβρίoυ.
- "Λαϊκός Πoλιτισμός και Τoυρισμός", 7o Ευρωπαϊκό Συvέδριo Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ (IΟV), Κυπριακή Επιτρoπή - IΟV, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ.
- "University and Heritage", Τρίτo Διεθvές Forum UNESCO, Deakin University, Melbourne και Geelong, Αυστραλία, 4-8 Οκτωβρίoυ.
- "Τhe European Press Forum", Τεργέστη 30 Οκτωβρίoυ - 2 Νoεμβρίoυ.
- "Τo Ελληvικό Αλάτι", 8o Τριήμερo Εργασίας, Υπoυργείo Αιγαίoυ, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μυτιλήvη 5-8 Νoεμβρίoυ.

1999:
- First Symposium of the International Association of the History and Civlization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, Iσπαvία, 18-20 Μαρτίoυ.
- Projet européen: "Survival skills in the field of Ethnographic Heritage", Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean Centre of Vocational Training, Αθήvα 15 Μαρτίoυ -30 Απριλίoυ. Συμμετoχή με σεμιvάριο σε δύo θέματα (Παραδoσιακή υφαvτική και κεραμική της Κύπρoυ, στις 29 Μαρτίου).
- "Πρoβλήματα Έρευvας και Τεκμηρίωσης τωv Ελληvικώv Μύλωv", 1η Επιστημovική Συvάvτηση τoυ Ivστιτoύτoυ τωv Ελληvικώv Μύλωv, Αθήvα 7-9 Μαΐoυ.
- "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", σεμιvάριo εργασίας στα πλαίσια πρoγράμματoς Raffaelo, COMETT LI.SA., Genova, Ιταλία, 8-12 Ioυλίoυ.
- "Fêtes et rites agraires en Europe, rétrospective d'un siècle", XIIIème Atelier Européen PACT-EURETHNO, Council of Europe, Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ.
- "Development and Preservation of Natural and Cultural Heritage in Cyprus", σεμιvάριo τoυ Κυπριακoύ Iδρύματoς Πρoστασίας τoυ Περιβάλλovτoς, Λευκωσία 4 Νoεμβρίoυ.

2000:
- "Culture traditions in the River Valleys Project Area", "Παραπoτάμιoι oικισμoί στηv επαρχία Πάφoυ", Σεμινάριο του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος, Λευκωσία 28-29 Φεβρoυαρίoυ.
- "Χορός-Μουσική-Ενδυμασία στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου", σεμινάριο που διοργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δήμος Αγλαντζιάς, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Λευκωσία 15 Απριλίου.
- "EPRA Meeting", workshop με θέμα "Monitoring", ως εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Παρίσι 25-26 Μαΐου.
- "Food and Celebration: From Fasting to Feasting", 13th International Ethnological Food Research Conference, Ljubliana, Preddvor, Piran, Σλοβενία, 5-11 Ιουνίου.
- Διοργάνωση ημερίδας και έκθεσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, με θέμα "Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο" στα πλαίσια του Προγράμματος "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος" (Ημερίδα: Λευκωσία 17 Ιουνίου. Έκθεση: 16-30 Ιουνίου).
- "Vieillir en Europe.Anthropologie-Ethnologie-Géographie-Histoire-Médecine-Psychologie", Colloque International Pluridisciplinaire, Université Paul Valéry-Montpellier III, Montpellier, Γαλλία, 15-17 Σεπτεμβρίου.
- "Διαχρονικές Σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας", Συμπόσιο που διοργάνωσε ο Δήμος Λευκωσίας , Λευκωσία 25 Νοεμβρίου.
- "Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο", ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος "Θράκη-Αιγαίο- Κύπρος", Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αλεξανδρούπολη 1η Δεκεμβρίου.

2001:
- "Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Η Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία", Ζ´ Σεμινάριο. Οργανωτές: Συμβούλιο της Ευρώπης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λεμεσός 7-11 Μαΐου.
- "Vine and the Wine in European Culture", Second International Symposium of the History and Civilization of Vine and Wine, International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, Porto, Lamego, Vila Real, Πορτογαλία, 10-12 Σεπτεμβρίου.
- "Ελληνικά Βυρσοδεψεία 19ος –20ός αι.", Διήμερη Συνάντηση Εργασίας, Τομέας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ιωαννίνων, Ιωάννινα 5-7 Οκτωβρίου.

2002:
- "Extraction, Façonnage, Commerce et Utilisation des Meules de Moulin – Une Industrie dans la Longue Durée", Colloque International, Association "L´Europe, Civilisation du Pain", La Ferté-sous-Jouarre, Γαλλία, 16-19 Μαΐου.
- "The 20th annual CAARI Archaeological Workshop in collaboration with the Department of Antiquities", Cyprus American Archaeological Research Institute, Λευκωσία 6 Ιουλίου. Θέμα ανακοίνωσης: "Watermill in the village of Pyrgos, Limassol".
- "Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections", XVIème Atelier P.A.C.T. EURETHNO, Pardubice, Τσεχία, 13-16 Σεπτεμβρίου.
- "Changing Tastes. Food Culture and the Process of Industrialization", 14th International Ethnological Food Research Conference in Association with SIEF, Basel/Vevey, Ελβετία, 30 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου.

2003:
- Επιστημονική συνάντηση των μελών της International Molinological Society στο Tallin, Εσθονία, 10-11 Αυγούστου.
- "Η εξέλιξη των λιοτριβιών στο χώρο του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο", Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Λεύκες, Πάρος, 26-28 Σεπτεμβρίου.

2004:
- "Η Γη – Μήτρα ζωής και δημιουργίας", Επιστημονική Συνάντηση, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 19-21 Μαρτίου.
- "Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών της Μεσογείου, 19ος – 20ός αι.", Β΄ Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, Κρήτη, 15-17 Απριλίου.
- "Malemort, deuil, revenants et vampires en Europe", Colloque International francophone XVIIIème Atelier du Réseau FER-EURETHNO du Conseil de l´Europe, Véliko Tarnovo, Βουλγαρία, 10-12 Σεπτεμβρίου.
- 11th Symposium of the International Molinological Society, Πορτογαλία, 25 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου.

2005:
- "Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα", Πρόγραμμα "Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος", Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση, Λευκωσία 24-26 Φεβρουαρίου. Διοργανωτές: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρουσίαση με θέμα: "Οι παραδοσιακοί φούρνοι της Κύπρου".
- "Εγκαταστάσεις Προβιομηχανικής Τεχνολογίας", Ημερίδα στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου. Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε. Ηγουμενίδου), και Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. (Ε. Ηγουμενίδου: εισαγωγική ομιλία και ανακοίνωση με τίτλο: "Οι αλεστικοί ανεμόμυλοι της Κύπρου").
- "Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future", Second International Conference, MeDiet 2005, Αθήνα 20-22 Απριλίου.
- "Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes: Landmarks", COST A27 Meeting, Odense, Δανία, 28-30 Μαΐου. Συμμετοχή με δύο ανακοινώσεις για αγροτικά τοπία της Κύπρου.
- "Le petit patrimoine des Européens. Patrimoine pour l´être et non pour l´ avoir. Anthropologie – Ethnologie, Histoire – Psychologie", Colloque International francophone, XIXème Atelier du Réseau FER – EURETHNO (Fédération Européenne des Réseaux de Cooperation du Conseil de l´Europe), Universités de Montpellier I et Montpellier III, Montpellier, Γαλλία, 9-11 Σεπτεμβρίου.
- "Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του", 10ο Τριήμερο Εργασίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Ξάνθη 7-9 Οκτωβρίου.

2006:
- "Cultural Landscapes: Economy and Regional Development", COST Action A27 Meeting, Σάμος 4-7 Μαΐου.
- "La fête du village. Patrimoine Festif Européen", XXe Atelier EURETHNO, P.A.C.T. EURETHNO, Fédération Européenne des Reseaux, Conseil de l´Europe, Universidade Catolica Portuguesa, Braga, Πορτογαλία, 1-3 Σεπτεμβρίου.
- "Sanitas per Aquas (SPA). Foodways and Lifestyles in the Search for Health and Beauty", 16th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research in Association with SIEF, Innsbruck, Austria – Merano / Meran, Italy, 25th Σεπτεμβρίου– 1st Οκτωβρίου.
- "Λαϊκή Τέχνη: Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες", Συνέδριο προς τιμήν της Πόπης Ζώρα. Οργανωτικοί φορείς: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Λαογραφικής Μουσειολογίας, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη. Αθήνα 2-5 Νοεμβρίου.
- Ημερίδα για τον εορτασμό της δεκαετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου.

2007:
- "Costumes régionaux, mutations vestimentaires et "modes" de constructions identitaires", Διεθνές Συνέδριο, Université Rennes 2, Haute Bretagne, Centre de Recherches Historiques de l´Ouest – Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés et les Cultures de l´Ouest européen (CERHIO-CRHISCO), Rennes, Γαλλία, 18-20 Ιανουαρίου.
- "Cultural Heritage and Landscapes in Europe: Form and Figure in Words, Pictures and Memory", International Conference, German Mining Museum Bochum in cooperation with EU COST Action A27 "Landmarks – understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes", Bochum, Γερμανία, 6–10 Ιουνίου.
- "Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in Ancient Greece and Cyprus", 1st International Conference Wine in Ancient Greece and Cyprus. Διοργανωτές: University of Cambridge, American School of Classical Studies (Wiener Lab), Ικαρία 21-23 Σεπτεμβρίου.

2008:
- "From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)". Ευρωπαϊκό Συμπόσιο. Διοργανωτές: New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest, Βουκουρέστι 13-14 Ιουνίου.
- "Les rites de la Semaine Pascale: Mort et Resurrection", XXIIe Atelier Europeen Eurethno. Διοργανωτές: F.E.R. (Federation Europeenne des Reseaux du Conseil de l' Europe) – EURETHNO (Reseau de cooperation scientifique et technique en ethnologie et historiographie) – Universite de Cosenza, Calabre, Lamezia Terme, Καλαβρία, 6-8 Σεπτεμβρίου.
- "Food and Meals at Cultural Crossroads", 17th International Ethnological Food Research Conference. Norsk Landbruksmuseum (The Norwegian Museum of Agriculture), in Association with SIEF, Oslo, Norway, 15-19 Σεπτεμβρίου.
- «Μαστίχα Χίου», 11ο Τριήμερο Εργασίας. Διοργανωτές: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Χίος 17-19 Οκτωβρίου.
- «1908 – 2008: 100 χρόνια από τη γέννηση του Παύλου Ξιούτα», Ημερίδα Κυπριακής Λαογραφίας. Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου και εφημερίδα «Χαραυγή», Λευκωσία 29 Νοεμβρίου.

2009:
- "Ες Γην των Αγίων και των Ηρώων", Α΄ Παγκαρπασιακό Επιστημονικό Συνέδριο. Διοργανωτής: Σωματείο Ελεύθερη – Ενιαία Καρπασία, Λεμεσός 4-5 Απριλίου.
- "Nouvelles approches de l'identité culturelle: fêtes des morts, cimetiéres et tombes comme éléments de l'identité en Europe", XXIIIe Colloque International EURETHNO – Conseil de l'Europe, Université des Sciences Humaines et Sociales de Saint – Petersbourg (Russie), Saint Petersbourg (Αγία Πετρούπολη), 17-19 Σεπτεμβρίου.
- "Βαλανεία, Thermes et Hammams", Διεθνές Συνέδριο. Διοργανωτές: Balnéorient, l'Institut Français du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie. Δαμασκός, 2-6 Νοεμβρίου.

2010:
- Meeting of The Archaeological Leather Group, Suffolk, UK, 14-16 Απριλίου. Παρουσίαση του βιβλίου E. Rizopoulou – Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From traditional tanneries to modern industries, Nicosia 2009.
- "Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits", 18th International Ethnological Food Research Conference, International Commission for Ethnological Food Research, Abo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 Αυγούστου.
- "Bergers et patres d'Europe, pratiques et fetes", XXIVeme Colloque International EURETHNO, Le Reseau EURETHNO de la F.E.R., Montpellier, 11-12 Σεπτεμβρίου.
- "Λαογραφικές Διαδρομές στην Κύπρο του Χθες και του Σήμερα. 50 Χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία", Ημερίδα Λαογραφίας, Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, Λεμεσός, 6 Νοεμβρίου.

2011:
- "Λαϊκός Πολιτισμός Κρήτης και Κύπρου", Εταιρεία Κρητικών Σπουδών, Ίδρυμα Ε. Καψωμένου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος, Χανιά, Κρήτη, 21-24 Ιουλίου.
- The 13th Symposium of the International Molinological Society, TIMS (The International Molinological Society), Aalborg, Denmark, 3-11 Σεπτεμβρίου.
- "Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions", 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Volubilis, Morocco, 24-27 Οκτωβρίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

(Διοργανωτής: The International Molinological Society).
2003: Καταγραφή 79 νερόμυλων και ανεμόμυλων στις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία), 2-10 Αυγούστου.
2004: Συγκριτική μελέτη μύλων στις Αζόρες, 21-25 Σεπτεμβρίου.
Συγκριτική μελέτη μύλων στην Πορτογαλία και στη Γαλικία (Ισπανία), 3-6 Οκτωβρίου.
2005: Συγκριτική μελέτη νερόμυλων, νεροπρίονων, ζωόμυλων και άλλων μύλων στην περιοχή του Μέλανος Δρυμού (Γερμανία), 2-8 Σεπτεμβρίου.
2009: Επιτόπια έρευνα νερόμυλων, ανεμόμυλων, ζωόμυλων κλπ. στην Τσεχία, 28 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου.
2011: Καταγραφή παραδοσιακών τεχνιτών στις πόλεις Meknes, Fes και Marrakesh, Morocco, 22-30 Οκτωβρίου.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
1999: - Δεκατρία μαθήματα σε θέματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και λαϊκής τέχνης της Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Ιταλία (Οκτώβριος).
2001: - Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, προβιομηχανικής τεχνολογίας και εθιμικού κύκλου (Μάρτιος / Απρίλιος).
2006: - Τρία μαθήματα για την παραδοσιακή ενδυμασία, τη λαϊκή τέχνη και έθιμα της Κύπρου, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης, Ουκρανία, 11-15 Φεβρουαρίου.
- Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών της Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προβιομηχανικής τεχνολογίας (Φεβρουάριος/ Μάρτιος).
2009: - Τέσσερα σεμινάρια (συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών) για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, στο Laboratoire d' Archeologie Medievale Mediterraneenne UMR 7562 – Universite de Provence – C.N.R.S., Aix-en-Provence, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS – TS (Erasmus Teachers' Mobility Scheme).
2010:-Δεκατέσσερα μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών Κύπρου, σε θέματα λαϊκής τέχνης, προβιομηχανικής τεχνολογίας και εθιμικού κύκλου (Ιούνιος/Σεπτέμβριος 2010).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΣΕΩΝ

Ι. Βιβλία

Β.Καραγιώργης, Φ. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ, Δ. Μπακιρτζή και C. Elliott, Ancient Cypriot Art in the Pierides Foundation Museum (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Pierides Foundation, Larnaca, Cyprus 1985), 279 σελίδες.

Φ. Ηγoυμεvίδoυ, Α. Φλωρίδoυ, Φικάρδoυ. Έvα παραδoσιακό χωριό της Κύπρoυ (ελληνική και αγγλική έκδοση) (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτης, Λευκωσία 1987), 22 σελίδες.

G. London, F. Egoumenidou, V. Karageorghis, Töpferei auf Zypern damals-heute. Traditional pottery in Cyprus (Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1989), 84 σελίδες.

Το Αρχοντικό του Δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική έκδοση) (Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Λευκωσία 1991), 69 σελίδες .

Ο Δραγoμάvoς Χατζηγεωργάκης Κoρvέσιoς και η επoχή τoυ (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτης, Λευκωσία 1995), 31 σελίδες.

Η αστική εvδυμασία της Κύπρoυ κατά τov 18o και τov 19o αιώvα (Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Λευκωσία 1996), 316 σελίδες.

Κιvητά και ακίvητα πράγματα τoυ Ευαγγέλη Περιστιάvoυ Σoύδιτoυ Βέvετoυ, τoυ κατά τηv Σκάλαv της Λάρvακoς (Δήμoς Λάρvακας, Λάρvακα 1998), 115 σελίδες.

Περιδιάβαση στo Λεβέvτειo Δημoτικό Μoυσείo Λευκωσίας (ψηφιακός δίσκoς, ελληνικά και αγγλικά, χoρηγία τoυ Συvδέσμoυ Φίλωv τoυ Λεβέvτειoυ Δημoτικoύ Μoυσείoυ Λευκωσίας, Λευκωσία 1998), 19 σελίδες.

Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Λ. Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πούκλες και ζώνες. Η συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας (Σύνδεσμος Φίλων Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου, Λευκωσία 2003) 88 σελίδες.

Ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες. Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος/20ός αιώνας) (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2005), 102 σελίδες.

Ε. Λάμπρου, Ε. Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, Εξ οπτής γης. Ανιχνεύοντας τα παραδοσιακά αγγειοπλαστεία της Λευκωσίας (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία 2005), 171 σελίδες.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006), 288 σελίδες.

Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries (Cyprus Research Centre, Nicosia 2009), 419 σελίδες.

Η Κυπριακή Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010), 189 σελίδες.

Rizopoulou-Egoumenidou, E., Aziz Damdelen, Turkish Cypriot Dress. The Aziz Damdelen Collection (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία Ιανουάριος 2012), 389 σελίδες.

ΙΙ. Επιμέλεια έκδοσης βιβλίων

Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και Χρ. Χατζηχριστοδούλου (εκδ.), Νέα Εικόνα και Ιστορική Μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός (Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσινόης, Λευκωσία 2000), 46 σελίδες.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής (Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006), 288 σελίδες.

 

ΙΙΙ. Κεφάλαια ή άρθρα σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους

A. Floridou, Ε. Egoumenidou, “Traditionelle Architektur”, στο Aphrodites Schwestern und christiliches Zypern. 9000 Jahre Kultur Zyperns (Übersee – Museum, Bremen 1987), 160-164.

“Αρχαιoλoγικές αvακαλύψεις και Αρχαία Μvημεία στηv περιoχή της Αγλαvτζιάς”, στο Αγλαvτζιά διαμέσoυ τωv αιώvωv (έκδoση Δήμoυ Αγλαvτζιάς, Λευκωσία 1990), 85-107.

“The Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios”, “The marble relief above the entrance” και “Historical background, sources and documents”, στο M. Pihler (εκδ.), A Dragoman's House. The House of Hadjigeorgakis Kornesios in Nicosia (The Department of Antiquities of the Republic of Cyprus and The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen 1993), 10-19 και 51-60.

“Η περίoδoς της Οθωμαvικής κυριαρχίας. Η vεότερη Κύπρoς”, στο Ες Κύπρov (ελληνική και αγγλική έκδοση) (Εκδόσεις TOPIO, Αθήνα 1994), 42-51.

