Κατάλογος Προσωπικού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

PASHALIDIS IOANNIS
22892785
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη
* Δίπλωμα Χημείας (Dipl. Chem. Univ.), Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1982 - 1987
* Διδακτορικό στην Υδατική Ραδιοχημεία, Ινστιτούτο Ραδιοχημείας, Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1987 - 1991
* Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Ραδιοχημείας, Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1991 - 1994
* Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1994 - 1997
* Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1997 - 1999
* Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1999 - 2003
* Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2003 - 2008
* Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2008 - 2016
* Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2016 - σήμερα
 
 
 
 
* Μελέτη της αλληλεπίδρασης (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων με κολλοειδή συστήματα, επιφάνειες ορυκτών, φυσικής οργανικής ύλης και ινών βιοάνθρακα σε υδατικά συστήματα για καταννόηση και περιγραφή της συμπεριφοράς τους στη γεώσφαιρα και την ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης υδατικών συστημάτων.
 
* Παρασκευή και χαρακτηρισμό συμπλόκων (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων με βιοενεργά μόρια-υποκαταστάτες σαν πρώτο βήμα στη κατανόηση της συμπεριφοράς αυτών των στοιχείων σε ζωντανά συστήματα και στην ανάπτυξη χηλικών φαρμάκων.
 
* Ανάπτυξη και εφαρμογή απλών και αξιόπιστων ραδιοαναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα και συστήματα.
 
 
 

