Κατάλογος Προσωπικού

SVIATLANA KARPAVA

KARPAVA SVIATLANA
22892120
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης, 209
Κλήμεντος 9
 
 • Λέκτορας στη Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία/Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (από τον Αύγουστο 2019)
 • Λέκτορας στη Γλωσσολογία, Υπεύθυνη για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο του Central Lancashire στην Κύπρο (2012-2019)
 • Διδακτορικό στον τομέα της Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008)
 • PGCert στη Διδασκαλία και Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, Ηνωμένο Βασίλειο (2015)
 • Μεταπτυχιακό: Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο St Clements (2005)
 • Πτυχίο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας, Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας (2003)
 • Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (2005)
 • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηση (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Ελλάδα (2009)
 
 
 
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Μορφο-σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία
 • Διαγλωσσικές παρεμβολές
 • Απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας,
 • Δίγλωσσία, πολυγλωσσία και απόκτηση της διαλέκτου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων
 • Διδασκαλία και εκπαίδευση /Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών
 • Γλωσσική πολιτική οικογένειας
 • Χρήση, διατήρηση και μετάδοση της γλώσσας κληρονομιάς
 

BOOKS

Karpava, Sviatlana (2015). Vulnerable Domains for Cross-Linguistic Influence in L2 Acquisition of Greek. (Inquiries in Language Learning 16.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

Karpava, Sviatlana (2022). (Ed.). Handbook of Research on Multilingual and Multicultural Perspectives on Higher Education and Implications for Teaching. IGI Global. Pages 549. DOI: 10.4018/978-1-7998-8888-8 https://www.igi-global.com/book/handbook-research-multilingual-multicultural-perspectives/274053 ISBN13: 9781799888888 |ISBN10: 1799888886|EISBN13: 9781799888901

Sviatlana Karpava and Isaak Papadopoulos (2022). (Edited volume). Current Trends in Applied Linguistics Research and Implementation. Disigma Publications: Greece. Pages 280. ISBN13: 978-618-202-111-8 https://disigmapublications.com/ Current Trends in Applied Linguistics Research and Implementation – Disigma Store

Karpava, Sviatlana (2022). (Ed.). Handbook of Research on Teacher and Student Perspectives on the Digital Turn in Education. IGI Global. Pages 586. DOI: 10.4018/978-1-6684-4446-7 https://www.igi-global.com/book/teacher-student-perspectives-digital-turn/290031
ISBN13: 9781668444467|ISBN10: 1668444461|EISBN13: 9781668444474
 

Karpava, Sviatlana (2023). (Ed.). Handbook of Research on Language Teacher Identity. IGI Global. Pages: 400. DOI: 10.4018/978-1-6684-7275-0 ISBN13: 9781668472750|ISBN10: 1668472759|EISBN13: 9781668472767 https://www.igi-global.com/book/handbook-research-language-teacher-identity/306966

Sviatlana Karpava, Natalia Pavlou, and Kleanthes K. Grohmann (Eds). (2024). New Approaches to Multilingualism, Language Learning, and Teaching. Cambridge Scholars Publishing. https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-6236-3 ISBN: 1-5275-6236-0/ ISBN13: 978-1-5275-6236-3

JOURNAL ARTICLES

Sviatlana Karpava (2023). Narrative abilities and grammaticality of Russian heritage children: Evidence from Cyprus. Journal of Monolingual and Bilingual Speech, 5(2), 153-177 https://doi.org/10.1558/jmbs.23489

Baider, Fabienne and Karpava, Sviatlana (2023). From family to university: Best practices for inclusive tertiary education. Glottodidactica 50(1), 29-53. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.1.3

Karpava, Sviatlana and Ringblom, Natasha (2023). Linguistic and cultural capital of second-generation migrants in Cyprus and Sweden. Open Cultural Studies Journal 7: 20220177 https://doi.org/10.1515/culture-2022-0177

Neokleous, George and Karpava, Sviatlana (2023). Comparing pre-service teacher attitudes toward the use of students’ home language(s) in linguistically diverse English as an additional language classrooms. Frontiers in Education 8:1254025. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1254025

Zabrodskaja, Anastassia, Natalia Meir, Sviatlana Karpava, Natalia Ringblom, and Anna Ritter (2023). Family Language Policies of Multilingual Families during the COVID‑19 Pandemic: Evidence from Cyprus, Estonia, Germany, Israel, and Sweden. Languages, 8, 263. https://doi.org/10.3390/languages8040263

Sviatlana Karpava (2022). Multilingual Linguistic Landscape of Cyprus. International Journal of Multilingualism. http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2022.2096890

Karpava, S. (2022). The Interrelationship of Family Language Policies, Emotions, Socialisation Practices and Language Management Strategies. Journal of Home Language Research, 5(1), 4. DOI: http://doi.org/10.16993/jhlr.44

Sviatlana Karpava (2022). Production head/editor of the English as a Foreign Language International Journal, September 2022, Issue 26 Volume 5, 1-87. ISSN 2799-0699

https://www.academics.education/eflij/ https://doi.org/10.56498/390252022

Sviatlana, Karpava, Natalia Ringblom & Anastassia Zabrodskaja (2021). Translanguaging space and translanguaging practices in multilingual Russian-speaking families. Russian Journal of Linguistics, 25(4), 931–957. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-4-931-957/ http://journals.rudn.ru/linguistics/ http://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/29731

Karpava, Sviatlana (2021). The Effect of the Family Type and Home Literacy Environment on the Development of Literacy Skills by Bi-/Multilingual Children in Cyprus. Languages, 6(2), 102. https://doi.org/10.3390/languages6020102  https://www.mdpi.com/2226-471X/6/2/102/htm#

Al-hawi, Asma, and Karpava, Sviatlana (2021). The (mis-)use of the English definite article in relation to the ‘of-phrase’ construction by speakers of Jordanian-Arabic and Cypriot-Greek. Journal of the European Second Language Association, 5(1), 70–86. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.64

Kkese, Elena and Sviatlana Karpava (2021). Challenges in the perception of L2 English phonemes by native speakers of Cypriot Greek. Journal of Monolingual and Bilingual Speech (JMBS), 3(1), 1-39. https://journal.equinoxpub.com/JMBS/index

Dockrell, Julie; Papadopoulos, Timothy; Mifsud, Charles; Bourke, Lorna; Soler-Vilageliu, Olga; Besic, Edvina; Gasteiger-Klicpera, Barbara; Seifert, Susanne; Ralli, Assimina; Dimakos, Ioannis; Sviatlana, Karpava; Martins, Margarita; Sousa, Otilia; Castro, Sao Luis; Søndergaard Knudsen, Hanne; Sejer Donau, Pernille; Haznedar, Belma; Mikulajova, Marina; Gerdzhikova, Nina (2021). Teaching and learning in a multilingual Europe: Findings from a cross-national study. European Journal of Psychology of Education https://doi.org/10.1007/s10212-020-00523-z

Sviatlana Karpava (2021). Family Bilingualism and Home Literacy Environment in the Context of Cyprus Migrants. Journal ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada/ Studies in Applied English Linguistics, 2, 93-138. http://revistas.uned.es  /http://revistas.uned.es/index.php/ELIA/issue/view/1557/ DOI: http://dx.doi.org/10.12795/elia.mon.2021.i2.04

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2020). Translanguaging as Home Language and Multilingual Literacy Development: Evidence from Cyprus, Estonia and Sweden. HumaNetten Journal 45, 11-40. https://open.lnu.se/index.php/hn

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and  Zabrodskaja, Anastassia (2019). Translanguaging in the Family Context: Evidence from Cyprus, Sweden and Estonia. Russian Journal of Linguistics, 23 (3), 619-641. doi: 10.22363/2312-9182-2019-23-3-619-641.

Otwinowska Agnieszkaa, Natalia Meir, Natalia Ringblom, Sviatlana Karpava and Francesca La Morgia (2019). Language and Literacy Transmission in Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Cyprus, Ireland, Israel, and Sweden. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI: 10.1080/01434632.2019.1695807

Karpava, Sviatlana, Ringblom, Natalia and Zabrodskaja, Anastassia (2018). Language Ecology in Cyprus, Sweden and Estonia: Bilingual Russian-Speaking Families in Multicultural Settings. Journal of the European Second Language Association, 2 (1), 107-117. https://doi.org/10.22599/jesla.4

Sviatlana Karpava (2020). Production Head/Editor. The Asian EFL Journal, September 2020, Issue 24 Volume 5, pp. 4-5. https://www.asian-efl-journal.com/

https://www.asian-efl-journal.com/main-editions-new/2020-main-journals/volume-24-issue-5-september-2020/