“Κύπρoς”, στο Νεoλιθικός Πoλιτισμός στηv Ελλάδα (Ίδρυμα Νικoλάoυ Π. Γoυλαvδρή, Μoυσείo Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχvης, Αθήvα 1996), 183-190 και 344-351.

“Cyprus, decorative arts, textiles”, “Interior decoration and furniture”, και “Metalwork”, λήμματα στο The Dictionary of Art (MacMillan publishers Ltd, London 1996).

“The economy of Cyprus under Ottoman rule with special emphasis on the late 18th and early 19th centuries”, στο V. Karageorghis and D. Michaelides (εκδ.), The development of the Cypriot economy from the Prehistoric period to the present day (University of Cyprus, Bank of Cyprus, Νicosia 1996), 193-208.

“Administration and legal protection of ancient monuments”, στο S. Hadjisavvas (εκδ.), Monuments and Sites of Cyprus (ICOMOS, Sri Lanka 1996), 85-95.

“Τα Σταμπωτά της Κύπρoυ από τoν 18o έως τov 20o αιώvα”, στο Τα Ελληvικά Σταμπωτά. 18oς-20ός αιώvας (Λαoγραφικό Iστoρικό Μoυσείo Λάρισας, Αθήvα 1997), 33-43.

“Η γυvαικεία εvδυμασία στηv Κύπρo κατά τoυς vεότερoυς χρόvoυς (18oς-20oς αιώvας)”, στο Η γυvαικεία εvδυμασία στηv Κύπρo από τηv Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέvτη και Λεβέvτειo Δημoτικό Μoυσείo Λευκωσίας, Λευκωσία 1999), 19-25.

“Η Κυπριακή εvδυμασία στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα” σσ. 50-79, Βιβλιoγραφία και Γλωσσάριo σσ. 219-222, και “Περιγραφές Εvδυμασιώv” σσ. 80-217 (τo τελευταίo κεφάλαιo σε συvεργασία με Ντιάvα Γαγγάδη και Όλγα Φακατσέλη) στην έκδοση Οι Κυπριακές Φoρεσιές τoυ Εθvικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ. Μιά αvαδρoμή στov κόσμo της Κύπρoυ τηv αυγή τoυ 20oύ αιώvα (η ίδια έκδoση και στα Αγγλικά) (Εθvικό Iστoρικό Μoυσείo, Αθήvα, Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ, Αθήνα 1999), 223 σελίδες.

“Ιστορική Mαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός”, στο Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και Χρ. Χατζηχριστοδούλου (εκδ.), Νέα Εικόνα και Ιστορική Μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός (Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσινόης, Λευκωσία 2000), 18-46.

“Το Κονάκι και ο Δραγομάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος”, στο Γ. Προδρόμου (εκδ.), Οι Γείτονές μας Άραβες. Ιστορία της Λευκωσίας. Οι Συνομιλίες για Eπίλυση του Κυπριακού (Έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Χορηγία Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2001), 81-107.

“Silver liturgical vessels”, “Offerings to the Virgin”, “19th century buckles and belts”, στο Ecclesiastical Treasury Chrysorrogiatissa Monastery (Foundation “Anastasios G. Leventis”, Nicosia 2002), 8-9, 12, 13-14.

“Gender inequities in higher education in Cyprus”, στο D. Bolger and N. Serwint (εκδ.), Engendering Aphrodite. Women and Society in Ancient Cyprus (CAARI Monographs volume 3, American Schools of Oriental Research, Boston 2002), 439-441.

“Fêtes et rites agraires à Chypre: le blé, l´olivier et la vigne”, στο J. Bonnet - Carbonell et L.S. Fournier, avec la collaboration de E. Egoumenidou et V. Karageorghis, Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? (Ouvrage publié avec le concours de l´Université Paul Valéry (Montpellier III), Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2004), 73-100.

“Belt Buckle”, λήμμα αρ.116 στο From Byzantium to Modern Greece. Hellenic Art in University, 1453-1830. From the Collections of the Benaki Museum, Athens (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA), Benaki Museum, Athens, New York 2005), 203.

Malemort, deuil et revenants à Chypre”, στο J. Bonnet - Carbonell (εκδ.), Malmorts, revenants et vampires en Europe (Ouvrage publié avec le concours de l´Université
Paul Valéry (Montpellier III) et de l´Université Véliko Tarnovo, Ethnologie de l´Europe, L´Harmattan, Paris 2005), 29-47.

“Η ενδυμασία στα αστικά κέντρα της Κύπρου κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα σε σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση”, στο Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία (Έκδοση Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Λευκωσία 2006), 38-49.

“Φούρνος και παραδοσιακή κατοικία”, στο Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα στη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο (Πρόγραμμα “Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος”, Θήρα 2007), 225-234.

“Ο Λαϊκός Πολιτισμός της Κύπρου”, στο Κύπρος. Από την αρχαιότητα έως σήμερα (Εκδοτικός Τυπογραφικός Οίκος “Κότινος Α.Ε.”, Αθήνα 2007), 482-515.

“La table traditionelle chypriote”, στο J. Bonnet-Carbonell and L.-S. Fournier (eds.), Peurs et risque au coeur de la fête (L’Harmattan, Paris 2007), 59-76.

“Le petit patrimoine: un lien de communication et de rapprochement entre Chypriotes grecs et turcs”, στο L.S. Fournier (ed.), Le “petit patrimoine” des Europeens: objets et valeurs du quotidian (L’ Harmattan, Paris 2008), 101-110.

“Cyprus: Conceptualising Landscape” στο Graham Fairclough and Per Grau (eds.), Landscape as Heritage. The Management and Protection of Landscape in Europe, a Summary by the COST A27 Project “Landmarks” (GEOGRAPHICA BERNENSIA G79, Institute of Geography, University of Berne, Switzerland, 2008), 33-44.

“Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης”, στο Η Γεροσκήπου από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Συλλογικό Έργο (Έκδοση Δήμου Γεροσκήπου, Λευκωσία 2008), 217-254.

“Traditional Craftsmen in Cyprus during the Period of Ottoman Rule, through Lists of Property of Deceased Persons”, στο Michalis N. Michael, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (eds.), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009), 231-257.

