Κατάλογος Προσωπικού

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΤΣΚΟΣ

ITSKOS GRIGORIOS
2289 2835
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B235
Πανεπιστημιούπολη

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Φυσικής 1997). Mεταπτυχιακές σπουδές στο SUNY at Buffalo, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (Διδακτορικό στην Φυσική 2003). Μεταδιδακτορική έρευνα στο Imperial College London, M. Βρετανία (Σεπτέμβριος 2003 - Ιανουάριος 2007). Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Κύπρου (09/2007-12/2011), Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Κύπρου (12/2011-05/2017), Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Κύπρου (05/2017- ). Πεδίο έρευνας η οπτική φασματοσκοπία και φωτοφυσική ημιαγωγών. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης με δραστηριότητες που επικεντρώνονται σε μελέτες ημιαγώγιμων νανοκρυστάλλων για οπτοηλεκτρονικες εφαρμογές. 

▪ Φυσική Υλικών

▪ Οπτική Φασματοσκοπία Ημιαγωγών

▪ Φωτοφυσική Υλικών Παρασκευασμένων από Διαλύματα (Solution-Processed)

▪ Οπτοηλεκτρονικές και Φωτονικές Ιδιότητες και Εφαρμογές Κολλοειδών Νανοκρυστάλλων

 

 

▪ Efficient Amplified Spontaneous Emission from Solution Processed CsPbBr3 Nanocrystal Microcavities under Continuous Wave Excitation, M. Athanasiou, P. Papagiorgis, A. Manoli, C. Bernasconi, M. Bodnarchuk, M. Kovalenko, G. Itskos*, ACS Photonics, 8, 7, 2120, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsphotonics.1c00565

▪ Surface-Functionalization of CsPbBr3 Νanocrystals for Photonic Applications, A. Manoli, P. Papagiorgis, M. Sergides, C. Bernasconi, M. Athanasiou, S. Pozov, S. A. Choulis, M. I. Bodnarchuk, M. V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Applied Nano Materials, 4, 5084, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.1c00558

Single-Exciton Gain and Stimulated Emission across the Infrared Telecom Band from Robust Heavily Doped PbS Colloidal Quantum Dots, S. Christodoulou, I. Ramiro, A. Othonos, A. Figueroba, M. Dalmases, O. Özdemir, S. Pradhan, G. Itskos, G. Konstantatos, Nano Letters, 20(8), 5909, (2020), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.0c01859

▪Unraveling the Radiative Pathways of Hot Carriers upon Intense Photoexcitation of Lead Halide Perovskite Nanocrystals, P. Papagiorgis, A. Manoli, S. Michael, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos, ACS Nano 13, 5799, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01398

▪ Efficient Optical Amplification in the Nanosecond Regime from Formamidinium Lead Iodide NanocrystalsP. Papagiorgis, A. Manoli, L. Protesescu, C. Achilleos, M. Violaris, K. Nicolaides, T. Trypiniotis, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Photonics, 5, 907, (2018), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.7b01159

▪ Long-Lived Hot Carriers in Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, Journal of Physical Chemistry C 121, 12434 (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02308

▪ Lead Halide Perovskites and Other Metal Halide Complexes As Inorganic Capping Ligands for Colloidal Nanocrystals D. N. Dirin, S. Dreyfuss, M. I. Bodnarchuk, G. Nedelcu, P. Papagiorgis, G. Itskos, M. V. Kovalenko, Journal of American Chemical Society , 136, 6550, (2014), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja5006288.

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201100182

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200501949

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) ,https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1449530

Full publication list in  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SAqAatoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate