Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΤΤΑΛΗΣ

PITTALIS MARIOS
22892955
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 408
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40

Ο Μάριος Πιττάλης εκλέχθηκε λέκτορας στη μαθηματική παιδεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2021 (Undergraduate studies at the University of Cyprus: B.A. in Educational Sciences, 2000, Graduate Studies at the University of Cyprus, Department of Education: M.A. in Mathematics Education, 2004, PhD in Mathematics Education, University of Cyprus, 2008). Από το 2003 μέχρι το 2021 εργάστηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Από το 2015 διδάσκει στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας των Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε στη διεξαγωγή διεθνών ερευνών καθώς και σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν  από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία που εκδίδονται από διεθνείς οίκους. Είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά. Είναι διορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως επιστημονικός συνεργάτης στην ομάδα ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, συμμετέχει ενεργά τα τελευταία 6 χρόνια στην ανάπτυξη του νέου διδακτικού υλικού των μαθηματικών για το δημοτικό σχολείο.

 

Συμμετοχή σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 • Cognitive Acceleration through Mathematics Education with Digital Technology, funded by the Cyprus Research Promotion Foundation (Co-Principal Investigator), 2003-2004
 • Using Dynamic geometry tools for the teaching of geometry in elementary and secondary schools, funded by the University of Cyprus, 2003-2004
 • Differentiated Stereometry by developing an active learning Environment", funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • Developing an Active Learning Environment for Stereometry, MINERVA project, co-funded by the European Commission, 2005-2007
 • CALGEO: Teaching Calculus using Dynamic Geometry Tools, funded by SOCRATES, Comenius Action 2.1, 2004-2007
 • Cognitive and Metacognitive development in relation with the didactic approaches, funded by the University of Cyprus, 2004-2007
 • EMETT: European Master for European Teacher Training, co-funded by the European Commission, Erasmus- Multilateral Projects-Curriculum, 2007-2009
 • KeyCoMath- Developing Key Competences by Mathematics Education, funding by Lifelong Learning Programme Centralized – Comenius Multilateral Project, 2013-2015
 • TOMES (The Development of Mathematical Reasoning through Technology and Parental Engagement), funded by Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships (in greek), 2014-2016
 • Cyprus Science and Research Center (CSRC), HORIZON 2020 - «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming», 2017-2018.
 • FunThink, Erasmus+, "Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school", 2020-2023.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της δομής της αλγεβρικής σκέψης των μαθητών από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου μέχρι το γυμνάσιο με έμφαση στην περιγραφή και στους τρόπους ανάπτυξης της συναρτησιακής σκέψης. Επιπρόσθετα, η έρευνα του διερευνά τους τρόπους ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών και την επίδραση ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Η έρευνα για το σχεδιασμό διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης συνδέεται με την εργασία του στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών στην Κύπρο και των διδακτικών εγχειριδίων των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου και την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλίων. Οι πιο πάνω πυλώνες των ερευνητικών του δραστηριοτήτων συνδέονται άμεσα με τα μαθήματα που διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος τα οποία αξιοποιούν αποτελέσματα της έρευνας, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων με παραδείγματα εφαρμογών στην τάξη και τρόπους εργασίας των μαθητών. 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

- Pittalis, M., Sproesser, U., Demosthenous, E., Odysseos, E. (in press). Enhancing functional thinking in grade 5-6 students through a dynamic mathematics intervention program. Education & Information Technologies.

- Pittalis, M., Sproesser, U., & Demosthenous, E. (2024). Graphically Representing Covariational Functional Situations in an Interactive Embodied Digital Learning Environment. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2024.2327552?fbclid=IwAR0JRDo_YQcki28H0M_DXs74XHN8I_CVD7KrE-f0Ct92ODtuQYMpCBr699A_aem_AWWfq4Xoj_WvVSVX636v7S9Dpbh_uhzFPDF2lr_ROUgfFCWW8MMT16jX1Se9w7bdxxpGQpc4cP_mPpZonaf2E8M6

