Κατάλογος Προσωπικού

ΣΙΜΩΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

SYMEONIDOU SIMONI
+357-22892932
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 510
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40

Η Σιμώνη Συμεωνίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Manchester και Cambridge. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ιστορία, πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η συσχέτιση της Ενιαίας Εκπαίδευσης με τις Σπουδές για την Αναπηρία. Ασχολείται συστηματικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση). Ανήκει σε οργανώσεις και δίκτυα που προωθούν θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία, και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στα Ελληνικά και ενός βιβλίου στα Αγγλικά. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος ‘Ψηφίδες Γνώσης’ (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis), το οποίο έχει σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη ψηφιοποίηση και τη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ενιαία εκπαίδευση
Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενιαία εκπαίδευση
Τέχνη και αναπηρία
Πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης
Πολιτική για θέματα αναπηρίας

Βιβλία

Συμεωνίδου, Σ. (2014). Διαστάσεις της αναπηρίας στην Κύπρο. Αναλύοντας εμπειρίες καθημερινής ζωής και πολιτικού αγώνα. Αθήνα: Πεδίο.

Symeonidou, S., & Beauchamp-Pryor, K. (Eds.). (2013). Researching disability: purpose, process and future directions. London: Sense Publishers.

Συμεωνίδου, Σ. & Φτιάκα, Ε. (2012). Εκπαίδευση για την ένταξη: από την έρευνα στην πράξη. Αθήνα: Πεδίο.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Symeonidou, S. (2024). Teacher education for disability-focussed anti-oppressive pedagogy: the case for Reconceptualisation. Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2024.2360430
 
Symeonidou, S. (2024). Curricula for exclusion: Interpreting the ideologies and forces underpinning policy developments in relation to the education of children with disabilities. Compare: A Journal of Comparative and International Education. https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2321867 .
 
Mavrou, K., Symeonidou, S. & Tsakiri, M. (2024): Once inclusive always inclusive (?): experiences of Cypriot teachers and parents of children with disabilities on the use of technology and collaboration before and during the Covid-19 pandemic. International Journal of Inclusive Education. https://doi.org/10.1080/13603116.2024.2326615
 
Symeonidou, S., Tsakiri, M. & Mavrou, K. (2024). Inclusive education in the aftermath of the pandemic. Lessons from mainstream and special teachers who ‘escaped the room’. European Educational Research Journal.
https://doi.org/10.1177/14749041241236895
 

Demetriou, K. & Symeonidou, S. (2023). Stamped allegories of disability: Representations of the disabled body on postage stamps. Disability & Society, 38(7), 1091-1116. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1983417

De Vorey, A., Lecheval, A. & Symeonidou, S. (2023). Supporting all educators to take part in teacher professional learning for inclusion. Trends in Higher Education 2(2), 320-331, https://doi.org/10.3390/higheredu2020018

Symeonidou, S., Loizou, E. & Recchia, S. (2022). Editorial. The inclusion of children with disabilities in early childhood education: interdisciplinary research and dialogue. European Early Childhood Education Research Journal, 31(1), 1-7, DOI: 10.1080/1350293X.2022.2158632 
 
Symeonidou, S. & Loizou, E. (2022). Bridging early childhood education and inclusive practices in classrooms that serve children with disabilities: a narrative portrait. European Early Childhood Education Research Journal, 31(1), 92-105, DOI: 10.1080/1350293X.2022.2140817 
 
Symeonidou, S. (2022). Unpacking ableist discourses in Cypriot education policy during the pandemic. European Educational Research Journal, DOI: 10.1177/14749041221117885
 

Symeonidou, S. (2022). Teacher education for inclusion and anti-oppressive curriculum development: innovative approaches informed by disability arts and narratives. International Journal of Inclusive Education, 26(7): 659-673, DOI: 10.1080/13603116.2020.1711819

Kefallinou, A., Symeonidou, S. and Meijer, J. W. Cor (2020). Understanding the value of inclusive education and its implementation: A review of the literature. Prospects, 49: 135-152. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09500-2 

Symeonidou. S. & Mavrou. K. (2020). Problematising disabling discourses on the assessment and placement of learners with disabilities: can interdependence inform an alternative narrative for inclusion?, European Journal of Special Needs Education, 35(1):70-84. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1607661

Symeonidou, S. & Chrysostomou, M. (2019). ‘I got to see the other side of the coin’: Teachers’ understandings of disability-focused oppressive and anti-oppressive pedagogies, International Journal of Educational Research, 98 (2019), 356-365. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.09.012

Symeonidou, S. (2019). Disability, the arts and the curriculum: Is there common ground?, European Journal of Special Needs Education, 34(1),50-65. https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1435012 

Symeonidou, S. & Loizou, L. (2018): Disability studies as a framework to design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate children’s understanding, Disability & Society, 33(8), 1234-1258. https://doi.org/10.1080/09687599.2018.1488677 
 
Symeonidou, S. (2017). Initial teacher education for inclusion: a review of the literature. Disability & Society, 32(3), 401-422. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2017.1298999

 

Chrysostomou, M. & Symeonidou, S. (2017). Education for disability equality through disabled people's life stories and narratives: working and learning together in a school-based professional development programme for inclusion. European Journal of Special Needs Education, 32(4), 575-585. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2017.1297574 

Jones, C., & Symeonidou, S. (2017). The Hare and the Tortoise: A comparative review of the drive towards inclusive education policies in England and Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 21(7), 775-789. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2017.1283715  

