Κατάλογος Προσωπικού

SAKHATOVA GULSHEN

GULSHEN SAKHATOVA
22893964
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, 302
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
 
Η Gulshen Sakhatova γεννήθηκε στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ) από το Magtymguly Turkmen State University/Τμήμα Φιλολογίας (Γερμανικής, Αγγλικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας). Έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο από το Πανεπιστήμιο Friedrich Wilhelm της Βόννης (examen rigorosum/τελικές εξετάσεις 2003, απονομή πτυχίου 2004, δημοσίευση 2005/ στους τομείς Τουρκολογία/Γλωσσολογικές και Πολιτισμικές Σπουδές Κεντρικής Ασίας/Παλαιές και Νέες Γερμανικές σπουδές). Έχει εργαστεί κε καθηγητής στα ακόλουθα πανεπιστήμια στους τομείς της Τουρκολογίας/Σπουδών Κεντρικής Ασίας, Γλωσσολογίας και Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας, Εκμάθησης και Κατάκτησης Ξένων Γλωσσών:
 • Georg-August University, Göttingen, Germany (2017-2020)
 • Aristotle University, Thessalonica, Greece (2015),
 • University of Cyprus, Cyprus (visiting professorships 2007, 2008, 2013, 2016)
 • Freie Universität Berlin, Germany (2009-2012)
 • Justus-Liebig Universität, Gießen, Germany (2005-2007)
 • Universität Bremen, Germany (2010-2014)
 • Cologne University of Applied Sciences, Germany (2001-2003)
 • Turkmen State University, Ashgabat, Türkmenistan (1993-1998)
 

Current research projects / Σημερινά ερευνητικά έργα

01.09.2023-31.08.2025           

Principal investigator of the Internal Research Project ‘A Manual for Language Instructors of Turkish to Greek L1 Learners’

01.01.2024-30.04.2025           

Principal investigator of the Research Project  ‘Teaching/Learning Turkish as SL/FL in Greek language classrooms’

 

 • Τουρκικές Γλώσσες και Λογοτεχνίες 
 • Έγκλιση και τροπικότητα στη γενική γλωσσολογία
 • Το ρηματικό σύστημα των Τουρκικών γλωσσών
 • Η τροπικότητα στις Τουρκικές γλώσσες
 • Τουρκμενικά ως μια υποβαθμισμένη τουρκική γλώσσα
 • Oμιλούμενη Τουρκική 
 • Η Τουρκική ως ξένη γλώσσα: Εκμάθηση και Διδασκαλία
 • Τουρκικές γλώσσες σε γραπτά μνημεία
 • Γλωσσική σημασιολογία και πραγματολογία
 
 

Επιμελητής τόμου

Gulshen Sakhatova, Jaklin Kornfilt, Murad Suleymanov (eds.) (2023). Exploring the Diversity of Turkic Languages: Studies in Morphology, Syntax and Language. VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA, Hasselblatt, C. und Röhrborn, K. (Hrs.). Band 101. Wiesbaden: SUA HARRASSOWITZ Verlag in Kommission.
 
Kellner-Heinkele, B. and Sakhatova, G. (eds.) (2023). Magtymguly. Ausgewählte Gedichte. Ins Deutsche übersetzt von Helga Kohrs Kegel – Alejandro Muñoz Kohrs – Aşgabat: Ylym, 2023. 

Sakhatova, G. and Kaili, H. (eds.) (2023). Different Aspects in Teaching and Learning Turkish as a Foreign Language. VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA, Hasselblatt, C. und Röhrborn, K. (Hrs.). Band 98. Wiesbaden: SUA HARRASSOWITZ Verlag in Kommission. https://www.harrassowitz-verlag.de/Different_Aspects_in_Learning_and_Teaching_Turkish_as_a_Foreign_Language/title_7304.ahtml

https://www.harrassowitz-verlag.de/series_247.ahtml

Μονογραφία
 
Sakhatova, Gulshen, Untersuchung abhängig komplexer Konstruktionen im Türkmenischen mittels der Translationstheorie Tesnières. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.
 
 Άρθρα σε περιοδικά (selected)
 

Sakhatova, Gulshen. Zum Forschungsstand über das Morphem {-(y)IK} – ein Überblick. In: Özer, Şerife / Knüp­pel, Michael (Hrsg.): Uigurica, Buddhica, Ma­nichaica, Mongolica et Varia Turcica Festgabe für Klaus Röhrborn anläßlich seines 85. Ge­burts­ta­ges überreicht von Kollegen, Freunden und Schü­lern [dies = Journal of Turkish Studies Türklük Bil­gi­si Araştırmaları Special Edition Vol. 2 (De­cem­ber 2023)]. Harvard 2023, pp. 317-325.

