Κατάλογος Προσωπικού

Σταυρούλα Κοντοβούρκη

KONTOVOURKI STAVROULA
22892930
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 404
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Η Σταυρούλα Κοντοβούρκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. Έχει πρώτο πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2001), μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία (Teachers College, Columbia University, Ed.M., 2005), και διδακτορικό τίτλο (Ed.D., 2009) με κατεύθυνση στην Παιδαγωγική του Γραμματισμού (Literacy Education) από το Teachers College, Columbia University. Έχει εργαστεί σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και έχει εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα για τη μελέτη πρακτικών γραμματισμού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
Παιδαγωγική του γραμματισμού και διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, σπουδές γραμματισμού, ενσωμάτωση/σωματοποίηση, πολυτροπικοί-ψηφιακοί γραμματισμοί, πραγμάτωση αναλυτικών προγραμμάτων στο γλωσσικό μάθημα, επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών στο γλωσσικό μάθημα, γλωσσική πολιτική και εκπαιδευτική αλλαγή
 
 

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου

Enriquez, G., Johnson, E., Kontovourki, S., & Malozzi, C. (Eds.). (2016). Literacies, Learning, and the Body: Bringing Research and Theory into Pedagogical Practice. InJ. Rowsell & C. Lewis (Series Eds.) Expanding Literacies in Education series. New York: Routledge.(http://www.routledgementalhealth.com/books/details/9781138906211/)

 

Επιμέλεια Ειδικού Τεύχους

Kontovourki, S., Johnson, E., & Enriquez, G. (Guest Editors.). (2020). Embodiment and literacies: Teaching, learning, and becoming in a post-world. English Teaching: Practice and Critique. Available at https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1175-8708/vol/19/iss/4.

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

Kontovourki, S., & Neokleous, Th. (2023). Digital literacies in early childhood: An analysis of “(in)appropriate” practices for young children in parents’ and teachers’ talk. In H. Höfer-Lück, M. Delere & T. Vogel-Lefèbre (Eds.), Bildung, Diversität und Medien: Erkundungen entlang aktueller Diskurslinien (pp. 429-442). Kopaed.

Philippou, S., & Kontovourki, S. (2023). Historicizing teacher education curricula in the middle-ground: A study of four cohorts of elementary teachers’ life hi/stories in the Republic of Cyprus (1970s-2010s). In P. P. Tryfonas (Ed.), Springer International Handbook of Education, Handbook of Curriculum Theory and Research. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82976-6_14-1

Enriquez, G., Kontovourki, S., & Johnson, E. (2023). Literate identities and/in the body: Tracing embodiments of literacy across grade levels. In C.J. Wagner, K.K. Frankel, & C.M. Leighton (Eds.), Becoming readers and writers: Literate identities across childhood and adolescence (pp. 218-232). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003271406.  

Kontovourki, S., Theodorou E., & Philippou, S. (2021). ‘Sites’ of curriculum making in Cyprus: Tracing the emergence and transformation of expert teacher-subjects. In Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S., & Soini, T. (Eds.) Curriculum making in Europe: policy and practice within and across (diverse) contexts (pp. 53-76). Emerald Publishing.

Johnson, E., Enriquez, G., & Kontovourki, S. (2021). Child and youth embodiments of critical literacies. In Pandya, J.Z., Mora, R.A., Alford, J., Golden, N.A. & deRoock, R.S. (Eds.), The critical literacies handbook (pp. 71-81). New York, NY: Routledge.

Kontovourki, S., & Philippou, S. (2021). Storying the teaching profession ‘from below’ and amidst change: A study of four cohorts of elementary teachers’ life histories in the Republic of Cyprus. In University of Cyprus Research Committee (Ed.), The A.G. Leventis Research Projects 2000-2020: 20 Years of Research at the University of Cyprus (pp. 193-212). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.  

