Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

CP
22892697
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη