Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΝΙΣΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

KAPNISSI-CHRISTODOULOU CONSTANTINA
22892774
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B115
Πανεπιστημιούπολη
 • Δίπλωμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 1999.
 • Διδακτορικό στην Αναλυτική Χημεία, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, ΗΠΑ, 2004.
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Rogers NMR Research Center, Τμήμα Ραδιολογίας, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, ΗΠΑ, 2004-2005.
 • Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005-2011.
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011-2016.
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-σήμερα.


 • Ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτροφόρησης, χρωματογραφίας και ηλεκτροχρωματογραφίας για βελτιωμένους εναντιομερείς και μη εναντιομερείς διαχωρισμούς διάφορων αναλυτών.
 • Χρήση των συζευγμένων τεχνικών ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς-φασματογράφος μάζας (CE-MS) και UPLC-MS-MS για το διαχωρισμό, την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση διάφορων αναλυτών.
 • Εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών διαχωρισμού σε βιολογικά και φυσικά προϊόντα και σε τρόφιμα.
 • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εναντιομερών σε βιολογικά δείγματα για σκοπούς κλινικής διάγνωσης.
 • Προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών μεθόδων προετοιμασίας του δείγματος.
 • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και χρήση χειρόμορφων ιοντικών υγρών στην ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς για επίτευξη καλύτερων διαχωρισμών και καλύτερης αποδοτικότητας.
 • Τροποποίηση τριχοειδών στηλών για βελτιωμένους διαχωρισμούς.
 • Αξιολόγηση συνεργιστικών συστημάτων εναντιομερούς διαχωρισμού.
 • Χρήση κυκλοφρουκτανών ως χειρόμορφοι επιλογείς στην ηλεκτροκινητική χρωματογραφία (EKC).