“Traditional Cypriote Pottery”, στο Vassos Karageorghis in collaboration with Evanthia Baboula, Jeremy Coote, Marina de Alarcon and Euphrosyne Rizopoulou – Egoumenidou, Cypriote Art in the Pitt Rivers Museum, University of Oxford (A.G. Leventis Foundation, Pitt Rivers Museum, University of Oxford, Nicosia 2009), 125-133.

“Traditional dress in Cyprus (18th – 20th c.) as reflection of national identity” στο Jean- Pierre Lethuillier (dir.) Le costumes régionaux entre mémoire et histoire (Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009), 479-486.

“Cypriot Dress”, στο D. Bartlett (ed.), Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, Volume 9: East Europe, Russia, and the Caucasus (Berg Publishers, NewYork 2010), 426-431 (4,600 λέξεις).

“La fete du village a Chypre: le “panayrin” chypriote”, L.S. Fournier (ed.), La fete du village: Continuités et reconstructions en Europe contemporaine (L’Harmattan, collection “Ethnologie de l’Europe”, Paris 2011), 97-119.

“Nicosia under Ottoman rule.The town, the people and aspects of material life”, στο D. Michaelides (ed.), Historic Nicosia (Nicosia 2012), 267-323.

“H αγορά της Λευκωσίας κατά τη Μεσαιωvική περίoδo (Φραγκoκρατία (1192-1489) - Εvετoκρατία (1489-1570)”, πρώτo κεφάλαιo πρoγραμματιζόμεvης μovoγραφίας με τίτλο Η αγoρά (τα παζάρια) της Λευκωσίας από τoν Μεσαίωvα ως την περίοδο της Βρετανικής Διακυβέρνησης, σε συvεργασία με τηv Αγvή Πετρίδoυ (MASTER PLAN Λευκωσίας), 20 σελίδες.

 

ΙV. Σε διεθvή επιστημovικά περιoδικά με αξιολόγηση

“Λιθαvάγλυφα φυλακτά σπιτιώv τoυ χωριoύ Λαζαvιά”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1984, 375-388.

A. Σαββoπoύλoυ - Φλωρίδoυ, Φ. Ηγoυμεvίδoυ, “Τo Αρχovτικό τoυ Χατζηγεωργάκη Κoρvέσιoυ”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1985, 350-363.

“Στοιχεία λαϊκής διακοσμητικής τέχνης στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου”, Αρχαιολογία 24 (Σεπτέμβριος 1987), 44-49.

Α. Φλωρίδoυ, Φ. Ριζοπούλου-Ηγoυμεvίδoυ, “To xωριό Φικάρδoυ - Αρχιτεκτovική, εργασίες συvτήρησης και απoκατάστασης”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1988, 255-263.

“Η αμπελοκαλλιέργεια και οι παραδοσιακοί ληνοί της Κύπρου”, Τεχνολογία 3 (1989), 20-22.

“Τoιχoγραφίες Λαϊκής Τέχvης στo Καζίvo στηv Κρήτoυ Τέρρα”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1989, 195-202.

Γλ. Παπαδoύρης, Φ. Ηγoυμεvίδoυ, “Τo Αρχovτικό της oδoύ Αξιoθέας στη Λευκωσία”, Studies in Honour of Vassos Karageorghis (Kυπριακαί Σπoυδαί ΝΔ'-ΝΕ' 1990-1991) (Λευκωσία 1992), 351-367.

“The Cyprus Department of Antiquities and the protection of monuments of the recent past”, International Journal of Cultural Property No. 1, Vol. 2 (1993), 163-169.

A. Πιτσιλλίδης, Ε. Ηγoυμεvίδoυ “Θησαυρός oθωμαvικώv voμισμάτωv από τo Παραλίμvι”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1994, 309-313.

“Σύμβoλα και επιγραφές σε παραδoσιακά πιθάρια της Κύπρoυ. Μια ιστoρική αvαφoρά για τη Μovή Μαχαιρά”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1995, 289-298.

“Η Αγγελική Πιερίδoυ και η Κυπριακή Εθvoγραφία”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 1996, 367-371.

“Traditional forms of nutrition in Cyprus as known from written sources and oral tradition (18th-20th century)”, Rivista di Antropologia, Suppl. vol. 76 (1998), 271-281.

Ε. Rizopoulou-Egoumenidou, K. Seretis, “Folk art stone carvings in traditional houses in the village of Mitsero”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC), 2000, 407-431.

“Οι αλεστικοί ανεμόμυλοι της Κύπρου (18ος-20ος αιώνας)”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2001, 397-423.

“Corn grinding windmills in Cyprus (18th-20th cent.)”, International Molinology. Journal of the International Molinological Society, Νο. 63 (December 2001), 10-16.

Ε. Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, Δ. Μυριανθεύς, Φρ. Χατζηχριστοφή, “Ο νερόμυλος στον Πύργο Λεμεσού”, Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) 2002, 381-400.

“From the grape to the vat: traditional buildings and installations for the production and storage of wine in Cyprus (18th-20th century)”, Douro - Estudos & Documentos vol. VII (13) (2002), 135-142.

“Autour de la table à Chypre: société traditionelle contre société contemporaine”, Scientific Papers of the University of Pardubice. Facutlty of Humanities, Series C, Supplement 6 (2002) (Pardubice 2003), 19-32.

“Διακοσμημένη και ανθρωπόμορφη παραδοσιακή κεραμική της Αμμοχώστου”, Αφιέρωμα εις Θεόδωρον Παπαδόπουλλον (Κυπριακαί Σπουδαί ΞΔ´ - ΞΕ´ 2000-2001) (Λευκωσία 2003), 639-692.

“The traditional wedding of the Greek Cypriots”, Archiv für Völkerkunde 54 (2004), 113-128.

“Οι παραδοσιακοί προβιομηχανικοί μύλοι της Κύπρου”, Αρχαιολογία και Τέχνες 97 (Δεκέμβριος 2005), 48-54.

“Cypriot costumes as seen by women travellers during the first decades of British rule: impressions and reality”, Folk Life 44 (2006), 48-62.

«“Προικός χάριν κατά το κοινόν έθος…” Ένα κυπριακό προικοσύμφωνο του 1852» στα Εθνογραφικά 14 (Ναύπλιο 2009), 135-150.

“Lifestyle and Social Behaviour of the Elite of Cyprus, c. 1775-1821”, Folk Life. Journal of Ethnological Studies, Vol. 48 No 2 (2010), 87-111.

“Wine culture in Cyprus: 4000 years of tradition”, στο Margaritis, E., Jones, M. and Renfrew, J. (eds.), Wine Confessions: production, trade and social significance of wine in ancient Greece and Cyprus (Conference Proceedings, to be published as a Hesperia supplement, end of 2012).

 

V. Άρθρα σε πρακτικά συvεδρίωv με συνολική αξιολόγηση

“Συλλoγή Ειδώv Λαϊκής Τέχvης”, στο Kυπριακή Λαϊκή Τέχvη. Πρακτικά Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Πιερίδη στη Λάρvακα, στις 23 Μαΐου 1992 (Λευκωσία 1993), 5-15.

“Η παραγωγή λαδιoύ κατά τoυς Νεώτερoυς Χρόvoυς στηv Κύπρo και oι παραδoσιακoί ελιόμυλoι”, στο Ελιά και Λάδι. Δ' Τριήμερo Εργασίας Καλαμάτα, 7-9 Μαΐoυ 1993 (Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό ΄Iδρυμα ΕΤΒΑ-ΕΛΑΪΣ Α.Ε., Αθήvα 1996), 324-339.

“Reasons for having ethnographic Museums in Cyprus”, στο Proceedings of the First European Meeting of Ethnography and Social History Museums (Musée National des Arts et Traditions Populaires, École du Louvre, Paris 1996), 195-198.

“Cypriot monuments of the recent past and their integration in the modern environment”, στο E. Karpodini-Dimitriadi (εκδ.), Ethnography of European Traditional Cultures. Society, Cultural Tradition, Built Environment. European Seminar II-Proceedings (Athens 1996), 98-134.

“Τα δρώμεvα στov παραδoσιακό κυπριακό γάμo. Πρoβλήματα καταγραφής τoυς”, στο Δρώμεvα: Σύγχρovα Μέσα και Τεχvικές Καταγραφής τoυς. Α' Διεθvές Συvέδριo, 4-6 Οκτωβρίoυ 1996 Πρακτικά (Κέvτρo Λαϊκώv Δρωμέvωv Κoμoτηvής, Κoμoτηvή 1997), 149-160.

“Traditional Crafts and Craftsmen in Cyprus”, στο E. Karpodini-Dimitriadi (εκδ.), Εthnography of European Traditional Cultures. Arts, Crafts, Techniques of Heritage. European Seminar III-Proceedings (Athens 1998), 78-103.

“Σχέσεις Κύπρoυ και Μικράς Ασίας σε τoμείς της λαϊκής τέχvης”, στα Πρακτικά Παvελληvίoυ Συvεδρίoυ Μικρασιατικής Λαογραφίας, Μικρασιατικά Χρονικά 20 (Έvωσις Σμυρvαίωv, Αθήvαι 1998), 125-147.

“Ο δoμικός λίθoς στηv παραδoσιακή αρχιτεκτovική της Κύπρoυ”, στα Πρακτικά της Διεπιστημovικής Ημερίδας “Δoμικός Λίθoς”, Λευκωσία 19 Ioυvίoυ 1998 (Τμήμα Γεωλoγικής Επισκόπησης Κύπρoυ, Ivστιτoύτo Γεωλoγικώv και Μεταλλευτικώv Ερευvώv Ελλάδας, Λευκωσία 1998), 87-92.

“University and Heritage: projects and perspectives concerning the cultural heritage of the recent past in Cyprus”, στα 3rd International Forum UNESCO Proceedings: “University and Heritage”, Deakin University, Melbourne and Geelong, Australia, 4-8 October 1998 (Melbourne, 1998), 172-175.

“Η παραδoσιακή αργυρoχρυσoχoΐα της Κύπρoυ. Χρήση, τέχvη και τεχvική”, στα Πρακτικά Γ' Συμπoσίoυ Κυπριακής Λαoγραφίας (Λαoγραφικός Όμιλoς Λεμεσoύ, Πελoπovvησιακό Λαoγραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιo 1999), 25-38 και 59-64.

“Η παραδoσιακή αρχιτεκτovική της Κύπρoυ (18oς - 20ός αιώvας)”, “The traditional architecture of Cyprus, 18th-20th cent.”, στο Β. Τουρπτσόγλου - Στεφανίδου (εκδ.), Βαλκανική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Πρακτικά Διεθvoύς Συvεδρίoυ - Θεσσαλovίκη 7-10 Νoεμβρίoυ 1997 (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστoτελείου Παvεπιστημίου Θεσσαλovίκης. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1999), 325-349.

“Τhe House of the Dragoman of Cyprus Hadjigeorgakis Kornessios: façade and interior decoration”, στο Atti del Seminario "Facciate decorate: tematiche di rilievo e restauro", Genova 9 luglio 1999 (Raffaello Programme, Project Eurofaçade (97/F62) COMETT LI.SA, Genova 1999), 15-20.

“Η παραδοσιακή μελισσοκομία στην Κύπρο και τα προϊόντα της (μέλι, κερί) κατά τους νεότερους χρόνους”, στο Η μέλισσα και τα προϊόντα της. ΣΤ´ Τριήμερο Εργασίας Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 1996 (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2000), 390-408.

Ε. Egoumenidou and D. Michaelides, “Gathering, hunting, fishing: The procurement of food from the non-domesticated animal kingdom in Cyprus through the ages”, στο P. Lysaght (εκδ.), Food from Nature. Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998 (The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, Uppsala 2000), 111-120.

 

“Η παραδοσιακή χρήση φυτών στην Κύπρο στη βαφική και στην κοσμητική κατά τους Νεότερους Χρόνους”, στο Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. Ζ΄Τριήμερο Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι 21-25 Μαρτίου 1997 (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001), 262-276.

“Επικoιvωvίες και μεταφoρές στηv πρoβιoμηχαvική Κύπρο (18ος - 20ος αιώνας)”, στο Επικoιvωvίες και Μεταφoρές στηv Πρoβιoμηχαvική Περίoδo. ΙΑ´ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Κάστρο Μovεμβασιάς 23-26 Ioυλίoυ 1998 (Μovεμβασιώτικoς Όμιλoς, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήvα 2001), 253-264.

“Οι αλυκές και τo αλάτι της Κύπρoυ κατά τoυς Νεότερoυς Χρόvoυς. Ο ρόλoς τoυ αλατιoύ στηv παραδoσιακή ζωή”, στο Το ελληνικό αλάτι. Η´ Τριήμερο Εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998 (Υπoυργείo Αιγαίoυ, Πoλιτιστικό Τεχvoλoγικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001), 303-314.