- Pittalis, M. (2024). An empirically validated rational-number sense framework. Mathematics Education Research Journal. https://doi.org/10.1007/s13394-024-00484-2https://link.springer.com/epdf/10.1007/s13394-024-00484-2?sharing_token=fkho73Jf8Xvf7tcB5GOQsfe4RwlQNchNByi7wbcMAY6yXgGYpY1PUSYxF6eVYe0adGH2AmAxj50JxhvhKfH7_9-zsDzPte5_jllFXCT6WpmmSy2362eawCJDNBHM9bkU4UAunLj2CTTiLJAhQfP2AEp_S8Mag4NaEn2svTOXh9w%3D

-Pittalis, M. & Drijvers P., (2023). Embodied instrumentation in a Dynamic Geometry Environment: Eleven-year-old students’ dragging schemes. Educational Studies in Mathematics, 113, 181-205https://doi.org/10.1007/s10649-023-10222-3

-  Pittalis, M. (2023). Young Students’ Arithmetic-Algebraic Structure Sense: an Empirical Model and Profiles of Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 21(6), 1865-1887. https://doi.org/10.1007/s10763-022-10333-y

- Pitta-Pantazi, D., Christou, C., Demosthenous, E., Pittalis, M., & Chimoni, M. (2022). Nurturing mathematical creativity for the concept of arithmetic mean in a technologically enhanced ‘personalised mathematics and mathematics inquiry’learning environment. ZDM–Mathematics Education54(1), 51-66.

-Pittalis, M. (2021). Extending the technology acceptance model to evaluate teachers’ intention to use dynamic geometry software in geometry teaching. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology52(9), 1385-1404. 

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2020). Young students’ functional thinking modes: The relation between recursive patterning, covariation thinking and correspondence relation. Journal for Research in Mathematics Education, 51(5), 631-674.

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2018). A longitudinal study revisiting the notion of early number sense: algrebraic arithmetic a catalyst for number sense development. Mathematical Thinking and Learning, 20(3), 222-247.https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1474533

- Pittalis, M., & Christou, C. (2013). Coding and decoding representations of 3D shapes. Journal of Mathematical Behavior, 32, 673-689. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.004

- Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types of reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial abilities. Educational Studies in Mathematics, 75(2), 191-212. doi: 10.1007/s10649-010-9251-8

- Christou, C., Pittalis, M., K., Mousoulides, N. & Jones, K. (2007). Developing the 3DMath dynamic geometry software: theoretical perspectives on design. International Journal of Technology in Mathematics Education, 13(4), 168-174.

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D, Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik (International Reviews in Mathematics Education), 37(3), 149-158.

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2005). Problem solving and posing in a dynamic geometry environment. The Mathematics Enthusiast, A special issue on International Perspectives in Mathematics Teaching using Computer software.

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2004). Proofs through exploration in dynamic geometry environments. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 339-352.

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

- Christou C., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., Demosthenous. E., & Chimoni, M. (2023). Personalized mathematics and mathematics inquiry: A design framework for mathematics textbooks. In R. Leikin (Ed.), Mathematical Challenges for all (pp. 71-92). Cham: Springer International Publising.

- Pitta-Pantazi D., Christou C., Pittalis M. (2020) Number Teaching and Learning. In: Lerman S. (eds) Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77487-9

- Bokhove, C., Clark-Wilson, A. & Pittalis, M. (2018). Augmenting mathematics with mobile technology. In N. Calder, K. Larkin and N. Sinclair (Eds.), Using Mobile Technology in the Teaching and Learning of Mathematics (pp. 131-149). Springer (Mathematics Education in the Digital Era).

- Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2010). Tracing students’ modeling processes in school. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling Students’ Mathematical Modeling Competences (pp. 119-129). Springer. doi: 10.1007/978-1-4419-056-1_10

 

Πρακτικά σε Διεθνή Συνέδρια

- Pittalis, M., Demosthenous, E., Odysseos, E., & Sproesser, U. (2024). Representing distance-time scenarios in a digital embodied learning environment. In D. Diamantidis, M. Karavakou, M. Grizioti, & C. Kynigos (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, (pp. 207214). Athens, Greece. NKUA.