Μαρουλλέτη, Ρ., Φιλίππου, Σ., & Κοντοβούρκη, Σ. (2021). Καθ-οδηγώντας τους/τις Εκπαιδευτικούς: ανάλυση λόγου για διερεύνηση του επαγγελματισμού στις «Οδηγίες Σχολικής Χρονιάς» (2004-2018) στην Κύπρο. In Θάνος, Θ. & Κυρίδης, Α. (Eds.), Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα (pp. 399-420). Αθήνα: Gutenberg.

Kontovourki, S., & Tafa, E. (2020). Pedagogical approaches to digital literacy practices in the early years. In O. Erstad, R. Flewitt, B. Kümmerling-Meibauer, & I.S. Pires Pereira (Eds.), The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood (pp. 187-199). London, UK: Routledge.

Kontovourki, S., & Theodorou, E. (2019). Performative politics and the interview: Unraveling immigrant children’s narrations and identity performances. In S. Spyrou, R. Rosen, & D. Cook (Eds.), Reimagining Childhood Studies (pp. 153-166). London, UK: Bloomsbury Publishing.

Kontovourki, S. & Philippou, S. (2018). Μεταφορές στον Λόγο Εκπαιδευτικών ως Μέσο Διερεύνησης του Εκπαιδευτικού Επαγγελματισμού και της Αλλαγής Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Κύπρο: Η Περίπτωση του Γλωσσικού Μαθήματος [Metaphors in Teachers’ Discourse as a Means to Explore Teacher Professionalism and Curriculum Change in Cyprus: the case of Language Arts]. In S. Photiou (Ed.), Παιδαγωγός, Αφιερωματικός Τόμος στην Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη [Pedagogist, Honorary Volume for Professor Mary Ioannidou-Koutselini] (pp. 184-205). Nicosia: Department of Education, University of Cyprus.

Philippou, S., Kontovourki, S., & Theodorou E. (2016). Professional development for 'professional pedagogues': Contradictions and tensions in re-professionalizing teachers in Cyprus. In J. Rahatzad, H. Dockrill, S. Sharma, & J. Phillion (Eds.), Internationalizing teaching and teacher education for equity: Engaging alternative knowledges across ideological borders (pp. 159-179). Charlotte, NC: Information Age.

Kontovourki, S. (2016). Assessment as a technology of power: shaping of literacy and literate identities in a public elementary classroom. In D. Tsagari (Ed.), Classroom-based Assessment in L2 Contexts (pp. 75-94). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.

Johnson, E., & Kontovourki, S. (2016). Introduction: Assembling Research on Literacies and the Body. In G. Enriquez, E. Johnson, S. Kontovourki, & C. Malozzi (Eds.), Literacies, learning, and the body: Bringing research and theory into pedagogical practice (pp. 3-19). New York: Routledge.

Kontovourki, S., Theodorou, E., & Philippou, S. (2015). Governing teachers: Professional development and curriculum reform in the Republic of Cyprus. In H-G. Kotthoff & E. Klerides (Eds.) Governing educational spaces: knowledge, teaching, and learning in transition (pp. 107-126). Rotterdam: Sense Publishers.

Theodorou, E., Kontovourki, S. & Philippou, S. (2015). Η σταδιακή εφαρμογή των «Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων» στην Κύπρο (2011-2012): Αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα μέσα από τον λόγο εκπαιδευτικών [The gradual implementation of the “New Curricula” in Cyprus (2011-2012): Foregrounding the complexity through teachers’ discourse]. In C. Yialoukas, M. Koutselini, K. Olympiou, A. Papoulas & P. Persianis (Eds.), Τιμητικός τόμος  Χρήστου Θεοφιλίδη [Honorary Volume for Christos Theophilides] (pp. 185-202). Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture, Cyprus Pedagogical Institute, University of Cyprus, Cyprus Educational Association, University of Nicosia.