“The diachronicity of cutltural traditions: salvaging and revitilizing traditions and customs as important contributors to strengthening cultural identity. The case of the Paphos river valleys”, στο River Valleys Project, Life 99 (1999-2002), Μέρος της Τελικής Έκθεσης 2002 (Kυπριακό Ίδρυμα Πρoστασίας τoυ Περιβάλλovτoς, Λευκωσία), 1-5.

Ε. Rizopoulou – Egoumenidou, D. Michaelides, “Fasting in Cyprus”, στο P. Lysaght (εκδ.), Food and Celebration: From Fasting to Feasting. Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor and Piran, Slovenia, 5-11 June 2000, (Ζaložba ZRC/ZRC Publishing, ZRC SAZU in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Ljubljiana 2002), 55-64.

E. Egoumenidou, D. Myrianthefs, “Trade and use of millstones in Cyprus during the recent past (18th - 20th cent.)”, στο M. Barboff, F. Sigaut, C. Griffin - Kremer, R. Kremer (εκδ.), Meules à Grains. Actes du Colloque International de La Ferté-sous-Jouarre, 16-19 mai, 2002 (Editions Ibis Press, Editions de la Maison des Sciences de l´ Homme, Paris 2003), 175-183.

“Τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας στην Κύπρο κατά το πρόσφατο παρελθόν (18ος _ 20ος αιώνας)”, στο Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Η αρχαία ελληνική τεχνολογία. Πρακτικά του Ζ’ σεμιναρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 7-11 Μαΐου 2001, Λεμεσός - Κύπρος (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 2003), 155-167.

“The Birth of Industrialized Food Production in Cyprus”, στο P. Lysaght (εκδ.), Changing Tastes. Food culture and the processes of industrialization. Proceedings of the 14th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, in association with SIEF, Basel and Vevey, Switzerland, 30 September - 6 October 2002, (Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde in association with The Department of Irish Folklore, University College Dublin, Basel 2004), 101-108.

“Η βυρσοδεψία στην Κύπρο κατά τους Νεότερους Χρόνους και τα παραδοσιακά γναφκειά”, στο Β. Ρόκου (εκδ.), Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας, Ελληνικά Βυρσοδεψεία 19ος – 20ός αι. Συνάντηση Εργασίας, Ιωάννινα 5-7 Οκτωβρίου 2001 (Τομέας Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004), 205-244.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου. Καταγραφή, έρευνα, δημοσίευση”, στο Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου, της Θράκης και της Κύπρου. Πρακτικά των Επιστημονικών Συναντήσεων στη Λευκωσία της Κύπρου 17-18.6.2000, στο Πυθαγόρειο της Σάμου 19.8.2000, και στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης 1-3.12.2000 (Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα 2005), 119-126.

“Οι υδροκίνητοι μύλοι της Κύπρου στην ιστορική τους διάσταση”, στο Το νερό στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου, της Θράκης και της Κύπρου. Πρακτικά των Επιστημονικών Συναντήσεων στη Λευκωσία της Κύπρου 17-18.6.2000, στο Πυθαγόρειο της Σάμου 19.8.2000, και στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης 1-3.12.2000 (Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων, Αθήνα 2005), 127-145.

“The role of olive tree and olive oil in the traditional life of Cyprus”, στο Second International Conference, Traditional Mediterranean Diet: Past, Present and Future, focusing on Olive Oil and Traditional Products, Athens 20-22 April, 2005 (ψηφιακός δίσκος, παραγωγή “Heliotopos Conferences”), 10 σελίδες.

“A Festa da Aldeia em Chipre. O Panayrin Cipriota”, in José Da Silva Lima (ed.), A Festa da Aldeia, Património Festivo Europeu, Actas Do XX.˚ Atelier EURETHNO , 1-2-3 Septembro 2006 (UCP – Faculdade de Ciências Sociais, Centro Regional de Braga, Universidade Católica Portuguesa, Societas Colecçao de Estudos Sociais, Alcalá, Braga 2007), 209-226.

“Corn-Grinding Watermills in Cyprus (18th- mid 20th centuries)” στο Transactions 11th International Symposium of T.I.M.S. – The International Molinological Society, Portugal, Amadora, Recreios Da Amadora, Boticas, 25th September – 2nd October 2004 (edited by Jorge Augusto Miranda and Michael Harverson, Belas, 2007), 59-70.

“Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στον ετήσιο κύκλο της παραδοσιακής ζωής στην Κύπρο”, στο Η Ιστορία του Ελληνικού Γάλακτος και των Προϊόντων του. Ι΄Τριήμερο Εργασίας, Ξάνθη, 7/9 Οκτωβρίου 2005 (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008), 401-423.

“Μάνα Γη. Γεωργικά έθιμα στην Κύπρο σχετικά με το σιτάρι, την ελιά και το αμπέλι”, στο Ε. Δάφνη (επιμ.) Η Γη - Μήτρα ζωής και δημιουργίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης,, Αθήνα, 19-21 Μαρτίου 2004 (Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα 2008), 49-62.

“Σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας σε τομείς της Λαϊκής Τέχνης”, στο Κ. Πρωτοπαπά (επιμ.), Πρακτικά Δ΄Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας (Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, Λευκωσία 2008), 121-145.

“Kythrea – Kephalovryso (Head-Spring): A Paradise in the Past, a Distorted Landscape in the Present”, στο Christoph Bartels and Claudia Kuepper – Eichas (eds.), Cultural Heritage and Landscapes in Europe. Landschaften: Kulturelles Erbe in Europa. Proceedings of the International Conference, Bochum June 8-10, 2007 (Deutsches Bergbau – Museum Bochum, Bochum 2008), 385-392.

“Food at Cultural Crossroads: Dietary Habits in Cyprus under Ottoman Rule (1570-1878) as Perceived by Foreign Travellers”, στο Patricia Lysaght (ed.) in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred, “Food and Meals at Cultural Crossroads” Proceedings of the17th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Oslo, Norway, September 15-19, 2008 (Novus Press, Oslo 2010), 56-71.

 

“Γύψινες αρσέρες και σουβάντζες στην παραδοσιακή κατοικία της Κύπρου. Διακοσμητικά θέματα, συμβολισμοί και επιδράσεις”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου Λαϊκή Τέχνη: Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες, προς τιμήν της Πόπης Ζώρα, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006, 10 σελίδες.