Sviatlana Karpava (2021). Production head/editor of the Special Edition: New Challenges, New Strategies, and New Prospects in the Time of the COVID-19 Pandemic, English as a Foreign Language International Journal, September 2021, Issue 25 Volume 5, guest editors Xiuping Li and Nonie Chiang. https://www.academics.education/eflij/

https://www.academics.education/journal/eflij-editions/special-issue/eflij-volume-25-issue-5-september-2021/

Sviatlana Karpava (2022). Production head/editor of the English as a Foreign Language International Journal, September 2022, Issue 26 Volume 5, 1-87. ISSN 2799-0699

https://www.academics.education/eflij/

BOOK CHAPTERS

Karpava, Sviatlana (2023). Character reference in Russian and Cypriot Greek by bilingual children. In Georgia Fotiadou, Georgia and Ianthi Maria Tsimpli (eds.) Individual Differences in Anaphora Resolution: Language and cognitive effects. [Language Faculty and Beyond/LFAB 18] In K. Grohmann and P. Pica (Eds.), Language Faculty and Beyond series. (pp. 192-220). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/lfab.18.08kar

Karpava, Sviatlana (2023). Development of Professional Identity of Prospective EFL Teachers in Cyprus. In S. Karpava (Ed.), Handbook of Research on Language Teacher Identity (pp. 1-17). IGI Global. Pages: 507. DOI: 10.4018/978-1-6684-7275-0

ISBN13: 9781668472750|ISBN10: 1668472759|EISBN13: 9781668472767

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-language-teacher-identity/306966

 

Sviatlana Karpava, Mikaela Björklund and Siv Björklund (2023). In search of DLCs among multilingual young adults in Cyprus and Finland. The influence of multiple language use and practices on linguistic identity and trajectories as future teachers. In Siv Björklund and Mikaela Björklund (Eds.), Policy and Practice for Multilingual Educational Settings: Comparisons Across Contexts. BILINGUAL EDUCATION & BILINGUALISM: 138 (pp. 121-147). Multilingual Matters, Bristol, UK. ISBN-13: 978-1-80041-298-9 (hbk)/ ISBN-13: 978-1-80041-299-6 (pbk) DOI https://doi.org/10.21832/BJORKL2989

https://www.multilingual-matters.com/page/detail/?k=9781800413009

 

Karpava, Sviatlana (2022). Multilingualism and Multiculturalism in EFL classrooms: Perceptions of pre-service teachers. In S. Karpava (Ed.), Handbook of Research on Multilingual and Multicultural Perspectives on Higher Education and Implications for Teaching, pp. 213-235. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-8888-8 https://www.igi-global.com/book/handbook-research-multilingual-multicultural-perspectives/274053

Sviatlana Karpava (2022) Development of Pragmatic Competence and Politeness: Perceptions of EFL Teachers and Students in Cyprus. In S. Karpava and I. Papadopoulos (Eds.), New Trends in Applied Linguistics Research and Implementation (pp. 171-187). Disigma Publications: Greece. https://disigmapublications.com/

Karpava, Sviatlana (2022). Student Perceptions of Online and Hybrid Teaching During the Pandemic. Chapter 1. In S. Karpava (Ed.), Handbook of Research on Teacher and Student Perspectives on the Digital Turn in Education. IGI Global (pp. 1-24). https://www.igi-global.com/book/teacher-student-perspectives-digital-turn/290031

Kkese, Elena and Sviatlana Karpava (2022). Effect of talker gender information on speech perception in L2 English. In E. Kkese (Ed.), Speech Perception and Production in L2. Cambridge Scholars Publishing (pp. 152-173). https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-8144-9

Sviatlana Karpava (2022). The use of ICT in the Foreign Language Teacher Training Course: Evidence from Cyprus. In Raul Ruiz Cecilia (Ed.), Research and Innovation in Foreign Language Teaching: A global Perspective. Chapter 4, pp. 121-145. TIRANT LO BLANCH, Valencia, www.tirant.com    https://tirant.com/

Sviatlana Karpava, Natalia Ringblom and Anastassia Zabrodskaja (2022). Comparing Family Language Policy in Cyprus, Estonia and Sweden: Efforts and Choices among Russian-speaking Families. In Transmitting minority languages: Complementary reversing language shift strategies (eds.), Michael Hornsby and Wilson McLeod (pp. 279-304). Palgrave Macmillan (London). https://www.palgrave.com/gp

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-87910-5?fbclid=IwAR05D0b3AS6nazEzrV1wKeR_ulBed67bQNRt2vfkIArHY5H6i1wPDApWRS4