*      

 • Michael A, Varnava N, Ioannidis I, Pashalidis I (2024) Uranium recovery from phosphate rocks/minerals – A comprehensive review. Sustainable Chemistry for the Environment, 5, 100055. https://doi.org/10.1016/j.scenv.2023.100055.
 • Ntaviglaki A, Tzanakakis VA, Giannopoulos G, Maragkaki A, Anastopoulos I, Barouchas P, Pashalidis I, Monokrousos N. Polyamide nylon 6 microplastics enhance nitrification activity in two agricultural soils. Pedosphere. 2023 Aug 1.
 • Ioannidis, I.; Pashalidis, I.; Arkas, M. Actinide Ion (Americium-241 and Uranium-232) Interaction with Hybrid Silica–Hyperbranched Poly(ethylene imine) Nanoparticles and Xerogels. Gels 2023, 9, 690.
 • Ioannidis, I.; Pashalidis, I.; Mulla, B.; Kotanidis, G.; Ioannou, K.; Constantinides, G.; Kostoglou, N.; Rebholz, C. Radionuclide Removal from Aqueous Solutions by Oxidized Carbon Fabrics. Materials, 16 (23), 7479.
 • Philippou, C. Evangelou, I. Ioannidis, I. Pashalidis. Pine needle–derived biochar adsorbents for removal of Sm(III) and competitive toxic metals from model aqueous matrices. Sustainable Chemistry for the Environment, 4, 2023, 100053.
 • Georgiou, I. Ioannidis, I. Pashalidis, D.D. Viet, T. Tsubota, D. Kalderis. Europium removal from aqueous solutions by oxidized biochar prepared from waste palm tree fronds. Sustainable Chemistry for the Environment 4, 2023, 100040.
 • Ioannidis I. Anastopoulos I. Pashalidis I., The effect of temperature on the U-232 and Am-241 adsorption by PN microplastics in aqueous solutions. gnest_05392. https://doi.org/10.30955/gnj.005392
 • Haskis P. Tsolis P. Tsiantouka L. Mpeza P. Barouchas P. Giannopoulos G. Pashalidis Ι. Anastopoulos Ι. (2023) Biosorption of Methylene Blue dye by Ligustrum lucidum fruits biomass: Equilibrium, isotherm, kinetic and thermodynamic studies. Global Nest, 25(9), 97-104. gnest_05294
 • Ayiotis, E. Georgiou, P.S. Ioannou, I.Pashalidis, Theodora Krasia-Christoforou. 3D composite U(VI) adsorbents based on alginate hydrogels and oxidizedbiochar Luffa Cylindrica. Materials 2023, 16, 6577.
 • Afmataj, D.; Kordera, O.; Maragkaki, A.; Tzanakakis, V.A.; Pashalidis, I.; Kalderis, D.; Anastopoulos, I. Adsorption of Reactive Red 120 Dye by Polyamide Nylon 6 Microplastics: Isotherm, Kinetic, and Thermodynamic Analysis. Water 2023, 15, 1137.
 • Georgiou, E., Pashalidis, I. Effective Th(IV) adsorption by oxidized biochar prepared from palm tree fibers. J Radioanal Nucl Chem 332 (2023) 1413–1417.
 • Ioannidis, I., Paschalidou, P., Sarrou, I. et al. Radiometric analysis of potassium, radium and uranium levels in Brazil nuts. J Radioanal Nucl Chem 332 (2023) 1405–1408.
 • Michael, A., Pashalidis, I. Determination of uranium in calcareous rocks/minerals after separation by nitrilotriacetic-mediated sample dissolution and cation-exchange. J Radioanal Nucl Chem 332 (2023) 1399–1403.
 • Philippou, M., Pashalidis, I. Polonium removal from waters by silver-coated Luffa Cylindrica biochar fibers. J Radioanal Nucl Chem 332 (2022) 1395-1398.
 • Ioannidis, I., Anastopoulos, I. & Pashalidis, I. Uranium desorption from microplastic surfaces. J Radioanal Nucl Chem 332 (2023) 1409-141.
 • Ioannidis, V. Kinigopoulou, D. Giannakoudakis, M. Arkas, I. Anastopoulos, K.S. Triantafyllidis, I. Pashalidis. Microplastics and disposable face masks as “Trojan Horse” for radionuclides pollution in water bodies – A review with emphasis on the involved interactions. Sustainable Chemistry for the Environment, 1 (2023) 100005.
 • Arkas, M.; Giannakopoulos, K.; Favvas, E.P.; Papageorgiou, S.; Theodorakopoulos, G.V.; Giannoulatou, A.; Vardavoulias, M.; Giannakoudakis, D.A.; Triantafyllidis, K.S.; Georgiou, E.; et al. Comparative Study of the U(VI) Adsorption by Hybrid Silica-Hyperbranched Poly(ethylene imine) Nanoparticles and Xerogels. Nanomaterials 2023, 13, 1794.
 • Ntaviglaki, A., TZANAKAKIS, V.A., GIANNOPOULOS, G., MARAGKAKI, A., ANASTOPOULOS, I., BAROUCHAS, P., PASHALIDIS, I. and MONOKROUSOS, N. Polyamide nylon 6 microplastics enhance nitrification activity in two agricultural soils. Pedosphere (2023) .
 • Ioannidis, I.; Pashalidis, I.; Arkas, M. Actinide Ion (Americium-241 and Uranium-232) Interaction with Hybrid Silica–Hyperbranched Poly(ethylene imine) Nanoparticles and Xerogels. Gels 2023, 9, 690.
