Κατάλογος Προσωπικού

Ν ΦΛΩΡΙΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ

VALANIDOU N FLORIA
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης,
Δράμας 11-13

Η Φλώρια Βαλανίδου είναι εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Γενικής Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη του Γραφείου Οργάνωσης της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2012. Είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2006), μεταπτυχιακού τίτλου στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008) και διδακτορικού τίτλου στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018). Κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (2012-2017), έχει διδάξει μεταπτυχιακά (ΕΠΑ 850: Διδασκαλία και Παιδαγωγική) και προπτυχιακά μαθήματα (ΕΠΑ 404: Ανάπτυξη Προγραμμάτων, ΕΠΑ 220: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας). Συμμετείχε, επίσης, για σειρά ετών στο μάθημα ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δασκάλων ως τοπική επόπτρια προπτυχιακών φοιτητών/τριών του τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας, έχει δουλέψει στο Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνήτρια (2009-2012) με συμμετοχή σε ποικιλία ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το διάστημα 2009-2011 υπήρξε η βασική ερευνήτρια του ερευνητικού έργου VICTIMS που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III (επιχορηγήσεις 2007-2013) με θέμα τις επιδράσεις της έκθεσης παιδιών ηλικίας Δημοτικού σε ενδοοικογενειακή βία με εστίαση στη διερεύνηση της συμπεριφοράς, της απόδοσης και της αυτοεικόνας τους στο περιβάλλον του σχολείου.Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Ανάπτυξη και Διδασκαλία Κριτικής Σκέψης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Διδασκαλίας, Διαφοροποίηση Διδασκαλίας και ΜάθησηςΒαλανίδου, Φλ. (2018). Κριτική σκέψη: Επιστημολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές προεκτάσεις. Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Επιμ.), Παιδαγωγός. Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (σελ. 69-101). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2014). Children living with violence against their mothers: The side-effects on their behavior, self-image and school performance. Pedagogy, Culture and Society, 22(2), 213-231.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Discourses emerging from the experiences of the women mothers victims of violence. In Gl. Bonder, & B. Gael McSheewney (Eds.), Gender perspectives in case studies across continents (pp. 29-41). Global Network of UNESCO Chairs on Gender. (access the document here: http://goo.gl/31btQ)

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Women mothers victims of violence: Narrations on the effects upon children if exposed. In M. Papastephanou (Ed.), Proceedings of the 13th International Conference of ISSEI “The Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling the Three Narratives, Art, Science, and Philosophy” (access here: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/6212)

Κουτσελίνη, Μ., & Βαλανίδου Φλ. (2013). ‘Παιδιά που ζούνε με τη βία’: Επιδράσεις στη συμπεριφορά και στις απόψεις τους για την αυτοεικόνα και τη σχολική τους επίδοση. Στους Χρ. Θεοφιλίδης, Α. Μιχαηλίδου, Π. Περσιάνης, & Σ. Φωτίου (Επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Παπαναστασίου (σσ. 319-340). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου.   

Valanidou, Fl. (2012). Students’ argumentative performance on human rights’ issues: Effects of visual stimuli added to textual information. In M. Avgerinou, P. Search, S. Chandler, & M. Terzic (Eds.), New Horizons in Visual Literacy. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 246-256). The International Visual Literacy Association and SMC “Scientia Educologica”.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2011). Children exposed to violence against their mother. Identifying and dealing with the effects of children’s victimization. A manual for teachers. Nicosia, Cyprus: University of Cyprus, UNESCO Chair in Gender Equality and Women’s Empowerment.

Valanidou, Fl. (2011). Perceptions of the nationally (bi)lingual “other” through students’ visual thinking. In M. Avgerinou, P. Search, & S. Chandler (Eds.), Visual literacy in the 21st century. Trends, demands, and capacities. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 181-191). The International Visual Literacy Association.