Kontovourki, S., Philippou, S., & Theodorou, E. (2013). Η (επανα)τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κατά την εισαγωγή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο [Teachers’ (re)positioning during the introduction of the new curricula in Cyprus]. In Ch. Theofilides, A. Michaelidou, P. Persianis & S. Photiou (Eds.), Τιμητικός τόμος Κωνσταντίνου Παπαναστασίου [Honorary Volume for Konstantinos Papanastasiou] (pp. 291-317). Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture, Cyprus Pedagogical Institute, University of Cyprus, Cyprus Educational Association.

 

Άρθρα σε  Περιοδικά

Kontovourki, S. (2022). Vibrancy and stillness in talking school discourse: Examining embodied talk in primary classrooms. Literacy, 56(3 – Special Issue: Oracy and Education: Perspective shifts and policy tensions), 234-243, https://doi.org/10.1111/lit.12296.

Kontovourki, S., & Siegel, M. (2022). "B is for Bunny": Contested sign-making and the possibilities for performing school literacy differently. Reading Research Quarterly, 57(1), 111-129, https://doi.org/10.1002/rrq.376.

Kontovourki, S., Johnson, E., & Enriquez, G. (2020). Guest editorial: Embodiment and literacies: Teaching, learning, and becoming in a post- world. English Teaching: Practice & Critique, 19(4), 381-388. English Teaching: Practice & Critique, 19(4), 381-388. https://doi.org/10.1108/ETPC-11-2020-191

Kontovourki, S., Philippou, S. & Theodorou, E. (2018). Curriculum making as professionalism-in-context: the cases of two elementary school teachers amidst curriculum change in Cyprus. The Curriculum Journal, 29(2), 257-276. https://doi.org/10.1080/09585176.2018.1447308

Theodorou, E., Philippou, S., & Kontovourki, S. (2017). Caught between worlds of expertise: Primary teachers amidst official curriculum development processes in Cyprus. Curriculum Inquiry,47(2), 1-24. DOI: 10.1080/03626784.2017.1283591

Kontovourki, S. (2014). Reading (through) bodies: Students’ embodied performances of poetry and testing. Pedagogies: An International Journal, 9(2), 133-154. https://doi.org/10.1080/1554480X.2014.899545

Kontovourki, S. (2014). Backstage performances: A third grader’s embodiments of pop culture and literacy in a public school classroom. Literacy, 48(1), 4-13. https://doi.org/10.1111/lit.12026

Philippou, S., Kontovourki, S. & Theodorou, E. (2014). Can autonomy be imposed? Examining teacher (Re)positioning during the ongoing  curriculum change in Cyprus. Journal of Curriculum Studies, 46(5), 611-633https://doi.org/10.1080/00220272.2013.856033

Kontovourki, S., & Ioannidou, E. (2013). Κριτικός γραμματισμός στο κυπριακό σχολείο: Απόψεις, πρακτικές και στάσεις εκπαιδευτικών [Critical literacy in the Greek Cypriot school: Teachers’ perceptions, practices, and attitudes]. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση [Preschool and Primary Education], 1(1), 82-107. Available at http://childeducation-journal.org/index.php/education/article/view/50/9.

Kontovourki, S. (2012). Reading Leveled Books in Assessment-Saturated Classrooms: A Close Examination of Unmarked Processes of Assessment.Reading Research Quarterly, 47(2), 153-171. https://doi.org/10.1002/RRQ.014

Kontovourki, S., & Campis, C. (2010). Meaningful practice: Test preparation in a third grade public school classroom. The Reading Teacher, 64(4), 236-245. https://doi.org/10.1598/RT.64.4.2

Kontovourki, S., & Siegel, M. (2009). Discipline and play with/in a mandated literacy curriculum. Language Arts, 87(1), 30-38.

Siegel, M., Kontovourki, S., Schmier, S., & Enriquez, G. (2008). Literacy in motion: A case study of a shape-shifting kindergartener. Language Arts, 86(2), 89-98.