 • E. Georgiou, I. Ioannidis, I. Pashalidis, D.D. Viet, T. Tsubota, D. Kalderis. Europium removal from aqueous solutions by oxidized biochar prepared from waste palm tree fronds. Sustainable Chemistry for the Environment, 4 (2023) 100040.
 • Philippou, M.; Pashalidis, I.; Kalderis, D. Removal of 241Am from Aqueous Solutions byAdsorption on Sponge Gourd Biochar. Molecules 2023, 28, x
 • Ioannidis, I.; Pashalidis, I.; Raptopoulos, G.; Paraskevopoulou, P. Radioactivity/Radionuclide (U-232 and Am-241) Removal from Waters by Polyurea-Crosslinked Alginate Aerogels in the Sub-Picomolar Concentration Range. Gels 2023, 9, 211.
 • Dimitrios Kalderis, Azam Seifi, Trinh Kieu Trang, Toshiki Tsubota, Ioannis Anastopoulos, Ioannis Manariotis, Ioannis Pashalidis, Alireza Khataee. Bamboo-derived adsorbents for environmental remediation: A review of recent progress, Environmental Research, 224, 2023, 115533.
 • Georgiou, E.; Raptopoulos, G.; Anastopoulos, I.; Giannakoudakis, D.A.; Arkas, M.; Paraskevopoulou, P.; Pashalidis, I. Uranium Removal from Aqueous Solutions by Aerogel-Based Adsorbents—A Critical Review. Nanomaterials 2023, 13, 363.
 • Ioannis Ioannidis, Ioannis Anastopoulos, Konstantinos Giannakopoulos, Michael Arkas, Carsten Dosche, Ioannis Pashalidis. A comprehensive investigation on the sorption of U(VI) and Eu(III) by polyamide microplastics: Surface-assisted microparticle formation, Journal of Molecular Liquids (2022) 120757.
 • Philippou M, Pashalidis I, Theocharis CR. Uranium Isotope (U-232) Removal from Waters by Biochar Fibers: An Adsorption Study in the Sub-Picomolar Concentration Range. Molecules. 2022; 27(19):6765.
 • Ioannidis I, Xenofontos A, Anastopoulos I, Pashalidis I. Americium Sorption by Microplastics in Aqueous Solutions. Coatings. 2022; 12(10):1452.
 • Efthalia Georgiou, Ioannis Pashalidis Grigorios Raptopoulos, Patrina Paraskevopoulou. Efficient Removal of Polyvalent Metal Ions (Eu(III) and Th(IV)) from Aqueous Solutions by Polyurea-Crosslinked Alginate Aerogels Gels 2022, 8, 478.
 • Andrija Vinković, Gennadiy Laptyev, Günseli Yaprak, Krasimira Slavova, Danijela Joksimović, Tamara Troskot-Čorbić, Marina Frontasyeva, Elida Bylyku, Manjola Shyti, Famil Humbatov, Mirza Nuhanović, Narcisa Smječanin, Tzvetana Nonova, Lyuben Dobrev, Ioannis Pashalidis, George Melikadze, Ioannidou Alexandra, Almira Aidarkhanova, Daniela David, Octavian G. Duliu, Inga Zinicovscaia, Dmitrii Grozdov, Milena Horvat, Marijan Nečemer, Radivoje Jačimović, Haluk Yücel, Yakup Kalayci, Abdullah Dirican, Ilker Sert, Marina Plotsen, Kyrylo Korychenskyi, Sam Matar Adam Khatir, Sylvia Sander, Katherina Deufrains , Tarzan Legović, Jasmina Obhođaš Could atmospheric carbon be driving sedimentation?. J Soils Sediments (2022). https://doi.org/10.1007/s11368-022-03282-0.
 • Efthalia Georgiou, Grigorios Raptopoulos, Maria Papastergiou, Patrina Paraskevopoulou, and Ioannis Pashalidis. ACS Applied Polymer Materials 2022 4 (2), 920-928
 • Ioannis C. Ioannidis, Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Neptunium Interaction with Microplastics in Aqueous Solutions. Journal of Molecular Liquids, Liquids, 356 (2022) 119056.
 • Ioannis Spyridakis, Vasileios Tzanakakis, Ioannis Pashalidis, Dimitrios Kalderis, Ioannis Anastopoulos. Polyamide nylon 6 as a potential carrier of nitrate anions in aqueous environment. Journal of Molecular Liquids, (2022) 118706.
 • Fotini Noli, Eleftheria Kapashi, Ioannis Pashalidis, Antigoni Margellou, Dimitrios Karfaridis. The effect of chemical and thermal modifications on the biosorption of uranium in aqueous solutions using winery wastes. Journal of Molecular Liquids, (2022) 118665.
 • Arkas, M.; Anastopoulos, I.; Giannakoudakis, D.; Pashalidis, I.; Katsika, T.; Nikoli, E.; Pana-giotopoulos, R.; Fotopoulou, A.; Vardavoulias, M.; Douloudi, M. Catalytic Neutralization of Water Pollutants Mediated by Dendritic Polymers. Nanomaterials 2022, 12, 445. https://doi.org/10.3390/ nano12030445.
 • Ioannis C. Ioannidis, Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Microplastics as Radio-nuclide (U-232) Carriers. Journal of Molecular Liquids, Liquids, 351 (2022) 118641.
