Κατάλογος Προσωπικού

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

PARASKEVA COSTAS
22895421
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 017
Πανεπιστημιούπολη

Costas Paraskeva

Costas Paraskeva is an Associate Professor of Public Law and Human Rights at the University of Cyprus, Department of Law. He obtained his LLB from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2001) and his LLM (2003) and PhD (2009) from London Metropolitan University, under the supervision of Philip Leach and Bill Bowring. His doctoral thesis was on "The relationship between the domestic implementation of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the ongoing reforms of the European Court of Human Rights."

Before joining the University of Cyprus, Dr Paraskeva worked as a teaching and research fellow at London Metropolitan University and later as an Assistant Professor at the University of Nicosia. He was called to the Cyprus Bar in 2004 and has often appeared, before the Supreme Court of Cyprus and the European Court of Human Rights in human-rights cases. He has been the member for Cyprus of the Council of Europe Committee for the Prevention of Torture (CPT) since 2011.

 

Dr Paraskeva is the author of a number of books, articles and chapters on various human rights issues and has conducted training for judges and lawyers on the ECHR for the Council of Europe, the OSCE and for various NGOs. His areas of research include the European system of protection of human rights, the effective enforcement and implementation of human rights norms, and the right of access to justice and redress.

Books

Paraskeva, C., & Meleagrou, E., Cyprus at the European Court of Human Rights: A Critical Appraisal of the Court’s Jurisprudence on the Rights to Property and Home in the Context of DisplacementInternational Studies in Human Rights, Vol. 139, Brill-Nijhoff, 2022, pp.321.

Paraskeva, C., Compliance of the Administration with judgments annuling administrative acts in Cyprus (under Article 146 of the Constitution), Nomiki Viviliothiki, Athens, 2021, pp.360 (in Greek).

Paraskeva, C., & Hatzimihail, N., & Meleagrou, E., Right to be present and presumption of innocence following Directive 2016/343 in the light of European and Cyprus case law, Nomiki Vivliothiki, Athens, 2021, pp.400 (in Greek).

Paraskeva, C., Cyprus Administrative Law & Procedure, Nomiki Vivliothiki, Athens, 2020 (in Greek), pp.560.

Paraskeva, C., Protecting internally displaced persons under the European Convention on Human Rights and other Council of Europe standards: a handbook, Council of Europe, Council of Europe & ACCESS, Strasbourg, 2017, pp.132 (translated in Ukrainian).

Paraskeva, C., Cyprus Administrative Law, Nomiki Vivliothiki, Athens, 2017 (in Greek), pp.520.

Mooney, M., Gerasymenko, Y., Morkova, O., Zayets, S., Chráska,F., Giakoumopoulou, E., McCallin B., Paraskevas K., Enhancing the Legal Framework of Ukraine on Protecting the Human Rights of Internally Displaced Persons, Council of Europe, Strasbourg, 2016, pp.231 (translated in Ukrainian).

Paraskeva, C., Cyprus Constitutional Law: Fundamental Rights and Liberties, Nomiki Vivliothiki, Athens, 2015 (in Greek), pp.712.

Paraskeva, C., The Relationship Between the Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights and the Ongoing Reforms of the European Court of Human Rights (With a Case Study on Cyprus and Turkey), Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland, 2010, pp.340.

Leach, P., & Paraskeva, C., & Uzelac, G., International Human Rights & Fact-finding: An analysis of the fact-finding missions conducted by the European Commission and Court of Human Rights, Report by the Human Rights and Social Justice Research Institute, London Metropolitan University, February 2009, pp.184.

 

Articles

Paraskeva, C., “Assessing the compliance of the administration with judgments annulling administrative acts in Cyprus: critical analysis and future issues”, Cyprus Law Review, 2022, Vol. 2, Issue 1, pp. 39-52 in Greek (Παρασκευά, Κ., «Ο έλεγχος της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις στην Κύπρο: κριτική αποτίμηση και προβληματισμοί για το μέλλον», Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση, 2022, Τόμος 2, Τεύχος 1, σελ. 39-52). 

Paraskeva, C., "Overcrowding in Prisons: The Developing Case Law of the European Court of Human Rights Addressing Contracting States' Failures and Obligations Under Article 3 of the ECHR", European Human Rights Law Review, 2021, Issue 5, pp. 494-508.

