Κατάλογος Προσωπικού

ΦΡΥΝΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ

KAKOYIANNI-DOA FRYNI
22894378
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Β209
Πανεπιστημιούπολη

Η Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι Προέδρος του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και παράλληλα Αν. Διευθύντρια του Κέντρου γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν η σύνταξη και η σημασιολογία, ιδίως η σύνταξη των επιρρημάτων της γαλλικής και της νέας ελληνικής, η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων και συγκεκριμένα τα παράλληλα σώματα κειμένων, καθώς και η διδασκαλία και η εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε ελληνόφωνο περιβάλλον.                                              Είναι επικεφαλής του ανοικτού και διεπιστημονικού εργαστηρίου έρευνας στη Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης των γλωσσών και πολιτισμών Méthodal Openlab. Είναι επίσης επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα SOURCe (Searchable Online French-Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus). Έχει δημοσιεύσει άρθρα και επιμεληθεί έργα σχετικά με τα γαλλικά και ελληνικά προτασιακά επιρρήματα, τις προθέσεις, την επεξεργασία και την ανάλυση παράλληλων γαλλο-ελληνικών σωμάτων κειμένων, καθώς και πάνω σε θέματα που αφορούν την εκμάθηση και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

  • Γαλλική και Συγκριτική γλωσσολογία (Linguistique française et comparative): Θεωρητικό πλαίσιο: Λεξικό-γραμματική. Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρεται στη σύνταξη της γαλλικής γλώσσας και τη συγκριτική γραμματική της γαλλικής και ελληνικής γλώσσας: σημασιολογικές τάξεις, αμφισημίες και πολυσημίες των προτασιακών επιρρηματικών στοιχείων.
  • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων: Ανάλυση μέσα από παράλληλα σώματα κειμένων, με ειδίκευση στη μορφοσύνταξη και τη σημασιολογία των επιρρηματικών στοιχείων και των εμπρόθετων προσδιορισμών της γαλλικής και ελληνικής.
  • Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Acquisition des langues secondes - FLE): Κατάκτηση του προφορικού και γραπτού λόγου, της γραμματικής (ειδικότερα των επιρρηματικών στοιχείων, των προθέσεων, υποτακτικής βουλητικής σύνδεσης) και της φωνητικής (ειδικότερα τα ένρινα φωνήεντα); των μορφών αναπαραγωγής της γαλλικής γραμματικής (ως περιγραφή της γλώσσας) σε εκδόσεις για ελληνόφωνους.
  • Διδακτική: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας: της μεθοδολογίας της διδακτικής/εκμάθησης της γαλλικής, εργαλεία, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αναλυτικά προγράμματα. Ιστορία της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Κύπρο.

(selected) 

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σοφία ΣΤΡΑΤΗΛΑΚΗ (επιμ.), 2023, Discours et représentations grammaticales du Français Langue Étrangère. Peter Lang, Bern. 

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, Δώρα ΛΟΙΖΙΔΟΥ, 2023, « Quand le grec για n'a pas pour équivalent le français pour », L'Information Grammaticale n°177, p.25-37, DOI: 10.2143/IG.177.0.3291837
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3291837&journal_code=IG

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2022, “Formal and Functional Features of Modal Adverbs in French and Modern Greek”, in Olivier DUPLÂTRE & Pierre-Yves MODICOM (dir.): Adverbs and Adverbials: Categorial Issues, Berlin, De Gruyter Mouton, p. 167-194,
https://doi.org/10.1515/9783110767971-007

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, 2022, « Équivalents français de la préposition grecque για : Étude particulière de l’expression du propos », in Rea DELVEROUDI, Sophie VASSILAKI & Evangelia VLACHOU (dir.) : Approches
linguistiques comparatives grec moderne-français, Presses de l'Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes, p. 143-159.

Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2022, « Ειλικρίνεια και πολιτική/οί: αντιπαραβολική μελέτη της επίκλησης της ειλικρίνειας σε σώματα κειμένων πολιτικού λόγου στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα » [Sincérité et politique(s) : Sincérité et politique : une étude comparative de l'invocation de la sincérité dans des corpus textuels de discours politique en grec et en français], in Rea DELVEROUDI, Sophie VASSILAKI & Evangelia VLACHOU (dir.) : Approches linguistiques comparatives grec moderne-français. Presses de l'Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes, p. 247-265.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2022, « Adverbes agentifs phrastiques en français et en grec moderne », Verbum n° 44(2), p. 251-279.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2021, « Overview of the SOURCe Project as an Open Educational Resource », in Eleni AGATHOPOULOU, Olympia TSAKNAKI, Freiderikos VALETOPOULOS (dir.): Journal of Applied Linguistics (JAL), n° 33, p. 124-142.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΗΣ, 2020, « Magie des sons et apprentissage de la phonétique par la poésie : Le Pont Mirabeau, in Florentina Fredet et Christos Nikou (dir.) : CORELA (Cognition, représentation, langage), p.1-20.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, 2019, « L’exercice dans une série de manuels FLE grecs des années 1940-1950 : La méthode Dimitracopoulos », in Michel BERRE & Gérard VIGNER (dir.) : Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde n° 62-63, p.449-371.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΗΣ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 2019 : « Η παραγωγή των Γαλλικών έρρινων συμφώνων /ɛ̃/ και /ɑ̃/ από ομιλητές της Κυπριακής Ελληνικής: παρεμβολές από τη Γ1 », in Ioanna KAPPA, I. & M. TZAKOSTA (dir.) : Proceedings of the 7th Ιnternational Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, p.72-83.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2018, « La place de la culture dans l’enseignement du français à Chypre (XIXe-XXe siècles) », in Despina PROVATA (dir.) : Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde n° 60-61, p.345-357.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2018, « Apport didactique d’un corpus parallèle bilingue: le cas de pendant Ntemps dans le couple français-grec Études », Revue Études en didactique des langues & Pédagogie des langues étrangères no 31, Les corpus / Corpora, p. 21-36.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2018 : « Le statut affectif des adverbiaux évaluatifs français et grecs », in Raluca NITA et Freiderikos VALETOPOULOS (dir.) : L’expression des sentiments, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, p. 47-64.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Olivier DELHAYE, 2017: «Préface», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2017: «Apprentissage de stratégies communicatives au sein de tâches orales en FLE», MÉTHODAL n°1, Μαΐου 2017.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΙΣ, 2017: «Les nasales /ɛ̃/ et /ɑ̃/ chez les apprenants hellénophones», Revue du Centre Européen d'Études Slaves - La revue 6, ηλεκτρονικό περιοδικό.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Créativité et innovation : la salle des langues hybride», Revue Pédagogie des langues étrangères n°9, Créativité et innovation, LAIRDIL, σελ. 55-69.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2016: «Représentations et défis de la langue française à Chypre», Revue de didactique, Le Langage et l’Homme, L’Harmattan, Παρίσι, σελ. 191-200.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2016: «Applications of corpus-based research on language pedagogy: Teaching personal opinion adverbials», Selected papers on theoretical and applied linguistics 21.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Monique MONVILLE-BURSTON, Σπύρος ΑΡΜΟΣΤΗΣ, 2016: «Évaluation de la production de la nasale [ɛ̃] chez des apprenants/utilisateurs hellénophones chypriotes : étude longitudinale», Istanbul Journal of Innovation in Education, σελ. 65-76.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Expressions parenthétiques dans un corpus parallèle français-grec : les adverbiaux de conviction personnelle», Discours, Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 15, Varia.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Τα διαθεσιακά επιρρήματα: Επιμέρους υποκατηγορία προτασιακών επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Nikolaos LAVIDAS, Thomaï-Sougari ALEXIOU, Maria ARETI (επιμ.): Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 1, Versita Emerging Science Publishers, σελ. 305-318.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 2013: «Stratégies de reformulations verbale et non verbale en expression orale : Apprenants hellénophones chypriotes», in Ana Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA (επιμ.): Pratique et enjeux de la didactique des langues aujourd’hui, Épilogos 4, ηλεκτρονικές εκδόσεις του ERIAC, σελ. 89-110.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Les TICΕ dans l’enseignement à Chypre : du scepticisme à l’intégration», in Revue Terminale, technologie de l’information, culture et société n° 113-114, L’Harmattan, σελ. 103-109.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Source: Building a Searchable Online French Greek Parallel Corpus for the University of Cyprus», in Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 13 (número especial) (ηλεκτρονικό περιοδικό).