 • Kinigopoulou, I. Pashalidis, D. Kalderis, I. Anastopoulos Microplastics as carriers of inorganic and organic contaminants in the environment: A review of recent progress. Journal of Molecular Liquid, 350 (2022) 118580.
 • Kazakis Nerantzis, Busico Gianluigi, Ntona Maria-Margarita, Phillipou Katerina, Kaprara Efthimia, Mitrakas Manassis, Matthias Bannenberg, Ioannidou Alexandra, Pashalidis Ioannis, Colombani Nicolo, Mastrocicco Micol, Voudouris Konstantinos. The origin of uranium in groundwater of the eastern Halkidiki region, northern Greece. Science of the Total Environment, 812 (2022) 152445.
 • Paraskevas Kyriakou, Marios Pantelas, Ioannis Ioannou, Ioannis Pashalidis, John Makris, Spyros Rallis, Giachalis Kostas, Kyriakos Avraam and Theodora Krasia-Christoforou "Fabrication and Thermomechanical Properties of Carbonized Luffa Cylindrica-Reinforced HDPE Composites. Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.50212.
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis, Berkant Kayan, Dimitrios Kalderis (2021) Microplastics as carriers of hydrophilic pollutants in an aqueous environment. Journal of Molecular Liquid, Journal of Molecular Liquids, 350 (2022) 118182.
 • Christiana Stasi, Efthalia Georgiou, Ioannis Ioannidis, Ioannis Pashalidis. Uranium removal from laboratory and environmental waters by oxidised biochar prepared from palm tree fibres. Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2021) 331 (1), 375-381.
 • Maragkou E, Pashalidis I (2021). The effect of EDTA on the desorption of uranium from calcium silicate hydrate matrices. Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2021) accepted.
 • Ioannis C. Ioannidis, Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Single-use Surgical Face Masks as Radionuclide (U-232 and Ra-226) Carriers. Journal of Molecular Liquids, 342 (2021) 117578.
 • Ioannis Anastopoulos, Joshua O. Ighalo, Chinenye Adaobi Igwegbe, Dimitrios A. Giannakoudakis, Konstantinos S. Triantafyllidis, Ioannis Pashalidis, Dimitrios Kalderis. Sunflower-biomass derived adsorbents for toxic/heavy metals removal from wastewater. Journal of Molecular Liquid, 342 (2021) 117540
 • Maragkou E, Pashalidis I (2021). Investigations on the Interaction of EDTA with Calcium Silicate Hydrate and Its Impact on the U(VI) Sorption. Coatings 11:1037
 • Efthalia Georgiou, Marija Mihajlovic, Jelena Petrovic, Ioannis Anastopoulos, Carsten Dosche, Ioannis Pashalidis, Dimitrios Kalderis. Single-stage production of miscanthus hydrochar at low severity conditions and application as adsorbent of copper and ammonium ions. Bioresource Technology 337 (2021) 125458
 • Dimitrios A. Giannakoudakis, Ioannis Anastopoulos, Mariusz Barczak, Εvita Αntoniou, Konrad Terpiłowski, Elmira Mohammadi, Emerson Coy, Aristides Bakandritsos, Ioannis A. Katsoyiannis, Juan Carlos Colmenares, Ioannis Pashalidis. Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: Surface chemistry matters the most. Journal of Hazardous Materials 413 (2021) 12
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Single-use surgical face masks, as a potential source of microplastics: Do they act as pollutant carriers? Journal of Molecular Liquids. 326 (2021) 115247
 • Katerina Philippou, Christos N. Christou, Vlad Socoliuc, Ladislau Vekas, Eugenia Tanasă, Marinela Miclau, Ioannis Pashalidis and Theodora Krasia-Christoforou. Superparamagnetic polyvinyl-pyrrolidone/chitosan/Fe3O4 electrospun nanofibers as effective U(VI) adsorbents. Journal of Applied Polymer Science 138(15) (2021) 50212.
 • Ioannis Anastopoulos, Jelena V Milojković, Konstantina Tsigkou, Constantina Zafiri, Zorica R Lopičić, Michael Kornaros, Ioannis Pashalidis. A nappies management by-product for the treatment of uranium-contaminated waters. Journal of Hazardous Materials (2021) 124147.
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Environmental applications of Luffa cylindrica-based adsorbents. Journal of Molecular Liquids. (2020) 114127
 • Dimitrios Kalderis, Shion Tsuchiya, Katerina Phillipou, Polyxeni Paschalidou, Ioannis Pashalidis, DaisukeTashima, Toshiki Tsubota. Utilization of pine tree biochar produced by flame-curtain pyrolysis in two non-agricultural applications. Bioresource Technology Reports 9 (2020) 100384