Sakhatova, Gulshen (2023). Türkmence-Türkçe dil ediniminde diller arası etkileşim: Vaka çalışmasından alıntılar. Türkbitig 2023/46, 389-396 [On Turkmen-Turkish Language Contact exemplifying by language acquisition in a multilingual environment: A case study].

Sakhatova, Gulshen (2023). Göktepe savaşı ve Dostoyevski. In Çağdaş Türkologinin İzinde, Süer Eker Armağanı, Şavk, Ülkü Çelik et al. (eds.).: Grafiker Yayınları, 951-966.

Sakhatova, Gulshen (2023). Grammaticalisation or a Persian loan? On the origin of Turkmen tas. In Exploring the Diversity of Turkic Languages: Studies in Morphology, Syntax and Language Contact, Sakhatova, G., Kornfilt, J., Suleymenov, M. (eds.). SUA Harrassowitz, pp. 181-211.

Sakhatova, G. and Lazari, F. (2023). Covering Conditionals in Coursebooks for Turkish as a Foreign Language: A Brief Survey. In Different Aspects in Teaching and Learning Turkish as a Foreign Language, Sakhatova, Gulshen and Kaili, Hasan (eds.). SUA Harrassowitz Verlag, pp. 115-129.

Sakhatova, Gulshen, 'Avertive marking in Turkmen and Uyghur: On some characteristic features'. Dil araştırmaları 16 (2022): 183-197.
 
Sakhatova, Gulshen, 'On Special Verbs of Motion in Turkmen and Their Possible Etymological Connection with the Marker tas in Turkmen'. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies. Volume 14. Issue 2. 2022, 14, issue 2, 2022(2).
 
Sakhatova, Gulshen. On extensive meanings of lazïm constructions in Cypriot Turkish. In Antouan Hermary (Ed.), CAHIERS DU CENTRE D’ÉTUDES CHYPRIOTESNO 51, 2022 (pp. 351-361). Lion and Athens: École française d’Athènes.
 
Sakhatova, Gulshen, 'Expression of Modal Meanings in Karamanlidika. Preliminary overview.". The Sources of Oriental Languages and Literatures. eds. Cemal Kafadar & Gönül Alpay Tekin. TURKISH SOURCES. Following the Traces of Turkish-speaking Christians of Anatolia, Guest Editor Evangelia Balta, Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, (2021), pp. 185-201.

Sakhatova Gulshen (Сахатова Гюльшен), 'eken in Turkmen a modal word or a modal particle?' (экен в ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ: МОДАЛЬНОЕ СЛОВО ИЛИ МОДАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА?), Rossijskaja T’urkologija, Russian Academy of Sciences, issue 1-2 (30-31), 2021, pp. 149-156.

Sakhatova, Gulshen, 'eken im Türkmenischen und seine Entsprechungen im Türkeitürkischen', International Journal of Uralic and Altaic Studies, eds. Hans-Hermann Bartens, Klaus Röhrborn, Klaus Sagaster, Eberhard Winkler, Neue Folge Band 28, 2021, pp. 249-259.
 
Sakhatova, Gulshen, “Is in Cypriot Turkish contact-induced? References to Common Turkic”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 11 (2019), issue 2, 152–172.
 
Sakhatova, Gulshen, “Apprehensive in Cypriot Turkish”. Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies, 10 (2018), issue 3, 315-329.
 
Sakhatova, Gulshen, “Notwendigkeit in oghusischen Sprachen am Beispiel des Zyperntürkischen und des Aserbaidschanischen”, Ural-Altaische Jahrbücher, 27 (2017) 153-172.
 
Sakhatova, Gulshen, „Morphologie und Semantik der ‚vermittelten Evidentialität im Zyperntürkischen“. Ural-Altaische Jahrbücher, 26 (2016), vol.2, 113-126.
 
Sakhatova, Gulshen, “Turkmen language – Arabic script. About Turkmen in North Afghanistan”. Turkic Languages 11 (2007), 138-146.
 
Sakhatova, Gulshen, „Wandel des Jahrhunderts: Türksprachen der ehemaligen Sowjetunion und ihre Schriften“. Forschung aktuell 10, Justus-Liebig-Universität Giessen, (2006), 22-26.
 