  Peer-reviewed Journal Papers

 1. Ioannou, K. A., Christou, A., Stavrou, I. J., Schmid, M. G., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Evaluation of cyclodextrin- and cyclofructan-based chiral selectors for the enantioseparation of psychoactive substances in capillary electrophoresis, Electrophoresis, 2022, in press.
 2. Christodoulou, M. C., Christou, A., Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Evaluation of different extraction procedures for the quantification of seven cannabinoids in cannabis-based edibles by the use of LC-MS, Journal of Food Composition and Analysis, 2023, 115, 104915.
 3. Christou, A., Martinez-Piernas, A. B., Stavrou, I. J., Garcia-Reyes, J. F., Kapnissi-Christodoulou, C. P. HPLC-ESI-HRMS and chemometric analysis of carobs polyphenols – Technological and geographical parameters affecting their phenolic composition, Journal of Food Composition and Analysis, 2022, 114, 104744.
 4. Gueffai, A., Gonzalez-Serrano, D. J., Christodoulou, M., Orellana-Palacios, J. C., Ortega, M. S., Ouldmoumna, A., Kiari, F., Ioannou, G. D., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Moreno, A., Hadidi, M. Phenolics from Defatted Black Cumin Seeds (Nigella sativa L.): Ultrasound-Assisted Extraction Optimization, Comparison, and Antioxidant Activity, Biomolecules, 2022, 12 (9), 1311.
 5. Agathokleous, E. A., Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Comparison of cyclofructan-, cyclodextrin-, and polysaccharide-based chiral stationary phases for the separation of pharmaceuticals, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2022, 414 (3), 1323-1333.
 6. Gregoriou, G., Neophytou, C. M., Vasincu, A., Gregoriou, Y., Hadjipakkou, H., Pinakoulaki, E., Christodoulou, M. C., Ioannou, G. D., Stavrou, I. J., Christou, A., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Aigner, S., Stuppner, H., Kakas, A., Constantinou, A. I. Anti-cancer Activity and Phenolic Content of Extracts Derived from Cypriot Carob (Ceratonia Siliqua L.) Pods Using Different Solvents, Molecules, 2021, 26 (16), 5017.
 7. Christou, A., Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Combined Use of β-Cyclodextrin and Ionic Liquid as Electrolyte Additives in EKC for Separation and Determination of Carob’s Phenolics – A Study of the Synergistic Effect, Electrophoresis, 2021, 42 (19), 1945-1955.
 8. Christou, A., Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Continuous and Pulsed Ultrasound-Assisted Extraction of Carob’s Antioxidants: Processing Parameters Optimization and Identification of Polyphenolic Composition, Ultrasonics Sonochemistry, 2021, 105630.
 9. Nicolaou, A. G., Christodoulou, M. C., Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Analysis of Cannabinoids in Conventional and Alternative Biological Matrices by Liquid Chromatography: Applications and Challenges, Journal of Chromatography A, 2021, 1651, 462277.
 10. Nicolaou, A. G., Stavrou, I. J., Louppis, A. P., Constantinou, M. S., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Application of an Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometric Method for the Detection and Quantification of Cannabis in Cerumen Samples, Journal of Chromatography A, 2021, 1642, 462035.
 11. Nicolaou, A. G., Mavroudi, M. C., Stavrou, I. J., Weatherly, C. A., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Synergistic Enantioseparation Systems with either Cyclodextrins or Cyclofructans and L-Alanine Tert Butyl Ester Lactate, Electrophoresis, 2019, 40 (4), 539-546.
 12. Stavrou, I. J., Christou, A., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Polyphenols in carobs: A review on their composition, antioxidant capacity and cytotoxic effects, and health impact, Food Chemistry, 2018, 269, 355-374.
 13. Papageorgis, P., Polydorou, C., Mpekris, F., Voutouri, C, Agathokleous, E., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Stylianopoulos, T. Tranilast-induced stress alleviation in solid tumors improves the efficacy of chemo- and nanotherapeutics in a size-independent manner, Scientific Reports, 2017, 7:46140. DOI: 10.1038/srep46140.
 14. Stavrou, I. J., Agathokleous, E., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Chiral selectors in CE-Recent developments and applications (mid 2014-mid 2016), Electrophoresis, 2017, 38 (6), 786-819. (Invited)