Paraskeva, C., “Administrative Justice in the Cypriot Legal Order”, Theory & Practice of Administrative Law, 2021, Issue 10, pp. 1011-1022 in Greek (Παρασκευά, Κ., «Διοικητική Δικαιοσύνη στην Κυπριακή Έννομη Τάξη», Θεωρία & Πράξη του Διοικητικού Δικαίου, 2021, Τεύχος 10, σελ. 1011-1022).

Paraskeva, C., “The Protection of the Presumption of Innocence in the Cypriot Legal Order”, Criminal Justice, 2021, Issue 10, pp. 1311-1333 in Greek (Παρασκευά, Κ., «Η Προστασία του Τεκμηρίου Αθωότητας στην Κυπριακή ΈννομηΤάξη», Ποινική Δικαιοσύνη, 2021, Τεύχος 10, σελ. 1311-1333).

Paraskeva, C., “European Court of Human Rights: from declaratory judgments to indications of specific measures”, European Human Rights Law Review, 2018, 1, pp.46-56.

Paraskeva, C., “The indication of specific measures by the European Court of Human Rights for the execution of its judgments”, Revue Hellénique des droits de l’homme, Issue 75, pp.17-43, in Greek (Παρασκευά, Κ., «Η υπόδειξη ειδικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκτέλεση των αποφάσεων του», Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΔτΑ, 2018, Τεύχος 75, σελ.17-43.

Paraskeva, C., “European Convention on Human Rights and economic crisis. The obligations of the member states”, Revue Hellénique des droits de l’homme, 2017, Vol. 72, pp.345-360, in Greek (Παρασκευά, Κ., «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οικονομική κρίση. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών», Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΔτΑ, 2017, Vol. 72, σελ. 345-360).

Paraskeva, C., "The developing role of the European Court of Human Rights in the execution of its judgments: From declaratory judgments to indication of specific measures?", Annuaire International des Droits de l'Homme (Vol. IX), 2015-2016, pp.425-448 (published in 2017).

Paraskeva, C., "The Implementation of the European Convention on Human Rights in the Republic of Cyprus", Annuaire International des Droits de l'Homme (Vol. VIII), 2014, pp.651-679. (published in 2016)

Paraskeva, C. & Meleagrou, E. "Homes from the Past: An Expiration Date for the Right to Respect for Home Under Article 8 of the European Convention on Human Rights", Annuaire International des Droits de l'Homme (Vol. VII), 2012-2013, pp.845-877 (published in 2015).

Paraskeva, C., "Protecting Human Rights in Times of Crisis - Economic Crisis or Threats to Security", Annuaire International des Droits de l'Homme (Vol. VII), 2012-2013, pp.751-757. (published in 2015).

Paraskeva, C., "Economic Crisis and Human Rights", International and European Policy, Issue 28, March – June 2013, pp.211-213 (in Greek - Παρασκευά, K., «Οικονομική Κρίση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 28, Μάρτιος-Ιούνιος 2013, σελ.211-213).

Paraskeva, C., «The Protection of the Right to Petition the Authorities in the Cypriot Legal Order», Yearbook of Cyprus and European Law, 2013, pp. 197-210 (In Greek- Παρασκευά, Κ., "Η Προστασία του Δικαιώματος του «Αναφέρεσθαι Προς τα Αρχάς» στην Κυπριακή Έννομη Τάξη", Επετηρίδα Κυπριακού & Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2013, σελ.197-210).

Paraskeva, C., «The Constitutional Protection of the Right to Privacy of Communication and Correspondence», Cyprus Law Tribune, Issue 1, 2013, pp.98-116 (In Greek- Παρασκευά, Κ. «Η Συνταγματική Κατοχύρωση του Δικαιώματος του Απορρήτου της Αλληλογραφίας και Επικοινωνίας», Κυπριακό Νομικό Βήμα, Tεύχος 1, 2013, σελ.98-116).

Paraskeva, C., "Fact-finding Missions: The Strasbourg Experience", EHRAC Bulletin, Issue 13, Summer 2010, pp.12-13. Also, translated in Russian: http://m.kavkaz-uzel.eu/articles/172493/?page=15

Leach, P., & Paraskeva, C., & Uzelac, G., "Human Rights Fact-finding: The European Court of Human Rights at a Crossroads", Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 28, No. 1, 2010, pp.41-77.

Paraskeva, C., "Impact of the European Court of Human Rights Decisions- Reparation Mechanisms in Cyprus and Turkey", Report of Workshop II, "The Interaction Between Mass Claims Processes and Cases in Domestic Courts", Impact of International Courts on Domestic Criminal Procedures in Mass Atrocity Cases (DOMAC), Work package 7 on Reparations. Amsterdam Centre for International Law, University of Amsterdam, 18 June 2010, pp.14-18.

