Κατάλογος Προσωπικού

Αναστασία Μπαξεβάνη

BAXEVANI ANASTASSIA
22892817
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 052
Πανεπιστημιούπολη
Σπουδές:
 
Docent στα Μαθηματικά, University of Gothenburg, Σουηδία, 2011.
 
Ph.D στη Μαθηματική Στατιστική, Centre for Mathematical Sciences, Lund University,Σουηδία, Μάιος 2004.
 
MSc στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Μαθηματικών Επιστημών, Purdue University,(IUPUI campus) ΗΠΑ, Μάιος 2000.
 
MSc στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών Επιστημών, Purdue University,(IUPUI campus) ΗΠΑ, Μάιος 1998.
 
BSc στα Μαθηματικά, Τμ'ημα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μάρτιος 1995.
 
Ακαδημαικές θέσεις:
 
Forskarassistent (ισοδύναμο του Επίκουρου καθηγητή), Department of Mathematical Statistics,Gothenburg University, Sweden, (2007-2011).
 
Lecturer, Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Sweden, (2005-2007).
 
Postdoctoral fellow, Department of Mathematicsand Statistics, University of Nevada, Reno, USA, (2004-2005).
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική, Στοχαστικά  χωρο-χρονικά πεδία, Υπολογιστικές Μέθοδοι για μεγάλα δεδομένα στις γεω-επιστήμες, Στατιστική συμπερασματολογία, Μοντέλα για στοχαστικά δυναμικά συστήματα, Εφαρμογές στην Μηχανική και τις  Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μοντέλα για την επιφάνεια της θάλασσας.

1)  Hristopulos D. T., Baxevani, A. ‘Effective Probability Distributions for Spatially Dependent Processes .’ Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, (to appear).

2) Baxevani A., Wilson R. ‘Prediction of Catastrophes in Space over Time.’ Extremes, 21, 601-628 (2018).

3) Baxevani A., Lenzi A. ‘Short-term spatio-temporal wind power prediction using a censored Gaussian field.’ Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 32 ( 4) 932- 948 (2018).

4) Baxevani A., Podgorski K. ‘Random spectral measure for non-Gaussian moving averages.’ Communications in Statistics: Theory and Methods 47 (2), 448-462 (2018).

5) Baxevani A., Lennartsson J. ‘A spatio-temporal weather generator based on a censored latent Gaussian field.’ Water Resources Research, 51 : 4338-4358 (2015).

6) Baxevani A., Podg ́orski K., Wegener J. ‘Sample path asymmetries in non-Gaussian random processes.’ Scandinavian Journal of Statistics, 41:4, 1102-1123 (2014).

7) Baxevani, A., Podgorski, K., Rychlik, I., 'Dynamically evolving Gaussian spatial fields.'  Extremes, 14, pp. 223-251 (2011).

8) Ailliot, P., Baxevani, A., Cuzol, A., Monbet V. and Raillard, N., 'Space-timemodels for moving fields with an application to significant wave height fields.' Environmetrics, 22: 3, 354-369 (2011).

8) Baxevani, A. and Podgorski K. 'Lamperti transform of fractional Brownian motion',  Acta Physica Polonica B, No. 5, Vol. 40, pp. 1395-1435 (2009).

9) Baxevani, A., Caires, S., Rychlik, I. 'Spatio-temporal statistical modellingof Hs'  Environmetrics, 20: 14-31 (2009).

10) Lennartsson, J., Baxevani, A., Chen, D. 'Modelling precipitation in Sweden using multiple step markov chains and a composite model',  Journal of Hydrology, 363, 1-4, 42-59 (2008).