Κατάλογος Προσωπικού

Νάτια Χαραλάμπους

CHARALAMBOUS NADIA
35722892965
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Κεντρικά Κτήρια, A003
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Bartlett School of Architecture, University College London, University of London από το 1987-1992, απ’ όπου πήρε το BSc. in Architecture and Environmental Studies, το M.Sc. in Advanced Architectural Studies και το Diploma in Architecture. Ακολούθησε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, με θέμα: « Χωρικές Μορφές της Ετερότητας: η επανακατοίκιση της παραδοσιακής κυπριακής κατοικίας». Πριν την εκλογή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διετέλεσε για 10 χρόνια ως Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου δίδαξε μαθήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της έννοιας της κοινωνικο-χωρικής διάστασης της κοινωνίας και του πολιτισμού και στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Οι παιδαγωγικές και ερευνητικές δραστηριότητες αποτέλεσαν την υποδομή για αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Συμμετείχε επίσης σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς’ ορισμένες από τις εν λόγω προτάσεις βραβεύθηκαν.
 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ν. Χαραλάμπους εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της έννοιας της χωρικής διάστασης της κοινωνίας και του πολιτισμού και επικεντρώνονται σε: α) σχέσεις χωρικής διαμόρφωσης, εθνικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού τόσο στους χώρους κατοίκισης όσο και στον αστικό, δημόσιο χώρο και β) εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σε σχέση με την έρευνα μέσω του σχεδιασμού (esearch by design). Συμμετείχε σε ερευνητικές ομάδες σε διεθνή ερευνητικά έργα για τη μελέτη της σχέσης χωρικής διαμόρφωσης, προσβασιμότητας και κοινωνικού αποκλεισμού σε οικιστικές περιοχές και στο δημόσιο χώρο της Λευκωσίας και για τη μελέτη του χώρου κατοίκισης σε σχέση με εθνικές και κοινωνικές ομάδες.
N. Charalambous, Z. N. Comert, and I. Geddes, I. "The Study of Urban Form in Cyprus" (2019). Journal of Urban Morphology, 23(1)

N. Charalambous, "Spatial Forms of Ethnic Coexistence in Ottoman Cyprus: The Role of Urban Form in Patterns of Everyday Life" (2018). Journal of Urban History, 1-24.

S.S. Cruz, N. Roskamm & N. Charalambous "Inquiries into public space practices, meanings and values". (2018) Journal of Urban Design, 23(6), 797-802.

N. Charalambous and G. Kyriazis, “InterActions: housing design in uncertain environments”, (2018) [Publisher: JOVIS].

L. Madrazo, C. Sentieri, & N. Charalambous, “Applying a blended learning methodology to the study of housing” in M. J. Rodrigues Couceiro da Costa, F. Roseta, J. Pestana Lages, & S. Couceiro da Costa (Eds.) “Architectural Research Addressing Societal Challenges”, CRC Press, Taylor and Francis Group, Vol. II, (2017) pp1051-1058.

N. Charalambous “The Challenge of Change in Living Environments: Implications and Opportunities for Architectural Education”, in Madrazo, L. (ed), “Global Dwelling: Intertwining Research, Pedagogy and Community Participation”. Barcelona: Editorial Enginyeria i Arquitectura La Salle, (2017) pp166-178.

N. Charalambous and I. Geddes,“Making spatial sense of historical social data” in the Journal of Space Syntax (JOSS): Open syntaxes: Towards new engagements with social sciences and humanities, (2015) Vol. 6, No 1: 81-101. [Publisher: University College London].

N. Charalambous and I. Geddes, “Spatial Memory and Shifting Centrality”, in Vaughan, L. S. (ed), Suburban Urbanities: Suburbs and the Life of the High Street. London: UCL Press, (2015) pp77-103.

N. Charalambous(2014) “Public Space and Urban Segregation” in Fabris L.M.F. (ed.) Re-starting from Quarto Oggiaro, Milan: Toward a new kind of smart city, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (I), ISBN 9788838762819, (2014) pp051-060.

N. Charalambous N. and I. Geddes,“Space Syntax - Assessing Multiple Urban Developments in Limassol – From Traffic Place to People Place” in Brömmelstroet M., Silva C., and Bertolini L. (eds) Assessing Usability of Accessibility Instruments, Ipskamp Drukkerij Netherlands, (2014) Ch. 3.2, pp35-43.

N.Charalambous and C.Hadjichristos, “Overcoming Divisions in Nicosia’s Public Space”, in Perspectives on Urban Segregation, Built Environment, Vol.37, No.2: 170-183, (June 2011). [Publisher: Alexandrine Press, UK].

N.Charalambous, “Understanding urban segregation: issues of ethnicity, age and gender in Nicosia’s public space”, Journal of Design Principles and Practices, (2011.) , [Publisher: Common Ground Publishers, Urbana-Champaign, USA].
 
N.Charalambous and M.C.Phocas, “Research based design: Competition Proposal for the Cyprus News Agency”, The Architecture & Education Journal, (2011) [Publisher: LABART, Lusofona University, Portugal].
 
N.Charalambous, “A spatio-temporal interpretation of domesticity”, proceedings of the 23rd conference of ENHR (European Network for Housing Research) - 'Mixite': an urban and housing issue ? Mixing people, housing and activities as the urban challenge of the future, 12pages, Toulouze, France 2011 (http://www.enhr2011.com).
 
N.Charalambous, “Urban dynamics and social exclusion: Understanding aspects of ethnic segregation in public space” proceedings of the EURA (European Urban Research Association) conference: Understanding City Dynamics, Darmstadt, Germany 2010 (http://www.politikwissenschaft.tu-darmstadt.de/index.php?id=citydynamics).
 
N.Charalambous and C.Hadjichristos, “A Square or a Bridge? The Eleftheria Square Case”, proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, pp.013:1-013:10, Stockholm, Sweden 2009
 
N. Charalambous “Tradition, Identity and Built Form” in Traditional Mediterranean Architecture: Present and Future, edited by Xavier Casanova (Collegi d’Aparellados I Arquitectes Tecnics de Barcelona) pp.25-29, (2007).
 
N.Charalambous and M.Hadjisoteriou, “Introductory Architectural Design Studio: (Re)Searching for a New Approach”, EAAE (European Association for Architectural Education) Transactions on Architectural Education: Teaching and Experimenting with Architectural Design: Advances in Technology and Changes in Pedagogy, No.35, pp. 285-293, Lisbon Portugal, 2007.
 
N.Charalambous, “Nicosia: a multiethnic city?”, proceedings of the 49th World Congress of the International Federation for Housing and Planning: Urban Future, Continuities and Discontinuities, 15pages, Rome Italy, 2005 (http://www.ifhp.org).
 
N.Charalambous and N.Peristianis, “Urban space, social and ethnic identity” = “Espace urbain, identite sociale et ethnique” in Mediterranee : Ruptures et Continuites, edited by M.Chehab, Y.Ioannou and F.Metral, (Maison De L'orient Mediterraneen Press), pp. 211-223 (2003).