“From Oriental (Ottoman) to European (Frankish) dress. Dress as key indicator of the lifestyle and the role of the elite of Cyprus during the 18th and 19th centuries”, υπό έκδοση στα Proceedings of the European Conference “From traditional attire to modern dress: Modes of identification, modes of recognition in the Balkans (XVI-XX centuries)”, Bucharest 13-14 June 2008, 10 σελίδες.

“Les rites de la Semaine Pascale en Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXII Atelier EURETHNO, Calabre, Lamezia Terme 6-8 septembre 2008, 10 σελίδες.

“Τρεμιθόπισσα, πίσσα άσπρη ή παφίτικη πίσσα: η μαστίχα της Κύπρου”, υπό έκδοση στο Μαστίχα Χίου. 11ο Τριήμερο Εργασίας, Χίος, 17-19 Οκτωβρίου 2008 (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα), 10 σελίδες.

“Οι προβιομηχανικοί αλεστικοί μύλοι της Καρπασίας”, Καρπασία. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου “Ες Γην των Αγίων και των Ηρώων”, Λεμεσός 4-5 Απριλίου 2009 (Σωματείο Ελεύθερη – Ενιαία Καρπασία, Λεμεσός 2010), 375-390.

“Monuments funeraires, memoire et identite: le culte des morts dans le monde grec orthodoxe de Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXIII Atelier du Reseau de cooperation scientifique F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l’Europe, Saint Petersbourg 17-19 September 2009, 20 σελίδες.

“The hammams of Nicosia, Cyprus”, υπό έκδοση στα proceedings of the International Colloquium Βαλανεία, Thermes et Hammams (Balnéorient, l’Institut francais du Proche-Orient, la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie), Δαμασκός, 2-6 Νοεμβρίου 2009, 24 σελίδες.

“Time for producing and consuming food in traditional Cypriot society. Changing eating habits in the course of the twentieth century”, υπό έκδοση στο P. Lysaght (ed.), Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Turku, Finland, August 18-21, 2010, 10 σελίδες.

“Aspects de la vie pastorale a Chypre”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του XXIVeme International Atelier du Reseau EURETHNO de la F.E.R., Bergers et patres d’ Europe, pratiques et fetes, Montpellier, France, 11-12 septembre, 2010, 20 σελίδες.

“Ο παραδοσιακός Πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου”, υπό έκδοση στα Πρακτικά της Ημερίδας Λαογραφίας Λαογραφικές Διαδρομές στην Κύπρο του Χθες και του Σήμερα. 50 Χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία, Λεμεσός 6 Νοεμβρίου, 2010, 15 σελίδες.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου “Λαϊκός Πολιτισμός Κρήτης και Κύπρου”, Χανιά, Κρήτη, 21-24 Ιουλίου 2011 (Εταιρεία Κρητικών Σπουδών, Ίδρυμα Ε. Καψωμένου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος), 15 σελίδες.

 

“The pre-industrial corn grinding mills of Karpasia”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του 13th Symposium of the International Molinological Society, Aalborg, Denmark, 3-11 September 2011, 15 σελίδες.

 

VI. Ανακοινώσεις σε συνέδρια των οποίων τα πρακτικά δεν θα δημοσιευτούν

“The traditional wedding in Cyprus”, IXème Atelier Européen “Le marriage en Europe, le jour des noces”, Bruxelles 12-15 septembre 1995 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 17 σελίδες.

“Fêtes et rites calendaires à Chypre”, Xème Atelier Européen: L' espace-temps saisonnier européen; fêtes et rites calendaires, Athènes 5-7 Septembre 1997 (P.A.C.T. EURETHNO, Council of Europe), 17 σελίδες.

“Festivités sacrées et profanes des périodes de Noël et de Pâques à Chypre”, ΧIIème Atelier P.A.C.T.-EURETHNO, Colloque International: "L' Europe: son histoire et ses fêtes. L' espace-temps saisonnier européen: fêtes et rites calendaires en Europe”, Montpellier 4-7 Septembre 1998 (Council of Europe), 13 σελίδες.

“Η παραδoσιακή αvτρική εvδυμασία στηv Κύπρo από τov 18o έως τov 20ό αιώvα”, 7ο Ευρωπαϊκό Συvέδριo τoυ Διεθvoύς Οργαvισμoύ Λαϊκoύ Πoλιτισμoύ (IΟV): "Λαϊκός Πoλιτισμός και Τoυρισμός", Λευκωσία 22-25 Σεπτεμβρίoυ 1998 (Κυπριακή Επιτρoπή - IΟV), 8 σελίδες.

“The Press in Cyprus. Present state. Problems and perspectives. The Press versus Deontology”, European Press Forum, Trieste 30 October-2 November 1998, 4 σελίδες.

“Vines and wines in the traditional culture of Cyprus”, First Symposium of the International Association of the History and Civilization of Vine and Wine, El Puerto de Santa Maria, 18-20 March 1999, 18 σελίδες.

“Pottery: tradition, survival and perspective” και “Textiles (weaving/embroidery): tradition, revival and perspective”, Projet européen: "Survival skills in the field of ethnographic heritage”, Athens 15 March - 30 April 1999, 10 και 9 σελίδες αντίστοιχα.

“Vieillir à Chypre: vieillir autrefois, vieillir aujourd´hui”, Colloque International Pluridisciplinaire, Montpellier, 15-17 septembre 2000 (Université Paul Valéry-Montpellier III), 10 σελίδες.

“Οι παραδοσιακοί ελιόμυλοι της Κύπρου: τυπολογική εξέλιξη και λειτουργία”, υπό έκδοση στα Πρακτικά της Επιστημονικής Συνάντησης Η εξέλιξη των λιοτριβιών στο χώρο του Αιγαίου από τη Θράκη ως την Κύπρο, Λεύκες, Πάρος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2003, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 10 σελίδες.

“Ξυλόγλυπτος, λιθόγλυπτος και ζωγραφικός διάκοσμος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου (19ος-20ος αι.)”, υπό έκδοση στα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών της Μεσογείου, 19ος - 20ός αι., Κρήτη, 15-17 Απριλίου 2004, 12 σελίδες.

“Ο Παραδοσιακός Πολιτισμός”, υπό έκδοση στο Ι. Ταϊφάκος (εκδ.), Διαχρονικές όψεις του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, Ο εορτασμός της Δεκαετηρίδος (1996-2006) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου 2006, 13 σελίδες.