Κατάλογος Προσωπικού

ΦΡΥΝΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ

KAKOYIANNI-DOA FRYNI
22894378
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Β 209
Πανεπιστημιούπολη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδικότητα σε θέματα Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας (μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία), αλλά και σε θέματα Ειδικής Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζεται κυρίως στα επιρρηματικά στοιχεία και τα προθετικά σύνολα της γαλλικής και ελληνικής γλώσσας αλλά και στα μέσα απόκτησης και διδακτικής προσέγγισης της Γαλλικής ως Δεύτερης Γλώσσας (εποπτικά μέσα, σημειωτική της εικόνας, αξιοποίηση του ήχου και της εικόνας).

Γαλλική και Συγκριτική γλωσσολογίαΘεωρητικό πλαίσιο: μετασχηματιστική γραμματική (Zelling Harris), Λεξικό-γραμματική (Maurice Gross). Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρεται στη σύνταξη της γαλλικής γλώσσας και τη συγκριτική γραμματική της γαλλικής και ελληνικής γλώσσας: σημασιολογικές τάξεις, αμφισημίες και πολυσημίες, ανάλυση μέσα από παράλληλα σώματα κειμένων, με ειδίκευση στη μορφοσύνταξη και τη σημασιολογία των επιρρηματικών στοιχείων και των εμπρόθετων προσδιορισμών των δύο γλωσσών.Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας: διδακτική, του προφορικού και γραπτού λόγου, της γραμματικής (ιδιαίτερα των επιρρηματικών στοιχείων), της εικόνας και της φωνητικής• εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Εφαρμογές της θεωρίας του Λεξικού-Γραμματικής στη διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας.

(selected) 

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Olivier DELHAYE, 2017: «Préface», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2017: «Apprentissage de stratégies communicatives au sein de tâches orales en FLE», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΙΣ, 2017: «Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones», Revue du Centre Européen d'Études Slaves - La revue 6, ηλεκτρονικό περιοδικό.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Créativité et innovation : la salle des langues hybride», Revue Pédagogie des langues étrangères n°9, Créativité et innovation, LAIRDIL, σελ. 55-69.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Représentations et défis de la langue française à Chypre», Revue de didactique, Le Langage et l’Homme, L’Harmattan, Παρίσι, σελ. 191-200.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2016: «Applications of corpus-based research on language pedagogy: Teaching personal opinion adverbials», Selected papers on theoretical and applied linguistics 21.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΗΣ, 2016: «Évaluation de la production de la nasale [ɛ̃] chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale», Istanbul Journal of Innovation in Education, σελ. 65-76.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Expressions parenthétiques dans un corpus parallèle français-grec : les adverbiaux de conviction personnelle», Discours, Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 15, Varia.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Nikolaos LAVIDAS, Thomaï-Sougari ALEXIOU, Maria ARETI (επιμ.): Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1, Versita Emerging Science Publishers, σελ. 305-318.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 2013: «Stratégies de reformulations verbale et non verbale en expression orale : Apprenants hellénophones chypriotes», in Ana Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA (επιμ.): Pratique et enjeux de la didactique des langues aujourd’hui, Épilogos 4, ηλεκτρονικές εκδόσεις του ERIAC, σελ. 89-110.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Les TICΕ dans l’enseignement à Chypre : du scepticisme à l’intégration», in Revue Terminale, technologie de l’information, culture et société n° 113-114, L’Harmattan, σελ. 103-109.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Source: Building a Searchable Online French Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus», in Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 13 (número especial) (ηλεκτρονικό περιοδικό).

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «Vers une oralisation optimale du texte iconique en FLE», Lingua Viva 14, Vlastimil Johanus Press, Czech Republic, σελ. 29-40.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ. 2009. « Adverbes de phrase francais et grecs: les adverbes indiquant la sincerite du locuteur ». In Camilla Skogseth Clausen et al. (dir.), Arena Romanistica: Journal of Romance Studies, vol. 4, Bergen: University of Bergen, p. 173-181.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, 2015: «Contextualisation grammaticale en milieu plurilingue : le cas du français langue étrangère à Chypre», in Jean-Michel KALMBACH, Sofia STRATILAKI-KLEIN (επιμ.): Actes du 2e Colloque international du GRAC, Descriptions linguistiques et descriptions pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage du français, DILTEC – EA 2288 Πανεπιστήμιο Paris III-Sorbonne Nouvelle και Kielten laitos Πανεπιστήμιο της Γυβάσκυλας, σελ. 82-94.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Blocages et Stratégies en expression orale : le cas des chypriotes hellénophones FLE», in SHS Web of Conferences 8, 4e Congrès Mondial de Linguistique Française, σελ. 915-926.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Στέφανος ΑΝΤΑΡΗΣ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «A Free Online Parallel Corpus Construction Tool for Language Teachers and Learners», in Chelo VARGAS-SIERRA (επιμ.): Procedia - Social and Behavioral Sciences 95, 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), σελ. 535-541.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Προτασιακά επιρρήματα της ΝΕ: η περίπτωση των μεταγλωσσικών με επίκληση στο ήθος και την ψυχολογική διάθεση του ομιλητή», in Μελετές για την Ελληνική γλώσσα 33, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 163-173.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Historical document retrieval for the Source Corpus Project», in Proceedings of the International Document Image Processing Summer School, IDIPS 2013, 3-7 Ιουνίου, Φούρνοι, Ελλάδα, σελ. 7-14.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2012: «Adverbiaux de conviction personnelle dans un corpus parallèle grec-français», in Jan RADIMSKÝ (επιμ.): Actes du 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας, Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχική Δημοκρατία, σελ. 80-87.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «L’acquisition de l’opposition +voisé/-voisé dans les Occlusives : Apprenants Hellénophones Chypriotes», in Θεμιστοκλής ΓΚΟΓΚΑΣ, Περικλής ΤΑΓΚΑΣ (επιμ.): Foreign Language in tertiary education III: current trendsConference Proceedings, Εκδόσεις Διόνικος, σελ. 225-239.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ηλίας ΑΡΓΥΡΟΥ, 2011: «À la recherche du temps passé», in II FLLAS International Conference Language for specific purposes: Challenges and Prospects, University of Belgrade, σελ. 640-651.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Analyse d’une tâche éducationnelle/professionnelle», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 148-154.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Formation initiale des futurs enseignants FLE à Chypre», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 265-270.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2010: «Les adverbes français dans un corpus d’apprenants chypriotes grecs», in Ljubomir POPOVIĆ, Cvetana KRSTEV, Duško VITAS, Gordana PAVLOVIĆ-LAŽETIĆ (επιμ.): Actes du 29e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, University of Belgrade, σελ. 161-170.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Entre image et texte», in Jack BURSTON, Monique MONVILLE-BURSTON, Ευτύχιος ΓΑΒΡΙΗΛ, Παύλος ΠΑΥΛΟΥ (επιμ.): Languages for Intercultural Dialogue, Εκδόσεις European Parliament Office in Cyprus, σελ. 170-179.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2009: «Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Πρακτικά της 30ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 149-161.