Κατάλογος Προσωπικού

ΚΛΕΆΝΘΗΣ GROHMANN

GROHMANN KLEANTHIS
22895194
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 222
Κλήμεντος 9
• Καθ. Βιογλωσσολογίας (Theory, Development, Grammar), Πανεπιστήμιο Κύπρου (since 2015)
• Αναπλ. Καθ. Βιογλωσσολογίας (Theory, Development, Grammar), Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009-2015)
• Επίκ. Καθ. Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004-2009)
• Visiting Lecturer (fall)/Asst. Prof. (spring), University of Cyprus (2003-2004)
• post-doc and visiting positions in Germany: Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Cologne (2001-2003)
• PhD Linguistics, University of Maryland, College Park (2000)
• BA Linguistics (First Class Honours), University College of North Wales, Bangor (1996)
- biolinguistics (generative grammar)
- architecture of the grammar (interfaces)
- theoretical syntax (minimalism)
- comparative syntax (esp. Germanic, Romance, Slavic/Balkan)
- (Cypriot) Greek morpho-syntax
- (first and second) language acquisition
- language impairments (and breakdown)
BOOKS & VOLUMES
 
The Cambridge Handbook of Minimalism (with Evelina Leivada, eds.), Cambridge University Press (in progress)
LITMUS in Action: Comparative Studies across Europe (with Sharon Armon-Lotem, eds.), John Benjamins (in press)
Passives Cross-Linguistically: Theoretical and Experimental Approaches (with Akemi Matsuya & Eva-Maria Remberger, eds.), Brill (2021)
Developmental, Modal, and Pathological Variation—Linguistic and Cognitive Profiles for Speakers of Linguistically Proximal Languages and Varieties. (with Maria Kambanaros & Evelina Leivada, eds.), Frontiers in Psychology and Frontiers in Communication, doi10.3389/978-2-88945-638-3 (2018)
Special Issue: Three Factors and Beyond —Socio-Syntax and Language Acquisition (ed.), Linguistic Variation 14.1 (2014)
Special Issue: Three Factors and Beyond — Language Development and Impairment (ed.), Linguistic Variation 13.2 (2014)
The Cambridge Handbook of Biolinguistics. (with Cedric Boeckx, eds.), Cambridge University Press (2013)
InterPhases: Phase-Theoretic Investigations of Linguistic Interfaces (ed.), Oxford University Press (2009)
Explorations of Phase Theory: Features and Arguments (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Explorations of Phase Theory: Interpretation at the Interfaces (ed.), Mouton de Gruyter (2009)
Understanding Minimalism (with Norbert Hornstein & Jairo Nunes), Cambridge University Press (2005)
Prolific Domains: On the Anti-Locality of Movement Dependencies, John Benjamins (2003)