Sviatlana Karpava (2021). Translanguaging in Multilingual Classrooms of Cyprus. In Supporting Multicultural and Multilingual Classrooms, edited by I. Papadopoulos and S. Papadopoulou (Chapter 8, pp. 147-169). Nova Science Publishers. https://novapublishers.com/

Sviatlana Karpava (2021) Home Literacy Environment and Practices of Russian-speaking Families in Cyprus. In Literacies, Biliteracy and Multiliteracies: Building Paths to the Future, edited by F. Anastassiou. Chapter 3, Cambridge Scholars Publishing (pp. 45-70). https://www.cambridgescholars.com/ https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=JIwvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=n2bE_cGYqO&sig=hPC38blBNonp3GnNJpyZtSwDy5c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Sviatlana Karpava (2021). Heritage Language Use, Maintenance and Transmission by Second Generation Immigrants in Cyprus. Open Access book "Heritage - New Paradigm" edited by Prof. Daniela Turcanu-Carutiu. ISBN 978-1-83969-621-3. IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.98634 https://www.intechopen.com/online-first/heritage-language-use-maintenance-and-transmission-by-second-generation-immigrants-in-cyprus

Karpava, Sviatlana (2020). Dominant Language Constellations of Russian Speakers in Cyprus. In J. Lo Bianco, L. Aronin (Eds.), Dominant Language Constellations, Educational Linguistics 47, 187-209. Springer Nature Switzerland AG.

Karpava, Sviatlana; Ringblom, Natalia; Zabrodskaja, Anastassia (2020). A Look at the Translanguaging Space of Russian-speaking Families in Cyprus, Estonia and Sweden: On the Possible interrelationship between Family Language Policy and Linguistic Landscape. In: Lydia Sciriha (Ed.). Comparative Studies in Bilingualism and Bilingual Education. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 75-97.

Karpava, Sviatlana (2020). Language assessment revisited: Alternative assessment aligned with active, long-life learning, giving and receiving feedback, evidence from Cyprus. In Dina Tsagari (Ed.), Language Assessment Literacy: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing, pp. 237-265.

Karpava, Sviatlana (2020). The Role of Reflection in Teachers’ Education and Professional Development. In: Stella Kourieos (Ed.), Developments in Foreign Language Teaching: Inspiring Teachers, Transforming Learners. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 137-156.

 

Book Reviews

Sviatlana Karpava (2023). Family Language Policy in the Polish Diaspora: A Focus on Australia, by Piotr Romanowski, Routledge, Taylor and Francis, 2021, 246 pp. Language Policy Journal https://www.springer.com/journal/10993 https://doi.org/10.1007/s10993-022-09647-y

Sviatlana Karpava (2022). Book Review: Leigh Fernandez, L., Katsika, K., Azpiroz, M. I., and Allen, S.E.M. (Eds.) (2021). Psycholinguistic Approaches to Production and Comprehension in Bilingual Adults and Children. Benjamins Current Topics 117. John Benjamins. https://linguistlist.org/issues/33/33-484/

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Breuer, E. O., Lindgren, E., Stavans, A. and van Steendam, E. (2021). Multilingual Literacy. New Perspectives on Language and Education 85. Bristol: Multilingual Matters. LINGUIST List. http://linguistlist.org/issues/32/32-2039.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors Andrea C. Schalley and Susana A. Eisenchlas (Eds.) (2020). Berlin/Boston: Walter de Gruyter. Pp. 522. ISBN: 9781501516894/ISBN: 9781501510175 (eBook), Reviewed by Sviatlana Karpava. Journal of Sociolinguistic Studies.https://www.equinoxpub.com/home/journals/sociolinguistics-studies/

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Wernicke, M., Hammer, S., Hansen, A., and Schroedler, T. (Eds.) (2021). Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners. Multilingual Matters. http://linguistlist.org/issues/32/32-2737.html

Sviatlana Karpava (2021). Book Review: Jennifer S. Pardo, Lynne C. Nygaard, Robert E. Remez, David B. Pisoni (Eds.). (2021). The Handbook of Speech Perception. Blackwell Publishing Ltd. https://linguistlist.org/issues/32/32-2197.html

Reports

Karpava, S. (2021). Report on journal articles. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on national, regional and international research projects. EurofamNet.  https://eurofamnet.eu/contact

Karpava, S. (2021). Report on conference presentations. EurofamNet. https://eurofamnet.eu/contact