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2017). Including students as co-enquirers: matters of identity, language and labelling in an International Higher Education participatory research study. International Journal of Educational Research, 81, 108-118. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.11.008

Gibson, S., Baskerville, D., Berry, A., Black, A., Norris, K., & Symeonidou, S. (2016). 'Diversity', 'Widening Participation' and 'Inclusion' in Higher Education. An international study. Widening Participation and Lifelong Learning, 18(3), 7-33. http://dx.doi.org/10.5456/WPLL.18.3.7

Monoyiou, E. & Symeonidou, S. (2016). The wonderful world of children's books? Negotiating diversity through children's literature. International Journal of Inclusive Education, 20(6), 588-603. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2015.1102338

Symeonidou, S. (2015). Rights of people with intellectual disability in Cyprus: Policies and practices related to greater social and educational inclusion. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 12(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.1111/jppi.12120

Symeonidou, S. (2014). New policies, old ideas: the question of disability assessment systems and social policy. Disability and Society, 29(8), 1260-1274. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2014.923751

Symeonidou, S. (2014). 'Ψηφίδες Γνώσης': μια έρευνα-εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. ['Tesserae of Knowledge': using research as a tool for teachers' professional development]. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού [Counseling and Guidance Review], Issue 104. (in Greek)

Mavrou, K., & Symeonidou, S. (2014). Employing the principles of Universal Design for Learning to deconstruct the Greek-Cypriot new national curriculum. International Journal of Inclusive Education, 18(9), 918-933. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2013.859308

Symeonidou, S., & Mavrou, K. (2014).Deconstructing the Greek-Cypriot new national curriculum: to what extent are disabled children considered in the 'humane and democratic school' of Cyprus? Disability and Society, 29(2), 303-16. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2013.796879

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2014). 'My colleagues wear blinkers... If they were trained, they would understand better'. Reflections on teacher education on inclusion in Cyprus. Journal of Research in Special Educational Needs, 14(2), 110-119. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01234.x

Symeonidou, S., & Damianidou, E. (2013). Enriching the subject of Greek Literature with the experience of the 'Other': an approach that fosters citizenship education in Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 17(7), 732-752. http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2012.717638

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2009). Using teachers' prior knowledge, attitudes and beliefs to develop in-service teacher education courses for inclusion. Teaching and Teacher Education, 25(4), 543-550. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.001

Symeonidou. S. (2009). Trapped in our past: the price we have to pay for our cultural disability inheritance. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 565-579. http://dx.doi.org/10.1080/13603110801972069

Peters, S., Gabel, S., & Symeonidou, S. (2009). Resistance, transformation and the politics of hope: imagining a way forward for the disabled people's movement. Disability and Society, 24(5), 543-556. http://dx.doi.org/10.1080/09687590903010875

Symeonidou. S. (2009). The experience of disability activism through the development of the disability movement: how do disabled activists find their way in politics? Scandinavian Journal of Disability Research, 11(1), 17-34. http://dx.doi.org/10.1080/15017410802461905

Symeonidou, S. (2007). Parental involvement in education politics: the case of disabled children. Mediterranean Journal of Educational Studies, 12(2), 45-67.

Symeonidou, S. (2002). The changing role of the support teacher and the case of Cyprus: the opportunity for a cooperative teaching approach. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 149-160. http://dx.doi.org/10.1080/08856250210129065

Symeonidou, S. (2002). A critical consideration of current values on the education of disabled children. International Journal of Inclusive Education, 6(3), 217-229. http://dx.doi.org/10.1080/13603110110091580

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

Πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης DISARTS, https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/disarts

Το πρόγραμμα DISARTS βασίστηκε στις Σπουδές για την Αναπηρία και στόχευε στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών για θέματα αναπηρίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλιών, οι οποίες πραγματεύονται θέματα αναπηρίας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Το πρόγραμμα αξιοποίησε ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια, βίντεο, συνεντεύξεις και άλλο υλικό που έχει δημιουργηθεί από άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέσα από το DISARTS oι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν και αξιοποίησαν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη αντι-καταπιεστικών προγραμμάτων με στόχο την (ανά)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας. Το DISARTS έλαβε εσωτερική χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2019-2021), αφού έτυχε κρίσης. Στηρίχθηκε στο υλικό που έχει συλλεχθεί στο πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης» (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis). Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Σιμώνη Συμεωνίδου.

Ψηφίδες Γνώσης, www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis

Οι «Ψηφίδες Γνώσης» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης μέσω του εντοπισμού, της συλλογής, της ψηφιοποίησης και της αξιοποίησης υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ψηφιακό αρχείο, στο οποίο παρουσιάζεται το βιογραφικό, αντιπροσωπευτικό έργο (π.χ. ποιήματα, γραπτά κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια, βίντεο, ντοκιμαντέρ κ.λπ.) και συνεντεύξεις του κάθε δημιουργού, υπό μορφή «ψηφιακών portfolio». Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα αναπηρίας, αλλά κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους με το υλικό αυτό. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εργαλείο αναζήτησης υλικού, το οποίο διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν υλικό ανά μάθημα, θέμα, κειμενικό είδος και τάξη. Οι δράσεις του προγράμματος «Ψηφίδες Γνώσης» περιλαμβάνουν σεμινάρια και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και σχολεία, δημοσιεύσεις κ.λπ. Το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης» άρχισε το 2011 με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεχίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά του μέχρι σήμερα. Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σιμώνη Συμεωνίδου.