Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

PALLIS GEORGE
22 892743
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B119
Πανεπιστημιούπολη

Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Πτυχίο Πληροφορικής, 2001 και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, 2006). Έχει εργαστεί ως Υπότροφος Marie Curie (2007-2009) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στις Επιτροπές Κρίσης Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών (IEEE TKDE, IEEE TCC,  IEEE TC, ACM Computing Surveys, ACM TWEB, κλπ). Ο Δρ. Πάλλης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα που δημοσιεύει το Πανεπιστήμιο Stanford με τους 2% κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου για τα έτη 2020 και 2021.  Είναι αρχισυντάκτης –Editor in Chief - του IEEE Internet Computing και συντάκτης στα διεθνή περιοδικά IEEE Transactionson Cloud Computing και Computing Journal (Springer). Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες Διαδικτύου με έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού, μεγάλης κλίμακας δικτυακά περιβάλλοντα (υπολογιστικά νέφη, κοινωνικά δίκτυα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και στα πληροφοριακά συστήματα στο Διαδίκτυο (εναποθήκευση, δίκτυα παράδοσης δεδομένων).

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kNkLOHcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

DBLP: https://dblp.org/pers/hd/p/Pallis:George

 

Internet Computing; Cloud computing; Edge Computing; Big Data Analytics

 • M. Symeonides, D. Trihinas, C. Psomas, G. Pallis,  M. Dikaiakos, I. Krikidis. 5G-Slicer: An emulator for mobile IoT applications deployed over 5G network slices" with , accepted for publication to the ACM/IEEE International Conference on Internet of Things Design and Implementation (IoTDI'22).
 • D. Stefanidis, N. Nicolaou, S. P. Charitonos, G. Pallis, M. Dikaiakos, What’s in a face? Facial appearance associated with emergence but not success in entrepreneurship, The Leadership Quarterly, 2022, ISSN 1048-9843,https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101597.
 • D. Paschalides, C. Christodoulou, K. Orphanou, R. Andreou, A. Kornilakis, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, E. Markatos,
  Check-It: A plugin for detecting fake news on the web, Online Social Networks and Media, Volume 25, 2021, 100156,
  ISSN 2468-6964, https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100156.
 • J. Waters, N. Nicolaou, D. Stefanidis, H. Efstathiades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos."Exploring the sentiment of entrepreneurs on Twitter." J PLoS ONE 16(7): doi.org/10.1371/journal.pone.0254337, July 30, 2021.
 • L. Giaretta et al., "PDS2: A user-centered decentralized marketplace for privacy preserving data processing," 2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW), 2021, pp. 92-99, doi: 10.1109/ICDEW53142.2021.00024.
 • Paschalides, D. Stephanidis, A. Andreou, K. Orphanou, G. Pallis, M. Dikaiakos, E. Markatos. MANDOLA: A Big-Data Platform for Monitoring and Detecting Online Hate Speech. ACM Transaction on Internet Technology (in press).
 • M. Symeonides, Z. Georgiou, D. Trihinas, G. Pallis and M. D. Dikaiakos, "Fogify: A Fog Computing Emulation Framework," 2020 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC), 2020, pp. 42-54, doi: 10.1109/SEC50012.2020.00011.
 • Shi, G. Pallis, Zhiwei Xu. Edge Computing, IEEE Proceedings Journal, pp. 1474-1481, August 2019.
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, “Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services.” IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Trans. Cloud Computing 6(3): 800-814 (2018)
 • Apolónia, S. Antaris, S. Girdzijauskas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: SELECT: A Distributed Publish/Subscribe Notification System for Online Social Networks. IPDPS 2018: 970-979
 • Trihinas, L. F. Chiroque, G. Pallis, A. Fernández Anta, M. D. Dikaiakos: ATMoN: Adapting the "Temporality" in Large-Scale Dynamic Networks. ICDCS 2018: 400-410
 • Georgiou, M. Symeonides, D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: StreamSight: A Query-Driven Framework for Streaming Analytics in Edge Computing. UCC 2018: 143-152
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "ADMin: Adaptive Monitoring Dissemination for the Internet of Things." IEEE INFOCOM 2017 Conference, Atlanta, USA, May 2017.
 • Efstathiades, D. Antoniades, M. D. Dikaiakos, G. Pallis, Z. Szlávik and R.-J. Sips, "Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph." In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), IEEE Computer Society, December 2016 (best student paper award). 
 • Efstathiades, D. Antoniades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Users key locations in online social networks: identification and applications", Social Network Analysing and Mining. Springer, Volume 6, Pages: 66:1-66:17, 2016.
 • Copil and D. Trihinas and H.L Truong and D. Moldovan and G. Pallis and S. Dustdar and M. D. Dikaiakos. "ADVISE -- a Framework for Evaluating Cloud Service Elasticity Behavior". In Service-Oriented Computing. 12th International Conference, ICSOC 2014, Paris, France, November 3-6, 2014, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8831, Springer, 2014, pp. 275-290 (best paper award).
 • Pallis, A. Vakali:Insight and Perspectives for Content Delivery Networks, Communications of the ACM (CACM), Vol. 49, No. 1, pp. 101-106, 2006.