 • Philippou K, A. Konstantinou Pashalidis I. Thorium adsorption by oxidized biochar pine needles - the effect of particle size Desalination and Water Treatment 194 (2020) 411–416; doi: 10.5004/dwt.2020.25445
 • Ioannis Anastopoulos, Andrianni Katsouromalli, Ioannis Pashalidis. Oxidized biochar obtained from pine needles as novel adsorbent to remove caffeine from aqueous solutions. Journal of Molecular Liquids, 304 (2020) 11266
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis, Alexios G. Orfanos, Ioannis Manariotis, Tetiana Tatarchuk, Lotfi Sellaoui, Adrián Bonilla-Petriciolet, Alok Mittal, Avelino Núñez-Delgado. Removal of caffeine, nicotine and amoxicillin from (waste)waters by various adsorbents. A review. Journal of Environmental Management, 261 (2020) 110236.
 • Nikos Panagiotou, Ioanna Liatsou, Anastasia Pournara, Giasemi K. Angeli, Rafaela Maria Giappa, Emmanuel Tylianakis, Manolis J. Manos, George E. Froudakis, Pantelis N. Trikalitis, Ioannis Pashalidis, Anastasios J. Tasiopoulos (2020) Water - Stable 2-D Zr MOFs with Exceptional UO22+ Sorption Capability. J Mater Chem A, 8, 1849-1857.
 • Eleni Nicolaou, Katerina Philippou, Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis. Copper adsorption by magnetized pine-needle biochar. Processes 2019, 7, 903; doi:10.3390/ pr7120903
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis Τhe application of oxidized carbon derived from Luffa Cylindrica for caffeine removal. Equilibrium, thermodynamic, kinetic and mechanistic analysis. Journal of Molecular Liquids, 296 (2019) 112078
 • Katerina Philippou, Ioannis Anastopoulos, Carsten Dosche, Ioannis Pashalidis. Synthesis and characterization of a novel Fe3O4-loaded oxidized biochar from pine needles and its application for uranium removal. Kinetic, thermodynamic, and mechanistic analysis. Journal of Environmental Management, 252 (2019) 109677.
 • Ioannis Anastopoulos, Ioannis Pashalidis, Ahmad Hosseini-Bandegharaei, Dimitrios A. Giannakoudakis, Artis Robalds, Dr. Muhammad Usman, Leticia Escudero, Dr Yaoyu Zhou, Juan Carlos Colmenares, Avelino Nunez-Delgado, Éder Lima. Agricultural biomass/waste as adsorbents for toxic metal decontamination of aqueous solutions. Journal of Molecular Liquids, (2019) 295,111684 https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111684
 • Liatsou I., Pashalidis I., Carsten Dosche C.: Cu(II) adsorption on 2-thiouracil-modifiedLuffaCylindricabiochar fibres from artificial and real samples, andcompetition reactions with U(VI). Journal of Hazardous Materials 383 (2020) 120950. org/10.1016/j.jhazmat.2019.120950
 • Paschalidou, I. Pashalidis. Alpha-spectroscopic analysis of uranium in ground- and seawater samples after EDTA-masking of interfering cations. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2019) 321:973–975. https://doi.org/10.1007/s10967-019-06639-x. DOI: 10.1007/s10967-019-06639-x.
 • Paschalidou, I. Pashalidis. Recovery of uranium from phosphate rock with EDTA-mediated dissolution and cation exchange. Hydrometallurgy,189 (2019) 105118
 • Hadjiyiannis, I. Pashalidis (2019) Copper(II) adsorption by Opuntia ficus-indica biochar fiber–MnO2 composites. Desalination and Water Treatment 159 (2019) 60–65
 • Paschalidou, I. Pashalidis. Selective separation and determination of uranium in calcite and gypsum after EDTA-mediated sample dissolution and cation-exchange. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 320(3) (2019) 807-812.
 • Christos Christou, Katerina Philippou, Theodora Krasia-Christoforou, Ioannis Pashalidis. Uranium adsorption by polyvinylpyrrolidone/chitosan blended nanofibers. Carbohydrate Polymers 219 (2019) 298-305.
 • Ioannou, P. Hadjiyiannis, I. Liatsou, I. Pashalidis. U(VI) adsorption by biochar fiber–MnO2 composites. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 320(2) (2019) 425-432.
 • Panteli, I. Savva, M. Efstathiou, L. Vekas, O.M. Marinica, T. Krasia-Christoforou, I. Pashalidis. β-Ketoester-Functionalized Magnetoactive Electrospun Polymer Fibers as Eu(III) Adsorbents. SN Applied Sciences (2018)
 • Paschalidou, I. Liatsou, I. Pashalidis & C.R. Theocharis. The Effect of Surface Properties on the Uranium Adsorption by Mesoporous Ceria. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 318(3) (2018) 2193-2197.0123456789().,-volV)(0123456789().,-volV).