 15. Mitrofan, G., Stefan-van Staden, R.-I., Moldoveanu, I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Analysis of L-Thyroxine from Pharmaceutical Formulations Using a Potentio Metricmicrosensor Based on Ionic Liquid, UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science, 2017, 79, 111-118.
 16. Kapnissi-Christodoulou, C. P., Nicolaou, A., Stavrou, I. J. Enantioseparations in Open-Tubular Capillary Electrochromatography: Recent Advances and Applications, Journal of Chromatography A, 2016, 1467, 145-154. (Invited)
 17. Georgiou, C. A., Constantinou, M. S., Andreou R., Hapeshi, E., Fatta-Kassinos, D., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Novel Approach to Fast Determination of Cholesterol Oxidation Products in Cypriot Foodstuffs Using Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry, Electrophoresis, 2016, in press. (Invited)
 18. Stavrou, I. J., Breitbach, Z. S., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Combined Use of Cyclofructans and an Amino Acid Ester-Based Ionic Liquid for the Enantioseparation of Huperzine A and Coumarin Derivatives in CE, Electrophoresis, 2015, 36, 3061-3068.
 19. Mavroudi, M. C., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Combined Use of L-Alanine Tert Butyl Ester Lactate and Trimethyl-β-Cyclodextrin for the Enantiomeric Separations of 2-Arylpropionic Acids Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, Electrophoresis, 2015, 36. 2442-2450.
 20. Stefan-van Staden, R.-I., Mitrofan, G., Comnea-Stancu, I. R., van Staden, J. F., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Aboul-Enein, H. Y. Ionic Liquids for the Molecular Enantiorecognition of Free L-T3, L-T4 and D-T4, RSC Advances, 2015, 5. 75451-75457.
 21. Mitrofan, G., Stefan-van Staden, R.-I., Comnea-Stancu, I. R., van Staden, J. F., Bazylak, G., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Aboul-Enein, H. Y. Fast Screening Test of Whole Blood Samples and Pharmaceutical Compounds for Enantiorecognition of Free L-T3, L-T4, and D-T4, Chirality, 2015, 27, 973-978.
 22. Stavrou, I. J., Mavroudi, M. C., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Chiral Selectors in CE: Recent Development and Applications (2012-mid 2014), Electrophoresis, 2015, 36, 101-123. (Invited)
 23. Constantinou, M. S., Georgiou, C. A., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Development of a Reliable Analytical Protocol for the Isolation of Cholesterol Oxidation Products - A Comparison of Different Lipid Extraction and Saponification Methods, Food Analytical Methods, 2015, 8, 1499-1507.
 24. Moldoveanu, I., Stefan-van Staden, R.-I., Kapnissi-Christodoulou, C. P., van Staden, J. F., Aboul-Enein, H. Y. Challenges in the Enantioanalysis of Fucose Using Stochastic and Potentiometric Microsensors, Sensing and BioSensing Research, 2014, 1, 1-7.
 25. Kapnissi-Christodoulou, C. P., Stavrou, I. J., Mavroudi, M. C. Chiral Ionic Liquids in Chromatographic and Electrophoretic Separations, Journal of Chromatography A, 2014, 1363, 2-10. (Invited)
 26. Mavroudi, M. C., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Evaluation of Amino Acid Ester-Based Ionic Liquids as Buffer Additives in CE for the Separation of 2-Arylpropionic Acids Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, Electrophoresis, 2014, 35, 2573-2578.
 27. Georgiou, C. A., Constantinou, M. S., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Sample Preparation: A Critical Step in the Analysis of Cholesterol Oxidation Products, Food Chemistry, 2014, 145, 918-926.
 28. Stavrou, I. J., Moore, L., Fernand, V. E., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Warner, I. M. Facile Preparation of Polysaccharide-Coated Capillaries Using a Room Temperature Ionic Liquid for Chiral Separations, Electrophoresis, 2013, 34(9-10), 1334-1338.
 29. Hadjistasi, C. A., Stavrou, I. J., Stefan-van Staden, R.-I., Aboul-Enein, H. Y., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Chiral Separation of the Clinically Important Compounds Fucose and Pipecolic Acid Using CE – Determination of the Most Effective Chiral Selector, Chirality, 2013, 25(9), 556-560.
 30. Stavrou, I. J., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Use of Chiral Amino Acid Ester-Based Ionic Liquids as Chiral Selectors in CE, Electrophoresis, 2013, 34(4), 524-530.