Paraskeva, C., "The Application of the 'pilot judgments procedure' to the post-Loizidou cases", Annuaire International Des Droits De L'Homme, Vol. IV, 2009, pp.573-588.

Paraskeva, C., "The application of the "pilot judgments procedure" to the post-Loizidou cases – the case of Xenides-Arestis", in "Third Informal Seminar for Government Agents and Other Institutions on Pilot Judgment Procedure in the European Court of Human Rights and the Future Development of Human Rights' Standards and Procedures, Warsaw, 14–15 May 2009", Kontrast, Warsaw 2009, pp.99-107.

Paraskeva, C., "Returning the Protection of Human Rights to Where They Belong, At Home", The International Journal of Human Rights, Vol. 12, No. 3, June 2008, pp.415-448.

Paraskeva, C., "Reforming the European Court of Human Rights: An Ongoing Challenge", Nordic Journal of International Law, Vol. 76, 2007, pp.185-216. This article was also translated in Russian: http://old.memo.ru/hr/ehrac/newsite/files/RU-Reforming%20the%20European%20Court%20of%20Human%20Rights-NJIL%20CP%20ENG.doc

Paraskeva, C., "Human Rights Protection Begins and Ends at Home: The 'Pilot Judgment Procedure' Developed by the European Court of Human Rights", Human Rights Law Commentary, Volume 3, 2007 available at: www.nottingham.ac.uk/law/hrlc/publications/hrlc.php

Paraskeva, C., «The Adoption of the Pilot Judgment Procedure by the European Court of Human Rights», Revue Hellénique des droits de l'homme, 2009, Vol. 43, pp. 719-743 (In Greek- Παρασκευά, Κ., «Η Υιοθέτηση της 'Διαδικασίας Πιλοτικών Αποφάσεων' από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΔτΑ, 2009, Vol. 43, σελ.719-743.

Paraskeva. C., «Compensation Commission: The Trojan Horse in the walls of legality of the ECHR», Cyprus Law Tribune, Issue 1, January-April 2008, pp. 50-58 (In Greek- Παρασκευά, Κ., «Επιτροπή Αποζημιώσεων: Ο Δούρειος Ίππος στα τείχη της νομιμότητας της ΕΣΔΑ», Κυπριακό Νομικό Βήμα, Τεύχος 1ον, Ιανουάριος-Απρίλιος 2008, σελ.50-58.

Paraskeva, C., "Specific orders given by the European Court of Human Rights to states on how to execute its judgments", EHRAC Bulletin, Issue 7, Summer 2007, pp.5-6.

 

Chapters in Books

Paraskeva, C., “The Duties and Responsibilities of an Internet News Portal on Online Comments Posted by Users in the ECtHR Case Law” in Synodinou, T.-E. & Jougleux, P. & Markou, C. & Prastitou-Merd, T., EU Internet Law in the Digital Single Market, Springer, 2021, pp. 295-309.

Paraskeva, C., & Hatzimihail, N., & Meleagrou, E., “General Report: Comparative Analysis of the Legal Treatment of the Right to be Present and the Presumption of Innocence in the PRESENT partner States in the light of Directive 2016/343” in G. Dimitrov & N. Bessa Vilela, Enhancing the Right to be Present, Lex Localis, 2020, pp.129-159.

Paraskeva, C., & Meleagrou, E., “The right to respect of home and enjoyment of property for Cypriot IDPs: The developing jurisprudence of the ECtHR” in Katselli, E., Armed Conflict and Forcible Displacement: Individual Rights under International Law, Taylor and Francis, 2018, pp.115-138.

Paraskeva, C., «The Execution of the Judgments of the European Court of Human Rights for the Greek Cypriot Property Cases», in The Cyprus Problem in Development, International Dimension, Issues of Governance, Human Rights, Foundation of International Legal Research Professor Elias Krispi and Dr. A. Samara-Krispi, 2011, pp. 225-241 (In Greek -Παρασκευά, Κ., «Η Εκτέλεση των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις Κυπριακές Υποθέσεις Περιουσιών», ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα», ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ ΚΑΙ ΔΡ. Α. ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ, 2011, σελ.225-241).

Paraskeva, C., & Christou, Th., "Cyprus" in Christou, Th. European Cross Border Justice: A Case Study of the EAW, The AIRE Centre, 2010, pp.55-68.