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «Vers une oralisation optimale du texte iconique en FLE», Lingua Viva 14, Vlastimil Johanus Press, Czech Republic, σελ. 29-40.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ. 2009. « Adverbes de phrase francais et grecs: les adverbes indiquant la sincerite du locuteur ». In Camilla Skogseth Clausen et al. (dir.), Arena Romanistica: Journal of Romance Studies, vol. 4, Bergen: University of Bergen, p. 173-181.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Monique MONVILLE-BURSTON, 2015: «Contextualisation grammaticale en milieu plurilingue : le cas du français langue étrangère à Chypre», in Jean-Michel KALMBACH, Sofia STRATILAKI-KLEIN (επιμ.): Actes du 2e Colloque international du GRAC, Descriptions linguistiques et descriptions pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage du français, DILTEC – EA 2288 Πανεπιστήμιο Paris III-Sorbonne Nouvelle και Kielten laitos Πανεπιστήμιο της Γυβάσκυλας, σελ. 82-94.

Ναταλή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2014: «Blocages et Stratégies en expression orale : le cas des chypriotes hellénophones FLE», in SHS Web of Conferences 8, 4e Congrès Mondial de Linguistique Française, σελ. 915-926.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Στέφανος ΑΝΤΑΡΗΣ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «A Free Online Parallel Corpus Construction Tool for Language Teachers and Learners», in Chelo VARGAS-SIERRA (επιμ.): Procedia - Social and Behavioral Sciences 95, 5th International Conference on Corpus Linguistics (CILC2013), σελ. 535-541.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2013: «Προτασιακά επιρρήματα της ΝΕ: η περίπτωση των μεταγλωσσικών με επίκληση στο ήθος και την ψυχολογική διάθεση του ομιλητή», in Μελετές για την Ελληνική γλώσσα 33, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 163-173.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2013: «Historical document retrieval for the Source Corpus Project», in Proceedings of the International Document Image Processing Summer School, IDIPS 2013, 3-7 Ιουνίου, Φούρνοι, Ελλάδα, σελ. 7-14.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Ελένη ΤΖΙΑΦΑ, 2012: «Adverbiaux de conviction personnelle dans un corpus parallèle grec-français», in Jan RADIMSKÝ (επιμ.): Actes du 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας, Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, Τσεχική Δημοκρατία, σελ. 80-87.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2011: «L’acquisition de l’opposition +voisé/-voisé dans les Occlusives : Apprenants Hellénophones Chypriotes», in Θεμιστοκλής ΓΚΟΓΚΑΣ, Περικλής ΤΑΓΚΑΣ (επιμ.): Foreign Language in tertiary education III: current trendsConference Proceedings, Εκδόσεις Διόνικος, σελ. 225-239.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Ηλίας ΑΡΓΥΡΟΥ, 2011: «À la recherche du temps passé», in II FLLAS International Conference Language for specific purposes: Challenges and Prospects, University of Belgrade, σελ. 640-651.

Monique MONVILLE-BURSTON, Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Analyse d’une tâche éducationnelle/professionnelle», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 148-154.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Formation initiale des futurs enseignants FLE à Chypre», in Argyro PROSCOLLI, Marie-Christine ANASTASSIADI, Kyriakos FORAKIS, Hélène TATSOPOULOU, Sophoklis TSAKAGIANNIS, Constantin VOULGARIDIS (επιμ.): Communiquer/collaborer/échanger en français dans l’espace méditerranéen et balkanique, Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 265-270.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2010: «Les adverbes français dans un corpus d’apprenants chypriotes grecs», in Ljubomir POPOVIĆ, Cvetana KRSTEV, Duško VITAS, Gordana PAVLOVIĆ-LAŽETIĆ (επιμ.): Actes du 29e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire, University of Belgrade, σελ. 161-170.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, 2010: «Entre image et texte», in Jack BURSTON, Monique MONVILLE-BURSTON, Ευτύχιος ΓΑΒΡΙΗΛ, Παύλος ΠΑΥΛΟΥ (επιμ.): Languages for Intercultural Dialogue, Εκδόσεις European Parliament Office in Cyprus, σελ. 170-179.

Φρύνη ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΟΑ, Σταυρούλα ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 2009: «Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της Νέας Ελληνικής», in Πρακτικά της 30ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 149-161.