 • Liatsou, I. Pashalidis and AV Nicolaides: Triggering selective uranium separation from aqueous solutions by using salophen-modified biochar fibers. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 318(3) (2018) 2199-2203.
 • Philippou K. Savva I., and Pashalidis I. : Uranium(VI) binding by pine needles prior and after chemical modification. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 318(3) (2018) 2205-2211.(0123456789().,-volV)(0123456789().,-volV).
 • Feidaki A, Symeopoulos BD, Prodromou M, Pashalidis I: Studies on the separation of Ra(II), U(VI) and Eu(III) from aqueous solution using MnO2-resin. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 318(3) (2018) 2189-2192.(
 • Liatsou I, Christodoulou E, Pashalidis I: Thorium adsorption by oxidized biochar fibres derived from Luffa cylindrica J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 317 (2018) 1065-1070.
 • Andreou M.A., Pashalidis I.: Removal of Crystal Violet from Aqueous Solution by Βιοfibers. Desalination and Water Treatment 112 (2018) 90–93.
 • Philippou K. and Pashalidis I.: Uranium monitoring in ground and wastewaters, Desalination and Water Treatment 112 (2018) 94–98.
 • Ioanna Liatsou and Ioannis Pashalidis (2017) Radio-Environmental Impacts and Uranium Radiochemistry of Phosphogypsum Disposed at a Coasta Area in Cyprus. AdvMatTechEnv. 1(1):1-13
 • R. Ilia, I. Liatsou, I. Savva, E. Vasile, L. Vekas, O. Marinica, F. Mpekris, I. Pashalidis, T. Krasia-Christoforou: Magnetoresponsive polymer networks as adsorbents for the removal of U(VI) ions from aqueous media. European Polymer Journal 97 (2017) 138–146.
 • Paschalidou, I. Liatsou, I. Pashalidis & C.R. Theocharis: Effect of surface and textural characteristics on uranium adsorption by nanoporous titania. J Radioanal Nucl Chem, 314 (2017) 1141–1147.
 • Andreou M.A., Pashalidis I.: Removal of malachite green from aqueous solution by biofibers prior and after chemical modification. Desalination and Water Treatment 85 (2017) 250-255
 • Liatsou I., Pashalidis I., Oezaslan , Carsten Dosche C.: Surface characterization of oxidized biochar fibers derived from Luffa Cylindrica and lanthanide binding. Journal of Environmental Chemical Engineering 5 (2017) 4069–4074
 • Liatsou I. Constantinou P. and Pashalidis I.: Copper binding by activated biochar fibres derived from Luffa Cylindrica. Water, Air, & Soil Pollution, 228: 255 DOI 10.1007/s11270-017-3411-8
 • Efstathiou M., Pashalidis I.: A comparative study on the sorption of tri- and hexavalent actinides on sea sediments, Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2017) 312(2) 181-185.
 • Philippou K. and Pashalidis I.: Uranium analysis in drinking waters in Cyprus, Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2017) 312(2) 361-365.
 • Sarrou I. and Pashalidis I.: Radon Exhalation from Granite Countertops and Expected Indoor Radon Levels, Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2017) 311:913–916
 • Liatsou I. Michail G, Demetriou M and Pashalidis I.: Uranium binding by biochar fibres derived from Luffa cylindrica after controlled surface oxidation. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311 (2017) 871–875
 • K. Pappa, C. Tsabaris, A. Ioannidou, D.L. Patiris, H. Kaberi, I. Pashalidis, G. Eleftheriou, E.G. Androulakaki, R. Vlastou (2016) Radioactivity and metal concentrations in marine sediments associated with mining activities in Ιerissos Gulf, North Aegean Sea, Greece. Applied Radiation and Isotopes 116 (2016) 22–33.
 • Loukia Hadjittofi, Ioannis Pashalidis: Thorium removal from acidic aqueous solutions by activated biochar derived from cactus fibres. Desalination and Water Treatment 57 (2016) 27864 - 27868.
 • Liatsou I. and Pashalidis I.: Radium concentration in uranium-bearing rocks and minerals by radon emanation after acidic sample dissolution. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 309 (2016) 1327-1332
 • Loukia Hadjittofi, Styliana Charalambous, Ioannis Pashalidis: Removal of trivalent samarium from aqueous solutions by activated biochar derived from cactus fibres. Journal of Rare Earths 34 (1) (2015) 99-104.