- Pittalis, M., Demosthenous, E., & Sproesser, U. (2023). Representing covariation functional situations in a tablet-enabled digital learning environment. In M. Ayalon, B. Koichu, R. Leikin, L. Rubel., & M. Tabach, (Eds.), Proceedings of the 46th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, 43-50). University of Haifa, Israel: PME

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2022). Grade 3 Students' Algebraic Thinking Abilities: An empirically Validated Theoretical Framework. In J. Hodgen, E. Geraniou, G. Bolondi, & F. Ferretti (Eds.), Proceedings of the 12th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12). Bolzano, Italy: ERME.

-Frey K., Pittalis, M., Veldhuis, M., Geisen, M., Krisakova, M., Sajka, M., Nowinska, E., Hubenakova, V., Sproesser, U., (2022). Functional thinking: conceptions of mathematics educators – a framework for analysis. In C. Fernandez, S. Llinares, A. Gutierrez, & N. Planas (Eds.), Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, p. 343). Alicante, Spain: PME.

- Pittalis, M., Christou, C., Pitta-Pantazi, D., Demosthenous, E., & Perikli, M. (2019). A framework describing students’ mathematics learning experience with a tablet-based pedagogical medium: The case of a geometry exploration. Proceedings of the 14th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT). Essen, Germany.

-Pittalis, M., & Zacharias, I. (2019). Unpacking 9th grade students’ algebraic thinking. Proceedings of the 11th Congress of European Research in Mathematics Education. Utrecht, the Netherlands.

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2017). Unpacking young children's functional thinking. In B. Kaur, W.K. Ho, T.L. Toh & B.H. Choy (Eds.), Proceedings of the 41th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 57-65). Singapore: PME.

- Nicolaou, A., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M. & Christou, C. (2016). The impact of an intervention on the devolpment of low-achieving sixth grade students’ abilities. In Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span (Vol3, pp. 355–362). Szeged, Hungary: PME.

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2015). The development of student's early number sense. In K. Krainer & Naďa Vondrová (Eds.), Proceedings of Ninth Conference of the European Research in Mathematics Education (pp. 446-452). Prague, Czech Republic: Faculty of Education, Charles University in Prague.

- Pitta-Pantazi, D., Christou, C., Kattou, M., Sophocleous, P., & Pittalis, M. (2015). Assessing mathematically challenging problems. In K. Krainer & Naďa Vondrová (Eds.), Proceedings of Ninth Conference of the European Research in Mathematics Education (pp. 1052-1058). Prague, Czech Republic: Faculty of Education, Charles University in Prague.

- Pittalis, M., Christou, C., & Pitta-Pantazi, D. (2015). The predictive nature of perceived learning fit on teachers' intention to use DGS in geometry teaching. In N. Amado & S. Carreira (Eds.), Proceedings of 12th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (295-303). Faculty of Sciences and Technology, University of Algarve, Faro, Portugal.

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2014). The predictive nature of algebraic arithmetic for young learners. In P. Liljedahl, S. Oesterle, C. Nicol, & D. Allan (Eds), Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, 434-441). Vancouver, Canada: PME.

- Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2013). A longitudinal study tracing the development of number sense components. In A. M. Lindmeijer & A. Heinze (Eds), Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, 41-48). Kiel, Germany: PME.

- Pittalis, M., Christou, C., & Pitta-Pantazi, D. (2012). Enhancing prospective teachers’ technological pedagogical content knowledge in 3D shapes’ nets. In L. Gómez Chova, I. Candel Torres, & A. López Martínez (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 66-75), Barcelona, Spain.

- Pittalis, M., & Christou, C. (2011). Extending the technology acceptance model to assess secondary school teachers’ intention to use Cabri in geometry teaching. Proceedings of the Seventh Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 14). Poland: Rseszow.

- Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2009). Levels of sophistication in representing 3D shapes. In M.Tzekaki, M.Kaldrimidou & H.Sakonides (Eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 377-384). Thessaloniki, Greece.

- Pittalis, M., Mousoulides, N., & Antreou, A. (2009). Construction of dynamic visual images of 3D geometry shapes. In C.Bardini, P.Fortin, A.Oldknow&D.Vagost (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Metz, France: ICTMT9.