 31. Stefan-van Staden, R.-I., Moldoveanu, I., Sava, D. F., Kapnissi-Christodoulou, C. P., van Staden, J. F. Enantioanalysis of Pipecolic Acid With Stochastic and Potentiometric Microsensors, Chirality, 2013, 25(2),114-118.
 32. Georgiou, C. A., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Qualitative and Quantitative Determination of COPs in Cypriot Meat Samples Using HPLC-Determination of the Most Effective Sample Preparation Procedure, Journal of Chromatographic Science, 2013, 51(3), 286-291.
 33. Tsioupi, D. A., Stefan-van Staden, R.-I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Chiral Selectors in Capillary Electrophoresis – Recent Developments and Applications, Electrophoresis, 2013, 34(1), 178-204.
 34. Tsioupi, D. A., Nicolaou, I., Moore, L., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Chiral Separation of Huperzine A Using CE - Method Validation and Application in Pharmaceutical Formulations, Electrophoresis, 2012, 33(3), 516-522.
 35. Nicolaou, I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Development of a Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry Method for the Determination of Rivastigmine in Human Plasma - Optimization of the Limits of Detection and Quantitation, Electrophoresis, 2012, 33(4), 644-652.
 36. Constantinou, A., Nicolaou, I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Electrophoretic Separations Using Polymeric Surfactants in Polyelectrolyte Multilayer Coatings, Journal of Chromatographic Science, 2012, 50(3), 228-236.
 37. Nicolaou, I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Simultaneous Determination of nine Acetylcholinesterase Inhibitors Using Micellar Electrokinetic Chromatography, Journal of Chromatographic Science, 2011, 49(4), 265-271.
 38. Nicolaou, I., Kapnissi-Christodoulou, C. P. Analysis of Polyphenols Using Capillary Zone Electrophoresis – Determination of the Most Effective Wine Sample Pre-Treatment Method, Electrophoresis, 2010, 31(23-24), 3895-3902.
 39. Kapnissi-Christodoulou, C. P., Agbaria, R. A., Lowry, M., Geng, L., Warner, I. M. Investigation of Polyelectrolyte Multilayer Coatings in Open-Tubular Capillary Electrochromatography Using Laser Scanning Confocal Microscopy, Electrophoresis, 2005, 26(4-5), 783-789.
 40. Kamande, M. W., Zhu, X., Kapnissi-Christodoulou, C. P., Warner, I. M. Chiral Separations Using a Polypeptide and Polymeric Dipeptide Surfactant Polyelectrolyte Multilayer Coating in Open-Tubular Capillary Electrochromatography, Analytical Chemistry, 2004, 76(22), 6681-6692.
 41. Kapnissi, C. P., Warner, I. M. Separation of Benzodiazepines by Use of Capillary Electrochromatography, Journal of Chromatographic Science, 2004, 42(5), 238-244.
 42. Zhu, X., Kamande, M. W., Thiam, S., Kapnissi, C. P., Mwongela, S. M., Warner, I. M. Open-Tubular Capillary Electrochromatography/Electrospray Ionization-Mass Spectrometry Using Polymeric Surfactant as a Stationary Phase Coating, Electrophoresis, 2004, 25(4-5), 562-568.
 43. Kapnissi-Christodoulou, C. P., Zhu, X., Warner, I. M. Analytical Separations in Open-Tubular Capillary Electrochromatography, Electrophoresis, 2003, 24(22-23), 3917-3934.
 44. Kapnissi, C. P., Valle, B. C., Warner, I. M. Chiral Separations Using Polymeric Surfactants and Polyelectrolyte Multilayers in Open-Tubular Capillary Electrochromatography, Analytical Chemistry, 2003, 75(22), 6097-6104.
 45. Kamande, M. W., Kapnissi, C. P., Akbay, C., Zhu, X., Agbaria, R. A., Warner, I. M. Open-Tubular Capillary Electrochromatography Using a Polymeric Surfactant Coating, Electrophoresis, 2003, 24(6), 945-951.
 46. Kapnissi, C. P., Akbay, C., Schlenoff, J. B., Warner, I. M. Analytical Separations Using Molecular Micelles in Open-Tubular Capillary Electrochromatography, Analytical Chemistry, 2002, 74(10), 2328-2335.

 

Book Chapters

1. Kapnissi-Christodoulou, C. P. ‘Use of Amino Acid-Based Ionic Liquids in Capillary Electrophoresis’, K. Ghowsi, ‘Electrophoresis’, InTech, Croatia, 2015, 1st Edition, Chapter 2.

2. Kapnissi-Christodoulou, C. P. ‘Method Development by Use of Capillary Electrophoresis and Applications in Pharmaceutical, Biological and Natural Samples’, K. Ghowsi, ‘Electrophoresis’, InTech, Croatia, 2012, 1st Edition, Chapter 2.

 

Patents

Warner, I. M., Schlenoff, J. B., Kapnissi, C. P. Analytical Separations With Polyelectrolyte Layers, Molecular Micelles, or Zwitterionic Polymers, Date of Patent: January 1, 2008; U.S. Patent No. 7,314,550.