Κατάλογος Προσωπικού

ΕΛΕΝΑ ΠΕΛΕΤΙΕ

PELETIE ELENA
22894065
...
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», 026
Πανεπιστημιούπολη
Βοηθός Λειτουργός Γραφείου Προπτυχιακών Σπουδών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: MBA, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προπτυχιακός τίτλος σπουδών: BABA, Northumbria Unversity at Newcastle
GCDF: Global Career Development Faciliator