Κατάλογος Προσωπικού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

TASIOPOULOS ANASTASIOS
22892765
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 22892765
Πανεπιστημιούπολη
 •  Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα, 1995
 •  Διδακτορικό στην Ανόργανη και Βιοανόργανη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα,1999
 •  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο της Florida, ΗΠΑ, 2001-2003
 •  Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2004-2008
 •  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008-2013
 •  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013-2018
 •  Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη:

i) Μεταλλικών πλειάδων παραμαγνητικών μεταλλοϊόντων με στόχο την απομόνωση ενώσεων με ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες (ενώσεις με συμπεριφορά μαγνήτη μοναδικού μορίου ή με υψηλή τιμή σπιν στη βασική τους κατάσταση),

ii) Λειτουργικών μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων (Metal Organic Frameworks – MOFs) που συνδυάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες ανταλλαγής υποκαταστατών από μονοκρύσταλλο σε μονοκρύσταλλο (Single – Crystal – to – Single – Crystal (SCSC) exchange reactions) και ικανότητα ρόφησης αερίων/μαγνητικές/οπτικές ιδιότητες με στόχο τη βελτιστοποίηση αυτών των ιδιοτήτων μέσω στοχευμένων δομικών τροποποιήσεων,

iii) Σταθερών σε υδατικά μέσα MOFs για χρήση σε διεργασίες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και

iv) Φωταυγών MOFs για χρήση στην ανίχνευση τοξικών ανόργανων και οργανικών χημικών ειδών.

Το έντονο ενδιαφέρον για τέτοιες μεταλλο-οργανικές ενώσεις πηγάζει όχι μόνο από την ανάγκη να αυξήσουμε τις γνώσεις μας όσον αφορά τις συχνά εντυπωσιακές κρυσταλλικές δομές και φυσικές ιδιότητές τους αλλά και από την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για ανάπτυξη νέων λειτουργικών υλικών βασισμένων σε μόρια με δυνατότητα χρήσης σε πρακτικές εφαρμογές.

 1. “Water - Stable 2-D Zr MOFs with Exceptional UO22+ Sorption Capability”, N. Panagiotou, I. Liatsou, A. Pournara, G. K. Angeli, R. M. Giappa, E. Tylianakis, M. J. Manos, G. E. Froudakis, P. N. Trikalitis, I. Pashalidis, A. J. Tasiopoulos, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 1849.
 2.  “Isoreticular Design of Two Novel Metal Organic Frameworks and Their Single-Crystal-to-Single-Crystal Solvent Exchange Properties”, A. Kourtellaris, M. S. Markoulides, N. Chronakis, S. J. Teat, J. C. Plakatouras, A. J. Tasiopoulos, Cryst. Growth Des., 2020, 20, 7822.
 3. “New metal–organic frameworks derived from pyridine-3,5-dicarboxylic acid: structural diversity arising from the addition of templates into the reaction systems”, E. E. Moushi, A. Kourtellaris, E. Andreou, A. Fidelli, G. S. Papaefstathiou, J. C. Plakatouras, A. J. Tasiopoulos, CrystEngComm, 202022, 2083.
 4. “Improving the Cd2+ detection capability of a new anionic rare earth metal–organic framework based on a [RE6(μ3-OH)8]10+ secondary building unit: an ion-exchange approach towards more efficient sensors”, N. Panagiotou, K. Evangelou, A. Psalti, N. Varnava, G. K. Angeli, P. N. Trikalitis, J. C. Plakatouras, T. Lazarides, A. J. Tasiopoulos, Mol. Syst. Des. Eng., 2020, 5, 1077.
 5. “A microporous Co(II) - based 3-D metal organic framework built from magnetic infinite rod-shaped secondary building units”, A. Kourtellaris, E. E. Moushi, I. Spanopoulos, P. N. Trikalitis, M. Pissas, G. S. Papaefstathiou, Y. Sanakis, A. J. Tasiopoulos, Eur. J. Inorg. Chem., 2019, 4056.
 6. “Giant Heterometallic [Mn36Ni4]0/2− and [Mn32Co8] “Loops-of-Loops-and-Supertetrahedra” Molecular Aggregates”, M. Charalambous, E. E. Moushi, T. N. Nguyen, C. Papatriantafyl-lopoulou, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Front. Chem., 2019, 7, 96.
 7. “[Mn14] “Structural Analogues” of Well‐Known [Mn12] Single‐Molecule Magnets”, M. Charalambous, E. E. Moushi, T. N. Nguyen, A. M. Mowson, G. Christou and A. J. Tasiopoulos, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 3905.
 8. "Heterometallic MnIII4Ln2 (Ln = Dy, Gd, Tb) Cross-Shaped Clusters and Their Homometallic MnIII4MnII2 Analogues", M. Savva, K. Skordi, A. D. Fournet, A. E. Thuijs, G. Christou, S. P. Perlepes, C. Papatriantafyllopoulou and A. J. Tasiopoulos, Inorg. Chem., 2017, 56, 5657.
 9. "A hexameric [MnIII18Na6] wheel based on [MnIII3O]7+ sub-units", M. Manoli, R. Inglis, S. Piligkos, L. Yanhua, W. Wernsdorfer, E. K. Brechin and A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun., 2016, 52, 12829.
 10. "A microporous Cu2+ MOF based on a pyridyl isophthalic acid Schiff base ligand with high CO2 uptake", A. Kourtellaris, E. E. Moushi, I. Spanopoulos, C. Tampaxis,, G, Charalambopoulou, T. A. Steriotis, G. S. Papaefstathiou, P. N. Trikalitis and A. J. Tasiopoulos, Inorg. Chem. Front., 2016, 3, 1527.
 11. "Filling the gap between the Quantum and Classical Worlds of Nanoscale Magnetism: Giant Molecular Aggregates Based on Paramagnetic 3d Metal Ions", C. Papatriantafyllopoulou, E. E. Moushi, G. Christou and A. J. Tasiopoulos, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 1597.
 12. "Magnetic "Molecular Oligomers" Based on Decametallic Supertetrahedra: A Giant Mn49 Cuboctahedron and its Mn25Na4 Fragment", M. Manoli, S. Alexandrou, L. Pham, G. Lorusso, W. Wernsdorfer, M. Evangelisti, G. Christou and A. J. Tasiopoulos, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 679.
 13. "A microporous Co2+ metal organic framework with single-crystal to single-crystal transformation properties and high CO2 uptake", E. E. Moushi, A. Kourtellaris, I. Spanopoulos, M. J. Manos, G. S. Papaefstathiou, P. N. Trikalitis and A. J. Tasiopoulos, Cryst. Growth Des., 2015, 15, 185.
 14. "A single-chain magnet based on linear [MnIII2MnII] units", C. Papatriantafyllopoulou, S. Zartilas, M. J. Manos, C. Pichon, R. Clérac and A. J. Tasiopoulos, Chem.Commun., 2014, 50, 14873.
 15. "Single crystal coordinating solvent exchange as a general method for the enhancement of the photoluminescence properties of lanthanide MOFs", E. J. Kyprianidou, T. Lazarides, S. Kaziannis, C. Kosmidis, G. Itskos, M. J. Manos, and A. J. Tasiopoulos, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 5258.
 16. "Flexible lanthanide MOFs as highly selective and reusable liquid MeOH sorbents", C. G. Efthymiou, E. J. Kyprianidou, C. J. Milios, M. J. Manos and A. J. Tasiopoulos, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 5061.
 17. "A 1-D coordination polymer based on a Mn40 octagonal super-structure", M. Manoli, R. Inglis, M. J. Manos, G. S. Papaefstathiou, E. K. Brechin and A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun., 2013, 49, 1061.
 18. "Insertion of functional groups into a Nd3+ Metal Organic Frameworks via Single-Crystal-to-Single-Crystal Coordinating Solvent Exchange", M. J. Manos, E. Kyprianidou, G. S. Papaefstathiou and A. J. Tasiopoulos, Inorg.Chem., 2012, 51, 6308.
 19. "A Mn36Ni4 ‘Loop-of-Loops-and-Supertetrahedra’ Aggregate Possessing a High ST = 26 ± 1 Spin Ground State", M. Charalambous, E. E. Moushi, C. Papatriantafyllopoulou, W. Wernsdorfer, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun., 2012, 48, 5410.
 20. "A [Mn32] Double-Decker Wheel", M. Manoli, R. Inglis, M. J. Manos, V. Nastopoulos, W. Wernsdorfer, E. K. Brechin, A. J. Tasiopoulos, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 4441.
 21. "Inducing Single-Molecule Magnetism in a Family of Loop-of-Loops Aggregates: Heterometallic Mn40Na4 Clusters and the Homometallic Mn44 Analogue", E. E. Moushi, C. Lampropoulos, W. Wernsdorfer, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 16146.
 22. "A Family of 3D Coordination Polymers Composed of Mn19 Magnetic Units", E. E. Moushi, T. C. Stamatatos, W. Wernsdorfer, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 7722.
 23. "Giant Single-Molecule Magnets: A Mn84 Torus and its Supramolecular Nanotubes", A. J. Tasiopoulos, A. Vinslava, W. Wernsdorfer, K. A. Abboud, G. Christou, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 2117.