*       Liatsou I. and Pashalidis I.: Determination of Radium by Radon Emanation after EDTA-mediated Sample Dissolution. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306 (2015) 445-449

*       Prodromou M. and Pashalidis I.: Europium Adsorption by Non-Treated and Chemically Modified Opuntia Ficus Indica Cactus Fibres in Aqueous Solutions. Desalination and Water Treatment, 7 (2016) 5079-5088      

*       Loukia Hadjittofi, Ioannis Pashalidis: Uranium Sorption from Aqueous Solutions by Activated Biochar Fibres Investigated by FTIR Spectroscopy and Batch Experiments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 897-904    

*       Efstathiou M., and Pashalidis I.: Simplified determination of uranium in contaminated sea sand samples by alpha spectroscopy after acidic desorption
and liquid liquid extraction. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 41-45

*       Liatsou I., Efstathiou M., and Pashalidis I.: Adsorption of trivalent lanthanides by marine sediments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 133-137

*       Loukia Hadjittofi, Melpomeni Prodromou, Ioannis Pashalidis: Activated Biochar Derived from Cactus Fibres – Preparation, Characterization and Application on Cu(II) Removal from Aqueous Solutions. Bioresource Technology, 159 (2014) 460–464

*       Demetriou A.   and Pashalidis I.: Competitive adsorption of boric acid and chromate onto alumina in aqueous solutions. Water Science and Technology, 69/2 (2014) 378-384     

*       Efstathiou M., Aristarchou T., Kiliari T., Demetriou A. and Pashalidis I.: Seasonal Variation, Chemical Behavior and Kinetics of Uranium in an Unconfined Groundwater System. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299 (2014) 171–175

*       Efstathiou M., Pashalidis I.: A Comparative Study of the Adsorption of Uranium on Commercial and Natural (Cypriot) Sea Sand Samples, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2013) 298:1111–1116

*       Antri Demetriou, Ioannis Pashalidis, Athanassios V. Nicolaides, Michael U. Kumke: Surface mechanism of the boron adsorption on alumina in aqueous solutions. Desalination and Water Treatment 51 (2013) 6130 - 6136

*       CharalambousC, AletrariM, PieraP, Nicolaidou-KanariP, EfstathiouM, Pashalidis I: Uranium Levels in Cypriot Groundwater Samples Determined by ICP-MS and a-Spectroscopy, J. Environmental Radioactivity, 116 (2013) 187-192

*       Efstathiou M., Kiliari T. and Pashalidis I.: Uranium Analysis in Cypriot Groundwaters by Total Alpha-Radiometry and Alpha-Spectroscopy, Radiation Measurements 46 (2011) 626–630.

*       Antoniou S, Pashalidis I, Andre Gessner, Michael U. Kumke: The effect of Humic Acid on the Formation and Solubility of Secondary Solid Phases (Nd(OH)CO3 and Sm(OH)CO3), Radiochimica Acta 99 (2011) 217–223

*       Tsiaili A., Kiliari T., Pashalidis I.: Seasonal Variation of the Alpha-Radioactivity Concentration in Natural Water Systems in Cyprus, Radiation Measurements, 46 (2011) 145-148

*       Konstantinou E. and Pashalidis I.: Uranium Determination in Water Samples by Liquid Scintillation Counting after Cloud Point Extraction, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010) 461–465

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Simplified alpha-spectroscopic analysis of uranium in natural waters after its separation by cation-exchange, Radiation Measurements, 45 (2010) 966-968.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive sorption of Cu(II) and Eu(III) ions on Olive-Cake Carbon in aqueous solutions - A potentiometric study, Adsorption, 16 (2010) 167–172

*       Papanicolaou F., Antoniou S. and Pashalidis I.: Redox Chemistry of Sulphate and Uranium in a Phosphogypsum Tailings Dump, J. Environmental Radioactivity, 101 (2010) 601–605.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous solutions, J. Hazardous Materials, 166 (2009) 1169–1173.

*       Montavon G., Bouby M., Huclier-Markai S., Grambow B., Geckeis H., Rabung T., Pashalidis I., Amekraz B., Moulin C., Quantitative description and local structures of trivalent metal ions Eu(III) and Cm(III) complexed with Polyacrylic Acid, J. of Colloid and Interface Science, 327 (2008) 324 – 332.

*       Kolokassidou K., Szymczak W., Wolf M., Obermeier C., Buckau G. and Pashalidis I., Hydrophilic Olive Cake Extracts: Characterization by Physicochemical Properties and Cu(II) Complexation, J. Hazardous Materials, 164 (2009) 442–447.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive Sorption of Cu(II), Eu(III) and U(VI) Ions on TiO2 in Aqueous Solutions - A Potentiometric Study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 324 (2008) 227 – 221.

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Determination of Aquatic Radon by Liquid Scintillation Counting and Airborne Radon Monitoring System, Radiation Measurements, 43 (2008) 1463-1466.

*       Antoniou S., Tsiaili A., Pashalidis I.: Alpha radiometry of uranium in surface and ground waters by liquid scintillation counting after separation of the radionuclide by cation exchange, Radiation Measurements, 43 (2008) 1294 - 1298.

*       Stefani D., Pashalidis I., Nicolaides A.V.: A computational study of the conformations of the boric acid (B(OH)3), its conjugate base ((HO)2BO¯) and borate anion (B(OH)4¯), Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 853 (2008) 33-38.

*       Lysandrou M., Pashalidis I.: Uranium Chemistry in Stack Solutions and Leachates of Phosphogypsum Disposed at a Coastal Area in Cyprus, J. Environmental Radioactivity, 99 (2008) 359-366.

*      Lysandrou M., Charalambides A., Pashalidis I.: Radon emanation from phosphogypsum and related mineral samples in Cyprus, Radiation Measurements, 42 (2007) 1583-1585.

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: Increased radiation exposure by granite used as natural tiling rock in Cypriot houses, Radiation Measurements, 42 (2007) 446-448.

*       Kolokassidou C., Pashalidis I., Costa C. N., Efstathiou A.M. and Buckau G.: Thermal Stability of solid and aqueous solutions of Humic Acid, Thermochimica Acta 454 (2007) 78-83.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Sorption of Cu(II) and Eu(III) Ions from Aqueous Solution by Olive Cake, Adsorption, 13 (2007) 33-40

*       Pashalidis I. and Buckau G.: U(VI) Mono-Hydroxo Humate Complexation, J.Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 273 (2007) 315-322.

*       Georghiou G. and Pashalidis I.: Boron in groundwaters of Nicosia (Cyprus) and its treatment by reverse osmosis, Desalination, 215 (2007) 104-110

*       Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Potentiometric Investigations on the Interaction of humic Acid with Cu(II) and Eu(III) Ions, Radiochimica Acta 94 (2006) 1-4

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: A two-sample model for the comparison of radiation doses, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 79 (2005) 1– 9

*       Drouza C., V. Gramlich, M. P. Sigalas, I. Pashalidis, and A. D. Keramidas: Synthesis, Structure and Solution Dynamics of UO22+- Hydroxyketone Compounds, [UO2(ma)2(H2O)] and [UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)], [ma=3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, Hdpp=3-hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone], Inorganic Chemistry43, (2004) 8336-8345.

*       Iacovos Sarrou,Pashalidis, I.: Radon Levels in CyprusJ. of Environmental Radioactivity68 (2003) 269-277

*       Antonios Charalambides, Georgios Petrides,Pashalidis, I.: Rainwater Chara­cteristics over an Old Sulphide Mine Refuse in Cyprus, Atmospheric Environment 37/14 (2003) 1921-1926

*       Kyriakou G., Paschalidis I. and Theocharis C.R.: Preparation of Mesoporous Ceria with the Use of Humic Acid as Matrix, Fundamentals of Adsorption 7 (Editors:  K.Kaneko, H. Kanoh and Y. Hanzawa) (2002) 201-207.

*       Κeramidas A.D., Rikkou M.P., Drouza C., C.P. Raptopoulou, Terzis A., Pashalidis, I.: Investigation on Uranyl Interaction with Bioactive Ligands. Synthesisand Structural Studies of the Uranyl Complexes with Glycine and N-(2-mercaptopropionyl) glycine, Radiochimica Acta90 (2002) 1-6

*       Pashalidis, I., Kontoghiorghes, G. J.: Molecular factors effecting the complex formation between Deferiprone (L1) and Cu(II). Possible Implications on Efficacy and Toxicity, Arzneimittel-Forschung/Drug Research 51 (2001) 998-1003

*       Theocharis, C. R., Pashalidis, I., Jordan, L.S., Gray, A.C., Yeates, D.: The Control of the Morphology of Crystalline Calcium Hydroxide by Selective Adsorption of Organic Molecules, Molecular Crystals and Liquid Crystals 365 (2001) 205-215

*       Kelm, M., Pashalidis, I., Kim, J. I.: Spectroscopic Investigations on the Formation of Hypochlorite by Alpha Radiolysis in Saturated NaCl Solutions, Applied Radiation and Isotopes51 (1999) 637-642

*       Pashalidis, I., Czerwinski, Fanghaenel Th., K.R., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems. Determination of the Carbonate Stability Constants, Radiochimica Acta76 (1997) 55-62

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Ashida, T., Grenthe, I.: A Spectroscopic Study of the Hydrolysis of PuO22+ in Aquatic Solution, Radiochimica Acta68 (1995) 99-104

*       Pashalidis, I., Runde, W., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems, Radiochimica Acta61 (1993) 141-146

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Hydrolysis of Pu(VI) and Time-Dependent Polynucleation Reactions, Radiochimica Acta 61 (1993) 29-34

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Chemistry of Pu in Concen-trated Aqueous Sodium Chloride Solution: Effects of Alpha Self-Radiolysis and the Interaction between Hypochlorite and Dioxoplutonium(VI), Radiochimica Acta 60 (1993) 99-101

*       Fischer, H., Pashalidis, I.: Aufbau von Telluroacrylamid-Komplexen aus Penta­carbonyl­(diphenyltelluroketon)wolfram und Inaminen, J. Organometalic Chemistry 348 (1988) 1-4