Κεφάλαια σε βιβλία
 
Sakhatova, Gulshen (2022). THE FORMATION ‘NERDEYSA +-(I)YOR’IN THE VERBAL SYSTEM OF CYPRIOT TURKISH. In Stelios Irakleous, Michalis N. Michael, Athanasios Koutoupas (Ed.), Cultural Exchanges in the Eastern Mediterranean: Asia Minor, Cyprus, Egypt (pp.(pp. 172-187 ). UK: Cambridge Scholars Publishing.
 
Sakhatova, Gulshen (2022). On grammaticalization of expressive motion verbs in Turkic languages/Сахатова Г.С. О некоторых экспрессивно окрашенных глаголах (пере)движения в тюркских языках. In Telizin N.N. (ed.) (Ed.), InternatIonal scientific conference XXXV Kononov Memorial lectures, Department of Turkic studies, S.Petersburg State University / "Actual problems of Turkic studies"/"Кононовские чтения" (pp. 215-224). Saint-Petersburg: SPbGU.
 
Sakhatova (2022). On almost in Turkic / О конструкции чуть было не / О выражении значения "чуть было не" в туркменском языке. In MGU (Ed.), Turkic languages and literatures in historical perspective/Тюркские языки литературы в исторической перспективе (pp. 102-107). Moscow: MGU, ISAA.
 
Сахатова Гюльшен С., «Формальные способы выражения предостережения в тюркских языках на примере туркменского и турецкого языков» // М.М. Репенкова, Е.А. Оганова (отв. ред.), Вопросы тюркской   филологии. Выпуск XIII. Материалы Дмитриевских чтений /. Москва, 2020 С. 212-247.
 
Sakhatova Gulshen, “Polygamie und Koine im Destan „Sayatlī Hemra”, Kappler Matthias, Kellner-Heinkele Barbara, Ingeborg, Hauenschild (eds), Eine hundertblättrige Tulpe – Birşadbarg lāla, Festschrift zum 60. Geburtstag v. Claus Schönig, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 2016 pp. 409-428.
 
Sakhatova, Gulshen, „Reisen im Dienste der Ideologie“, Agai, B. & Pataki, Z. (eds.), Orientalische Reisende in Europa - Europäische Reisende im Nahen Osten. Bilder vom Selbst und Imaginationen des Anderen, Berlin: EB-Verlag, 2009, pp. 159-170.
 
Сахатова Гюльшен С., «Динамика форм памяти в погребально-поминальном цикле у туркмен», Вопросы тюркской филологии, Выпуск VII, Материалы Дмитриевских чтений Института Азии и Африки Московского Государственного Университета, Москва, 2007, 294-301.
 
Κριτικές
 
Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Theoretische Grammatik des modernen Türkischen, von Guzev, Viktor G. Sankt-Petersburg: Iz-vo Sankt-Petersburgskogo Universiteta, 2015“, Orientalistische Literaturzeitung (2021), p. 488-493.
 
Sakhatova, Gulshen, „Rezension zu Tyvanisch. Kurzgrammatik, von Landmann, Angelika. Wiesbaden: Harrassowitz 2017“. Orientalistische Literaturzeitung 114(1), (2019), 77–81.
 
Сахатова Гюльшен / Насилов Дмитрий М., «Рецензия на кн.: Грунина, Э. А.: Туркменский язык: учебное пособие / Э. А. Грунина.- М.: Восточная литература, 2005.- 288 с. - ISSN 0201-7385, Вестник Московского Государственного Университета, Выпуск 1, серия 13, Востоковедение, Москва, 2008, С. 114-116.
 
Άρθρα σε Λογοτεχνικές Εγκυκλοπαίδειες

Sakhatova Gulshen, „Türkmenen. Epische Gattung“, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung (K. Ranke), Band 13/3, Berlin: VerlagWalter de Gruyter, 1050-1054.

Sakhatova, Gulshen „Beyimbet Žarmġambetulï Maylin. Leben und Werk“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 65-66.

Sakhatova, Gulshen, „Olžas Sulejmenov. Leben und Werk: ‘АЗиЯ’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag, pp. 742-743.

Sakhatova, Gulshen, „Berdy Muradovič Kerbabaev. Leben und Werk, Roman ‘Der entscheidende Schritt’“, Kindlers Literatur Lexikon, 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Arnold, H. L. (ed.). 2009, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler Verlag, p.810.