- Antreou A., Mousoulides, N., & Pittalis, M. (2009). Mathematical modelling using contemporary technological tools. In C.Bardini, P.Fortin, A.Oldknow & D.Vagost (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Metz, France: ICTMT9.

- Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2009). Levels of sophistication in 3D Geometry thinking. Proceedings of the Sixth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 5). France: Lyon.

- Mousoulides, N., Chrysostomou, M., Pittalis, M., & Christou C. (2009). Modeling with technology in elementary classrooms. Proceedings of the Sixth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 11). France: Lyon.

- Kontoyianni, K., Kattou, M., Ioannou P., Erodotou M., Christou, C., & Pittalis, M. (2009). Perceptions on teaching the mathematically gifted. Proceedings of the Sixth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 10). France: Lyon.

- Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2007). Spatial ability as a predictor of geometry ability. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 7). Cyprus: Larnaca.

- Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., Pitta, D., Jones, K., Sendova, E., & Boytchev, P. (2007). Developing an active learning environment for the learning of stereometry. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Králové: Czech Republic.

- Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., Boytchev, P., Sriraman, B., & Pitta, D. (2007). Mathematical modeling using technology in elementary school. Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. University of Hradec Králové: Czech Republic.

- Mousoulides, N., Pittalis, M., Christou, C., & Sriraman, B. (2007). Students’ modelling abilities in problem solving. Proceedings of the 13th International Conference on the Teaching of Mathematical Modeling and Applications (ICTMA). Bloomington: US.

- Mousoulides, N., Sriraman, B., Pittalis, M., & Christou, C. (2007). Tracing students’ modeling processes in elementary and secondary school. Proceedings of the Fifth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 13). Cyprus: Larnaca.

- Christou C., Jones, K., Pitta-Pantazi, D., Pittalis, M., Mousoulides, N., Matos, J.F., Sendova, E., Zachariades, T., & Boytchev. P. (2007). Developing student spatial ability with 3-dimensional applications. Proceedings of the 5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education. Larnaca: Cyprus.

- Mousoulides, N., Pittalis, M., & Christou, C. (2006). Improving mathematical Knowledge through modeling in Elementary Schools. Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 201-208). Charles University, Prague.

- Christou, C., Pittalis, M., Mousoulides, N., & Jones, K. (2005). Developing 3D dynamic geometry software: Theoretical perspectives on design. In F. Olivero & R. Sutherland (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (Vol.1, pp. 69-77). Bristol, UK: University of

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., & Pitta-Pantazi, D. (2005). Student, Classroom, and School Variables’ Effects on Mathematical Achievement. In J. Novotna (Ed.) International Symposium of Elementary Maths Teaching (Vol. 1, pp. 86-94). Prague: Czech Republic.

- Pittalis, M., Mousoulides, N., & Christou, C. (2005). Integrating technology in a mathematics cognitive intervention program. Proceedings of the Fourth Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 9). Spain: Saint Feliu de Guixols.

- Pittalis, M., Christou, C., Mousoulides, N., & Pitta-Pantazi, D. (2004). A structural model for problem posing. In M. J. Hoines, & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28thConference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp 49-56). Bergen, Norway.

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2004). Proofs through exploration in dynamic geometry environments. In M. J. Hoines, & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28thConference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp 215-222). Bergen, Norway.

- Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D. (2003). Problem solving and posing in a dynamic geometry environment. In T. Triandafillidis and K.Hatzikiriakou (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (pp. 125-132). Volos, Greece: University of Thessaly.

- Pittalis, M., Christou, C., & Papageorgiou, E., (2003). Students’s ability in solving proportional problems. In M. A. Mariotti (Ed.), Proceedings of the Third Conference of the European society for Research in Mathematics Education (Thematic Group 3, p.1-10). Italy, Bellaria.

- Papageorgiou, E., Pittalis, M., & Mousoulides, N. (2003). 5th and 6th grade students’ ability in solving proportional problems. In A. Gagatsis and S. Papastavridis (Eds.), 3rd Mediterranean Conference in Mathematics Education (pp. 305-312). Athens: Hellenic Mathematical Society.